Ons Kerkgebou

KERSFEES BRING GEEN VREDE NIE MAAR VERDEELDHEID!?

Lees:  LUKAS 2:34, 35

Geliefdes,

  1. Baie mense se beeld van Jesus is nie Bybels nie. Baie mense het ʼn beeld van ʼn liewe Jesus, ʼn soetsappige figuur wat nooit kwaad word nie en aan almal goed doen en net liefde bewys in hulle koppe. Omdat hulle beeld van Jesus verwronge en skeef is, het hulle ook ʼn skewe beeld van Kersfees.

Kersfees is veronderstel om ʼn tyd van vrede en vreugde en eenheid en harmonie te wees tussen alle mense en godsdienste, glo hulle. So sien die wêreld dit in elk geval. Dit is ʼn tyd waarin ons die strydbyle begrawe en waarin ons alle verskille links laat lê. Alle oorloë en rusies en konflik moet vir ʼn rukkie stilgemaak word, want dit is Kersfees. Dit is tyd vir vrede, of ten minste darem vir ʼn skietstilstand.

Dit laat Simeon se woorde, kort na die eerste Kersfees, baie vreemd klink. Ons lees: Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: “Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ’n val en ’n opstanding van baie in Israel en tot ’n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, ’n swaard sal deur jou siel gaan.”

  1. Dit klink nie of die Een waaroor Kersfees eintlik gaan, Jesus Christus, die harmonie en die vrede en die geluksaligheid wat ons altyd met Kersfees assosieer sou bring nie. Nie as ʼn mens Simeon se woorde ernstig opneem nie. Hoe moet ons dit verstaan?

Geliefdes, Simeon was nie die enigste wat God geloof het toe Jesus as mens gebore is nie. Voor Jesus se geboorte prys Maria God se grootheid. Daarna lees ons van Sagaria, Johannes die Doper se pa, wat ʼn loflied sing. Daarna, met Jesus se geboorte sing die engele. Dan, kort daarna, ontmoet ons die ou man Simeon en ons lees van sy loflied. Sy loflied word dan opgevolg met die van Anna.

Simeon se loflied bring lof aan God, maar dit is ook ʼn onheilspellende profesie oor Jesus se aard en karakter. ʼn Aard en ʼn karakter wat eintlik die moderne mens se idee van Kersfees weerspreek.

Wat weet ons van Simeon? Die Woord sê: Daar het destyds ’n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon 26en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die Gesalfde van die Here gesien het nie.

Wat ʼn wonderlike getuigskrif is dit nie! Dit klink of hy die model Ou-Testamentiese gelowige was. Hy was getrou aan die wet, het voorbeeldig gelewe en hy het uitgesien na die koms van die Messias. Boonop het die Heilige Gees in hom gewerk en hy het die wonderlike versekering van die Gees ontvang dat hy nie sou sterf voor hy die Messias gesien het nie.

Letterlik staan daar: Hy sou die dood nie sien voordat hy die Messias sou sien nie. Met ander woorde: Hy sou eers die Messias sien en eers daarna sou hy die dood sien.

Omdat God getrou is aan sy beloftes het Hy eendag deur sy Gees vir Simeon na die tempel gelei en daar loop hy vir Josef en Maria met Jesus Christus in die tempel raak. Simeon neem die Christuskind in sy arms, hy omhels as ‘t ware die Christuskind en hy prys God en sê:

29“Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, 30omdat my oë u verlossing gesien het 31wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke: 32’n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel.”

33Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van Hom gesê is, lees ons.

Letterlik staan daar dat Simeon in die Gees was toe hy tempel toe gegaan het. Dieselfde uitdrukking word van Johannes gebruik as hy sy visioene in Openbaring sien. Simeon tree dus eintlik as profeet op, hy verkondig wat God aan hom openbaar oor die Messias.

Deur die Gees herken Simeon dadelik die baba Jesus as die Verlosser, daarom kan hy ook sê: Ek het die verlossing gesien, wat eintlik beteken: Ek het die Verlosser gesien en daarmee saam die verlossing wat Hy sal bring. Ja, deur die Gees laat God vir Simeon dinge sien en sê wat geen ander mens nog kon sien of sê nie. Hy sê dat hy die verlossing gesien het wat God gereed gemaak het voor die oë van al die volke: ’n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel.

  1. Opvallend, Simeon, die Jood, profeteer daarvan dat die verlossing van God voor die oë van al die volke sou wees. Ja, daar sou selfs heidense sterrekykers uit die Ooste kom en hulde aan Hom bring met goud, wierook en mirre. Later sou Hy ook gekruisig word voor die oë van baie volke. Maar Hy sou ook wees: ’n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel.

Ja, Jesus is nog ʼn babatjie dan profeteer Simeon al daarvan dat Hy die Koning van alle nasies is, dat alle volke in sy lig moet lewe. Hieroor was sy ouers verstom en hulle het hulle daaroor verwonder: Hulle Koningskind is die Koning van alle volke tale en nasies en nie net van die Jode nie!

Maar dit is nie alles net maanskyn en rose nie. Daarom lees ons: Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: “Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ’n val en ’n opstanding van baie in Israel en tot ’n teken wat weerspreek sal word. 35So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, ’n swaard sal deur jou siel gaan.”

Met ander woorde: Jesus is die groot Verdeler. Hy bring nie vrede en vreugde en ʼn gevoel van geluksaligheid nie. Inteendeel, Hy is die groot Waterskeiding. Hy skei die skape en die bokke van mekaar. Hy jaag die hele mensdom in twee kampe: Vir Hom of teen Hom. Skape of bokke. Gelowig of ongelowig. Christen of heiden. Daarom is Hy so ʼn steen des aanstoots vir almal wat nie in Hom glo nie en daarom is almal wat in Hom glo ook ʼn steen des aanstoots vir die wêreld.

Hy sê self in Lukas 12:51-53: Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê Ek vir julle, eerder verdeeldheid, 52want van nou af sal daar vyf mense in een huis onderling verdeeld wees, drie teen twee en twee teen drie. 53Hulle sal verdeeld wees: vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder.”

Ja, die verdeeldheid wat Jesus bring is die verdeeldheid tussen geloof en ongeloof. Selfs in een huis sal daar gelowiges en ongelowiges wees. Hierdie is ʼn onoorbrugbare verdeling. Hierdie is ʼn ewige verdeling. Daar kan nooit eenheid wees tussen geloof en ongeloof nie. Daar kan nie eenheid wees tussen mense waarvan die een groep Jesus as Verlosser en Koning eer en dien en die ander groep verwerp Hom as ʼn leuen en trek ʼn streep deur sy wonders en sy verlossing nie.

Jesus is wel die liefdevolle Verlosser wat bereid was om vir alle mense te sterf. Maar Hy is ook die regverdige Regter wat mense vir ewig verdoem wat Hom verwerp.

“Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ’n val en ’n opstanding van baie in Israel …” Hy laat jou of val, as jy Hom verwerp, of Hy laat jou opstaan as jy in Hom glo. Jy val vir ewig oor Hom as jy nie in Hom glo nie. Jy loop jou eintlik te pletter teen Hom as jy nie in Hom glo nie.

Maar genadiglik is daar ook in teendeel: Hy is ook bestem tot ʼn opstanding van baie! Die Griekse woord wat hier vir opstanding gebruik word, is anastasis. Dit is dieselfde woord wat in Romeine 1:4 gebruik word as daar van Jesus se opstanding uit die dood gepraat word. Met ander woorde: Jesus laat jou saam met Hom opstaan in ʼn nuwe lewe as jy in Hom glo! Hy laat jou opstaan uit die dood tot die ewige lewe. Hy sal selfs eendag jou liggaam uit die graf laat opstaan.

Hoor net wat sê God op verskillende plekke oor die opstanding in Christus:

  • Efesiërs 2:4-6 “Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ʼn plek in die hemel gegee.”
  • Kolossense 2:13 “Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het.”
  • Kolossense 3:1 “Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit.” Om maar net ʼn paar te noem.

Jesus Christus is bestem tot ʼn opstanding van baie. Hy het gekom om lewe te gee vir die mense wat in Hom glo. Hy het gekom om redding en ewige lewe te gee. Hy het gekom as die Enigste Verlosser – al Een wat enigiemand kan red.

Twee uiteenlopende reaksies – Of nie glo nie en val of glo en opstaan. Of verwerp en verlore of vashou en vergewe. Daar is nie ʼn tussen in nie. Dit is Wie Jesus Christus is.

Val vir die wat nie in Hom glo nie, opstanding vir hulle wat in Hom glo. Ewige vernietiging vir die wat nie in Hom glo nie, ewige heerlikheid vir die wat in Hom glo!

“35So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom.” Met ander woorde, oor Jesus Christus kan geen mens neutraal bly nie. As jy met Hom te doen kry sal almal kan sien of jy vir Hom of teen Hom is. Jou gesindheid teenoor Hom en jou verhouding met Hom bepaal of jy vir ewig sal val en of jy vir ewig sal opstaan. Jou gesindheid teenoor Hom bepaal in watter groep jy val: gelowig of ongelowig.

In Lukas 13:22-30 lees ons: 22Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het Hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. 23Toe vra iemand Hom: “Here, is dié wat gered word, maar min?” 24Hy sê vir hulle: “Span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie, verseker Ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie regkry nie. 25“As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep: ‘Here, maak vir ons oop!’ Maar Hy sal julle antwoord: ‘Ek weet nie waar julle vandaan kom nie.’26Dan sal julle sê: ‘Ons het saam met U geëet en gedrink, en op ons strate het U die mense geleer.’27Maar Hy sal weer vir julle sê: ‘Ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van My af wegkom!’ “Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van My af wegkom!”

28“Daar sal julle huil en op julle tande kners wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne-in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. 29Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God. 30Onthou net: Daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees.”

Jou gesindheid teenoor Jesus Christus en jou verhouding met Hom bepaal of jy binne of buite sy Koninkryk is.

As ʼn mens Kersfees wil vier, moet jy besef: Kersfees is ʼn verdelingsfees. Ongelowiges wat dit vier, vier eintlik hulle eie ewige ondergang, want hulle verwerp die Christus van die fees. Daarom moet elkeen van ons opnuut weer seker maak van ons verhouding met die Christus van die fees.

  1. Is ek so lief vir Hom dat ek bereid is om Hom in alles te dien en te volg en te gehoorsaam? Is ek so lief vir Hom dat ek Hom ook as die enigste Verlosser aan almal verkondig? Simeon sê mos: So sal die

Jesus se geboorte as mens was ʼn teken wat na God toe gewys het. Dit wys na sy liefde en genade, maar ook sy oordeel oor die sonde.

Maar hierdie teken is destyds weerspreek en dit word vandag nog weerspreek. Ja vandag nog word die teken van Jesus betwis. Jesus sou wonderwerke doen. Daarop sou baie in Hom glo en sê: Hy is God wat mens geword het, Hy is ons Verlosser-Koning. Ander sou egter sê: Hy is van die duiwel besete. Hy is maar net ʼn gewone mens en boonop ʼn vraat en ʼn wynsuiper.

Party mense betwis vandag die teken deur te sê: Hy het nie regtig bestaan nie, of Hy was nie werklik God nie, of Hy het nie werklik gesterf of uit die dood opgestaan nie. Aan die ander kant is daar mense wat sê: Hy is ʼn werklikheid. Hy het werklik as mens op aarde gelewe. Hy lewe nou nog en tot in ewigheid. Hy is Immanuel, God met ons. Hy het werklik gesterf en uit die dood opgestaan. Hy is werklik my Verlosser. Hy gaan weer terugkom! So is daar teenstrydige getuienis. So is Hy ʼn teken wat weerspreek of betwis word.

Jou getuienis oor Hom wys wat die gesindheid van jou hart is: Vir Hom of teen Hom.

Simeon het ook nog vir Maria persoonlik gesê: En wat jou betref, ’n swaard sal deur jou siel gaan. Ja, Maria sou die pyn en smart ly van ʼn moeder wat sien hoedat haar onskuldige Seun wreed aan ʼn kruis vermoor word en dit sou vir haar voel asof iemand haar met ʼn swaard in haar siel steek. Maar daardeur sou daar verlossing kom vir elkeen wat in Hom glo.

As ons Kersfees reg gaan vier en ons dink na oor wat dit van Jesus gevra het om mens te word en te kom ly vir ons sondes, behoort daar ook ʼn swaard deur ons siele te gaan.

Maar ons is ook dankbaar! My positiewe gesindheid teenoor die Here, my geloof in Jesus Christus as my enigste ware Verlosser kom immers nie uit myself nie. Nee! Dit is ʼn geskenk, die ware Kersgeskenk! Van nature was ek, net soos alle ander mense, geneig om God en my naaste te haat.

Maar God het my gekies om sy kind te wees. Geensins omdat ek dit verdien het nie, maar geheel en al deur sy groot genade. Daarom het Hy ook aan my die ware geloof gegee, die regte gesindheid teenoor Hom en sy Seun, Jesus Christus! Ja, Hy het sy Heilige Gees aan ons gegee wat die ware geloof in ons wek en wat ons oortuig: Geloof is ʼn gawe, die eintlike geskenk van Kersfees, wat lei tot die ewige lewe!

Amen