Ons Kerkgebou

Wysheid is ‘n saak van die hart -Spr.4:23 (53 vert)

Wanneer jy met die boek Spreuke in die Bybel besig is, is jy met ‘n boek oor wysheid besig. Wysheid is vir God baie belangrik is. As iets vir die Here belangrik is, moet dit mos vir ons ook belangrik wees, daarom is dit nodig om te weet wat die Here vir ons oor wysheid sê.

 

In Spreuke 4 sê die Here die volgende:

 

Vs 5“Sorg dat jy wysheid bekom en insig!”

Vs 6“Maak wysheid jou metgesel.”

Vs 7“Wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom.”

Vs 11“Ek sal jou leer wat die pad van die wysheid is…”

Uit hierdie verse is dit duidelik dat die Here wil hê dat ek met wysheid sal lewe.

 

Wat is wysheid? Wysheid is om te weet wat die Here se wil is in elke dag se lewe en sy wil te doen.

 

Hoe kry ‘n mens dit reg om te weet wat die Here wil en sy wil te doen? Die Here leer ons in Spreuke. Kom ons leer dan vanoggend by die Here hoe om dit reg te kry om met wysheid te lewe.

 

Tema: Wysheid is ‘n saak van die hart

 

  1. Is jou hart waardevol genoeg om te bewaar ?

 

‘n Mens se hart is een van die organe waarsonder jy nie kan leef nie. ‘n Hart weeg tussen 230 en 340 g. ‘n Hart het 4 kamers – twee boonste en twee onderste kamers. ‘n Mens se hart klop tussen 60 en 80 slae per minuut. Neem jy die normale aantal slae van 72 per minuut, kom mens uit by 4 320 per uur en 103 680 per dag en dit is meer as 37 000 000 keer per jaar. Indrukwekkend! ‘n Mens se hart doen hierdie werk, sodat jy kan lewe.

 

Maar…hoe indrukwekkend en hoe belangrik ookal, dit is nie waarvan die Here in Spr.4:23 praat nie. Hy praat van iets heeltemal anders. Twee dele in die Bybel, een in die Ou en die ander in die Nuwe Testament wys ons in watter rigting om te dink:

 

1 Sam.16:6,7“Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike”.

2 Kor.4:18“Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik en die onsigbare ewig.”

 

‘n Mens se hart het benewens die uiterlike fisiese voorkoms ook ‘n geestelike deel. Sonder die geestelike deel is daar net die spier en die kamers en die groot are en die kleppe en die bloed. Spesialiste wat ‘n hart oorplant haal hierdie orgaan uit ‘n liggaam, hou hom in hulle hande en sit om in ‘n volgende mens en werk hom vas. Dit is niks anders as ‘n orgaan wat hoofsaaklik uit spierweefsel bestaan nie – ‘n baie belangrike orgaan waarsonder ‘n mens nie kan leef nie, ja, maar nogtans niks anders as ‘n orgaan nie.

 

Die hart wat die Here jou vra om te bewaak, is meer as net die orgaan. ‘n Hart kan in elk geval net vier uur lank bewaar word, nadat hy uit die liggaam gehaal is om oorgeplant te word.

 

Waarvan praat die Here in Spr.4:23? Kyk na die volgende:

 

Jer.17:9 “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Ek, die Here deursoek die hart….”

Joël 2:13 “En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil…”

 

Die Here praat van jou hart wat ‘n lewende geestelike deel het. Kom ons praat van ‘n mens se geestelike hart. Die Here wil dat jy jou geestelike hart moet bewaak.

 

Mens bewaak mos net iets wat kosbaar is en regtig waarde het. Daar is ‘n hart waarin daar goddeloosheid is (Spr.4:14). Nog ‘n hart is vol misdaad en geweld (Spr.4:17). ‘n Ander hart is hooghartig (Spr.3:34). Hierdie is alles slegte en verkeerde dinge in ‘n hart. In die taal van die Bybel, is dit sondige harte. ‘n Hart vol sonde is nie kosbaar nie.  So ‘n sondige hart moet mens so gou as moontlik van ontslae raak.

 

Die vraag is nou: Is jou hart wat waardevol genoeg om te bewaak?

Wat maak jou hart waardevol genoeg om te bewaak?

 

In Eseg.36:26,27 kry ons die antwoord op die vrae – “Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.”

 

Die Heilige Gees maak ‘n hart waardevol. Hy leef in ‘n hart. Hy plant geloof in Christus in ‘n hart. So ‘n nuwe hart het meer as net ‘n orgaan. So ‘n hart is geestelik en lewe! So ‘n hart glo in Jesus Christus! So ‘n hart glo Christus het vir jou aan die kruis gesterf en jou van al jou sonde verlos. So ‘n hart glo Christus het opgestaan uit die dood en jou die ewige lewe gegee.

 

So ‘n hart het Jesus Christus in hom!

 

So ‘n hart verskil baie van ‘n gewone natuurlike hart. ‘n Hart met Christus in, het God lief en gehoorsaam Hom. Ps.18:2 “Ek het U hartlik lief, Here, my sterkte” en Eseg. 36:27 “Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom” is twee verse in die Bybel wat ‘n waardevolle hart wat bewaak moet word, beskryf.

 

Jou hart is waardevol, wanneer Christus deur die Gees in jou hart leef. As Christus in jou hart is, as jou hart vol liefde vir God is en as daar gehoorsaamheid aan God in jou hart is, is jou hart, die hart waarvan die Here in Spr.4:23 praat. Jy is dan een van die mense vir wie God sê: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word..”

 

  1. Bewaak jou hart

 

Die Hebreeuse woord vir bewaak beteken: Hou wag of beskerm jou hart en onderhou jou hart, dit is sorg dat wat in jou hart is, veilig daar bly.

 

Daar is drie vyande waarteen jy jou hart moet beskerm:

  • Jou sondige self.
  • Die tydsgees in die wêreld wat jou kan beïnvloed.
  • Die duiwel wat die groot aanhitser en verleier is om sonde te doen.

 

Hoe bewaak mens jou hart met Christus in Hom?

Hoe bewaak mens jou hart met liefde vir God en gehoorsaamheid aan Hom?

 

Jy beskerm jou hart en sorg dat wat in jou hart is, veilig daar bly deur bekering. Elke gelowige in die genadeverbond het bekering nodig, want jou drie vyande wil jou hart aanhoudend weer vol sonde laat word.

 

Wat is bekering? Bekering bestaan uit twee dele:

  • Breek met die verkeerde dinge in jou lewe. Mens breek met sonde deur berou voor God in jou hart te hê. Verder bekeer jy jou deur sonde te haat en daarvan weg te vlug. Jy beskerm dus jou hart deur opreg jammer te wees oor jou sonde, deur sonde glad nie te verdra nie en sonde te vermy.
  • Die tweede deel van bekering is om nuut te lewe. Mens leef nuut met liefde vir God, met ‘n lus om volgens sy wil te leef en goeie werke te doen. Jy beskerm jou hart deur God lief te hê en graag volgens sy wil te leef en goed te doen.

 

Hoe kry ‘n mens dit reg om jou te bekeer?

 

Die Heilige Gees wat geloof in Christus in jou begin het, Hy bly in jou hart. Hy help en lei jou om deur bekering jou hart te bewaak.

Deur die Gees veg jy teen jou geestelike vyande en beskerm jou geloof in Christus in jou hart.

Deur die Gees onderhou jy jou geloof in Christus in jou hart. Jy lees Bybel. Jy vind Christus in die Ou en Nuwe Testament. Jou geloof verdiep en word sterker.

Met jou geloof wat dieper en sterker word, word jou liefde al meer en jou gehoorsaamheid aan God ook.

 

Die mens wat jou hart beskerm, sal met wysheid leef, soos God van jou vra, want wysheid is ‘n saak van die hart.

 

  1. Leef soos iemand wat jou hart bewaak

 

Die Here gee ook die rede waarom Hy wil hê jy moet jou hart bewaak. In die tweede deel van Spr.4:23 staan daar: “..want daaruit is die oorspronge van die lewe”. Die woorde beteken dat dit wat in jou lewe wys, sy oorsprong in jou hart het. Wat jy sê en doen, begin in jou hart.

 

‘n Mens het of net ‘n natuurlike hart of by die natuurlike ook ‘n geestelike hart. Die mens met net ‘n natuurlike hart sal net sonde wys. Die woorde uit so ‘n mens se mond en wat so ‘n mens doen, sal alles sonder God wees en daarom nie goed nie, maar sleg en verkeerd en sondig wees.

 

Die mens met ‘n geestelike hart sal Christus in jou lewe wys.

Die woorde wat uit jou mond kom, sal wys hoe jy jou hart beskerm.

Wat sê jy alles? Hoor mense Christus oor jou lippe kom?

Die dade wat jy doen, sal wys of jy jou hart beskerm.

Hoe lyk jou lewe? Sien mense liefde vir Christus en gehoorsaamheid aan Hom in jou lewe.

 

Praat dan op so ‘n manier dat almal wat jou hoor, kan hoor Christus is in jou hart!

Lewe so dat almal uit wat jy doen, kan sien Christus is in jou hart!

So ‘n lewe met Christus in jou hart is ‘n lewe met wysheid!