Ons Kerkgebou

In die koninkryk van God is daar net wedergebore gelowiges -Joh.3:3

Ons is besig met ‘n reeks oor die koninkryk van God. In Johannes 3 word dit duidelik dat iemand wat nie weergebore of die ouer woord, wedergebore is nie, niks van die koninkryk van God af weet nie en ook nie in die koninkryk is en ‘n preek oor die koninkryk nie sal verstaan nie.

 

Daarom is dit belangrik om in ‘n reeks oor die hemelse koninkryk reeds aan die begin by weergeboorte uit te kom. Vanoggend se preek gaan juis daaroor.

 

Tema: In die koninkryk van die hemel is daar net wedergebore mense

 

  1. Jesus leer ons van die koninkryk van God

 

In Sondag 12 van die Heidelbergse Kategismus bely ons dat Jesus Christus deur sy Vader bestem en aangestel is om ons hoogste Profeet en Leraar te wees wat ons kom leer het van God se raad en wil oor ons verlossing.

In die gesprek met Nikodemus daardie nag maak Jesus Hom juis bekend as ons Profeet en Leraar. Jesus het Nikodemus geleer. Sy gesprek is neergeskryf in God se Woord en is vir ons vandag ook bedoel. Wanneer ons die Bybel by Johannes 3 oopmaak, leer Jesus Christus ons ook.

 

In die gesprek met Nikodemus leer Jesus ons van die koninkryk van God. Dit is baie belangrik om te onthou dat Johannes die Doper sy optrede begin het met ‘n preek oor die koninkryk van God. Jesus het dieselfde gedoen. Hy het sy optrede ook begin deur oor die koninkryk van God te preek. Daardie nag het Nikodemus glad nie oor die koninkryk gepraat nie. Jesus het oor die koninkryk van God gepraat!

 

Elkeen van ons moet besef die koninkryk van God is vir Jesus, God se Seun en ons Verlosser baie belangrik. Omdat die koninkryk vir Hom belangrik is, moet die koninkryk van God vir elke Christengelowige ook baie belangrik wees.

 

Elke Christen moet weet, en daar is baie belangrike vrae oor die koninkryk waarvan jy die antwoorde sal moet ken. Vrae soos:

 

Wat is die koninkryk van God?

Waar is die koninkryk?

Is elke mens vanself in hierdie koninkryk?

Indien ‘n mens nie vanself in God se koninkryk is nie, hoe kom jy daarin?

As ek ‘n lidmaat van ‘n kerk is, beteken dit ek is in God se koninkryk?

Wat gebeur met jou as jy nie in God se koninkryk is nie?

 

Lees daarom die Bybel om agter te kom wat God alles oor sy koninkryk sê. Lees veral ‘n hoofstuk soos Johannes 3 baie goed. Leer by Jesus soveel as wat jy kan oor die koninkryk van God.

 

  1. Sonder weergeboorte is ‘n mens buite God se koninkryk

 

Ons leer Nikodemus ken as ‘n baie geleerde man. Hy het die Ou Testament baie goed geken. Hy was lid van die Joodse Raad. Die Raad het uit sewentig geestelike leiers bestaan.  Hy was die bekende leermeester van Israel. Nikodemus het dus gereeld in die sinagoge mense uit die Bybel en dan die Ou Testament geleer. Op daardie stadium was daar nog net die Ou Testament.

 

In ons taal en tyd kan ons sê Nikodemus was ‘n kerkmens. Hy was ‘n professor aan die Teologiese fakulteit van die universiteit. Hy het die Bybel goed geken en baie mense uit die Bybel geleer. Hy was juis in die kerk bekend as ‘n goeie leraar.

 

In wie Nikodemus was en wat Hy vir Jesus gesê en gevra het, leer ons baie oor God se koninkryk.

 

Nikodemus was ‘n kerklidmaat en ‘n teoloog, maar…. hy het nie geweet wat die koninkryk van God is en hoe mens in die koninkryk kom nie!

 

Een van die vrae oor die koninkryk, waaroor elkeen duidelikheid moet kry, is: As ek lidmaat van ‘n kerk is, is ek dan in die koninkryk van God? Die antwoord is NEE!

 

Om lidmaat te wees, om in die kerkgebou te wees en in die erediens te wees, beteken nie jy is in die koninkryk van God nie. Die kerk is nie die koninkryk nie! Om in die koninkryk van God te wees, moet jy weergebore word, leer Jesus Christus ons in sy gesprek met Nikodemus.

 

Luister net weer na Jesus se woorde: “As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Joh.3:3).

 

Met hierdie woorde leer Jesus ons verder dat die koninkryk van God nie ‘n plek is nie. Die koninkryk is geestelik. Hy leer ons verder dat niemand vanselfsprekend in hierdie hemelse koninkryk is nie. Jy moet “opnuut gebore word” dit is jy moet weergebore word, om in die koninkryk van God te kom.

 

Sonder weergeboorte is ‘n mens buite die koninkryk van God. Toe Jesus dit vir Nikodemus vertel het, het daardie bekende geestelike leier van Israel nie ‘n idee gehad waarvan Jesus gepraat het nie. Dat hy nie geweet het wat weergeboorte is nie, was ‘n baie ernstige probleem vir Nikodemus. Hy het nie geweet wat weergeboorte is nie. Hy het ook nie geweet of hy weergebore was nie. Dit het beteken dat Nikodemus op daardie tydstip in sy lewe buite die koninkryk van die hemel was. En dit, terwyl hy ‘n bekende geestelike leraar in Israel was en elke dag met die Bybel besig was!

 

Die eerste groot geestelike waarheid waarvan ons in Johannes 3 leer, is dat die koninkryk van God wat baie belangrik is. Die tweede groot geestelike waarvan ons leer, is weergeboorte. Weergeboorte, of dan die ouer woord, wedergeboorte, is baie belangrik, in werklikheid, lewensbelangrik. Want….sonder weergeboorte is jy buite die koninkryk van God!

 

Een van die vrae vroeër in die preek, is: Wat gebeur met jou as jy nie in die koninkryk van God is nie, omdat jy nie weergebore is nie?

 

Die vraag bring ons by die derde kerngedagte vir die preek.

 

  1. Weergeboorte is die begin van nuwe lewe in jou deur die Gees

 

Kom ons kyk wat weergeboorte is.

 

Weergeboorte is nie ‘n normale geboorte as mens nie. Elke mens moet as mens uit jou ma gebore word, om op aarde te kan leef. Word jy nie gebore nie, dan leef jy nie. Nikodemus het aan hierdie menslike geboorte gedink toe hy Jesus gevra het:”Hoe kan ‘n mens gebore word as hy al ‘n ou man is?” (Joh.3:4).

 

Jesus het glad nie van ons geboorte as mens gepraat toe hy Nikodemus van weergeboorte geleer het nie. Luister na Jesus se woorde: “Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die Gees gebore is, is gees” (Joh.3:6). Weergeboorte is dus ‘n geestelike geboorte. Die woord in Grieks wat Jesus in sy gesprek met Nikodemus vir weergeboorte gebruik het, was “anothen” en dit beteken “om van bo gebore te wees”. ‘n Mens word van bo gebore of dan weergebore, wanneer jy deur die Gees van God opnuut gebore word.

 

Weergeboorte is die werk van die Heilige Gees in jou. Geboorte is nuwe lewe – nuwe liggaamlike lewe. Weergeboorte is nuwe geestelike lewe. Die Heilige Gees begin nuwe geestelike lewe in jou. Hy plant in jou hart die nuwe geestelike lewe, of dan hemelse lewe. Die hemelse lewe is lewe in Christus. Die Heilige Gees plant jou in Christus in of in ander woorde:  Hy lyf jou in Christus in. Deur die Gees is jy in Christus. Jy is op die innigste manier een met Hom wat vir jou mens geword het, vir jou die ergste lyding ondergaan het, vir jou aan die kruis op Golgota gesterf het en vir jou uit die dood opgestaan het. Dit alles om jou van sonde te verlos.

 

Deur weergeboorte verander die Heilige Gees jou heeltemal. Hy verander jou hart, jou verstand, jou gevoel en jou wil. Jy is geestelik ‘n nuwe mens.

 

Die Heilige Gees kan jou weergebore laat word sonder om enigiets te gebruik of Hy kan die Evangelie van Jesus Christus gebruik. Hy besluit hoe Hy hierdie lewensbelangrike werk in jou wil doen.

 

Luister hoe leer die Here ons reeds in die Ou Testament oor weergeboorte, wat Nikodemus kon geken het:

 

Eseg.36:26“Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee”.

 

Dit bring ons by die antwoord op die vraag wat met jou gebeur as jy nie weergebore is nie en nie in die koninkryk van God is nie. Die antwoord is: Jy leef nie geestelik nie. Jy is nie in Christus nie. Jy is nie een met Hom nie. Sonder weergeboorte is jy buite die koninkryk van God, is jy nog in die ryk van die duiwel, in sy mag en ewig verlore. Dit beteken jy is geestelik dood al bestaan jy liggaamlik. Die mens wat geestelik dood is, is bestem vir die Here se verskriklike oordeel in die hel!

 

Daarom:

 

  • Maak seker dat jy uit die Bybel genoeg van weergeboorte weet.
  • Doen deur die Gees selfondersoek of jy weergebore is.

 

  1. Alleen weergebore gelowiges het toegang tot die koninkryk van die hemel

 

Dit is baie belangrik, lewensbelangrik dat ‘n mens weergebore is. Sonder weergeboorte is jy buite die koninkryk van God. Buite sy koninkryk is daar net een ander ryk en dit is die ryk van die duiwel. Vir die duiwel en almal in sy ryk wag ‘n verskriklike toekoms.

 

Weergeboorte verander alles. Deur weergeboorte verander jou lewe heeltemal. Die mens wat deur die Heilige Gees weergebore is, is nie meer in die ryk van die duiwel nie, maar het toegang tot die koninkryk van God.

 

Hierdie waarheid wat Jesus ons leer, is ‘n baie belangrike, ‘n lewensbelangrike geestelike waarheid. Dit is regtig so: Jou lewe hang van weergeboorte af!

 

  1. Hoe kan ek seker wees dat ek weergebore is?

 

Nikodemus het gedink omdat hy in die kerk was, ‘n professor in Teologie was, die Ou Testament baie gelees en goed geken het en ander geleer het, dat hy in die koninkryk van God was. Maar….hy was nie!

 

Die Here help ons met Johannes 3 dat ons nie dieselfde baie groot fout as Nikodemus moet maak nie. Ek mag daarom ook nie dink omdat ek gedoop is, belydenis van geloof afgelê het en lidmaat van die gemeente is, ek daarom in die koninkryk van God is nie. Glad nie!

 

In die koninkryk van God is net weergebore mense!

 

Dit bring ons by die baie belangrike vraag: Hoe weet ek dat ek weergebore is?

 

Vir die mens wat net liggaamlik gebore is, is die boodskap van Christus wat gekruisig is, onsin (1 Kor.2:18). So iemand beskou die Evangelie van die gekruisigde Christus as belaglik.

 

Aan die anderkant: Die mens wat weergebore is, hoor die boodskap van Jesus Christus wat vir jou gekruisig is. Jy aanvaar die boodskap met jou hele hart. Met jou verstand weet jy Christus wat vir jou gekruisig is, is jou enigste Verlosser. In jou voel jy ‘n vertroue dat Christus juis ook vir jou aan die kruis gesterf het. Jy soek na Christus se wil in jou lewe.

 

Hierdie aanvaarding van Jesus Christus met jou hart, hierdie wete dat Christus jou enigste Verlosser is, hierdie gevoel dat Hy juis ook vir jou gesterf het en hierdie soeke na sy wil, kan ons met een woord saamvat: Geloof.

 

Jou geloof in Jesus Christus is die bewys, die sekerheid wat jy het dat jy weergebore is en in die koninkryk van God is.

 

Glo jy met jou hele hart in Jesus Christus as jou enigste Verlosser?

As jy “ja” kan antwoord, dank God die Heilige Gees vir sy wondergenade dat jy deur Hom  weergebore is en in die koninkryk van God leef, nou reeds en in alle ewgheid!