Ons Kerkgebou

Christus die Leeu -Op.5:5,6

Kerstyd is ‘n tyd van bly wees. Die engel het vir die skaapwagters dardie nag in die veld ‘n boodskap van groot blydskap gebring. Kerstyd is ook ‘n tyd om diep na te dink oor Jesus Christus. Ons lees in Lukas dat Maria, Jesus se ma, al hierdie dinge in haar hart bewaar het. Vanoggend se preek is bedoel om ons diep na te laat dink en die dinge van Christus in ons hart te bewaar.

 

God het alles in die begin baie goed, dit is volmaak, geskep (Gen.1:31). Dieselfde God sal aan die einde van alles steeds volmaak heilig en almagtig wees. Hy is ewig volmaak Hy wil dat alles wat van die begin van die skepping tot aan die einde van alles sal gebeur, volmaak sal wees. Sy volmaakte wil vir wat in die wêreld gebeur, dit is sy wil vir die geskiedenis van die begin tot aan die voleinding van die wêreld, is die boek “in die regterhand van Hom wat op die troon sit” en aan die binne- en buitekant vol geskryf is (Op.5:1).

 

God wil dat alles volmaak gebeur. Maar sonde het alles onvolmaak en sleg en lelik gemaak. Sonde neem mens weg van God en eindig in die ewige dood. Die groot vraag is nou: Hoe kom ons by God se volmaakte wil uit? Dit was die sterk engel met die harde stem se bedoeling toe hy gevra het: Wie is waardig om die boek oop te maak? (Op.5:2).

Daar was en is en sal niemand uit die mensdom wees wat die boek kan oopmaak en God se wil volmaak kan uitvoer nie! Die geskiedenis van hierdie sondige wêreld stuur daarom op ‘n verskriklike ramp af, die ewige dood in die hel.

 

Maar…..Jakob het deur die Heilige Gees ver die toekoms in gesien. Hy het die Leeu van Juda gesien. Die Heilige Gees het eeue later Johannes ook die Leeu uit die stam van Juda laat sien. Een van die ouderlinge voor God se troon het vir Johannes gesê en sy woorde is baie belangrik en vir ons ook bedoel: Die Leeu uit Juda, Hy is waardig om die boek oop te maak. Dit beteken: Die Leeu uit Juda kan God se wil volmaak uitvoer!

 

Wie is die Leeu uit die stam van Juda? Hy is die Lam wat geslag is, die Seun wat vir ons gebore is, CHRISTUS!

 

Tema: Christus die Leeu

 

 1. Die Seun, die Lam is in werklikheid die Leeu (Gen.49:9)

 

Jakob het aan die einde van sy lewe met sy seuns oor die “einde van die dae” dit is die toekoms, gepraat. Wat hy vir Juda gesê het, is vir vanoggend se preek baie belangrik. Jakob het gesê dat Juda ‘n leeu is.

Wat beteken hierdie beeld?

‘n Leeu het baie krag. ‘n Leeu kan met krag veg en met krag sy prooi oorwin.

 

Om God se wil in die wêreld te gehoorsaam, is baie krag nodig…veral geestelike krag. Daar was nie ‘n mens wat hierdie krag gehad het nie; nie Adam nie, nie Noag of Abraham of Moses nie, ook nie Dawid en ook nie Petrus of Paulus nie. Niemand nie!

 

Die kindjie in doeke toegedraai wat in die krip gelê het, Hy het die krag gehad, want Hy was in werklikheid die Leeu uit Juda. Kyk hierdie Kersfees deur die Heilige Gees en in die Lig van Gen.49 en Op.5 na Hom. Glo dat die Kind wat gebore is, die Lam wat geslag is, ook die Leeu van Juda is….Hy wat op ‘n almagtige wyse kom veg het en oorwin het.

 

 1. Christus oorwin sonde op ‘n almagtige manier (Op.5:5)

 

Jesus Christus se koms na die wêreld het van ewigheid af beteken dat Hy moes kom veg en oorwin. Selfs toe Hy daardie nag nog ‘n baba was, was Hy bestem om te veg en te oorwin. Die vyande waarteen Christus moes veg, was die duiwel en sonde se mag oor die mensdom en die ewige dood as straf op sonde.

 

 • Die duiwel is ‘n baie slinkse vyand. In sy stryd teen Christus het hy die vorm van ‘n slang aangeneem, dan die van ‘n engel, ‘n vals profeet, die antichris, ‘n wrede dier of ‘n draak. Die duiwel het Christus versoek. Hy het een van die dissipels gebruik om Christus se kruisdood te probeer keer. Hy het mense beïnvloed om Christus nie te aanvaar nie en mense aangehits om Hom gewelddadig dood te maak. Soms het dit gelyk of die duiwel die oorwinning behaal het, maar hy het nie. Christus het as die almagtige oorwinnaar uit die stryd getree.
 • Om sonde se mag oor die mensdom te breek, moes Christus ‘n bittere lyding verduur en die ergste dood sterf.
 • In sy stryd teen die ewige dood om die dood te oorwin en die sondeskuld voor God te betaal, het Christus sterf en is Hy begrawe en het Hy uit die dood opstaan.

 

Hierdie lyding en sterwe aan die kruis kon Christus alleen doen, omdat Hy die Leeu van Juda was. Hy was self God en kon daarom met sy almag en sy krag alles in ons plek vir ons verduur.  Omdat Hy alles volmaak verduur het, kon Hy aan die kruis sê: “Dit is volbring” (Joh.19:30). Deur baie swaar te ly en ‘n verskriklike dood te sterf, het Christus die oorwinning oor die duiwel, die sonde en die dood behaal!

 

Dink hierdie Kerstyd aan Christus wat oorwin het. Glo nog meer en nog vaster in Hom wat vir jou die duiwel en die sonde en die dood op ‘n almagtige manier oorwin het.

 

 1. Hy gee ewige vrede met God (Gen.49:10)

 

Jakob het gesê dat Juda sal regeer tot Silo kom. Hoe moet ons hierdie woorde verstaan? Silo kan “rus” beteken of die naam van ‘n persoon wees. Ons kan die naam ”Silo” so verstaan: Die persoon wat rus gee, kan die Rusgewer genoem word.

 

Christus is die Gewer van rus. Hy gee rus met God. Ons kan rus verstaan as vrede. Christus neem deur sy dood en opstanding die vyandskap tussen God en mens weg. In die plek van onenigheid of onvrede tussen God en mens bring Christus vrede, eenheid.

 

Deur Christus het elkeen wat in Hom glo, nou reeds vrede met God. Elkeen met ware geloof in Christus leef nou reeds in die innigste vrede of eenheid met God. Hierdie vrede met God is vir meer as net ons lewe op aarde. ‘n Lewe op aarde van innige vrede met God loop uit op ‘n lewe van ewige vrede met God in die hemel.

 

Vier hierdie Kersfees met ‘n dankbare hart, met ‘n rustige hart dat Christus vir jou volmaakte vrede met God gebring het. Leef deur die Heilige Gees Kersdag en elke dag van die jaar met die sekerheid van Rom.5:1 in jou hart en jou gedagte: Ek het vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Leef met die wonderlike sekerheid dat die vrede wat jy nou het, vir jou sal uitloop op volmaakte vrede met God in ewige hemelse heerlikheid.

 

 1. Hy weet hoe om God se ewige raadsplan volmaak uit te voer (Op.5:6)

 

Jy wat in Christus glo, mag weet dat jy vrede met God het. Maar die wêreldmens leef nog in onvrede met God. Meet maar net vandag se lewe aan die Tien Gebooie.

 • Die baie gode wat in ons land aanbid word is sonde teen die eerste gebod.
 • Eiewillige godsdiens waar ek God baie keer dien soos ek wil, is sonde teen die tweede gebod.
 • Misbruik van die Here se heilige Naam waaraan ek ook skuldig is omdat ek stilbly daaroor is sonde teen die derde gebod.
 • Eredienste op Sondae wys hoe die vierde gebod oortree word.
 • Ongehoorsaamheid aan persone van gesag is sonde teen die vyfde gebod.
 • Die doodmaak van ander deur gedagtes en woorde en dade is hierdie land baie skuldig aan.
 • Fisiese verhoudings voor die huwelik en buite die huwelik is sonde teen die sewende gebod.
 • Gierigheid en verafgoding van geld en besittings is sonde teen die agtste gebod.
 • Agteraf gepraat van ander mense, skinder en verdraaing van die waarheid is sonde teen die heilige God, al word dit so baie gedoen dat ons die sonde daarin nie eers meer agterkom nie.
 • Sondige begeertes is oortreding van die tiende gebod.

 

Hier lê die ellende van die mensdom, van die mense in hierdie land, in Pretoria waar ons bly. Ons land lyk soos hy lyk, omdat owerheid en onderdane teen God se Wet sondig en nie regtig in Christus glo nie.

 

God wil hê ons moet sy wil in ons lewe volmaak gehoorsaam, en so sy raadsplan van stry teen die bose en oorwin en liefde vir Hom en gehoorsaamheid aan Hom, volmaak uitvoer. Maar…elkeen van ons weet, baie doen dit glad nie en ons doen dit dikwels ook nie. Sonde maak dat ons nie regtig wil nie en ook nie kan nie.

 

Johannes sien die Lam met sewe horings en sewe oë. Die sewe horings wys op sy almag wat reeds vroeër in die preek genoem is. Die sewe oë beteken Christus is alwetend. Hy het al die wysheid. Hy weet hoe om God se ewige raadsplan uit te voer.

 

Hy het God volmaak gehoorsaam en sy lewe aan die kruis gegee. Hy het op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy dood en opstanding het Hy elkeen wat aan God behoort volmaak verlos.

Hy het na die hemel opgevaar en sit nou aan die regterhand van sy Vader. Sy Vader regeer hemel en aarde deur Hom. Christus se regering is die volmaakte regering.

Die gelowiges wat deur Christus verlos is, sal onder Christus se leiding en regering en deur die Heilige Gees meer en vaster in Hom glo, om aan die einde by Hom in die hemel opgeneem te word. Dit is God se raadsplan vir elke ware gelowige saam met al die ander.

Die ongelowiges sal nog meer ongelowig word en nog vuiler van sonde word, om aan die einde in die buitenste duisternis, die poel van vuur, die tweede dood te beland. Dit is God se raadsplan vir elke ongelowige saam met al die ander.

Christus voer sy Vader se raadsplan volmaak uit. Hy regeer gelowiges om salig te word. Hy regeer ongelowiges om verlore te gaan.

 

Besef hierdie Kerstyd dat Christus God se raadsplan volmaak uitvoer en dit is waarom Suid-Afrika, waaarom die wêreld lyk soos dit lyk.

 

 1. Christus, die Leeu uit Juda moet gelowig gehoorsaam word (Gen.49:8,10)

 

Sonde teen God en ongehoorsaamheid aan Hom vier hoogty in ons land. Baie mense, miljoene in ons land, gaan hierdie week Kersfees vier, maar…..sonder om te besef, die Kind in die Krip is ook die Leeu uit Juda. Sonder hierdie wete, hierdie besef, hierdie geloof beteken Kersfees niks. Daarom sal baie in ons land in 2019 steeds ongehoorsaam bly en Christus nie dien en volg soos Hy wil hê nie.

 

Wees jy anders. Vier Kersfees in 2018 anders as die wêreld. Besef en onthou dat Christus die Leeu uit Juda is. Glo deur die Heilige Gees nog meer en dieper en vaster in Hom wat hemel en aarde regeer.

 

Onderwerp jou deur die Heilige Gees aan Christus. Gehoorsaam Hom. Vra na sy wil. Ondersoek die Bybel om Christus en sy wil nog beter te leer ken. Laat die Heilige Gees jou lei om te doen wat Christus vra.

 

Gehoorsaam Christus met alles wat jy het, en hou in gedagte 2019 is nog ‘n jaar nader aan die wederkoms van die Leeu uit Juda…Jesus Christus die Here!