Ons Kerkgebou

Dawid en Rispa: Verootmoediging…liefde…geloofskrag

Lees: 2 Samuel 21:1-14

Inleiding:

Hierdie nuutste Koronavirus veroorsaak dat elkeen van ons onder moeilike omstandighede in ons land leef. Die swaakry wat ons reeds voor die virus in ons lewe gehad het, het nou net meer en moeiliker en duideliker geword.

Wat moet ‘n Christengelowige in so ‘n tyd doen?

Wat sê die Here vir ons hieroor?

Tema: Dawid en Rispa: Verootmoediging….liefde….geloofskrag

 1. Buitengewone moeilike omstandighede vra verootmoediging

Op ‘n keer het Israel deur ‘n baie moeilike tyd gegaan. Vir drie jaar aanmekaar was dit baie droog. Bitter min, indien enigiets kon geplant word. Israel het ‘n hongersnood beleef, wat buitengewoon erg was.

Soms is droogte en hongersnood die algemene gevolg van die sondeval in die paradys. Wanneer die moeilike tyd buitengewoon is, behoort mens daaroor na te dink en dieper te kyk na wat gebeur.

Dawid het die Here gevra. Hy het waarskynlik, soos hy dikwels gedoen het, die hoëpriester gevra om by die Here uit te vind wat die rede vir die verskriklike droogte was.

Die Here het Dawid geantwoord. Die rede vir die buitengewone droogte en die gevolglike hongersnood was dat Saul die verbond voor die Here met die Gibeoniete gebreek het. ‘n Mens kry die verbond in Josua 9.

Saul het van die mense van Gibeon laat doodmaak. Hy het daardeur eiewillig opgetree en die Naam van die Here in oneer gebring.

Mens wil dink, maar dit het met Dawid niks te doen gehad nie en Saul was reeds dood. Die Here kyk anders na sonde. Israel se koning het gesondig. Die sondeskuld was ook op Israel. Die Here laat sonde nie net verbygaan nie. Hy het teen Israel opgetree. Hy het ‘n baie ernstige droogte oor die land gebring wat die land met te min kos gelaat het en in hongersnood.

Sonde het gevolge, baie erger as wat ons dink.

Wat is sonde?

 • Om die doel te mis waarvoor God jou op die aarde geplaas het.
 • Sonde is ongehoorsaamheid aan God, wat gehoorsaamheid aan sy groot teenstander, Satan beteken. Daar is nie neutrale plek in die heelal nie. Dit is of God of Satan.
 • Sonde vervreem jou van God en het gevolge langer as wat jou lewe duur.

Soms beskik God buitengewone omstandighede om ons by dit wat Hy in sy Woord sê, tot inkeer te bring.

Hoe sal ons die jaar 2020 beskryf?

Is die Koronavirus eintlik maar net soos ‘n griepvirus en niks ernstig nie?

Maak die politici en die media die virus erger as wat dit is?

Of het ons in 2020 te doen met buitengewone beproewing?

Die inperking, die simptome, die uitwerking op die kerk, die ekonomie, die mediese sektor van die land, die gebrek aan ‘n teenmiddel wys op ‘n virus wat nie gewoonweg is nie.

Dit is nodig dat ons dieper oor 2020 sal nadink.

Pasop vir kitsantwoorde soos:

 • Die Here wil die wêreldbevolking minder maak. Dit is ‘n maklike antwoord vir die rede van die Koronavirus, want die rede vir die virus is ver van ons af.
 • Die wetteloosheid in die land is nog ‘n rede. Eweneens is dit ‘n rede ver van ons af. Om vinnige antwoorde ver van jou af te soek, bring ‘n mens nêrens.

Die Here het vir Dawid die rede vir die droogte en hongersnood gegee: Saul en Israel se sonde.

Dawid het die Here se Woord gegelo. Hy het besluit om geregtigheid vir wat Israel verkeerd gedoen het. Te laat geskied. Die geregtigheid het uitgeloop op sewe mans uit Saul se familie se dood. Die mans moes gedood word en voor die Here opgehang word in Gibea waar Saul gebly het. Die stad waar Saul in die begin van sy regering gebly het, het ‘n stad geword waar die Here sy oordeel oor sonde gewys het.

Dit mag vir ons verskriklik klink dat die sewe mans doodgemaak is. Sonde is nie iets klein nie. Die Here is baie ernstig oor sonde. Hy straf sonde nie ligtelik nie. Ons bely in die Kategismus, Sondag 4 dat die Here Hom verskriklik oor sonde vertoorn. Hy straf sonde met die dood. Die Here het in sy verbond met Noag bepaal dat die mens wat ‘n lewe neem, met sy lewe sal betaal. Op pad na Kanaän het party Israeliete by Sittim saam met Moabitiese vroue die afgode van Moab vereer. Die Here het Moses beveel om die leiers van daardie mans in die openbaar op te hang (Num.25:4).

Ons het genoeg rede om ons oor sonde voor die Here te verootmoedig.

 • Ek het self sonde. Indien daar enigiemand van ons is wat nie weet watter sonde ek het waarvan ek my moet bekeer nie, ken ek die Bybel en die Here nie goed genoeg nie.
 • Indien enigiemand dink my gesin en familie het nie sonde waaroor die Here baie ernstig is nie, moet ek maar weer dink.
 • Indien ek dink ons gemeente is nie ‘n gemeente met sonde nie, is dit hoogtyd dat ek saam met die ander gelowiges in die gemeente die Bybel baie beter leer ken en die Here baie beter leer ken.
 • Dan leef ons in ‘n sondige land met baie sonde. Die meerderheid mense in ons land ken die ware God nie en leef nie uit liefde vir Hom gehoorsaam aan Hom nie. Hierdie land en sy mense sondig baie.

Onder buitengewone omstandighede is verootmoediging nodig.

Verootmoediging is–

 • Luister na God se Woord.
 • Sien deur die Gees die sonde in jou, hou gesin en familie, jou gemeente en jou land raak.
 • Verootmoedig jou in gebed. Bely al jou sonde openlik voor die Here. Erken dat jy en ander saam met jou baie gesondig het en vra vir genade en vergifnis.
 • Jy mag so bid op grond van Christus.
 • Verootmoedig jou deur anders te begin lewe.
 • Wie in Christus glo, breek deur die Gees met die ou sondige mens en leef nuut vir God.

Wanneer ek voor die Here kom met ‘n hart vol berou, sal Hy my nie wegwys nie.

Maskers, sanitering en afstand help teen die virus.

‘n Teenmiddel sal ook help.

Wat eintlik nodig is, is verootmoediging voor die Here.

 1. Liefde en geloofskrag is ‘n gelowige se antwoord in ‘n swaarkrytyd

Nou gee ons aandag aan Rispa. Haar ma was Aja. Rispa was ‘n byvrou van Saul. Sy is verskriklik swaar getref deur die sonde wat Saul gedoen het. Rispa het twee seuns by Saul gehad. Hulle name was Armoni en Mefiboset. Dawid het Rispa se twee seuns en vyf seuns van Saul se dogter Merab aan die Gibeoniete uitgelewer. Die Gibeoniete het hierdie vyf mans doodgemaak en hulle voor die Here opgehang.

In hierdie geskiedenis was Rispa magteloos oor wat in haar lewe gebeur. As vrou het sy in ‘n primitiewe tyd geleef waar ‘n vrou weerloos teen die samelewing was. Sy was magteloos teen Saul, teen Abner, teen die Gibeoniete. Sonde in die sondige en stukkende wêreld het vir Rispa baie hartseer gebring.

Wat het sy met haar verskriklike hartseer gedoen?

Rispa het rouklere gevat. Sy het die rouklere op ‘n rots naby waar die sewe mans opgehang is, gegooi. Sy het hulle liggame opgepas. Roofvoëls kon bedags nie naby die liggame van die jongmans kom nie en snags ook nie die roofdiere nie. Rispa het haar lewe opgeoffer van die begin van die oestyd tot die reëntyd aangebreek het. Gewoonlik was die tyd tussen die oes en die eerste reën ses maande.

Hoe moet ons verstaan wat Rispa gedoen het?

Sy het in liefde opgetree. Liefde wat die Here in sy genadeverbond vra, is liefde waar jy jouself verloën, jou self opoffer vir die Here en vir jou medemens. Die liefde wat die Here in die genadeverbond van Israel verwag het, het Rispa gegee.

Sy het met geloofskrag opgetree. Rispa het haar nie deur daardie verskriklike terugslag en hartseer laat onderkry nie. Sy het met geloofskrag opgetree. Sy het nie eerste aan haarself en haar swaakry gedink nie, maar onselfsugtig aan ander gedink en aan hulle goed gedoen.

Waar kry mens soveel liefde?

God wys hierdie liefde deur Jesus Christus. Hy gee sy Seun uit liefde. Jesus neem ons sonde op Hom en gee aan die kruis sy lewe uit liefde vir ons. Hy verlos my van die sonde van eiewilligheid en selfsug. Hy maak my nuut, sodat ek God en my medemens lief kan hê. Hy staan vir my op uit die graf en maak my nuut. As nuwe mens leef ek met liefde vir God en liefde vir ‘n ander.

Waar kry mens soveel krag?

God werk die krag in ‘n mens. Hy werk in elke gelowige dieselfde krag wat Hy gewerk het toe Hy Jesus Christus uit die dood laat opstaan het. Die Heilige Gees wat in my is, gee vir my krag en liefde en selfbeheersing.

‘n Lewe van liefde en geloofskrag, is wat God wil sien by ‘n gelowige en ‘n gemeente in die genadeverbond.

Ons beleef baie moeilike omstandighede met die virus en al die gevolge van die virus, soos inperking van ons beweging, die inkrimping van ons land se ekonomie, die verlies aan werk en inkomste, die druk in skole en universiteite, die gevaar waaraan ons almal elke dag blootgestel is. Die Koronavirus is nie die enigste wat baie moeilike omstandighede veroorsaak nie. My eie gesondheid met al die probleme wat ek met my gesondheid het, kan my eweneens baie swaar laat kry.

Die Here vra in sulke moeilike omstandighede liefde vir Hom en vir mekaar.

Die Here vra geloofskrag van elkeen van ons. Deur geloofskrag sal elkeen van ons in die genadeverbond kan leef soos God van ons vra.

Wat is die uiteinde van verootmoediging…liefde…geloofskrag?

 1. Die Here gee uitkoms binne die genadeverbond

Aan die einde van hierdie openbaringsgeskiedenis staan die woorde: “Daarna het God weer gebede vir die land verhoor” (2 Sam.21:14).

Hierdie is sulke belangrike woorde. Israel het deur ongehoorsaamheid, gebrek aan liefde en eiewillige geloof die genadeverbond gebreek. Israel, die verbondsvolk, het nie meer in die verbond geleef, soos God verwag het nie. Die gevolg van die breek van die genadeverbond was die groot droogte en ernstige hongersnood wat God laat uitbreek het.

Nadat die Here weer verootmoediging, liefde en geloofskrag in Israel gesien het het Hy die swaarkry verander. Toe Israel weer in die genadeverbond naby God en vir Hom geleef het, het hulle weer in die genade en seën van die verbond gedeel.

Waar laat dit ons?

 • Wanneer ek, my gesin, my gemeente of my land sondig, breek ons die Here se genadeverbond. Dit is sonde. Wie sondig kan nie verwag om in die seën van die Here in die genadeverbond te leef nie.
 • Wanneer ek, my gesin, my gemeente, my land ons voor die Here verootmoedig en ons die liefde en geloof in die genadeverbond wys, wat God verwag, leef ons binne die genadeverbond naby Hom en vir Hom.
 • Wanneer ek, my gesin, my gemeente en my land naby God leef, kan ons uitkoms uit moeilike omstandighede en seën in die genadeverbond verwag.

Dit is met hierdie moeilike omstandighede waarin ons ons bevind, regtig nodig om ‘n hoofstuk soos 2 Sam.21:1-14 ter harte te neem en met geloof in Christus deur die Heilige Gees, so in die genadeverbond te leef soos die Here van ons verwag.