Ons Kerkgebou

Jesus Christus is die BEGIN en die EINDE van ons geloof -Hebr.12:1,2,3

Die Here leer ons dat 2019 ‘n wedloop is wat voor elkeen van ons lê. Die Here praat nie van ‘n gewone wedloop, soos om nog ‘n jaar se werk klaar te maak of ‘n jaar op skool of universiteit of kollege deur te kom nie. Die Here bedoel ‘n geestelike wedloop, ‘n geloofswedloop. Hy leer ons in Hebr.12:1,2 hoe om hierdie jaar aan die geloofswedloop deel te neem, sodat ons nie geestelik moeg sal word en uitsak nie.

 

Tema: Jesus Christus is die Begin en EINDE van ons geloof

 

 1. Die wolk van getuies rondom ons

 

Die “wolk van getuies” wys na die gelowiges wat in Hebr.11 genoem word. Hebr 11 begin by Abel en eindig die eerste deel by Ragab. Dan kom die tweede deel wat by Gideon en die ander rigters begin tot by die einde van die Ou Testament. Die hele Ou Testament is vol van geloofgetuies.

Getuies waarvan? Hulle is getuies dat God “iets beters” vir ons beskik het (Hebr.11:40). “Iets beters” is in werklikheid “Iemand beters” – Christus. Die offers en seremonies van die Ou Testament en al die profesieë, was die skaduwee van Christus (Kol.2:17). God het dit so beskik dat die gelowiges van ongeveer 400 jaar na die laaste openbaring van die Ou Testament, tussen die jaar 4 of 6 die beter bedeling moes ontvang, toe Christus na die wêreld gekom het.

 

Al die beloftes van verlossing, wat die behoud van die mensdom beteken, het waar geword, toe Christus gebore is. Die beloftes gaan oor verlossing van sonde en versoening met God, die verwydering van die afstand tussen God en mens, die betaal van sondeskuld wat elke mens voor God gehad het, naamlik die ewige dood na liggaam en siel en die beëindiging van die vernietigende uitwerking van sonde op die mens. Al die gelowiges in die Ou Testament is getuies hiervan.

 

Waarom is die getuies rondom ons? Die woord “rondom” wys dat die skrywer ‘n beeld gebruik. Watter beeld?

 

Die reël met ‘n woord of ‘n vers in die Bybel is: Indien jy iets nie verstaan nie, kyk in dieselfde  vers, of die hoofstuk of die boek. Iewers sal jy ‘n verduideliking kry. In hierdie geval is dit maklik. Die antwoord kry mens sommer in dieselfde vers. Die woord “wedloop” gee die antwood. Die skrywer is hier besig om ‘n mens se geloofslewe as ‘n “wedloop wat voor ons lê” te beskryf.

 

Hoe lyk ‘n wedloop? Daar is die baan waarop atlete hardloop. Die toeskouers sit op die pawiljoen rondom die baan. By die toeskouers in die beeld is daar een groot verskil met wat ons vandag ken. Hierdie toeskouers het elkeen self ook aan die wedloop deelgeneem. Abel, Henog, Noag, Abraham, Sara, Isak, Josef, Moses…elkeen van hulle was reeds op die baan en het reeds aan die wedloop deelgeneem, soos wat jy nou doen. Elkeen van die geloofsgetuies in Hebreërs 11 is ‘n getuie dat jy aan hierdie wedloop kan deelneem  en die wedloop kan voltooi.

 

Wat getuig hierdie gelowiges? Hulle getuig: Hou jou oog op God. Glo onwrikbaar vas in Hom. Aan die einde van jou wedloop sal jy die prys wat God vir jou bedoel het, kry. Die prys sal beter wees as enigiets wat jy nog ooit gesien het, van jy gehoor het of aan gedink het.

 

 1. Laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring

 

Terug by die beeld van die wedloop. Die mense van die vroegste tyd na Christus het almal lang rokke gedra. Tydens die wedloop het hierdie lang stuk los klere baie gepla. Die atlete het in die vroegste tye sonder enige klere aan die wedloop deelgeneem. Die gevolg was dat in die begin net mans deelgeneem het. Vir die beste resultaat in die wedloop, het elke atleet sy klere uitgetrek.

 

Dis die verdere beeld wat die skrywer van Hebreërs hier gebruik. Hy, en dit is in werklikheid die Heilige Gees deur hom, roep ons op om elke las af te lê wat ons kan keer om die beste resultaat in die wedloop te behaal.

 

Watter las?

 

Enigiets wat ons kan verhinder om die beste geestelike wedloop te hardloop. Vir nou gaan dit nie oor sonde nie. Sonde kom later in die preek. Die las is enigiets, selfs iets wat goed en belangrik is, wat ons kan verhinder om op ons geloofswedloop te konsentreer, soos:

 • My besige program wat maak dat ek nie genoeg met God besig is nie.
 • My dag wat te vroeg begin en te laat eindig dat ek met volle aandag Bybel kan lees en na God luister.
 • Bekommernis oor aardse dinge soos my eie geldsake, die politiek en ekonomie van die land en wat die toekoms inhou.

 

My werk en my geldsake en hoe dit in die land gaan, is als belangrike dinge. Maar…wanneer daar te veel van hierdie belangrike dinge in my hart en my gedagtes is, word dit laste vir my geloof. En hierdie laste moet ek aflê in 2019.

 

Dan die ernstige las van almal….sonde. Die Griekse woord vir sonde hier in Hebr.12:1 is “hamartia”. Die woord beteken “om jou doel te mis”. Mens kan verder gaan en sê “jy misluk”, “jy doen verkeerd” en uiteindelik kom jy by die betekenis van “jy sondig” uit.

 

Sonde is dus ten diepste “jy mis die doel wat God vir jou het”. Wat is sy doel met jou lewe? Hieroor kan mens ‘n hele reeks preke maak. Vir vanoggend kyk ons na net een doel vir jou lewe en dit is: God het jou as sy beeld geskep.  Dit beteken jy moet God se beeld in jou lewe wys.

 

Hoe doen mens dit?

 

Vir die preek kyk ons na net een eienskap van God, sy heiligheid. Heilig – Hy is afgesonder van hierdie wêreld, dit is Hy is heeltemal anders en Hy verdra sonde nie.

 

Ek wys God se beeld deur anders te leef as die wêreld. Hoe gaan ek hierdie jaar anders leef as die wêreld? My wêreld is die noorde van Pretoria. Wat gebeur hier? Twee voorbeelde is genoeg:

 • Baie van die noord se mense gaan Sondae nie kerk toe nie.
 • Die noord se mense vloek baie, skoolkinders en volwassenes.

 

Die Here het die Rusdag afgesonder vir Hom. Ek leef anders deur Sondag in die kerk te wees! Ek moet dit nie verdra om nie in die erediens te wees nie. Ek moet dit ook nie verdra dat so baie nie in die erediens is nie en iets daaraan doen. Om Sondag nie self te eerbiedig as die Here se Rusdag nie en nie met ander daaroor te praat nie, is om jou doel te mis en dit is sonde wat jy moet aflê in 2019.

Woede en vloek moet ek hierdie jaar aflê, veral as ek op die pad is en met die onverskilligheid van ander bestuurders te doen het. Trouens daar is ‘n direkte opdrag teen vloek in die Bybel! Ef.4:29“Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie” en Jak.3:9,10 – met dieselfde mond loof ons God en vloek ons mense, dit mag nie so wees nie. Woede en vloek is sonde wat ek moet aflê hierdie jaar.

Gaan lees die verklaring van die Tien Gebooie in Sondag 34 – 44 van die Kategismus. Dit sal jou help om sonde in jou lewe raak te sien en dit af te lê. Lees, dink baie en diep daaroor na en kyk na jouself. Ondersoek jouself. Sien die sonde in jou lewe raak. Bekeer jou en breek met jou sonde. Lê jou sonde af in 2019.

 

Geliefdes in die Here, Hebr.12:11 is ‘n vers wat elkeen van ons in 2019 moet gehoorsaam. Wanneer jy, as die Here wil, by 31 Des 2019 kom en jy het nie die sonde in jou lewe afgelê nie, dan het jy ‘n baie groot probleem met God. Hy sal weet jy het niks afgelê nie en jy het jou nie gesteur aan wat Hy in Hebr.12:1 sê nie. Hy is heilig. Hy sal jou sonde nie net verby laat gaan nie.

 

 1. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê

 

Met die las van die los rok af van hom af, kon die atleet op die wedloop konsentreer. Hy kon met alles wat hy gehad het an die wedloop deelneem en die wedloop klaarmaak.

 

Wanneer jy so leef dat jy God se doel vir jou lewe mis, keer dit dat jy die geloofswedloop voluit en met volharding hardloop. 1 Januarie voel die meeste mense positief. Ons wens mekaar voorspoed en seën toe. Hier teen die einde Maart begin ons besige program en ons bekommernisse oor hierdie lewe ons alweer inhaal. Die positiewe gesindheid van 1 Januarie het reeds begin verdof en ons is maar weer moedeloos en moeg net soos die vorige jaar.

 

Die geloofsgetuies om ons en die laste wat ons aflê, help ons om hierdie wedloop voluit te hardloop die hele jaar. Dis nie die geloofswedloop wat mens so moeg en selfs moedeloos maak nie. Wanneer ons nie die geloofsgetuies ken nie sal ons nie hulle aanmoediging hoor nie. Dit maak ons moeg en moedeloos. Wanneer ons nie elke las wat ons verhinder en die sonde aflê nie, dra ons dit met ons saam. Met hierdie laste in ons hart en ons gedagte dag vir dag, al ons teen Maart se einde reeds weer moeg en moedeloos wees en aan die einde van die jaar nog meer.

 

Met die geloofsgetuies rondom ons en die laste afgelê, sal ons in die krag van die Heilige Gees met volharding in 2019 aan die geloofswedloop kan deelneem.

 

 1. Die oog gevestig op Jesus die Leidsman en Voleinder van die geloof

 

Luister dan na die skare geloofsgetuies rondom jou. Lê elke las af. Maar doen veral een ding: Hou jou oog op Jesus Christus.

 

Die geloofsgetuies het hulle oog op iets beters gehou. Alhoewel hulle nie presies geweet het, wat dit was nie, weet ons dat dit Jesus Christus was. Ons het die die beter bedeling. Ons leef in die tyd na Jesus Christus se geboorte, kruisiging en opstanding. Ons weet presies wat die “iets beters” is wat God beskik het.

 

Ons weet: Jesus Christus het ons verlos van die laste wat ons verlam en verhinder om aan die geloofswedloop deel te neem.

 

Trouens, Hy is die BEGIN van ons geloof –

 • Ons hele geloof rus op Jesus Christus.
 • Hy het deur ‘n almagtige wonder na hierdie wêreld toe gekom.
 • Hy het sy hele lewe baie swaar gely en uiteindelik aan die kruis gesterf. Sy dood aan die kruis was die ergste dood wat daar was.
 • Deur sy dood aan die kruis het Hy die vyandskap tussen God en ons weggeneem.
 • Deur sy dood is daar nou nie meer afstand tussen God en ons nie.
 • Deur sy dood het Hy ons sondeskuld voor God betaal. Ons moes ewig sterf vir ons sonde. Jesus Christus het in ons plek gesterf.
 • Hy het ons skuld betaal en ons vrygemaak van die mag van sonde en van die straf en oordeel wat op ons as sondaars gewag het.
 • Jesus Christus het die nabyheid van God wat Adam en Eva verloor het, teruggekry en nuwer en baie beter gemaak.
 • Hy het uit die dood opgestaan en daardeur vir ons die ewige lewe met God verwerf. Ons het nou die ewige lewe met God. Dit is die nuwe lewe, die lewe van oorwinning oor die sonde en die dood en van lewe met God.

 

Die ewige lewe wat ons nou deur Jesus Christus begin, loop uit op die ewige lewe met God in die hemel, ‘n lewe wat in ewigheid sal duur. Daarom is Jesus ook die EINDE van ons geloof –

 • Na sy opstanding het Hy na die hemel opgevaar en aan die regterhand van sy Vader gaan sit.
 • Daar is Hy die Hoof van die heelal en die Hoof van die kerk.
 • Sy Vader regeer deur Hom alles en almal in hierdie lewe. Hy regeer en beskik ook my lewe.
 • By sy Vader is Christus besig om vir my ook plek gereed te maak. Op die tyd dat ons Vader in die hemel bepaal het, sal ek my plek in die hemel inneem, sal ek my erfdeel ontvang.

 

Wanneer ek my oog op Jesus Christus hou hierdie jaar, hou ek my oog op Hom

 • Wat my van die sonde die duiwel en die dood verlos het
 • Wat my verhouding met God herstel het, sodat ek nou baie naby aan God is
 • Wat my lewe op aarde beskik en regeer
 • Wat met my oppad is na die ewige saligheid wat vir my wag op die dag deur God bepaal.

 

Met Jesus Christus so in my hart en my gedagtes elke dag van hierdie jaar, sal ek nie soos in die verlede geestelik moeg word en uitsak nie. Wanneer Maart of Julie of November kom, sal ek deur die Heilige Gees steeds my oog op Jesus Christus rig en ek sal steeds met die krag wat die Gees my gee, aan die geloofswedloop deelneem…in 2019 en in elke jaar daarna.