Ons Kerkgebou

Dit is net met Christus se hulp, dat ons God kan gehoorsaam soos Hy wil hê -1 Sam.15:22,23

Gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid….wat sê die Here vir ons daaroor? Die antwoord op die vraag is die tema vir vanoggend se preek.

 

Tema: Dit is net met Christus se hulp, dat ons God kan gehoorsaam soos Hy wil hê

 

  1. God verwag gehoorsaamheid aan Hom

 

Die Here leer ons in 1 Samuel 15 dat gehoorsaamheid vir Hom baie belangrik is. Wanneer die Here deur Samuel vir Saul opdrag gee om die ongelowige land Amalek met sy koning Agag en alles in die land om die lewe moet bring, omdat die land en al sy mense vriende van die duiwel was en vyande van God, is dit presies wat die Here verwag .

 

Wanneer die Here vir Adam beveel om nie van die vrug van die boom in die middel van die tuin te eet nie, is dit wat die Here wil hê (Gen.2:16,17).

 

Gee Hy vir Moses die opdrag om by Meriba met die rots te praat dan sal daar water uitkom, wil die Here dat Moses met die rots praat en niks anders nie, soos om die rots te slaan nie (Num.20:7,8).

Wanneer die Here vir Israel en vir ons vandag sy Tien gebooie gee om te gehoorsaam, wil Hy hê dat ons elkeen van die gebooie tot in die fynste besonderhede gehoorsaam. Die Here wil dat ons sy gebooie gehoorsaam soos Christus ons in sy Bergrede in Mt.5 -7 leer en soos ons in ons belydenis die gebooie verklaar, die Heidelbergse Kategismus Sondag 34 – 44.

 

Die Here vra nie dat ons ons beste sal probeer of sy gebooie so goed as menslik moontlik sal gehoorsaam nie. Allebehalwe! Die Here verwag gehoorsaamheid soos Hy dit wil hê!

 

  1. Ons sukkel om Hom te gehoorsaam

 

Saul, en voor hom Moses en voor hom Abraham het gesukkel om God te gehoorsaam. Hulle is nie die enigstes nie. Die Here het baie duidelik vir Saul gesê wat Hy in die oorlog teen die Amalekiete verwag. Saul het die Here gehoor. Hy het geweet wat die Here van hom verwag het. Maar, hy het die Here nie gehoorsaam nie. Hy het gedoen wat hy gedink het goed was.

 

Saul is nie al een nie. Elkeen van ons vanoggend hier sal eerlik voor die Here moet erken en bely dat ons nie sy gebooie gehoorsaam soos Hy dit verwag nie. Ek hoor wat God van my vra en ek weet wat Hy vra, maar die sondigheid in my maak dat ek die Here nie regtig wil gehoorsaam soos Hy verwag nie. Ek ken nie Jesus se Bergrede goed genoeg nie en ook nie die verklaring van die Tien gebooie nie. So, ek gehoorsaam God op my manier, soos ek wil. En….ek verwag dat God tevrede moet wees. Daar is baie voorbeelde hiervan in elkeen van ons se lewe.

 

Dikwels weet ek dat ek die Here nie gehoorsaam soos Hy van my verwag nie. Wat doen ek gewoonlik daaraan? Ek probeer dan my ongehoorsaamheid weg redeneer. Ek probeer voorgee dat ek goed bedoel het. Ek doen dit eerder as om my te bekeer van my sonde van ongehoorsaamheid.

 

  1. Hy tree baie streng teen ongehoorsaamheid op

 

Saul het nie met die heidense Amalekiete gedoen wat die Here gevra het nie. Hy het besluit om die koning se lewe te spaar en die beste kleinvee en grootvee ook, om hulle vir die Here te offer.

 

Saul het gedink ‘n offer aan die Here is beter as gehoorsaamheid. Wat presies is ‘n offer? ‘n Dier is geslag en aan die Here op die altaar in die tempel geoffer. Met die offer het Israel hulle voor God verootmoedig en om vergifnis gevra. Die priester het die bloed van die dier wat gevloei het, op die altaar en op die volk gesprinkel. Die bloed het gewys dat daar deur sterwe vergifnis kom.

 

Saul het nie met sy offer bedoel om hom te verootmoedig en om vergifnis te vra nie. Hy was van plan om op sy manier volgens sy wil die offer te bring. Hy het gedink hy kan maar ongehoorsaam wees soos hy wil en ‘n offer bring soos hy wil en die Here sal sy eiewillige godsdiens maar moet aanvaar. Saul se gesindheid en sy optrede, wat hy gedink het en gedoen het, was verkeerd en sonde.

 

Die Here het Saul se manier van doen “weerspannigheid” en “eiesinnigheid” genoem (1 Sam.15:23). Luister hoe sterk het die Here teen Saul se ongehoorsaamheid opgetree: “Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het Hy jou as konng verwerp” (1 Sam.15:23).

 

Wanneer ek die Here nie gehoorsaam presies soos Hy verwag nie, is ek ook weerspannig en eiesinnig. Wanneer ek godsdienstige dade op my manier en nie op die Here se manier doen nie, is dit niks anders nie as sonde. Die mens wat aanhou om so te leef en nie tot bekering kom nie, se lewe is in ‘n doodloopstraat. Wie aanhou en aanhou met die sonde van eiewilligheid se lewe stuur op die ewige dood af.

 

Die Here leer ons in 1 Sam.15 dat godsdiens ook sonde kan wees. Godsdiens volgens my wil en my manier, is sonde. Ek kan nagmaal ook gebruik dat dit sondig is. Indien ek my nie vooraf reg ondersoek het nie en nie met die regte gesindheid in my hart nagmaal gebruik nie, eet en drink ek ‘n oordeel oor myself. Hierdie oordeel is die heilige God se oordeel.

 

  1. Net Jesus Christus kan ons help

 

Ek weet ek gehoorsaam God nie soos Hy verwag nie. Ek weet Hy tree baie streng teen ongehoorsaamheid op. Sy streng optrede is verwerping en die ewige dood.

 

Die Here het Saul verwerp.

Sal Hy my ook verwerp wat vandag hier is?

 

Ja, Hy sal! Hy sal my wat Hom nie gehoorsaam soos Hy wil hê nie, verwerp behalwe…..as Christus my help.

 

Jesus Christus is die enigste Persoon wat kan help dat God my nie verwerp nie!

Hoe kan Hy help?

 

Hy kan help deur in my plek verwerp te word, in my plek geoordeel te word en in my plek met die dood aan die kruis gestraf te word vir my ongehoorsaamheid.

 

Die wonderlike genade is: Christus het hierdie dinge alles reeds vir my gedoen!

 

Besef jy met ‘n diep berou in jou hart dat jy baie keer aan die Here ongehoorsaam is?

Besef jy dat God jou eintlik moet verwerp en veroordeel met die ewige dood?

Glo jy met jou hele hart dat Jesus Christus in jou plek verwerp en veroordeel is?

 

Hierdie besef en hierdie geloof, het mens nie sommer vanself nie. Daar sal ‘n wonder met jou moet gebeur…die wonder van die Heilige Gees!

 

Wie deur die Gees hierdie diep besef van jou ongehoorsaamheid en berou daaroor het en opreg glo in Christus wat in jou plek aan die kruis verwerp is het, sal nie verwerp word nie!

 

Dit is die boodskap van hierdie nagmaal vir jou!

 

Wanneer jy van die nagmaaltafel opstaan, help die Heilige Gees jou om teen die sonde van eiewilligheid te veg. Met die geloofskrag wat die Gees jou gee, kan jy deur bekering breek met die sonde van eiewilligheid en na God se wil vra en sy wil doen. Bid dan dat die Heilige Gees jou hierin sal lei.

 

So sal hierdie laaste nagmaal van 2018 dan werklike geestelike betekenis vir jou hê!