Ons Kerkgebou

Christus het ons lig vir die wêreld gemaak (verlos), deur ons goeie werke prys ons God vir sy genade -Mt.5:14-16

Goeie werke is baie belangrik vir elke ware gelowige, want deur my goeie werke word God geprys. Hy moet geprys word, want Hy het ons uit louter genade, sonder dat ons enigiets verdien het, deur sy Seun, Jesus Christus verlos.

 

Tema: Christus het ons lig vir die wêreld gemaak (verlos), deur ons goeie werke

prys ons God vir sy genade

 

 1. Jesus Christus is die Lig van die wêreld – Verlosser

 

“Julle is die lig vir die wêreld” (Mt.5:14). Aan die woord is Jesus Christus, tydens sy preek oor die koninkryk van die hemel op een van die berge in die omgewing van Kapernaum. Hy kon daardie woorde sê, want as Seun van God en Verlosser van sondaars, is Hy self die Lig vir die wêreld.

In beide die Ou en die Nuwe Testament kry ons by herhaling hierdie belangrike openbaring dat God Lig is, wat beteken dat ook sy Seun die Lig vir die wêreld is.

 

Ps.27:1“Die Here is my Lig en my heil…”

Jes42:6 Die Kneg van die Here (dit is Christus) is die Lig vir die nasies.

Joh.1:9“Die ware Lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.”

Joh.8:12“Op ‘n ander keer het Jesus gesê:’Ek is die Lig vir die wêreld. Wie My volg sal nooit in die duisternis lewe nie…”

 

Wat beteken hierdie woorde wat so dikwels in die Bybel voorkom?

 

Duisternis of dan donkerte, is die beeld vir die slegte, vir sonde. Lig is die beeld vir die goeie, veral beeld vir God wat volmaak goed is en wat aan ons die goeie gee. Die goeie wat God gee, is sy Seun. Jesus Christus is Lig, want Hy is self ewig goed en Hy verlos sondaars van die duisternis van sonde.

 

Dat ons in die Bybel die openbaring lees dat Christus Lig is, beteken dat Hy ons Verlosser is.  Daar is net een ware Verlosser. Daar is net een Lig vir die wêreld. Hy is die Seun van God, Jesus Christus ons Verlosser.

 

 1. Hy maak gelowiges lig – Verlossing

 

Jesus Christus, die Lig van die wêreld het daardie dag vir die mense wat daar by Hom was om na Hom te luister gesê:”Julle is die lig vir die wêreld” (Mt.5:14).

 

Dit is baie belangrik om te weet wie die mense is met wie Jesus gepraat het. Dit was nie die Fariseërs en Skrifgeleerdes nie, ook nie die Joodse Raad wat Israel se leiers was nie, ook nie enige hoogwaardigheidsbekleërs nie. Dit was gewone mense, gelowiges wat in Jesus geglo het en dus in die koninkryk van die hemel was.

 

Elke gewone gelowige mag weet dat daardie woorde van ons Verlosser daardie dag vir elke mens wat opreg in Hom glo, bedoel is. Jesus het nie gekom vir belangrike vooraanstaande mense nie. Hy het aarde toe gekom vir sondaars wat verlore was. Hy het vir verlore sondaars wat in die duisternis van sonde en die ewige dood vasgevang was, sy lewe aan die kruis gegee. Deur sy dood het Christus die mag van die duisternis gebreek. Deur sy dood het Hy die duisternis weggeneem. Hy het op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy aan ons die nuwe lewe gegee.

 

Deur sy dood het Hy, die Lig van die wêreld, sondaars self ook lig gemaak. Hierdie is ‘n geweldige groot en belangrike waarheid. Luister hoe skryf Paulus deur die Heilige Gees hiervan: “Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig” (Ef.5:8).

 

‘n Gelowige in Christus het nie net lig nie en leef nie net in die lig nie, maar is self lig! Jy is lig, want jy het Christus in jou! Jy het ook die Gees van Christus in jou!

Die woorde “Julle is die lig vir die wêreld” beteken in werklikheid “Julle is een met Christus en is deur Hom verlos”. Elke ware gelowige in Christus, is verlos, is lig. Jy is lig, want Christus maak jou ‘n lig vir die wêreld.

 

Die wonder hiervan is dat niemand verdien om lig te wees nie. Die ganse mensdom verdien om in die duisternis te bly en ewig veroordeel te word. Maar…God verlos sondige mense soos ons uit louter genade, sonder enige verdienste van ons kant af, deur Christus wat gesterf en opgestaan het.

 

 1. Gelowiges moet ons lig laat skyn – Opdrag aan verlostes

 

Die wondergenade om lig te wees, bring ook ‘n baie belangrike roeping en verantwoordelikheid mee. Gelowiges, elke gelowige kry van Christus hierdie opdrag: “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (Mt.5:16).

 

Die gewone wêreldmens hou daarvan om van lig te praat. Vir die gewone wêreldmens gaan lig dan nie oor Christus nie. Volgens die wêreld is die eintlike lig kennis en ontwikkeling en tegnologie wat verbeter.

 

Christus bedoel iets heeltemal anders.

 

Met die woorde “Laat julle lig so voor die mense skyn” bedoel Hy gelowiges moet ons geloof in Christus vir ander mense wys. Die mense met wie ons te doen kry, moet by ons hoor en by ons sien dat Christus in ons is.

 

Christus is baie ernstig oor hierdie opdrag. Hy verduidelik en versterk sy opdrag met ‘n beeld, in werklikheid twee beelde.

 

Die eerste beeld is die van ‘n stad op ‘n berg. Net soos ‘n stad wat op ‘n berg lê, nie weggesteek kan word nie, kan  ‘n gelowige wat Christus in jou het, jou geloof nie wegsteek nie.

 

Die tweede beeld – Niemand steek ‘n lamp op en steek die lamp onder ‘n emmer weg nie. Niemand doen dit ooit nie. Jy sit die lamp op ‘n lampstaander. Almal in die huis sien die lamp met sy lig. Die beeld beteken ‘n mens glo nie in Christus en kruip dan weg of steek jou geloof weg dat niemand kan sien jy is ‘n Christen nie. Inteendeel! ‘n Ware gelowige in Christus wys juis jou geloof in Hom aan ander.

 

 1. Ons lig skyn deur die goeie werke wat ons doen – Lewe as verlostes

 

Hoe laat ‘n mens jou lig skyn?

 

Daar is net een Lig, Christus. Jy laat jou lig skyn deur Christus in jou lewe te wys.

 

Hoe wys mens Christus in jou lewe? Jy wys Christus in jou lewe deur jou goeie werke. Vir hierdie preek kyk ons na net enkele van Christus se goeie werke en wat ons uit sy goeie werke kan leer.

 

 • Christus het baie oor sy Vader gepraat en sy innige verhouding met sy Vader – “As julle My ken, sal julle my Vader ook ken” (Joh.14:7). “Die woorde wat Ek met julle praat, praat Ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen” (Joh.14:10). “Maar die wêreld moet weet dat Ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader My beveel het” (Joh.14:31).

 

Die goeie werke wat ek as Christengelowige moet doen, is om baie oor ons Vader in die hemel te praat en uit liefde te doen wat Hy ons beveel.

 

 • Die Heilige Geskrifte baie goed geken en gebruik – Tydens die versoeking deur die duiwel, het Jesus elke keer geantwoord “Daar staan ook geskrywe” (Mt.4:7) en dan ‘n deel uit God se Woord aangehaal. Tydens sy preek teen die berg het Jesus die volgende geleer: “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry(Mt.5:17).

 

Die goeie werk wat ek moet doen, is om die Bybel te ken en God se Woord in my lewe te gebruik. ‘n Verloste gelowige leef met die Bybel in jou hart en in jou hand, veral om sonde te weerstaan.

 

 • Christus het nie veroordeel nie. Hy het geleer dat ons nie mag oordeel nie: “Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter in jou broer se oog uit te haal” (Mt.7:1). Hy het self ook nie veroordeel nie. Hy het die vrou wat owerspel gepleeg het nie veroordeel nie, maar haar aangesprek om te breek met die sonde (Joh.8:11).

 

Die goeie werk wat ek moet doen om Christus in my lewe te wys, is om iemand nie te veroordeel nie, maar sonde aan te spreek en ander op verlossing deur Christus te wys.

 

Daar is die wat van die kerk van Christus verwag om in die eerste plek huisvesting, kos en klere en geld te voorsien, of om in die politiek in te gryp, asof hierdie dinge die belangrikste behoefte van ‘n mens is en asof dit die goeie werke is wat die kerk van Christus eintlik moet doen. Die kerk, die ware gelowiges se opdrag is egter in die eerste plek om van Christus as ons enigste Verlosser te getuig, om veral te getuig dat die mens se grootste behoefte die behoefte aan verlossing deur Christus is.

 

 1. Ons goeie werke is om God te prys – Dankbaarheid van verlostes

 

Nou die vraag in Sondag 32 waarom ons goeie werke moet doen, terwyl ons uit genade alleen sonder enige verdienste van ons kant deur Christus verlos word.

 

Die antwoord wat vanoggend ter sake is, is: Ons moet goeie werke doen, sodat God deur ons lewe geprys kan word.

 

God word geprys wanneer ander wat sien en hoor hoe ons Christus uitdra –

 • Hulle oor God verwonder.
 • Sekerheid kry dat Christus regtig ons enigste Verlosser is en God daarvoor dank.
 • In Christus as enigste Verlosser glo, met hulle sondige lewe breek, en Christus met blydskap begin volg.
 • Self oor God se genade in Christus praat.
 • Christus in hulle lewe begin wys.

 

God se genade in Christus is saligmakende genade en ‘n onbeskryflike wonder in elke gelowige se lewe. Met die Heilige Gees in my, kan ek nie anders nie en wil ek nie anders nie, as dat God geprys word. Prys Hom dan met die goeie werke wat jy doen!