Ons Kerkgebou

Jesus Christus help ons selfs onder die moeilikste omstandighede

Lees: Hebreërs 4:14-5:10

Inleiding:

Wanneer ons rondom ons kyk en sien wat ons sien in hierdie stukkende en sondige land en hoor wat ons hoor, is die gebed wat in elkeen van ons se hart behoort te wees en oor elkeen se lippe behoort te kom: Here help!

Tema: Jesus Christus help ons selfs onder die moeilikste omstandighede

 1. Die hoëpriester in die Ou Testament

Ons ken nie iemand soos ‘n hoëpriester nie. Niemand van ons het al so iemand gesien nie. Niemand van ons sal ook ooit ‘n hoëpriester sien of ontmoet solank ons op aarde leef nie. Dit maak dat ons ‘n probleem het.

Waarom so?

Die hoëpriester het in die Ou Testament ‘n baie belangrike plek in die verbondsvolk ingeneem. Selfs in die Nuwe Testament is die hoëpriester baie belangrik. In vanoggend se kernverse vir die preek kry ons juis met die hoëpriester te doen. Vir my geloof as Christen is die een Hoëpriester wat nog oor is, baie belangrik. My lewe hang van Hom af.

Ek sal daarom beslis ‘n plan móét maak om meer oor die hoëpriester uit te vind. Ek kan meer uitvind, want ek het die Ou Testament wat ek kan lees en ondersoek.

In die Ou Testament, kan ek die volgende oor die hoëpriester leer:

 • Die hoëpriester was die geestelike leier van die verbondsvolk in die Ou Testament.
 • Die Here self het die hoëpriester aangewys. Hy het Aäron as hoëpriester aangewys. Aäron is voor die verbondsvolk met olie gesalf. Dat hy gesalf is, het beteken dat die Here hom aangewys het en toegerus het om as hoëpriester in die tempel in die Here se diens te staan.
 • Die hoëpriester het twee baie belangrike werke gehad. Sy eerste werk was om vir die verbondsvolk offers te bring. Die offers het gewys dat die Here sonde vergewe. Die belangrikste offer wat die hoëpriester gebring het, was op die Groot Versoendag. Dit was die enigste dag van die jaar wanneer die hoëpriester in die Allerheiligste van die tempel kon ingaan om ‘n offer vir versoening met God te bring. By die offers het die hoëpriester vir die verbondsvolk gebid. Die tweede belangrike werk van die hoëpriester was om die Here te vra wat sy wil was in belangrike sake.

Ons kan wat ons in die Ou Testament oor die hoëpriestyer leer, so saamvat:

 • In die Ou Testament was daar nog groot afstand tussen die heilige God en die sondige Israel. Die hoëpriester het tussen Israel en die Here gestaan. Hy was die verbinding tussen God en mens.
 • Die hoëpriester het met Israel se nood na die Here toe gegaan en vir die vergewing van hulle sonde geoffer en gebid.
 • Die hoëpriester het met die Here se wil na Israel toe gekom en hulle vertel wat die Here wil hê hulle moet doen.
 1. Jesus, die Seun van God in die Nuwe Testament

Dit is eers belangrik om te weet wie die Hebreërs was. Hulle was Joodse Christene in die eerste eeu na Christus. Hulle het getuienis gehoor van Jesus se opstanding en hemelvaart en in Hom geglo. As Christene het hulle verwag dat Jesus hulle uit die hemel sou regeer en dat dit met hulle baie goed sou gaan.

Die werklikheid was heeltemal anders. Hulle het baie swaar gekry. Eerstens het keiser Nero van Rome, wat ‘n baie wrede mens was, die Jode baie swaar vervolg.  Dan het die Joodse Christene baie swaargekry onder ander Jode wat nie in Jesus Christus as Verlosser geglo het nie, maar steeds in verlossing deur die wet. Hulle het in die sinagoges en in die Christelike gemeentes die Christene baie aangeval met skerp woorde en redenasies. Soveel so, dat sommige Christene begin twyfel het en teruggeval het op die wet om hulle te verlos.

Hierdie omstandighede het gemaak dat van die Christene geestelik nie meer so sterk en oortuig geleef het nie en begin verslap het.

Ons is Christene in die 21e eeu na Christus. Hierdie jaar was ‘n baie moeilike jaar wat ons as Christene ook onder groot druk geplaas het. Covid-19 is ‘n gevaarlike siekte wat steeds vir ons almal ernstige gevaar inhou. Die inperking en die verswakking van die wêreld en ons land se ekonomie plaas baie druk op elke Christen in elke gemeente.

Daar is ook baie druk op Christus se kerk dat ons by die wêreld moet aanpas. Veral jongmense hou nie meer van Christus se kerk nie. Beweeg ‘n mens buite die kerk en die erediens, sien jy baie jongmense by sportbyeenkomste, by opelug markte soos die Boeremark in Silverton en by geleenthede vir die matrikulante aan die einde van die jaar. Covid-19 het nie een van die 1500 matrikulante afgeskrik om Balito toe te gaan met kaartjies wat tusssen R2000 en R4000 gekos het nie.

Hierdie omstandighede en daar is baie meer, kan veroorsaak dat ons moedeloos begin word en geestelik verslap.

Die Here se antwoord aan die Hebreërs in hulle moeilike omstandighede en sy antwoord aan ons in ons moeilike omstandighede is dieselfde.

Ons het Jesus Christus in ons lewe!

Hy is ons groot Hoëpriester.

Hy is baie meer as die hoëpriester van die Ou Testament. Daardie hoëpriester moes jaar na jaar ‘n offer bring wat belangrik was, maar die offer was nog net ‘n belofte van vergifnis van sonde en versoening met God.

Ons het Jesus Christus. Hy het Homself aan die kruis geoffer. Sy offer was volmaak. Aan die kruis het Jesus eenkeer volmaak al ons skuld en straf en oordeel weggeneem. Hy het op die derde dag uit die graf opgestaan en vir ons die nuwe lewe, die ewige lewe met God gegee. Hy het na die hemel opgevaar vir ons. Hy sit nou aan die regterhand van God en bid vir ons in die hemel.

Jesus weet presies watter moeilike omstandighede elkeen van ons tans beleef. Hy self het die verskriklikste pyn verduur, die seerste eensaamheid, die grootste vernedering, die pynlikste verwerping en Hy het die ergste dood gesterf.

Waar Hy nou aan sy Vader se regterhand sit, weet Hy presies wat elkeen van ons nodig het en waarvoor Hy sy Vader moet vra vir elkeen van ons.

 1. Geloof in Jesus Christus bring ons voor God se troon
 • Ek weet nou wat ‘n hoëpriester doen.
 • Ek weet ook dat ek Jesus Christus het, wat sy lewe vir my gegee het en nou vir my in die hemel by sy Vader intree en bid.

Wat maak ek met wat ek weet?

Twee woorde is belangrik: Vashou en gaan.

Hou vas aan die geloof wat ons bely – Ons bely Jesus Christus is ons enigste en volmaakte Verlosser. Hou vas aan jou geloof in Jesus Christus. Hoe hou ek vas? Met jou gedagtes en met jou hart. Jy sal dit nie alleen regkry nie, maar jy hoef ook nie! Hiervoor het die Heilige Gees gekom.

Maak deur die Heilige Gees jou gedagtes vol met Jesus Christus. Dink aan Hom – Wie Hy is en wat Hy vir jou gedoen het en steeds doen. Kry deur die Heilige Gees sekerheid in jou hart dat Jesus Christus jou volmaak van al jou sonde verlos het en reeds vir jou die bitterste swaarkry beleef het. Hy is oral by jou, soos Hy beloof het.

Daar waar jy ernstig siek is, waar jy by die sterfbed of ‘n oop graf staan, daar waar jy met ‘n baie moeilike probleem sit waarvoor jy geen oplossing sien nie, daar waar die duiwel en die wêreld jou van God wil weglei, daar is dit tyd en daar is die plek om aan Jesus Christus vas te hou!

Gaan na die genadetroon – God se genadetroon is in die hemel. Dat Hy op sy genadetroon sit beteken Hy is die almagtige Skepper wat alles en almal regeer en versorg. Hy beheer die ganse heelal, sodat niks en niemand kan beweeg sonder Hom nie. Hy is ook in beheer van al die moeilike omstandighede wat jy hier op aarde beleef, van elke swaarkry wat oor jou kom. Hy beheer dit wat jy op hierdie oomblik beleef. Wanneer jy aan Jesus vashou en jy gaan na die genadetroon, kry jy barmhartigheid en genade. Barmhartigheid is God verstaan. Hy kry jou jammer. Hy gaan jou dra. Hy gaan op sy manier en sy tyd uitkoms gee. Genade is sy goedgesindheid. God is lief vir jou. Jy is vir Hom kosbaar. Hy sal jou nooit alleen los nie.

Hoe kom jy by die genadetroon uit?

Hier is die wonderlike van gelowige Christen wees. Die oomblik dat jy in jou gebed jou Vader in die hemel se Naam noem, is jy direk met sy genadetroon verbind. Moenie wag nie! Moenie huiwer of twyfel nie! Gaan na die genadetroon. Jou Vader in die hemel is altyd gereed om te luister en te help.