Ons Kerkgebou

God praat met ons deur Sy Seun, laat ons aan Hom vasgryp.

Preek deur student Jandré Coetsee

Lees:  Hebreërs 1:1-14

Tema: God praat met ons deur Sy Seun, laat ons aan Hom vasgryp.

Inleiding

In ons kultuur vandag word daar gereeld deur mense gevra:  “Praat God nogsteeds met ons vandag?”  En saam met hierdie vraag:  “Hoe kan ek weet dat dit God is wat met my praat?”

Ons vind hierdie soort vrae baiekeer by baie Christene van ons tyd.  Gewoonlik as hulle groot lewensbesluite moet maak of wanneer hulle radeloos sonder hoop is.  Dit is daarom baie maklik vir ons om te voel, dat God het stil geword.  Dat as God ooit gepraat het, het Hy sekerlik opgehou om met ons te kommunikeer.

Miskien het jy al ooit so gevoel?  Miskien het jy al gevoel dat God het stil geword?  Miskien moet jy moeilike besluit neem in die aankomende maande en jy het nodig dat God praat met jou.

Ongeag wat die rede ook al mag wees, dit alles kom neer op die punt dat ons wil hê dat God met ons moet praat.  Maar gewoonlik het ons so prentjie oor hoe God met ons moet praat en gewoonlik is dit iets soos ʼn dramatiese ervaring.

Ons lees die Skrifgedeelte van waar die Engel van die Here met Moses praat deur ʼn brandende bos en vir Moses sê:  “Trek uit skoene, want die plek waarop jy staan is heilige grond (Eks. 3).”  En dan wil ons sê, Sekerlik het God, die Almagtige het hier gepraat!

Ons lees die gedeelte in Handelinge waar die Here in ‘n skerp lig aan Paulus verskyn oppad na Damaskus toe en dan wil ons vra hoekom kan die Here dit nie so met ons doen nie?  Baiekeer wil ons hê dat God op sulke asemrowende maniere en gebeurtenisse met ons sal praat.  Dat God met ‘n duidelike en helder stem uit die hemel met ons sal praat.

En as God nie op so ‘n indrukwekkende manier praat nie, dan dink ons God praat nie.

Maar die Here wys vir ons vandag uit die boek van die Hebreërs dat Hy wel nog met ons praat.  Inteendeel, God het al vêr in die verlede met die mens begin praat en Hy praat vandag nog met ons.

Om te verstaan wat dit behels dat God met ons praat kyk ons in vanoggend se prediking na twee hoofpunte:

  • Eerstens kyk ons na wat dit beteken dat God deur Sy Seun met ons praat,
  • en tweedens hoe ons na Hom kan luister.

Hoofpunt 1: God praat deur Sy Seun met ons

Van die boek, wat ons vanoggend saam gelees het, weet ons vandag betreklik min van.  Ons weet nie wie dit geskryf of wanneer was die boek geskryf nie.  Wat ons wel weet, is dat die eerste hoorders van die Hebrieërboek was tweede geslag Christene.  Met ander woorde dit was gelowiges wat alreeds bekend was met die Evangelie van Jesus Christus.

Maar hierdie gelowiges het in besonder deur baie swaarkry deur gegaan.  In hoofstuk 13 lees ons, dat hierdie gelowiges in die publiek verneder is omdat hulle geglo het in Jesus Christus.  Party is in die tronk gegooi vir hul geloof en sommige het hulle besittings verloor.

Hierdie aanhoudende swaarkry, het gemaak dat baie gelowiges hulle geloof wou opgee.  Sommige het verslap in hul oortuiging en passie vir die evangelie, want dit het begin om hulle baie te kos.  Die skrywer skryf aan die gelowiges in hoofstuk 5, dat eintlik moes hulle al teen hierdie tyd, leraars van die Evangelie gewees het.  Hierdie gelowiges moes al op die stadium ander begin leer het van die Evangelie.  Tog, het hulle geloof so agteruit gegaan dat hulle weer herinner moet word aan die grondbeginsels van die Evangelie.

Die skrywer het dit noodsaaklik gevind dat hierdie gelowiges, weer die kern van Evangelie moes besef.  Luister fyn na wat die skrywer vir hulle sê: ‘Julle het die Evangelie van Jesus Christus gehoor, maar nogsteeds ken julle dit nie.”  Hier waarheid het nog nie in julle harte ingegaan nie.

En deur die boek, Hebreërs wys die skrywer oor en oor uit, wat is die betekenis van die Evangelie.  In besonder, wys die skrywer in Hebreërs 1, dat Jesus is bo die profete asook bo die engele.

Op hierdie punt moet ons vra, waarom vergelyk die skrywer Jesus met die engele?  Want die engele is verteenwoordigers van die hemelse wêreld.  Die engele is hemelswesens, bo die mens en die aarde.  Die engele is boodskappers wat deur God gestuur word.  Hulle is rondom God se troon.  Wat beteken, dat hulle is in God se heilige teenwoordigheid van die begin van die skepping af.  En wanneer ‘n engel ‘n verskyning, is dit ‘n groot ervaring.

Dink aan wat Johannes skryf in Openbaring 22.  In Openbaring 22 dan val Johannes voor die engel neer en wil hy hom aanbid.  Dit is ‘n baie groot en duidelik gebeurtenis as ‘n engel verskyn.  Die rede hiervoor is eenvoudig. Wanneer ‘n engel verskyn, dan bring die engel ‘n boodskap van God af.

En die mense ervaar ook dat wanneer ‘n engel met hulle praat, is dit met outoriteit.  Want die boodskap kom van God af.  Die hoogste ‘Wese’ in glansryke heelal.

In Matteus 2 verskyn daar ‘n engel aan Josef.  In ‘n droom beveel die engel vir Josef om op te staan en met Maria en die Kindjie te vlug na Egipte toe.  Josef gehoorsaam onmiddellik.  Hy staan daardie selfde nag op en vlug Egipte toe, met Maria en die Kindjie.  Daar is geen twyfeling of onsekerheid nie by Josef nie.  Hy besef dat die boodskap van die engel van God af kom.

En die Hebreërsskrywer vergelyk deurgaans die Seun van God met die engele.  En dit is die punt wat die Hebreërs skrywer probeer maak:  Wat ook al boodskap engele al gebring het en watter engel ook al mag verskyn, die Seun is groter as hulle almal.  Die boodskap wat die Seun bring, is bo enige boodskap wat van ‘n engel af kom.

En keer op keer in Hebreërs 1, wys die skrywer uit, waarom die Seun beter is as die engele.  In vers 4 lees ons dat die Seun is bo die engele omdat Hy ‘n voortrefliker Naam ontvang het as die engele.  En wat is hierdie Naam?  Wel, die Seun van God.  God het nog nooit een van die engele uitgesonder en vir hom gesê: “Jy is My Seun nie.”  Dit is net Jesus Christus wat die Seun van God genoem word.  So wat die skrywer hiermee sê is, is dat Jesus Christus is God.  Sy gelyke is daar nie, want Hy is die hoogste Wese wat daar is.

Soos ons lees in vers 3 is die Seun die afdruksel van God se wese.  Die woord wat hier gebruik word vir ‘afdruksel’ verwys na ‘n seël wat ‘n stempel maak op ‘n muntstuk.  Dit beteken nie hier, dat Jesus is soos God nie.  Nee, Jesus is God.  Hy is die Seun van God. En dit is deur die Seun, wat ons die Vader kan leerken.  En ook word die Seun van God die Eersgeborene genoem.  Want die Seun het eerste uit die dood uit opgestaan.  Hy het dood oorwin en Hy het opgevaar na die hemel.  Ons het ons vanoggend so saam bely.

Die Seun is met die eer en waardigheid beklee, wat net waardig is om aan God te gee.  Die Seun is verheerlik bo almal en bo alles.  Daarom beveel God, in vers 6, dat die engele moet die Seun aanbid.  Die boodskappers van God, moet God, die Seun aanbid.  Dit kan tog nie anderste nie. Want Christus is verhoog bo enige hemelwese.  Hy is die Koning wat heers.  Die septer sit in Sy hand.  Dit beteken dat die Seun van God het die laaste sê, van dit alles.

In Matteus 28 lees ons dat alle mag in die hemel en op die aarde is gegee aan die Seun.  Alles wat hier op die aarde gebeur en alles wat in die hemel plaasvind, vind plaas onder die Seun se gesag.  Engele kan hoogstens sien wat alles op die aarde en in die hemel gebeur, maar die Seun is die mag daarvan om dit bestuur dit alles.

In Johannes 1 lees ons, dat alles wat ons sien in die hemel en op die aarde, is geskape deur die Woord van God.  En die Seun van God is die Woord, nie waar nie?  Deur die Seun, het die Vader alles gemaak wat ons kan sien met ons oë asook dit wat ons nie met ons oë kan sien nie.  Dit beteken dat ook die engele is deur die Seun gemaak.  Hulle bestaan is afhanklik van Hom.  Hierteenoor, is daar aan die Seun se jare geen einde nie.

In vers 10-12 haal die skrywer Psalm 102 aan, wanneer Hy sê dat die Seun bly soos Hy is.  Die Seun is onsterflik.  Jesus was God voordat die skepping ooit was en Jesus sal God bly al vergaan die skepping.

In vers 12 noem die skrywer dat die Seun rol die hele skepping op asof dit klere is.   Dit beteken dat die Seun gaan ‘n einde bring aan alles wat daar is.  En wanneer doen die Seun dit?  Wanneer Hy terug kom om die mense van die aarde te oordeel.

 

Hoofpunt 2: Aan die openbaring van die Seun moet ons vasgryp

Hierdie woorde van Hebreërs 1, klink nogal soos ʼn preek, sou jy nie ook so sê nie?  Wel, dit is omdat Hebreërs is ʼn preek.  Die hele Hebreërs boek, is een lang preek vir hulle.  Al 13 hoofstukke is een preek.  Wat vir ons preek dat Jesus is die beste Hoëpriester waarvoor ons ooit voor kon gehoop het.

Gelukkig vir ons vandag, fokus ons net op hoofstuk 1.  En miskien as jy hierdie woorde hoor, wonder jy wat jy met al hierdie inligting moet maak.

Sien, want meeste van ons is bekend met die Evangelie.  Meeste van ons het daarmee groot geword.  En as jy gereeld aan die erediens deelneem, dan hoor jy die Evangelie Sondag na Sondag na Sondag.  Of hopelik so.  Hierdie is die gevaar, waarop God ons wil wys.  Jy kan so baie keer die boodskap van Jesus Christus gehoor het, dat jy begin het om doof daarvoor te word.

En baiekeer is swaarkry nie eers nodig dat ons, in ons geloof in die Seun van God begin verflou nie.  Dit kan dood gewoon goed gaan met ons en ons staan nogsteeds die gevaar om te verslap in ons geloof.  Maar ongeag wat die omstandighede is, ons sal net verflou in ons passie vir die Evangelie, wanneer ons dink dat God nie meer met ons praat nie.  Wanneer ons dink dat dit is ou nuus en dat God nie meer met ons praat nie.  Dan raak ons verveeld met die Bybel.

Maar as ons so dink oor die Bybel, oor God se Woord, dan maak dit net sin dat ons sal verflou en afvallig word van God.  Want daar was ‘n tyd, wat God nie met Israel gepraat het nie.  Maleagi was die laaste profeet van God in die Ou Testament.  Na hom, het 400 jaar verby gegaan voordat Johannes, die Doper opgetree het.   Met ander woorde, daar was 400 jaar van stilte voordat die Seun van God aarde toe gekom het.

En na 400 jaar van stilte, toe praat God weer. En toe praat God met ons deur Sy Seun.  Toe breek God se Woord deur en toe kry ons God se Woord tussen die mense (Johannes 1).  Dit is met hierdie waarheid wat die Hebreërskrywer begin in vers 1: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in die laaste dae tot ons gespreek deur Sy Seun.”

God het in die verlede op verskillende maniere en tye gespreek.  God het soms deur visioene en drome gepraat, deur engele, deur tekens aan die hemel en deur die profete.  Maar nou in die laaste tyd praat God met ons deur Sy Seun.  Dit is wat dit vir ons beteken.

Elke woord wat van God gekom het in die verlede, trek saam in Jesus Christus. Elke profesie, droom, visioen, gebeurtenis wat vir ons opgeteken is, kom tot sy volle vervulling in Jesus Christus.  Want al die profesieë in hulself, was gedeeltelik.  In die Seun kry elke profesieë alles hul volle betekenis.  Want toe die Seun aarde toe kom, het Hy nie net nog ‘n boodskap gebring nie.

Hy die Boodskap gebring wat vir so lank afgewag is deur die Ou Testament.  En wat was hierdie boodskap wat Jesus Christus, die Seun van God gebring het?  Die Boodskap was Hy Self,  Die Seun was die boodskap.  Die engele het al verskeie boodskappe van God gebring aan die mense.  Maar toe die Seun Self kom, het Hy gesê:  “Ek is die Woord.”  En die boodskap van die Seun verskil van die boodskappe van die engele.  Die boodskappe wat engele gebring het, was woorde van God.  Die boodskap wat die Seun gebring het, het vir ons gewys wie is God.  Deur die Seun sien ons die Vader se liefde vir ons.  Want dit het God duur gekos om met ons mense te praat.

In Hebreërs 2:7 lees ons, die Seun is vir ‘n tyd minder as die engele gemaak.  Hy wat God is, word vir ‘n tyd lank minder gemaak as Sy boodskappers, die engele.  Christus word mens en op die einde van dit alles betaal Hy met Sy lewe sodat ons God weer kan aanhoor.  Hy wat die finale openbaring is van God, word uiteindelik verwerp deur die mense, want hulle het die inhoud van die Boodskap nie verstaan nie.

Die engele was nie instaat om hierdie boodskap te bring nie.  Inteendeel, ons lees in Openbaring 12 dat ‘n derde van die engele het afvallig geraak van God.  So indrukwekkend soos engele ook al kan wees, op hul eie kan nie staan nie,  Want ons lees in Matteus 27 dat aan die kruis roep Jesus met ‘n groot stem en gee Sy gees.  Onmiddellik skeur die voorhangsel van die tempel, van bo tot onder.  Die aarde bewe en die rotse bars uitmekaar uit.  Dooies staan weer op uit die graf.  En wanneer die hoofman oor ‘n honderd, dit alles sien, sê hy: “Waarlik, Hy was die Seun van God.”

Reageer jou eie hart, op dieselfde manier soos Christus aan die kruis?  Sien en hoor ons wat God vir ons deur Christus sê?  Want deur Christus sien ons hoe vêr was God bereid om ons te genees van ons doofheid.  Christus roep uit: “My God, My God, waarom het U My verlaat?”  Op hierdie uitroep, word Christus nie geantwoord nie.  God was doof vir die uitroep van Christus.  Alles sodat as ons vandag na God uitroep, sal God ons verhoor.

Dit stop egter nie hier nie, want Christus het opgestaan uit die dood.  Maar nadat die Seun, met groot krag uit die dood opgestaan het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogste.  Dit beteken dat Christus is nie net bietjie hoër gemaak as die engele nie.  Hy is die hoogste plek gegee wat daar is in die hele kosmos.  Hy het alles geërf in die hemel en op aarde.  Hy het ons geërf.

Hoor jy wat die Vader vir ons sê, deur Sy Seun?  Want geen ander boodskap kan ons harte so smelt, soos die boodskap van Jesus Christus nie.  Tot die mate wat jy vas gryp aan die Seun, is die mate wat jy begin om die Vader te hoor en Sy stem te verstaan.

Want God praat met elke mens op aarde, ongeag of hulle nou in Hom glo of nie.  Want daar is baie mense wat nie God se stem hoor nie.  Dit beteken nie omdat ons nie God hoor, is dit omdat Hy nie praat nie.  Die fout lê by ons wat nie kan hoor dat God deur Sy Seun met ons praat nie.  Ons is doof weens ons sonde.

Maar die Gees breek die boodskap van Christus vir ons oop sodat ons dit kan verstaan.  Om dit te verstaan, dink prakties.

God praat met ons wanneer ons uit die Bybel uit lees.  Maar God hou nie op praat die oomblik as ons die Bybel toemaak nie.  Want die Heilige Gees herinner ons aan God se Woord.  Die Gees herinner ons wat geskrywe staan en wat Christus kom doen het.  Die Gees help ons om die boodskap van Jesus Christus toepaslik te maak in ons lewens.  Maar die Gees werk nie apart van die Skrif nie.  Dit beteken dat as ons nie elke oomblik die woorde van die Bybel opdrink nie, sal ons heel moontlik nie God hoor nie.

Dit is ongelooflik hoe baie lukrake feite het mense oor die wêreld waarin ons lewe.  Dit is asof ons die bordspeletjie, 30 Seconds, tot ʼn hele nuwe vlak gevat het.  Sommige van ons ken amper elke snit van klassieke musiek.  Meeste van ons is regtig goed bekend met tegnologie.  Ons werk amper elke dag met elektroniese toestelle.  Daar is selfs sommige van ons, wat die konstellasies van die sterre kan verduidelik en in die nagtelike hemel kan uitwys.  Tog, het ek self al gesien dat wanneer daar oor die Bybel gepraat word, verskyn daar so oningeligte gesig op die mense.  Asof die Bybel ʼn onbekende boek is.

Hiermee saam, dit beteken nie omdat jy die Bybel van voor tot agter ken, dat jy noodwendig God sal hoor nie.  Jy moet elke Skrifgedeelte van die Bybel bekyk deur die boodskap van Jesus Christus.  Ongelukkig, weens ons tyd kan ons nie in diepte gaan oor hoe om die Bybel reg te lees nie.  Maar essensieel beteken dit, dat jy deur die lens van die Evangelie die Bybel benader.  Ons lees nie die Evangelie in die teks in nie, maar laat die teks ons organies terug verwys na wat Christus vir ons gedoen het.

As mens dit dan so doen, dan kom God se Woord nie net in jou verstand in nie, maar ook in jou hart.  Want hoekom is dit belangrik om deur die Evangelie die Bybel te benader?  Want daar is baie Jode wat die presiese selfde Ou Testament het as wat ons het, maar hulle hoor beswaarlik God se stem.  Want die boodskap van Christus, is die boodskap wat ons almal desperaat nodig het om te hoor.  Dit is deur hierdie boodskap van Christus, wat die Gees ons laat hoor dat die Vader met ons praat.  Deur die Gees, skryf God Sy Woord op ons harte.

 

Slot

God het gekies om deur Sy Seun met ons praat, laat ons nie dit goedkoop maak om te hoop op ‘n ander boodskap nie.  Want die Seun is bo enige engel en bo enige verskyning van ‘n engel.  Want die engele het boodskappe gebring, maar Jesus Christus, die Seun van God het die boodskap van God vir ons gewys.

Hieraan kan ons vashou en weet God praat met ons, vandag nog.