Ons Kerkgebou

Die Here regeer alles en almal, daarom leef ek met vertroue en sekerheid

Lees: Daniël 1

Tema: Die Here regeer alles en almal, daarom leef ek met vertroue en sekerheid

  1. Die Here regeer die geskiedenis

In die boek Daniël is ‘n belangrike tema dat God regeer. Onder regeer verstaan ons: Die allerhoogste God beskik en beheer.

Die boek van hierdie profeet begin met ‘n nederlaag vir die verbondsvolk, die gelowiges. Die Heilige Gees het Daniël laat skryf. Dit is werklik so dat die Here koning Jojakim van Juda oorgegee het in die hand van Nebukadnesar, koning van die heidense Babel.

Waarom die ballingskap – Die profete van die Here het letterlik vir eeue gepreek en gewaarsku dat Israel, die tien stamme, en Juda, die twee stamme, wat saam die verbondsvolk was, die Here alleen moes aanbid en Hom alleen moes dien, dat hulle die afgode in hulle midde moes uitroei en nie verhoudings met heidense volke moes aanknoop nie. Waar hulle wel afgode en vriendskappe met heidense volke gehad het, moes hulle hulle tot die Here bekeer. Die verbondsvolk het min kere na die Here se profete geluister. Hier en daar het ‘n koning van Juda geluister en gedoen wat reg was voor die Here. Die oorgrote meerderheid konings het geoden wat verkeerd was voor die Here en die verbondsvolk met hulle saamgeneem op die sondige pad. Veral Manasse, Hiskia se seun wat na hom koning geword, het in alles teen God opgetree. In 2 Kon.20 lees ons dat hy afskuwelike dinge gedoen het. Na hom het Amon, Joahas en Jojakim, almal as konings gedoen wat verkeerd voor die Here was. Om Juda se sonde voor die Here saam te vat: Hulle het vals gode gedien en baie losbandig gelewe.

Tydens Jojakim se regering, het die Here Juda aan Nebukadnesar oorgegee om hulle in ballingskap na Babel weg te voer.

Die Here se doel met die ballingskap was om Juda te stuit in hulle sondige lewe.

Op watter manier die ballingskap – Juda het daarvan gehou om afgode van heidennasies ook hulle eie gode te maak. Hulle het daarvan gehou om vriendskappe met heidense volke te sluit. Dit het al in Salomo se tyd begin. Die Here het dit beskik dat juis een van hierdie heidense volke waarvoor Juda teen die Here se Woord in, soveel toegeneentheid gehad het, die land inval en in ‘n oorlog verwoes.

Wie almal in ballingskap– Die grootste deel van Juda is in ballingskap weggevoer. Daar was die mense in Juda wat steeds ver van God geleef het. Daar was ook die gelowiges wat God gedien het en aan Hom gehoorsaam was. Ons ken vier van hulle: Daniël en drie van sy vriende, Hanaja, Misael en Asarja.

Hieruit leer ons dat die Here genadig en geduldig is. Vir eeue het Hy sy profete gestuur om Juda na Hom toe terug te roep. Vir soveel jare het die profete gepreek dat Israel en Juda hulle moes bekeer. Die verbondsvolk wou nie.

Maar die Here is ook heilig en laat sonde nie aanhou nie. Hy tree teen sonde op. Hy stuit sonde.

Kom ons kyk na die wêreld en die land waarin ons leef.

Wys die leiers van die wêreld dat hulle die enige ware God aanbid en Hom alleen dien en gehoorsaam? Wys ons land se leiers ‘n lewe van diens en gehoorsaamheid aan die enige ware God? Kan Suid-Afrika se inwoners uitgeken word daaraan dat ons die enige ware God aanbid en Hom alleen dien? Selfs in baie kerke word nie die ware God aanbid nie, maar die geldgod wat vir finansiële voorspoed moet sorg.

Losbandigheid het in die wêreld en in ons land die manier van lewe geword. ‘n Klein handjievol soek die ware God in hulle lewe en wys gehoorsaamheid aan Hom uit liefde vir Hom. Daar is baie kerke wat van die Here se wet niks meer wil weet nie. Terwyl liefde vir God in die gehoorsaamheid van sy gebooie bestaan.

Ons sal goed doen, indien ons na wat om ons gebeur, kyk en die hand van die heilige God daarin raaksien – die buitengewone droogte wat in sommige gebiede vir jare geduur het, nou die buitengewone pandemie wat die wêreld so omgekeer het. Niks gebeur sommer net nie. Die Here regeer, dit is Hy wat beskik en Hy beheer wat gebeur.

Die afgodery en losbandigheid kan nie net ongehinderd aangaan nie. Ook die kerk wat plek gemaak het vir afgodery en losbandigheid kan nie net so aangaan nie.

As die Here die hele wêreld wat in afgodery en losbandigheid verval het, wil stuit deur ‘n pandemie wat baie lewens eis, dan sal Hy. Gelowiges wat aan die Here vasgehou het, is destyds ook in ballingskap weggevoer. Selfs Christengelowiges wat die enige ware God dien en liefhet, sal ook baie swaarkry onder die droogte en die pandemie.

  1. Die Here regeer alle mense

Hy regeer heidene. In Nebukadnesar se paleis was sy hoofpaleisbeampte, Aspenas. Aspenas was oor alles en almal in die paleis aangestel. Sy taak was om die begaafde jong seuns uit Juda in die konings se paleis te laat bly, sodat hulle Babiloniërs kon word. Hy het hulle die Babiloniese taal en skrif geleer. Hulle moes ook van die kos van die koning, wat kos was wat aan afgode geoffer is, eet. Aspenas het ook hulle name verander.

Onder hierdie jong seuns was Daniël, Hanaja, Misael en Asarja. Daniël is Beltsasar genoem. Daniël beteken: God is my regter. Beltsasar beteken: Bel beskerm die koning. Die ander drie vriende van Daniël se name is verander na: Sadrag, Mesag en Abednego. Elkeen van hierdie name het op ‘n afgod van Babel gewys. So sou Aspenas hierdie jong seuns van veertien wat nog maar tieners was, opvoed om die heidense koning in sy paleis te dien.

Daniël wou nie die koning se kos eet nie. Hy het vir hom en sy drie vriende gevra om vir tien dae net groente te eet en water te drink. Die heidense hoofpaleisbeampte het ingestem om die vergunning te maak.

Hoe het dit gebeur dat hierdie hoë amptenaar na ‘n veertienjarige seun geluister het? Dit het nie net gebeur nie. Die antwoord is: “God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël” (Dan.1:9).

Hy regeer gelowiges se lewe en optrede – Daniël was ‘n gelowige verbondskind en sy drie vriende was ook. Uit hierdie hoofstuk en die res van die boek leer ons hulle ken as gelowiges wat in die genadeverbond gebly het. Hulle het in God geglo. Hulle het Hom alleen gedien en gehoorsaam, selfs onder baie druk en lewensgevaar.

Daniël het die Here se wet geken en wou hom nie verontreinig met die koning se kos nie. Om die verbondsvolk af te sonder van heidense volke het die Here wette gegee oor wat die verbondsvolk mag eet en nie mag eet nie. Hierdie wette het die verbondsvolk gewys op die groot verskil tussen hulle en alle ander volke en nasies en hulle van almal afgesonder om die Here te gehoorsaam en vir Hom te leef.

Hierdie jong tienerseun het nie kans gesien om buite die genadeverboond te leef nie, selfs nie in die heidense koning se oorweldigende paleis nie.

Daar is vandag steeds op Christengelowiges baie druk in die wêreld.

Al die verwarrende nuusberigte waarvan baie vals is en op sosiale media verskyn, plaas baie druk op gelowiges om te twyfel, om bang en moedeloos oor hierdie verskriklike pandemie te word. Die afstand tussen mense word as te erg gesien en maskers as te ongerieflik. Hierdeur is daar druk op mense om onverskillig te word. Die inperking belemmer mense om te kan werk, vaste inkomste te kan verdien, sodat die land se ekonomie weer kan begin groei. Daar is ook finansiële druk op baie. Die wêreld en die duiwel plaas deur verleiding druk op gelowiges om te sondig.

Onder die druk van die wêreld, is daar net een uitkoms: Ken die Here. Soek na sy wil en doen wat Hy van jou vra. Die Here sal jou deur sy Woord en sy Heilige Gees regeer en lei, sodat jy Hom kan ken, sy wil sal kan ken en sal kan doen wat Hy van jou vra.

Hier het ons baie belangrike redes vir gebed:

  • Bid dat God die mense wat nie in Hom glo nie, so sal regeer dat hulle goed aan die Here se verbondskinders sal doen.
  • Bid vir die geloofsinsig en geestelike krag om onder die druk van die wêreld steeds aan God en sy wil vas te kan hou.
  1. Die Here is ons God, daarom vertrou ek Hom en leef ek met sekerheid

Daar in die heidense koning se paleis het die almagtige God Daniël en sy drie vriende se lewens beskik en beheer, dat hulle naby Hom kon leef en goed kon doen in die paleis waar hulle moes werk.

Die Here wat Daniël, Hanaja, Misael en Asarja se lewe regeer het, is ons God. Ons leef in hierdie sondige en stukkende land aan God gebind. Hy het Hom aan ons gebind deur sy Seun.

Jesus Christus het mens geword in hierdie sondige en stukkende wêreld. Hy het ons sonde op Hom geneem en aan die kruis vir ons gesterf. Deur sy dood aan die kruis het Jesus ons van sonde se mag en al ons sondeskuld verlos. Hy het vir ons uit die dood opgestaan daardie Sondag. Deur sy opstanding het Hy vir ons die nuwe lewe met God gegee.

Jesus Christus het my aan God gebind. Met die Heilige Gees leef ek aan Hom gebind in hierdie wêreld.

Ek leef deur die Heilige Gees met vertroue. Ek vertrou my God ten volle met my lewe selfs in ‘n baie moeilike tyd soos nou. Ek vertrou ten volle dat Hy alles en almal volmaak regeer.

Ek leef in ‘n onseker land en wêreld wat nie regtig weet waarheen met die pandemie, met die ekonomie, met die skole en met die inperkingregulasies nie en ook nie met die sonde van afgodery en losbandigheid nie. Ek leef deur die Heilige Gees met sekerheid. Ek het sekerheid dat my God vir my die pad sal wys en my sal vashou in hierdie vreemde tyd.

Gebed