Ons Kerkgebou

Die koninkryk van die hemel is ‘n werklikheid in jou lewe -Mt.3:2

Die uitdrukking “koninkryk van die hemel” of “koninkryk van God” kom gereeld in die Nuwe Testament voor. Ons het almal seker al van die koninkryk van die hemel gehoor. Hoe belangrik is die koninkryk van die hemel? Hoe raak die koninkryk van die hemel my? Wat is die koninkryk van die hemel? In die volgende reeks preke gaan ons, as die Here wil, luister na wat Hy vir ons oor die koninkryk van die hemel leer.

 

Tema: Die koninkryk van die hemel is ‘n werklikheid in jou lewe

 

  1. Die prediking van die koninkryk – Bekeer julle

 

Die Here het Johannes die Doper gestuur om die pad vir die Here gelyk te maak. Johannes se lewe op aarde het ‘n baie bepaalde doel gehad. Die een groot doel van sy lewe, ons kan sê sy een groot roeping in die lewe was om die pad vir die Here gelyk te maak (Mal.3:1).

Dit bring ons dadelik by twee vrae:

 

  • Watter pad van die Here het Johannes gelyk gemaak?
  • Hoe het hy hierdie pad gelykgemaak?

 

Die begin van Johannes se lewe op aarde word in besonderhede in die Bybel beskryf. Ons weet presies wie sy ouers was, hoe sy geboorte aangekondig is, wat gebeur het met die dag van sy geboorte, hoe hy geleef het, watter klere hy gedra het en selfs wat hy geëet het.

 

Ons weet ook wat hy gedoen het om sy roeping wat die Here op hom gelê het uit te leef. Johannes het die bynaam van “die Doper” gekry, maar eintlik was hy in die eerste plek Johannes die prediker.

 

Heel aan die begin van sy optrede het Johannes gepreek. Waaroor het hy gepreek? “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom” (Mt.3:2).  Johannes het oor die koninkryk van die hemel gepreek. Die pad wat Johannes vir die Here gereed moes maak, was die koms van die koninkryk van die hemel. Die Jode daar in palestina, moes weet dat God se koninkryk naby gekom het. ‘n Mens moet die woord “naby” verstaan in die sin van “duidelik”. Johannes het vir die Jode kom sê dat hulle die koninkryk van die hemel duidelik in hulle lewe sou sien. Johannes het die Jode, hulle is die deel van die verbondsvolk Israel, wat nog oorgebly het, gereedgemaak dat die koninkryk van die hemel sou kom. Die Jode moes besef en glo dat die koninkryk van die hemel ‘n werklikheid in hulle lewe was.

 

In die Evangelies lees ons dat die boodskap van die koninkryk van die hemel eerste na die Jode, die verbondsvolk gekom het. Maar daar was die Samaritaanse vrou en die Romeinse offisier wat die boodskap van die koninkryk van die hemel ook gehoor het. In die boek Handelinge kry ons die uitbreiding van die koninkryk van die hemel na baie verskillende nasies. Christus het opdrag gegee dat hierdie boodskap na die uithoeke van die aarde moes uitgaan, tot hier in Suid-Afrika. Die koninkryk van die hemel is ‘n werklikheid, ook vir elkeen van ons vandag hier. Dat Johannes sy optrede begin het met die boodskap oor die koninkryk van die hemel, moet vir elkeen duidelik wees, dat die koninkryk van die hemel ‘n baie belangrike werklikheid in ons lewe is. Hoe belangrik die koninkryk van die hemel is, word verder baie duidelik wanneer Jesus self ook sy optrede begin. Luister na wat Hy, die Seun van God, gesê het: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom” (Mt.4:17).

 

Die koninkryk van die hemel was baie belangrik vir die persoon wat spesiaal geroep is om die pad vir die Here gelyk te maak. Die koninkryk van die hemel was baie belangrik vir God se Seun, Jesus Christus.

 

Hieruit moet elkeen van ons besef en glo dat die koninkryk van die hemel ‘n baie belangrike werklikheid in elkeen van ons se lewe is!

 

Hoe het Johannes die pad vir die Here gereed gemaak?

 

Hy het gepreek! Jesus het ook hieroor gepreek. Die Here leer ons hieruit dat die koninkryk van die hemel gepreek moet word. ‘n Preek kom uit die Bybel uit. Die Woord van God is daarom baie belangrik in die koninkryk van die hemel.

 

Wat het Johannes gepreek? Sy woorde was “Bekeer julle”. Dit is die prediking wat elkeen moet hoor. Die Griekse woord vir bekering is “metanoia”. Die woord beteken ‘n mens moet innerlik heeltemal verander en hierdie innerlike verandering moet so wees dat dit uiterlik in jou lewe wys. Die innerlike verandering is in wat ek dink en wat ek voel en hoe ek dinge sien. Ek bekeer my wanneer ek besef, my gerdagtes en my gevoelens en my siening is verkeerd voor die Here. Ek bring my gedagtes, gevoelens en siening in ooreenstemming met God se wil. Hierdie innerlike verandering wys dan uiterlik in wat ek sê en doen.

 

Wat nog van bekering gesê moet word, is dat Johannes dit so gepreek het, dat bekering nie net eenkeer gebeur nie. In die Grieks kan mens sien dat ek my gedurig moet bekeer. Ek moet my my hele lewe deur bekeer.

 

‘n Mens sê so maklik “ek bly by my standpunt” of “ek sal nooit verander nie”. Die Here sê in sy Woord: Bekeer jou…Verander!

 

  1. Die koms van die koninkryk – In Christus

 

Daar is ‘n baie belangrike rede waarom die Jode in Palestina destyds, maar ook ons vandag in Suid-Afrika, ja, hier in Akasia ons moet bekeer. Die rede is: “Die koninkryk van die hemel het naby gekom” (Mt.3:2).

 

Naby kan ons verstaan as duidelik. Die koninkryk van die hemel het duidelik geword. Hoe het dit gebeur? Johannes het so gepreek, nadat Jesus gebore is. Nadat Johannes die Jode opgeroep het om hulle te bekeer, het hy begin praat van die “Een wat na hom sou kom” (Mt.3:11).

 

Die Een wat sou kom, is niemand anders nie as Jesus Christus, die Seun van God, wat gekom het om sondaars te verlos.

 

Die koninkryk van die hemel word duidelik wanneer Jesus Christus kom. Ons kan sê die koninkryk van die hemel kom naby, of word duidelik in Christus.

 

In die tyd toe Johannes gepreek het, het die Jode gedink die koninkryk gaan oor Israel die verbondsvolk. Die Here het met Abraham die genadeverbond gesluit. Die Jode het Abraham as voorvader gehad. Hulle het gedink, omdat hulle die nageslag van Abraham was, was hulle in die koninkryk van Israel en was hulle lewe voor die Here reg. Die Fariseërs en Skrifgeleerdes het gedink omdat hulle in die koninkryk van Israel was en die wette in die Ou Testament so goed geken en uiterlik ook nagekom het, dat hulle lewe voor die Here reg was en dat niks en niemand meer nodig was nie.

 

Hierdie manier van dink was verkeerd, baie verkeerd. Daarom het Johannes gepreek: Bekeer julle. Elkeen van ons moet hieruit leer. Miskien dink ek omdat ek uit ‘n gesin kom wat gereeld kerk toe gegaan het en wat nie sleg en wild gelewe het nie, dat my lewe voor die Here reg is. Miskien dink ek omdat ek gedoop is en belydenis afgelê het, my lewe voor die Here is reg. Of ek glo, omdat ek lidmaat van die Gereformeerde kerk is en my naam op die kerk se boeke is, is niks meer nodig nie. Dat ek gereeld in die erediens is, stel my gerus dat my lewe voor die Here reg is. Hierdie gedagtes is almal verkeerd.

 

Dit gaan nie in die koninkryk van die hemel oor uiterlike dinge soos ‘n mens se goeie afkoms, of die nakom van wette, of om kerk toe te ry of om gedoop te wees of om nagmaal te gebruik of watter uiterlike dinge ek ook al doen nie.

 

Dit gaan nie oor dinge en gebeurtenisse nie, maar oor ‘n Persoon!

In die koninkryk van die hemel gaan dit oor Jesus Christus!

 

Die groot en belangrikste vraag is: Hoe staan dit innerlik tussen jou en Jesus Christus? Hy wat gekom het om gekruisig te word en vir sondaars te sterf, wat gekom het om op die derde dag uit die dood op te staan, sodat sondaars die lewe met God kan hê. Dit is Jesus Christus wat toegang tot die koninkryk van die hemel gee. Die vraag is: Hoe lyk jou innerlike gesindheid oor Christus?

 

  1. Die lewe in die koninkryk – Navolging van Christus

 

In die koninkryk van die hemel gaan dit oor Christus!

 

‘n Lewe van bekering in die koninkryk van die hemel is ‘n lewe waar ek innerlik meer oor Christus dink, meer en meer liefde vir Hom voel, al meer ontsag vir Hom kry en al nader aan Hom wil leef en al meer en al beter wil doen wat Hy van my verwag. Hierdie innerlike veranderinge moet ek dan uiterlik uitleef.

 

‘n Lewe in die koninkryk van die hemel is dus ‘n lewe waar ek Christus navolg. Kom ons luister hoe Johannes hierdie lewe in navolging van Christus beskryf:

 

Mt.3:8“Dra dan vrugte wat by bekering pas”. Wys dus met julle lewe dat julle innerlike gesindheid, dit is julle geloof in Christus is soos God dit wil hê.

Mt.3:9 – “ Moenie dink om by julleself te sê: Ons het Abraham as vader nie…”. Dit beteken dat ons nie moet dink uiterlike natuurlike dinge is goed genoeg nie. Innerlik moet elke mens weet dat ek nie sonder Christus kan leef nie.

 

Uit wat Johannes gepreek het, leer God ons twee baie belangrike dinge oor ons navolging van Christus:

  • In die koninkryk van die hemel wys ‘n mens se innerlike verhouding met Christus in jou uiterlike lewe.
  • Uiterlike dinge alleen, hoe goed en hoe belangrik ookal, is nie genoeg nie. Jou innerlike gesindheid teenoor Christus is die belangrikste. In die koninkryk van die hemel besef elkeen dat jy nie een oomblik sonder Christus kan leef nie. Daarom dink jy gereeld baie aan Hom, word jy liewer vir Hom, groei jou geloof in Hom dieper en dieper, kry jy jou hele lewe lank al groter ontsag vir Hom, doen jy al meer en meer vir Hom.

 

Hoe belangrik is dit om jou innerlike gesindheid teenoor Christus uiterlik te wys? Johannes is aan die woord:

 

Mt.3:10“Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi”.

Mt.3:12“Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy diorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand”.

 

Die koninkryk van die hemel is ‘n werklikheid in elke mens se lewe, is ‘n werklikheid ook in jou lewe.

Lewe dan deur die Heilige Gees in die koninkryk van die hemel met die regte innerlike gesindheid teenoor Christus.

Wys jou innerlike gesindheid teenoor Christus in jou uiterlike lewe.

 

Wie hierdie dinge hoor en nie so lewe nie, moet weet dat die oordeel van God ook ‘n werklikheid is. Die lewende God wat alles weet, kyk na ‘n mens se innerlike gesindheid oor Christus. Hy kyk ook hoe jou innerlike gesindheid na buite gewys het en daarvolgens oordeel Hy.

 

Lees en ondersoek daarom die Bybel oor die koninkryk van die hemel. Vind soveel as moontlik uit oor die koninkryk van die hemel.

Bid die Heilige Gees om jou te lei in ‘n lewe in hierdie koninkryk.

Leef dan deur die Gees ‘n lewe wat wys jy staan nie buite die koninkryk van die hemel nie, maar daarbinne!