Ons Kerkgebou

5 SEËNINGE VAN DIE KONING VAN KERSFEES!

Lees:  MATTEUS 2:1-12

Liewe broeders en susters en kinders in die Here,

Rondom Jesus Christus se menswording, rondom sy geboorte as mens, het daar baie merkwaardige dinge gebeur.

God wat mens word, is al klaar iets merkwaardigs. Nog nooit te vore in die geskiedenis het daar so iets gebeur nie en dit sal ook nooit weer gebeur nie. Jesus Christus wat Immanuel, God met ons, geword het, was sekerlik die merkwaardigste gebeurtenis ooit!

Maar rondom sy geboorte het daar talle ander merkwaardige dinge gebeur. Een daarvan is die besoek van die wyse manne uit die Ooste waarvan ons in Matteus 2 lees. Ons weet eintlik bitter min van hierdie sterrekykers. Ons weet nie wie hulle was nie, ons weet nie presies waar hulle vandaan gekom het nie. Ons weet ook nie eens hoeveel daar was nie. Omdat hulle drie soorte geskenke gegee het: goud, wierook en mirre, dink baie mense dat daar 3 was, maar die Bybel self sê hoeveel sterrekykers daar was nie. Wat ons wel met definitiewe sekerheid kan sê is dat hulle nie Jode was nie. Al weet ons so min van hulle, was hulle besoek ryk aan betekenis vir ons.

Hierdie geskiedenis wys ons op ten minste 5 merkwaardige seëninge wat God aan ons geskenk het met die eerste Kersfees. Hulle is:

 1. Die Koning is vir alle volke
 2. Die Koning is vir geleerdes en ongeleerdes
 3. Die Koning word deur die natuur en die Woord verkondig
 4. Die Koning sou my smart dra
 5. Die Vader sorg vir en deur die Koning
 1. Hoewel die Evangelie-skrywer, Matteus, ʼn Jood was wat vir Jode geskryf het, maak hy dit duidelik dat die Messias, Jesus Christus, nie net vir die Jode gekom het nie, maar ook vir die heidene, ook vir mense soos ons wat nie van Joodse afkoms is nie. Hy is die Verlosser van alle volke, tale en nasies en Hy is die enigste Verlosser.

Matteus is die enigste Bybelskrywer wat hierdie geskiedenis van heidene wat die Here kom vereer het vir ons neergeskryf het. Daarom is dit ook nie verrassend nie dat hy sy Evangelie afsluit met die bekende woorde: Gaan dan na al die nasies, maak die mense my dissipels, doop hulle in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Kort na Jesus geboorte as mens maak die besoek van die heidense sterrekykers dit duidelik dat Hy die Verlosser van alle volke is. Die besoekers het waarskynlik uit die omgewing van Mesopotamië gekom. Dit is selfs nie onmoontlik dat hulle dalk uit Babel gekom het nie. Ja, uit die land van Israel se oer-vyande kom daar manne om aan Jesus hulde te bring en om Hom te vereer.

Terwyl die Skrifgeleerdes en Fariseërs, wat Jode was, nie eers belang gestel het om Jesus te gaan soek nie, kom daar heidene uit ʼn ver land en kom vereer Hom met kosbare geskenke!

Dit is die eerste seëning van Kersfees waaraan hierdie besoek ons herinner: Jesus is Verlosser van alle volke en soorte mense. Jou afkoms is nie so belangrik soos die feit dat jy in Jesus glo of nie. Jesus is die ware Lig vir alle nasies. Almal moet Hom as Koning vereer. Daarom moet ek Hom ook aan almal verkondig as die Groot Koning oor alles en almal.

 1. Die tweede belangrike seëning van Kersfees waaraan hierdie besoek ons herinner is dat Jesus gekom het vir geleerd en ongeleerd, vir belangrik en onbelangrik, vir ryk en arm.

Hierdie sterrekykers was hoogsontwikkelde en geleerde manne. Hulle was iets tussen sterrekundiges en mense wat die toekoms met die stand van sterre en planete probeer bepaal het. Hulle moes dus ook goed onderlê gewees het in wiskunde en fisika.

Lukas beskryf aan, aan die anderkant, vir ons hoe die engele aan die skaapwagters verskyn het en hoe hulle die Here gaan vereer het. Hulle is destyds onder die laagste vlakke van die samelewing gereken.

Matteus beskryf hierdie besoek van die sterrekundiges wat as fyn opgevoede, geleerde mense met ʼn gevorderde kultuur beskou is. Mense uit alle stande van die samelewing het die baba Jesus gaan vereer.

Vandag nog is dit so: van die eenvoudigste en ongeleerdste mense is dikwels die gelowigste, maar ook: Van die beste wetenskaplikes is dikwels ook van die gelowigste mense wat daar is. Deur hulle studie van die wetenskap leer hulle God ken. Dit is die tweede seëning van Kersfees wat hierdie besoek aan ons uitwys. Niemand is te geleerd en te ontwikkeld om in Jesus te glo nie! Net so ook is niemand is te eenvoudig of te ongeleerd om in Jesus te glo nie. Daarom kan ek verseker weet: Jesus het ook my Koning geword! Of ek nou net graad 8 het en of ek ʼn doktorsgraad het, maak nie saak nie.

Koning Jesus is vir geleerdes en ongeleerdes en daarom ook vir my. Daarom vereer ek Hom as my Koning in alles wat ek doen.

 1. Die derde seëning van Kersfees wat hierdie besoek vir ons duidelik maak is dat Jesus deur die natuur en die Woord verkondig word. Nie net die mens is geraak deur sy geboorte nie, maar ook die natuur. ʼn Spesiale ster het sy geboorte aangekondig! Hy is immers Koning van die Jode, maar ook Koning van alle volke en tale en nasies. Daarby is Hy ook Koning van die hele skepping.

Ons bely in NGB artikel 2 dat ons God deur 2 middele leer ken: Deur die skepping, maar nog meer volledig deur sy Woord. Die sterrekykers word deur die ster na die regte omgewing gelei, maar dit bring hulle nog nie by die regte plek uit nie. Dit bring hulle tot in Jerusalem, maar daar moet die Woord geraadpleeg word om by die spesifieke plek uit te kom. Op grond van Miga 5:1 word  hulle deur die Skrifgeleerdes na Betlehem gestuur. Eers as hulle deur die Woord in die regte rigting gestuur word, eers dan kom hulle op die regte plek uit en sien hulle dat die ster bo ʼn spesifieke plek gaan stilstaan het.

So het die natuur, die skepping, en die Woord saamgewerk om mense by Christus uit te bring. Die natuur sê vir ons dat daar ʼn almagtige God is. Daarom is van die beste natuurwetenskaplikes Christene. Maar die Bybel sê vir ons wie Hy is en waar Hy gevind kan word. Uit die natuur alleen kan dit nie afgelei word nie. Daarom is daar ook van die beste natuurwetenskaplikes wat nie Christene is nie. Hulle ken nog nie die Woord nie of hulle wil dit nie ken nie.

Die besoek van die wyse manne daardie eerste Kersfees sê vir ons dat Jesus God is wat mens geword het en dat Hy deur die natuur geken kan word, maar nog beter en duideliker deur sy Woord.

Vandag nog het ons die Woord nodig om ons by Koning Jesus uit te bring! Daarom bewaar ek sy skepping en lees ek sy Woord ondersoekend, op so ʼn manier dat dit my by Koning Jesus uitbring.

 1. Die vierde seën van Kersfees wat hierdie besoek van die wyse manne vir ons uitwys, is dat Jesus Christus sou ly vir ons sondes. Ja, die skadu van die kruis het van vroeg af, van die begin af, op die Koningskind geval.

Eers is daar nie vir Hom plek in die herberg nie en sy eerste lêplek is ʼn krip waaruit diere vreet.

Wanneer die heidense sterrekykers sy geboorte vir die priesters en die Skrifgeleerdes aankondig, dan gaan hulle nie kyk nie. Nee, maar die heidene gaan bring hulde aan Hom. Hulle val met blydskap op hulle knieë voor Hom neer, maar sy eie mense, die Jode, wat Hom later sou laat kruisig, gaan kyk nie eens nie waar Hy gebore is nie. Hulle verkies om Hom te ignoreer. Wanneer heidene Hom vereer met goud en wierook en mirre, dan begin Herodes al met sy bose planne om Hom te laat vermoor.

Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers nie vir hom gaan kom sê waar die Kind is wat as Koning van die Jode gebore is nie, laat hy al die seuntjies in Betlehem en die hele omgewing vermoor. Hy vat geen kanse nie. Hy stel die ouderdom op 2 jaar, al weet hy dat hy daarmee baie onskuldige seuntjies sou laat doodmaak.

Ja, ʼn mens kan jou so iets nie indink nie. Wat ʼn slagting! Baie weerlose en onskuldige seuntjies sterf in Jesus se plek. Later sou Hy self aan die kruis sterf om die mensdom te verlos.

Ja, die Koningskind is skaars gebore, dan is dit al duidelik dat Hy die Man van Smarte is wat in ons plek aan die kruis sou sterf. Die vierde seën wat hierdie gebeure vir ons uitwys is dat God ons in ons sondenood raakgesien het en sy Seun gestuur het om ons te verlos. Hy is die Verlosser-Koning wat Homself geoffer het vir ons sondes. Ja, hy het ook vir my persoonlik gesterf. Daarom wy ek nou my lewe aan Hom en eer ek Hom in alles wat ek doen as die Groot Koning wat my met sy bloed gekoop het.

 1. Die vyfde seën wat hierdie geskiedenis vir ons uitwys, is dat God getrou is en vir sy kinders sorg.

Hy waarsku die sterrekykers in ʼn droom en hulle gaan nie terug na Herodes en na Jerusalem toe nie en hulle gaan met ʼn ander pad terug na hulle land toe. So beskerm Hy sy enigste Seun.

Daarna waarsku Hy vir Josef in ʼn droom dat Herodes vir Jesus wil laat doodmaak en hulle vlug na Egipte. Weer beskerm die Vader sy Seun.

Ja, die Satan en sy moorddadige planne is magtig, maar God is almagtig en Hy beskerm sy Koning-Seun sodat Hy sy roeping kan vervul om elkeen wat in Hom glo, te verlos.

So 33 jaar later sou daar ʼn tyd kom dat die Vader nie sy Seun sou beskerm nie. Hy laat toe dat Hy gekruisig word en Hy draai sy rug op Hom sodat Hy sou uitroep: My God, my God, waarom het U my verlaat?! Daardeur weet ek dat God altyd by my is en my nooit sal verlaat nie.

God se beskerming troos ons met die wete dat ons hemelse Vader almagtig en getrou is en dat Hy ook elkeen van ons bewaar vir ons roeping. As Nuwe Testamentiese gelowiges weet ons dat Jesus Christus klaar mens geword het met die eerste Kersfees en klaar vir ons sondes gesterf het en dat ons tot in ewigheid aan Hom behoort. Daarom is ons ook bereid om in sy voetspore te volg en om nie terug te deins van ons roeping nie, selfs nie eens as ons lewens bedreig word nie.

Ek weet ek is reeds vir ewig in my Koning se diens en ek sien uit daarna om saam met Hom in die Nuwe Jerusalem te regeer.

Hierdie maand gaan ons die woorde: Geseënde Kersfees baie hoor en baie sê. Elke keer wanneer u dit gaan hoor en elke keer wanneer u dit gaan sê, dink dan weer aan die besoek van die sterrekykers en die 5 seëninge van Kersfees wat hierdie besoek aan ons uitwys:

 1. Koning Jesus is vir alle volke, daarom verkondig ek Hom aan almal wat my pad kruis
 2. Koning Jesus is vir geleerdes en ongeleerdes en daarom ook vir my. Daarom vereer ek Hom as my Koning in alles wat ek doen.
 3. Koning Jesus word deur die Woord en die natuur verkondig. Daarom bewaar ek sy skepping en lees ek sy Woord so dat dit my by Hom uitbring.
 4. Koning Jesus het my smart gedra. Daarom wy ek nou my lewe as ʼn dankoffer aan Hom.
 5. Die Vader sorg deur Koning Jesus ook vir my en Hy sal my nooit verlaat of in die steek laat nie. Daarom vervul ek my roeping vreesloos, want ek weet ek lewe reeds vir ewig in my Koning se diens en ek sal die ewigheid saam met Hom deurbring in die Nuwe Jerusalem!

Amen.