Ons Kerkgebou

Christus die Lam -Joh.1:29

Daar is waarskynlik nie baie van ons wat kans sien om ‘n weerlose skaaplam se keel af te sny en te slag of te kyk hoe dit gedoen word nie. Dis te verstane, want daar is bloed en daar is dood.

 

Maar….die Here dwing ons in Jesaja 53 en Johannes 1 om tydens Kerstyd aan ‘n lam wat geslag word, te dink. Sonde maak dat dit nie anders kan nie.

 

Dit gaan in die Bybel nie oor ‘n lam wat iemand slag nie, dit gaan oor die Lam wat Homself laat slag het, om dit so uit te druk. Dit gaan in Jesaja 53 en Johannes 1 oor Christus wat na die wêreld gekom om as die Lam van God sy lewe te gee en te sterf.

 

Tema: Christus die Lam

 

 1. Die Seun wat gebore is, is bestem om die Lam te wees

 

Met Kersfees herdenk ons die geboorte van ‘n Seun, die Seun van die mens wat ook die Seun van God is, Jesus Christus. Engele het drie keer ‘n spesiale boodskap oor hierdie Seun gebring. Een van die boodskappe was aan skaapwagters in die veld naby Betlehem die nag met Jesus geboorte.

Die engele uit die hemel het daardie nag die skaapwagters na Betlehem toe gestuur. By die plek aangekom het die skaapwagters ‘n kind, ‘n baba, wat in doeke toegedraai was en in ‘n krip gelê het, gekry net soos die engel gesê het.

 

Hierdie Kind wat die skaapwagters gesien het, was van die begin af ‘n wonder. Sy geboorte is vir hulle deur ‘n engel uit die hemel aangekondig. Daar was ‘n engelekoor wat oor sy geboorte gesing het. Dit het nog met geen kind se geboorte gebeur nie en sal ook met geen kind se geboorte in die toekoms gebeur nie.

 

Vir sy ouers was sy geboorte net so ‘n wonder. Maria, sy ma het in verwondering vir die engel Gabriël gevra hoe haar swangerskap en die geboorte van ‘n kind moontlik kon wees. Die engel het haar vraag geantwoord dat die Allerhoogste God dit moontlik gemaak het. Josef het ook ‘n boodskap van ‘n engel uit die hemel oor sy en Maria se eerste kind ontvang.

 

Maar….hierdie Kind was nog altyd bestem om die Lam van God te wees. Die engel het aan Josef gesê dat sy en Maria se eerste Kind Jesus genoem moes word, “Want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos” (Mt.1:21). Die engel se boodskap aan die skaapwagters het so geklink: “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here” (Lk.2:11).

 

Daar was net een manier hoe Jesus Christus sondaars kon verlos. Hy moes die Lam wees, die Lam wat moes sterf. Die hele Ou Testament getuig hiervan:

 

Gen.3:15“…Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt”.

Jes.53:5 – “Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel..”

Sag.12:10“…en hulle sal na om kyk vir wie hulle doodgesteek het..”

 

Ook die Nuwe Testament is vol hiervan:

 

Mk.10:45“Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie”.

Hebr.10:10“Omdat God dit so wou, is ons vir Hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd”

 

Met Kersfees herdenk ons die geboorte van ‘n kind…van die Kind….Jesus Christus. Dit is baie belangrik om elke Kerstyd te weet, te besef en te onthou dat die Kind wat in doeke toegedraai was en in ‘n krip gelê het, die Lam van God was, wat gekom het om vir ons te sterf.

 

God die Vader het in ewigheid sy Seun bestem om die Lam te wees, wat geslag moes word, wat moes sterf vir ons sondes.

 

 1. Christus het as Lam van God vir ons gely en gesterf

 

In die Heidelbergse Kategismus is daar ‘n vraag in Sondag 15: “Wat verstaan jy onder die woordjie ‘gely’?” Die eerste deel van die antwoord klink so: “Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het”.

 

Ons kyk nou na hoe Christus na liggaam en siel die toorn van God gedra het.

 

 • 1:11 – sy eie mense het Hom nie aangeneem nie, nie aanvaar nie, maar verwerp.
 • 12:14 – die geestelike leiers van Juda het gedurig planne beraam om sy lewe te neem.
 • 12:24 – Jesus is op lasterlike wyse beskuldig dat Hy in die duiwel se naam wonders doen.
 • 13:57 – Sy tuisdorp se mense wou niks van Hom weet nie.
 • 16:1 – Die geestelike leiers, die Fariseërs en Sadduseërs het Jesus dikwels probeer om Hom in onguns by die mense te bring en om ‘n klag teen Hom te kry.
 • 26:48 – Hy is deur een van sy eie dissipels verraai en aan die Romeinse soldate oorgegee.
 • 26:74 – Een van sy dissipels het gevloek en gesweer hy ken Jesus nie.
 • 26:56 – Toe Hy onskuldig gevangegeneem is, het al sy dissipels Hom in die steek gelaat en weggehardloop.
 • 19:6 – Hy is onskuldig bevind en tog oorgelewer om gekruisig te word.
 • 27:39 – Terwyl Hy in die ergste vernedering en verskriklikste pyn aan die kruis gehang het, het die verbygangers Hom steeds gelaster en gespot.
 • 27:41,42 – Die Jode se geestelike leiers het terwyl Hy aan die kruis gehang het, Hom ook gespot omdat Hy gesê het Hy het gekom om sondaars te red.

 

 • 2:13 – Jesus was nog baie klein, toe moordenaars hom wou doodmaak saam met al die seuntjies van twee jaar en jonger in Betlehem en omgewing en sy ouers met Hom na Egipte moes vlug.
 • 26:67 – Die Joodse geestelike leiers het Hom in sy gesig gespoeg en met die vuis geslaan.
 • 27:29 – Hulle het ‘n doringkroon gevleg en op sy kop gesit.
 • 27:30 – Hulle het op Hom gespoeg en Hom met ‘n stok op die kop geslaan.
 • 19:1 – Pontius Pilatus het Jesus sonder enige rede laat gesel.
 • 27:35 – By Golgota aangekom, het hulle sy klere uitgetrek en onder mekaar verdeel.
 • 20:25 – Die Romeinse soldate het Hom gekruisig deur Hom met spykers aan die kruis vas te slaan.
 • 15:34 – Hy was heeltemal alleen aan die kruis, selfs sy Vader het Hom verlaat.
 • 15:37 – Daar op ‘n heuwel met die naam Golgota, net buite Jerusalem, het Christus sy laaste asem uitgeblaas en as misdadiger aan die kruis gesterf.

 

Jesaja vat alles wat met Christus gebeur het so saam: “Hy is mishandel, maar Hy het geduldig gebly, Hy het nie gekla nie. Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word, het Hy nie gekla nie” (Jes.53:7).

 

Dit is wonderlike genade dat Christus ons verlos het. Ons is daarom bly en vol vreugde wanneer ons Kersfees vier. Aan die anderkant ruk dit jou in die hart wanneer jy lees en hoor wat Christus alles vir jou deurgemaak het.

 

Vier hierdie Kersfees die geboorte van Jesus Christus ons Verlosser. Dink aan die Kind wat in doeke toegedraai was en in ‘n krip gelê het. Maar…. dink ook daaraan, onthou ook en besef ook wat God die Seun verduur het…wat Hy vir jou verduur het.

 

Glo deur die Heilige Gees dat Christus die Lam van God is, wat gekom het om sy lewe vir jou te gee en dit ook gedoen het, al het dit Hom die ondenkbaarste vernedering en verskriklikste pyn en lyding en uiteindelik sy lewe gekos!

 

God die Vader het bestem. God die Seun het gehoorsaam en sy lewe vir sondaars gegee.

 

 1. Deur sy lyde en sterwe het Hy ons volmaak verlos

 

Die engele het elke keer dat hulle oor Christus gepraat het, van Hom as Verlosser gepraat. Johannes het daardie dag in die omgewing van Betanië ook van Christus as Verlosser gepraat: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem” (Joh.1:29).

 

Johannes se paar woorde in een kort sin sê vir elkeen wat lees en hoor presies waarvoor Christus na die wêreld gekom het. En…sy woorde sê ook vir ons waaroor Kersfees eintlik gaan.

 

Deur sy verskriklike lyding en bittere dood het Christus ons volmaak verlos. Alles wat Hy verduur het, het Hy in ons plek vir ons verduur. Kom ons bring dit nog nader. Alles wat Christus verduur het, het Hy in jou plek vir jou verduur. Hy het die lyding en sterwe verduur, sodat jy van alle straf op sonde en oordeel oor sonde verlos kan wees.

 

Jou sonde deur wat jy dink en sê en doen en jou sonde deur wat jy nalaat om te dink en te sê en te doen en jou sonde waarvan jy nie eers bewus is nie, omdat jy die Bybel nie goed genoeg ken nie, verdien alles die ergste dood, die ewige dood in die verskriklikste pyn en ergste vernedering saam met die duiwel in die hel.

 

Elkeen van ons moet hierdie waarheid weet, en besef en onthou ons hele lewe deur: My sonde verdien die ergste straf en oordeel onder die heilige God se ewige verdoemenis in die hel!

 

Maar….en dit is ‘n maar van wonderlike genade….God gaan my nie straf en oordeel nie!

 

Waarom nie?

 

Jesus Christus, die Lam, het reeds in my plek alle straf en oordeel verduur!

Hy het in my plek gely en in my plek gesterf en my so volmaak verlos!

Deur Christus is ek vir ewig vry van straf en oordeel!

Ek hoef nie elke dag onseker te wees of ek vergewe is of nie.

Ek hoef nie aan Christus se wederkoms as die oordeelsdag te dink en onseker of bang te wees nie. Inteendeel! Ek kan aan die dag van Christus se wederkoms dink as die verlossingsdag waarop Christus my in die hemel by Hom sal neem, saam met almal wat in Hom geglo het.

Kom ons vra elkeen vir onsself die vraag: Is dit regtig so? Kan ek elke dag met die sekerheid leef dat ek volmaak vergewe is en gaan dit regtig met my gebeur dat Christus my in die hemel sal opneem om ewig by Hom te wees?

 

Hierdie vrae bring ons by God die Heilige Gees se werk in ons.

 

Die Heilige Gees, self almagtige God, kom met die Evangelie, dit is die boodskap dat Christus vir jou gely en gesterf het in jou verstand en in jou hart in. Hy kan dit doen, want Hy is God. In jou binneste gee Hy, of begin Hy, of plant Hy, of wek Hy – hoe jy dit ookal wil beskryf- geloof in Christus. Die Heilige Gees laat jou in Christus glo. Hy laat jou glo Christus het in jou plek vir jou gely en gesterf. Hy laat jou glo, die Kind in die krip is die Lam van God wat gekom het om sy lewe vir jou te gee. Die Gees laat jou glo dat Christus jou volmaak verlos het. Hy gee jou elke dag die sekerheid dat jy heeltemal volmaak vergewe is. Hy laat jou met die sekerheid leef dat Christus jou met sy wederkoms in die hemel sal opneem om ewig by Hom te wees.

 

Deur God die Heilige Gees se werk in jou het jy elke dag sekerheid dat jy vergewe is en het jy sekerheid van die ewige lewe by Christus in die hemel.

 

God die Vader het sy Seun bestem om sy lewe vir sondaars te gee.

God die Seun, Christus, is die Lam wat sy lewe vir ons gegee het.

God die Heilige Gees gee aan ons ware geloof in die Lam wat God na die wêreld gestuur het.

 

Vier hierdie Kersfees Christus se geboorte met ‘n nuwe verstand en ‘n gelowige hart wat van die Heilige Gees kom.

Glo deur die Gees nog vaster en nog dieper in Christus die Lam wat vir jou gely en vir jou gesterf het!