Ons Kerkgebou

Jesus Christus, die Here bring ware gelowiges in ‘n gemeente bymekaar. -Ha.2:36,41,42

Dit is Hervormingsondag. In vanoggend se preek kry een van die belangrike geloofswaarhede van die Hervorming die aandag. Daardie kernwaarheid is: Christus alleen. Die erediens gaan oor Hom. Die jongmense wat vanoggend belydenis van hulle geloof gaan doen, bely geloof in ons Here Jesus Christus. Lewe in ‘n gemeente gaan oor Hom. Hierdie dag gaan oor Hom. Trouens, die hele lewe gaan oor Christus Jesus ons Here. Ons hoor dit in Paulus se geloofsbelydenis: Ek leef nie meer nie, Christus leef in my!

 

Tema: Jesus Christus, die Here bring ware gelowiges in ‘n gemeente bymekaar.

 

  1. Jesus is Christus en Here

 

Op Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees in Christus se kerk het Petrus onder leiding van die Heilige Gees met die mense daar in Jerusalem gepraat. Sy praat was in werklikheid ‘n preek. Petrus se preek het daardie dag ‘n hoogtepunt bereik met sy slotwoorde.

Petrus het sy preek so geëindig: “Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak” (Ha.2:36).

 

Hierdie drie Name van ons Verlosser, Jesus en Christus en Here het elkeen ‘n besondere betekenis. God maak sy Seun aan ons bekend deur hierdie drie Name. Wanneer God iets sê, is dit baie belangrik. As ‘n mens Jesus regtig goed wil ken, sal jy elkeen van hierdie Name goed moet ken, omdat elke Naam iets spesiaal van Hom sê.

 

Petrus het van Jesus gepraat het, die oudste seun van Josef en Maria. Sy ouers het in Nasaret gebly, maar Hy is in Betlehem gebore. Sy pa het houtwerk gedoen vir ‘n lewe. Die mense vir wie Petrus gepreek het, het Jesus ook geken as die seun van Josef en Maria en ook geweet dat Hy van Nasaret af gekom het.

 

Maar….Jesus was in werklikheid nie Josef se Seun nie. Hy is God se Seun wat uit Maria gebore is en mens geword het om ons te verlos. Sy Naam, Jesus, beteken juis verlosser. ‘n Engel uit die hemel het Josef aangesê om God se Seun Jesus te noem…Verlosser.

 

Jesus mag nie vir ons net Josef en Maria se Seun wees nie. Dit is baie belangrik om Hom as God se Seun en ons enigste Verlosser te ken.

 

God het Jesus “Here en Christus” gemaak. Die Naam Christus beteken God die Vader het Jesus aangestel en aangewys om ons Verlosser te wees. As Verlosser is Jesus ons hoogste Profeet wat God se verlossingsplan vir ons aan ons bekendmaak. Hy is ook ons enigste Hoëpriester wat Homself aan die kruis vir ons geoffer het om ons van die mag en die skuld en die straf van sonde te verlos. Hy is ons ewige Koning wat ons nou en tot in ewigheid regeer en bewaar.

 

Die Naam Christus, moet vir ons baie kosbaar wees, want die Naam beskryf Jesus se verlossingswerk.

 

Petrus het gepreek dat God, Jesus ook Here gemaak het. Die Naam Here wys daarop dat Jesus die dood oorwin het en ons deur sy bloed syne gemaak het. Hy is Here, dit is ons Eienaar en Oorwinnaar van sonde, die duiwel en die dood. Dat Jesus Christus ons Here is, ons Eienaar en Oorwinnar, gee vir ons die grootste sekerheid in hierdie lewe en die lewe ook hierna.

 

Ons kan Petrus se woorde so saamvat: Jesus Christus ons Here, is die enigste Verlosser wat ons het en ooit sal hê.

 

  1. Jou reaksie wanneer jy Hom leer ken – opregte geloof

 

Die mense wat op Pinkster na Petrus geluister het, het gedink Jesus is afkomstig van ‘n ou klein onbelangrike plekkie en bloot ‘n opstandige mens wat onrus veroorsaak het en gelaster het dat Hy God se Seun was.

 

Wanneer hulle uit Petrus se mond hoor dat Jesus eintlik hulle enigste Verlosser is, word hulle diep in die hart getref. Die Heilige Gees het hulle die Evangelie van Jesus Christus laat hoor. Daardie dag het die Gees hulle anders laat luister na Wie Jesus Christus is. Die Heilige Gees het hulle harte en verstande oopgemaak. Hy het hulle lewe verander. Hy het hulle opreg in Jesus Christus ons Here laat glo.

 

‘n Mens se reaksie wanneer jy Jesus werklik leer ken, kan een van twee wees: Geloof of ongeloof. Al die mense wat daardie dag na Petrus geluister het, het eers hulle harte gesluit gehou. Hulle het van Christus die Here gehoor, maar nie geglo nie.

 

Pinkster in Jerusalem het alles veDie Evangelie van Jesus Christus het die mense daardie dag diep in die hart getref. Hulle het in Jesus as ons enigste Verlosser geglo.

 

Wat gebeur met jou wanneer jy van Jesus Christus die Here hoor? Jy hoor van Jesus Christus elke Sondag in die erediens. Jy kan self die Bybel oor Hom lees. Jy kan Hom goed leer ken.

 

Wat is jou reaksie op Jesus Christuus?

‘n Mens se lewe hang daarvan af om elke keer dat jy van die Here Jesus Christus hoor, met opregte geloof in Hom sal antwoord.

 

  1. Opregte geloof kom uit in ‘n belydenis

 

Nadat daardie mense daardie dag in Jerusalem in Jesus geglo het, was hulle eerste vraag wat hulle moes doen. Na Petrus se raad, het daardie mense hulle bekeer en hulle by die gemeente van Christus gevoeg.

 

Wanneer die Heilige Gees met die boodskap van Christus Jesus ons Here jou hart aanraak, en jy met opregte geloof antwoord op wat jy gehoor het, moet jy iets doen. Die geloof in jou hart, kannie en mag nie net daar bly asof jy dit wegsteek nie. Opregte geloof kom uit. Opregte geloof wys in ‘n mens se lewe.

 

Die gelowiges se bekering en hulle aansluit by die gemeente in Jerusalem was in werklikheid hulle geloofsbelydenis. Hulle het beslis nie net doodstil gebly nie. Hulle het bely dat hulle tot bekering gekom het en dat hulle deel van Christus se gemeente in Jerusalem wou wees. Hulle woorde het tot die daad oorgegaan en hulle het hulle by die gemeente gevoeg, drieduisend gelowiges.

 

Vandag het ons hier in Akasia ook weer die geleentheid om ‘n geloofsbelydenis te hoor. Drie jongmense het in hulle ouerhuise, tydens katkisasie en in die erediens van Jesus Christus gehoor. Hulle het in Hom geglo, daarom staan hulle vandag hier. Met die vraag wat elkeen antwoord, bely elkeen van hulle dat hulle in Jesus Christus glo.

 

Op hierdie belydenis met woorde, moet dan die daad ook volg.

 

Watter daad? Dit bring ons by die vierde kerngedagte.

 

  1. Christengelowiges kom saam in ‘n gemeente van Christus

 

Op Pinkster lees ons hoe daardie mense wat in Die Here Jesus Christus geglo het en tot bekering gekom het, hulle by die ander gelowiges gevoeg het. Daar was drieduisend van hierdie gelowiges wat tot bekering gekom het en deel van die gemeente geword het. Hoekom het hulle dit gedoen?

 

Die antwoord op die vraag is: Jesus Christus bring mense bymekaar. Elkeen wat opreg in Jesus Christus glo, wil by ander gelowiges wees wat ook opreg in Jesus glo.

 

Wanneer ek opreg in Jesus glo, wil ek saam met ander Christengelowiges wees wat ook opreg in Hom glo. Ek wil deel wees van die heilige algemene Christelike kerk van ons Here Jesus Christus. Ek wil Christus saam met ander gelowiges liefhê en gehoorsaam en dien.

 

Dit is om hierdie rede dat twee van die vrae tydens belydenisaflegging juis gaan oor hoe om deel te wees van die kerk van Christus. Die vrae gaan oor om saam met medegelowiges op ‘n Sondag in ‘n erediens te wees en om die gawes wat die Here vir jou gegee het met ander gelowiges te deel.

 

Wanneer gelowiges wat opreg in Jesus Christus glo, saam is, dan is daar ‘n gemeente – ‘n gemeente van Christus. Elke gelowige wat belydenis gedoen het, het die roeping en die verantwoordelikheid om saam met ander gelowiges gemeente van Jesus Christus die Here te wees.

 

Dit is wie ons hier in Akasia is! ‘n Gemeente van Jesus Christus! Sy liggaam! Sy bruid!

 

  1. Opregte gelowiges leef soos ‘n gemeente van Jesus Christus ons Here

 

Ons weet uit Ha.2:42 die volgende van die eerste gemeente:

  • Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels – dit beteken hulle het die Evangelie van Jesus Christus ondersoek en baie daaruit geleer en dit in hulle eie lewe toegepas.
  • Hulle het hulle toegelê op die onderlinge verbondenheid – Die gemeente het baie met mekaar meegeleef.
  • Hulle het die gemeenskaplike maaltyd gereeld saam geëet en ook nagmaal gevier.Daaradeur het hulle die dood van Jesus herdenk.
  • Hulle het saam gebid – Die eerste gelowiges het spesiaal tyd daarvoor gemaak om saam te bid.

 

Hierdie eerste gemeente het met hulle manier van lewe gewys hoe ‘n gemeente van Jesus Christus onder die leiding van die Heilige Gees lewe.

 

Julle wat vanoggend belydenis afgelê het, het nou die roeping en opdrag om as deel van hierdie gemeente van Christus saam met ander gelowiges te leef soos ‘n gemeente van Jesus Christus ons Here.

Kom ons hou ons dan elke dag besig met Die Bybel, die Evangelie van Christus.

Leef mee met mekaar. Deel in mekaar se lief en leed. Deel veral Jesus Christus met mekaar.

Maak elke nagmaal ‘n belangrike datum in jou dagboek en vier Christus se verlossing saam met ander gelowiges.

Bid elke dag. Bid saam met ander.

 

Wys so, dat jy ‘n opregte gelowige van hierdie gemeente van Jesus Christus die Here is!