Ons Kerkgebou

Jesus Christus het ons losgekoop, sodat ons kinders en erfgename van God kan wees

Lees: Galasiërs 3:15 – 4:7

Inleiding:

Die jaar 2020 sal waarskynlik in die toekoms bekend staan as die jaar van Covid-19. Gedagtes, gevoelens, gesprekke en herinneringe sal oorheers word deur die ongekende inperking en veral al die sleg en swaar wat daarmee gepaard gegaan het.

Kersfees is naby, as die Here wil. Covid-19 en alles wat saam met die virus gekom het, het die potensiaal om ons lewens hierdie Kerstyd te oorheers. Met getalle van mense wat die virus opdoen weer besig om vinnig te styg, word die moontlikheid al sterker. Dit sal baie sleg wees, indien die virus hierdie Kerstyd so sterk op die voorgrond tree.

Die vreemde virus en sy slegte gevolge hoef nie ons lewe hierdie Kerstyd te oorheers nie. Nie omdat ons veiligheidsregulasies getrou toepas nie ook nie omdat ‘n teenmiddel ‘n werklikheid begin word nie.

In ons leef die Heilige Gees. Hy sal ons hierdie Kerstyd daaraan herinner en ons vas en seker laat glo dat Jesus Christus ons losgekoop het, sodat ons kinders en erfgename van God kan wees.

Die Heilige Gees is self almagtige God. Hy is sterker as ons gedagtes en gevoelens oor hierdie virus. Met Hom in ons lewe, sal hierdie Kerstyd ook ‘n goeie en opbouende tyd kan wees, waarin ons geloof in God verdiep het.

Tema: Jesus Christus het ons losgekoop, sodat ons kinders en erfgename van God kan wees

  1. Vasgevang

Die Galasiërs was Christene van verskillende gemeentes. Hulle het die Evangelie van verlossing deur Jesus Christus en deur Hom alleen gehoor. Hulle het in Jesus as hulle enigste Verlosser geglo en tot bekering gekom. Deur hulle geloof in Jesus Christus is hulle verlos, het hulle nuwe mense geword, vry van straf en oordeel.

Maar daar was ‘n baie ernstige geestelike bedreiging in die gemeentes. Joodse leraars het ook by die gemeente aangekom. Hulle het die gemeente begin leer dat verlossing deur Jesus Christus alleen nie genoeg is nie. ‘n Mens moet by Christus, ook nog die wet gehoorsaam.

Die Heilige Gees het Paulus gelei om vir die Galasiërs, maar ook vir die kerk van Jesus Christus van alle tye, ook vir ons te skryf, watter plek die wet in die lewe van ‘n verloste gelowige het.

Gal.3:22 – Die wêreld is in die greep van sonde vasgevang. Vasgevang is ‘n term uit die gevangeniswese. Die ganse mensdom is deur die eerste twee mense se sondeval en ons eie sonde as’t ware opgesluit deur ons sonde. Ons is magteloos vasgevang in sonde sonder enige moontlikheid om op ons eie uit hierdie gevangenis te kan kom. Niemand sal deur die wet te onderhou, verlos word nie.

Gal.3:23 – Jy word deur die wet gevange gehou en bewaak. Ook hierdie woord kom uit die gevangeniswese. Die wet was voorheen die streng bewaker, sodat die gelowiges in die genadeverbond nie weggedwaal het van God af nie, maar naby Hom geleef het.

Gal.3:24 – Jy is onder die toesig van die wet. Hierdie woord kom uit die onderwys. Die plek van die wet in die lewe van ‘n verloste gelowige is die van toesighouer. In werklikheid beteken die woord meer, ‘n streng onderwyser wat ‘n kind tug. Die wet van die Here wys jou op jou sonde, op jou onmag om jouself te verlos en hoe nodig jy ‘n verlosser het.

Gal. 4:1 – Jy is ‘n minderjarige erfgenaam en in werklikheid ‘n slaaf. ‘n Minderjarige moes destyds sy toesighouers gehoorsaam en kon geen eie besluite neem nie. So ‘n minderjarige was in werklikheid ook ‘n slaaf wat sy meerderes moes gehoorsaam. ‘n Gelowige in die genadeverbond moes die wet gehoorsaam, solank Jesus Christus nog nie gekom het nie.

Hierdie lewe deur die wet kan ons saamvat met die volgende woorde: ‘n Lewe onder die wet.

‘n Lewe onder die wet beteken dan:

  • Ek leer my sonde ken en my magteloosheid om myself te verlos.
  • Ek word gewys hoe om nie te sondig en weg van God te dwaal nie.
  • Die wet wys my hoe nodig ek ‘n verlosser het.
  • Ek moet in die genadeverbond die wet gehoorsaam om naby God in ‘n verhouding te leef.

Die hoofsaak van so ‘n lewe onder die wet is my magteloosheid teen my sonde en die verskriklike toekoms wat op my wag – God se ewige oordeel.

  1. Losgekoop

God is ewig, alwetend, almagtig, getrou en genadig.

Ewig – in die ewigheid het Hy besluit om self ‘n Verlosser te beskik, sy eie Seun.

Alwetend – Hy het van ewigheid af geweet dat die mensdom magteloos sou wees om homself te verlos. Hy het in sy alwetendheid presies geweet watter tyd die regte tyd sou wees om sy Seun na die wêreld te stuur.

Almagtig – God het sy Seun op ‘n almagtige manier mens laat word. Sy Seun het op ‘n almagtige manier steeds God gebly. As God en mens tegelyk het Hy die straf en oordeel wat op ons moes kom, volmaak gedra en aan die kruis gesterf. Hy het op ‘n almagtige manier uit die graf opgestaan.

Getrou – Met die geboorte van Jesus Christus, het God die beloftes van eeue en eeue dat ‘n Verlosser sou kom, waar gemaak.

Genadig – Ons met ons baie sonde wat ons vyande van God gemaak het, het nie ‘n verlosser verdien nie. Ons het nie gevra vir ‘n verlosser nie. Tog, het God sy Seun gestuur. Net uit genade. Jesus Christus, self God, het Homself verneder om mens soos ons te word. Hy het mens onder die wet geword. Hy het ons sonde op Hom geneem. Met ons sonde op Hom het Hy in ons plek aan die kruis gesterf. Hy het al die straf en al die oordeel wat oor ons moes kom, volmaak gedra. Deur sy dood aan die kruis het Hy al die sonde wat ons tussen God en ons opgestapel het, weggeneem en ons van al ons sonde verlos. Hy het vir ons op die derde dag uit die dood opgestaan en aan ons die nuwe lewe, die ewige lewe gegee.

Ons kan Jesus Christus se verlossingswerk so saamvat: Hy het ons losgekoop. Dit alles net uit genade.

  1. Ewige Lewe

Jesus Christus het deur sy verlossingswerk sondige mense se lewe heeltemal verander. Jesus het nie alle sondaars se lewe verander nie.

Wie se lewe word heeltemal verander?

Kan ek weet en seker wees dat Jesus Christus my lewe ook verander het?

Die mens wat aan God behoort en deur die Heilige Gees in Jesus Christus as enigste Verlosser glo, is die mens wie se lewe Jesus verander het.

God besluit in die ewigheid wie aan Hom behoort.

Hy gee in die tyd aan elkeen wat aan Hom behoort die Heilige Gees.

Die Heilige Gees kom in jou binneste met die Evangelie dat Jesus jou enigste Verlosser is.

Die Heilige Gees verander jou hart sonder lewe, in ‘n hart wat geestelik lewe. Hy laat jou wedergebore word.

In jou wedergebore hart, begin die Heilige Gees geloof.

Die geloof wat jy by die Heilige Gees kry, bind jou aan Jesus Christus en maak jou een met Hom.

Jou geloof wat van die Gees af kom, maak dat jy Jesus Christus ken en aanvaar en met jou hele hart vertrou as jou enigste Verlosser.

Deur jou geloof in Jesus Christus as jou enigste Verlosser is jy nou ‘n nuwe mens, ‘n kind en erfgenaam in die genadeverbond.

Kersdag is om die draai.

In die verlede was dit nodig dat ons elke jaar ‘n sterk getuienis teenoor die wêreld moes uitdra, want die wêreld, baie in Pretoria war ons bly, het Kersfees sonder Jesus Christus gevier. Ons getuienis het veral daarin gelê, dat ons op Kersdag in ‘n eredieens was en God vir sy Seun gedank het.

Vanjaar is hierdie getuienis steeds nodig.

Maar een ding het bygekom. Hierdie jaar was ‘n vreemde jaar, ‘n jaar van twyfel, bangwees, moedeloosheid en onsekerheid ook onder gelowiges.

Ons het mekaar se gebede en woorde wat ons moed in praat nodig.

Bid dan regtig vir mekaar hierdie Kerstyd.

Praat mekaar moed in met woorde wat opbou.

Ons kan dit doen en ons het alle rede om dit te doen, want

Jesus Christus het ons losgekoop, sodat ons kinders en erfgename van God kan wees!