Ons Kerkgebou

Jesus Christus is die Eerste, die Laaste, die Lewende – ons hoef vir niks bang te wees nie -Op.1:17

Vanoggend is ons voorbereidingsdiens met die oog op nagmaal volgende Sondag as die Here wil. Binnekort is dit Kersdag. Ons het juis vanoggend na die diens ons kersprogram.

 

Tydens kersfees herdenk ons nie net die Here Jesus se geboorte en met nagmaal herdenk ons nie net sy dood nie. Daar gebeur baie meer. Met nagmaal en met die erediens op Kersdag, ontmoet ons Jesus Christus! Dit is ‘n geweldige gebeurtenis.

 

Ons leer vanoggend uit Openbaring 1 meer oor ‘n ontmoeting met die Here Jesus Christus en wat dit vir ons inhou.

 

Tema: Jesus Christus is die Eerste, die Laaste, die Lewende – ons hoef vir niks bang te wees nie

 

  1. Om Jesus Christus te ontmoet is oorweldigend.

 

Dit was ‘n Sondag. Johannes, Jesus se een dissipel, was op Patmos, ‘n klein Griekse eilandjie. Die Romeinse regering het Johannes soontoe verban, omdat hy aangehou het om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig. Die Heilige Gees het Johannes daardie dag gelei in ‘n ontmoeting met Jesus Christus.

Hoe moet dit wees om die Here Jesus te ontmoet?

 

Iemand sal dalk sê: Dit is my een begeerte, my een gebed, om Jesus te ontmoet. Dit is baie goed om so te voel, maar kyk net eers wat met Johannes gebeur het – Hy het by Jesus se voete neergeval en daar op die grond bly lê soos iemand wat dood was (Op.1:17). Johannes is oorweldig deur Jesus Christus. Hoe kan dit wees? Hy is dan die dissipel vir wie Jesus liefgehad het. Hy is die dissipel wat dikwels by Jesus gesit het en selfs op sy bors gelê het. Johannes het so reageer op grond van Wie die Here Jesus Christus daaardie dag was, Wie Hy vandag steeds is en wat Hy doen.

 

Jesus het tussen die sewe goue staanlampe gestaan – Hy is die Ewige en almagtige Hoof van sy kerk. Hy regeer sy kerk met sy Woord en sy Gees.

 

Jesus is die Seun van die mens – Hy is die Seun van God wat deur ‘n almagtige wonder ook die Seun van die mens geword het. As mens het Hy in die plek van sondaarmense die straf en oordeel op sonde gedra en aan die kruis. As God het Hy hierdie straf volmaak gedra. Hy het op die drde dag uit die graf opgestaan en die dood oorwin. Na sy opstanding het Hy na die hemel opgevaar en Hy beklee die hoogste posisie met die meeste mag in die hemel en op die aarde aan die regterhand van sy Vader.

Hy het ‘n lang kleed aangehad met ‘n goue band om sy bors – Die kleed is die kleredrag van die hoëpriester (Eks.28:4-8). Hy het ‘n band van linne om sy heupe gedra. Johannes het Jesus met ‘n goue band om sy bors gesien. Jesus is die Hoëpriester, ons enigste Hoëpriester wat die hoogste en enigste volmaakte offer gebring het, sy lewe aan die kruis. Die goue borsband is die kleredrag van ‘n koning. Jesus was destyds toe Johannes Hom ontmoet het en Hy is steeds vandag ons ewige Koning wat die sonde en die duiwel en die dood oorwin het en die hele heelal en sy kerk regeer.

Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu – Daniël beskryf in sy profesie God die Vader met dieselfde woorde (Dan.7:9). Die Heilige Gees maak hier aan ons bekend dat Jesus self God is.

Sy oë het soos vuur gevlam – Jesus Christus is die almagtige, alwetende en heilige Regter wat oordeel. Hy is die enigste Regter. Hy ken elke sondige gevoel of gedagte. Hy is gereed om weer te kom en as Regter almal te oordeel.

Sy voete was van geel koper – In die droom van Nebukadnesar het die regeerders van die wêreld voete van klei gehad. Hulle is onbetroubaar en soek net eie gewin. Christus se voete was vangeel koper. Hy is ewig getrou. Hy het sy lewe vir ander, dit is ons, geoffer. Hy offer steeds sy gebede vir ons.

 

Johannes het daardie dag nie die baba in die krip ontmoet nie. Hy het Jesus Christus ontmoet, die geweldige Jesus Christus, God en mens tegelyk, Hoof van sy kerk en Hoof van die heelal, Die Oorwinnaar oor alles en almal en die Regter wat gaan kom om te oordeel.

 

Geen wonder nie, dat Johannes neergeval het en net so bly lê.

 

Kerstyd is op hande. Moenie aan Jesus dink of van Hom praat net as die baba in die krip daardie nag in Betlehem nie. Jesus is nie meer daardie baba nie. Dink aan Hom soos Hy vandag is en wat Hy vandag doen en praat so oor Hom!

 

  1. Die uitwerking van Christus se verskyning – ‘n mens word bang

 

Johannes het bang geword vir Christus. Verskeie ander gelowiges het presies so reageer wanneer hulle Jesus of ‘n engel van Hom ontmoet het.

 

Wanneer ‘n mens die Here Jesus ontmoet, het Hy ‘n bepaalde uitwerking op jou. Daardie uitwerking is, ‘n mens word bang. Johannes was nie die enigste een wat so gereageer het op ‘n ontmoeting met Jesus Christus nie. Kyk na wat met die volgende die volgende gelowiges gebeur het:

 

  • Na Jesus se wonder met die visvangs het Petrus Jesus gevra om van hom af weg te gaan, omdat hy wat Petrus was, so sondig was – 5:8.
  • Nadat God Homself aan Daniël geopenbaar het, het Daniël baie geskrik en was hy hewig ontsteld (Dan.7:28). Hy was gedaan en lank siek (Dan.8:27).
  • Die vroue wat gegaan gegaan het om Jesus se liggaam te versorg, het geskrik vir Jesus wat opgestaan het, sodat Hy hulle gerus moes stel om nie bang te wees nie – 28:5.
  • Jesus het na hy die wonder met die vyf brode en twee vissies gedoen het, op die see na sy dissipels toe geloop. Die dissipels het groot geskrik en Hy het gesê dat hulle nie bang moet wees nie – 6:50.

 

Nog ander gelowiges se reaksie op engele wat boodskappe oor Jesus gebring het, was dieselfde. Sagaria het geskrik (Lk.1:12), Maria was verbysterd (Lk.1:29) en die skaapwagters het baie groot geskrik (Lk.2:9,10).

 

Hoe reageer jy wanneer jy Jesus Christus ontmoet?

Miskien is jou antwoord dat jy Christus nog nie ontmoet het nie, want jy dink dit sal gebeur wanneer Hy weer kom.

 

Wel, elke erediens kom ons in God se teenwoordigheid, ook in die Here Jesus se teenwoordigheid! Daarom het ons die votum aan die begin van elke erediens.

Nagmaal is die nagmaalstafel van die Here (HK, Sondag 30). Elke keer met nagmaal, is elkeen wat nagmaal gebruik in Jesus se teenwoordigheid!

 

Die kersprogram na die erediens, is ‘n program waar Christene ter wille van Christus bymekaar is. Waar twee of drie in sy Naam bymekaar is, daar is Hy ook! Ons hou dus die kersprogram in Jesus Christus se teenwoordigheid.

 

Onthou dan elke keer wanneer jy Hom ontmoet Wie die Here Jesus Christus is en wat Hy doen. Wees bang vir Hom. Leef naby Hom. Leef voor Hom alleen met die hoogste ontsag en eerbied.

 

  1. Christus troos elke gelowige wat naby Hom is

 

Terwyl Johannes daar byna leweloos op die grond gelê het, het twee dinge gebeur. Jesus het twee dinge gedoen.

 

Hy het met sy regterhand aan Johannes gevat – Sy regterhand wys op sy almag. Jesus Christus het die hoogste magsposisie in die heelal. Hy het alle mag in die hemel en op die aarde (Mt. 28:18). Jesus het aan Johannes gevat. Hy is naby Johannes. Jesus wat naby Johannes was, is Jesus wat ook naby jou is. Hy is deur sy Heilige Gees en deur sy Woord naby elkeen van ons.

 

En vir my gesê – Christus het met Johannes gepraat. Christus praat baie met ons. Elke keer dat jy die Bybel oopmaak, elke erediens dat die Bybel in die erediens gelees word, elke nagmaal, praat die Here Jesus met ons. Sy woorde was so gerusstellend – “Moenie bang wees nie, dit is Ek…” Johannes hoef nie, en nie een van ons hoef vir enigiets bang te wees nie. Ons hoef nie bang te wees vir die duiwel nie. Ook nie vir al ons sondes nie. Nog minder hoef ons vir Jesus bang te wees, al is Hy die Hoof van sy kerk en van die heelal. Hy wat naby ons is, Hy vir Wie ons gereeld ontmoet al sien ons Hom nie met die blote oog nie, Hy is ons Verlosser wat ons so liefgehad het dat Hy sy lewe vir ons gegee het (Joh.15:13).

 

Hoekom hoef Johannes nie bang te wees vir Jesus nie? Hoekom hoef jy nie vir Hom of enigiets bang te wees nie?

 

Jesus Christus is die Eerste – alles begin by Hom. Wanneer jy voor Jesus Christus staan, staan jy voor die Een Persoon by Wie alles begin het, by Wie jou lewe begin het. Alles wat ontstaan het, het deur Hom ontstaan (Joh.1:3).

Hy is die Laaste – alles loop af op ‘n finale ontmoeting met Hom. God die Vader het ‘n bepaalde plan met sy skepping. Hy stuur alles af op die finale ontmoeting met sy Seun. Daardie ontmoeting vind plaas wanneer Jesus Christus weer kom as Regter. Vir die mens wat nie ernstig was oor Jesus nie, is daardie dag die allerverskriklikste oordeelsdag. Maar….vir die Christen wat Jesus geken en liefgehad en gevolg het, is daardie dag die wonderlikste verlossingsdag…WANT…

Jesus Christus ons Here is ook die Lewende – Hy is lewe, Hy het alle lewe en Hy gee lewe, die ewige lewe. Wie in Jesus Christus ons Here glo, het die ewige lewe. Die ewige lewe loop uit op lewe in hemelse heerlikheid by Jesus Christus en by God ons Vader.

 

Ons hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus Christus ons Here, is ons enigste Verlosser wat ons met sy lewe liefgehad het en ons nog steeds so lief het. En..Hy is naby ons.

 

Volgende Sondag het ons nagmaal, as die Here wil en ons leef. Dit is die nagmaal van ons Here Jesus. Jy sal Hom weer ontmoet deur die Heilige Gees. Kom dan alleen met die hoogste ontsag en eerbied om Jesus tydens nagmaal te ontmoet.

 

Die 25e Desember, as die Here wil, herdenk ons Jesus se geboortedag. Ons sal Jesus Christus daardie dag, as ons hemelse Vader wil en ons leef, in ‘n erediens deur die Heilige Gees ontmoet. Kom alleen met die hoogste ontsag en eerbewys na die erediens op Kersdag.