Ons Kerkgebou

Jesus Christus veroordeel my, ‘n sondige mens, nie, maar roep my om Hom te dien

Lees: Lukas 5:1-11

Inleiding:

Nagmaal is baie belangrik en baie kosbaar. Jesus Christus, die Seun van die lewende God, het Nagmaal vir sy kerk gegee. Niemand van ons wat vanoggend by hierdie Nagmaall is, is volmaak en sonder sonde nie.

God praat met ons deur sy Woord en deur Nagmaal oor Jesus Christus en ons as sondige mense.

Tema: Jesus Christus veroordeel my, sondige mens, nie, maar roep my om Hom te dien

  1. Ek is ‘n sondige mens

Wanneer ons die Bybel by Lukas 5 oopmaak, is ons nog aan die begin van Jesus se openbare optrede as ons Verlosser. Jesus was in Galilea in Kapernaum besig om mense te leer. Op ‘n dag was Hy by die Gennesaretmeer. Die meer is ook die See van Galilea genoem. Kapernaum was aan die bokant, die noorde van die meer.

Daar was ‘n skare mense wat nader en nader aan Jesus gebeur het om Hom te hoor praat.  Jesus het twee visserskuite aan die kant van die meer sien lê. Die vissers was besig om hulle nette uit te spoel na die nag se werk. Dit was nie ‘n goeie nag vir die vissers nie, want hulle het niks gevang nie.

Jesus het in een van die skuite geklim. Die skuit het aan Simon Petrus behoort en Jesus het hom gevra om ‘n entjie van die oewer te beweeg, sodat Hy die skare mens kon leer soos Hy reeds begin doen het. Nadat Jesus klaar met die skare was, het Hy vir Simon gesê om dieper in te vaar en die nette in die water te gooi om vis te vang.

Simon Petrus was ‘n ervare visserman. Hulle het die hele vorige nag hard gewerk en geen vis gevang nie. Die dag was nie ‘n goeie tyd om vis te probeer vang nie. Simon was onwillig, maar omdat Jesus gesê het, was hy bereid om tog maar die nette in die water te gooi.

Daar in die water het die nette so vol vis geword, dat hulle wou skeur. Simon het sy vriende, Jakobus en Johannes, twee broers, geroep om nader te kom, sodat van die vis ook in hule skuit gelaai kon word. Toe al die vis in die skuite gegooi is, was altwee die skuite so vol dat hulle byna gesink het.

Toe Simon dit sien, en Hy Jesus raaksien vir Wie Hy is, naamlik die Seun van die lewende God, het hy op sy knieë voor Jesus neergeval en gesê: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige mens” (Lk.5:8).

Wat het ons hier?

Jesus het deur ‘n wonder gewys dat Hy self ook almagtige God is. Petrus het besef dat hy ‘n sondige mens was, wat Jesus nie geëer het soos hy moes nie. Hy was te seker van homself. Hy het sy ervaring en kennis hoër geag as Jesus se almag as God. Toe Hy Jesus voor Hom sien staan as God, het hy sy sondigheid en nietigheid besef. Hy het ook besef hy kan nie as sondige mens naby Jesus Christus wees nie. Daarom sy woorde: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige mens” (Lk. 5:8).

Hier leer God ons in sy Woord ‘n baie belangrike waarheid oor sonde. Sonde is nie bloot dit wat in ons mense se oë baie lelik en baie verkeerd is nie. Petrus se sonde was dat hy Jesus nie gesien en geëer het vir Wie Hy was nie, naamlik die Seun van die lewende God, dit is self ook ewige ware God. Die Heilige Gees het hom sy sonde laat besef.

Sonde is enigiets waardeur ek nie aan God die eer gee nie. Dit is enigiets waar ek nie eers na God se wil vra, voor ek sê of doen nie.

Wanneer ‘n mens so oor sonde dink, behoort daar by elkeen van ons een reaksie te wees: Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige mens!

Met ons voorbereiding vir Nagmaal, behoort elkeen van ons hierby uit te gekom het.

  1. Jesus Christus veroordeel en stoot my nie weg nie

Wat het Jesus gedoen?

Het Hy Simon kwalik geneem, hom veroordeel en weg van hom af gegaan?

Nee!

Hy het Petrus nie veroordeel en weggestoot nie.

Jesus het ook nie vir Saggeus wat baie geld openlik deur korrupsie van ander gesteel het , veroordeel en weggestoot nie.

Hy het ook nie die vrou wat owerspel gepleeg het en deur die Joodse raad betrap is, veroordeel en weggestoot nie.

Hy het selfs nie die misdadiger en moordenaar aan die kruis veroordeel en weggestoot nie.

Wanneer ek in my selfondersoek vir Nagmaal my sonde voor God besef, kan en mag ek ook weet: Jesus Christus sal my nie veroordeel en wegstoot nie.

Die brood en wyn met Nagmaal, is teken ook van hierdie baie belangrike en wonderlike waarheid in my lewe: Jesus Christus sal my nie veroordeel en wegstoot nie!

  1. Hy het juis gekom om sy lewe vir my te gee

Waarom het Jesus Simon nie veroordeel en weggestoot nie?

Die engel het vir Josef gesê om die Seun van God wat uit Maria gebore sou word, die Naam “Jesus” te gee, “want dit is Hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos” (Mt.1:21).

Waarom sal Jesus my nie veroordeel en wegstoot nie?

Hy het gekom om ‘n sondige mens soos ek nie te veroordeel nie, maar te verlos!

Jesus Christus het juis gekom om my sonde op Hom te neem. Dit het Hy gedoen. Hy, die ewige ware God het mens geword, sondelose en volmaakte mens. Hy het my sonde op Hom geneem. Hy het met al my baie sonde voor sy Vader, die heilige God gestaan. Hy het die straf en oordeel in my plek gedra. Hy het die toorn, die woede van sy Vader oor my sonde in my plek verduur. Hy het in my plek verskriklik swaar gely. Uiteindelik het Hy in my plek aan die kruis op Golgota gesterf.

Ons het vanoggend Nagmaal. Nagmaal gaan oor baie meer as om die brood te eet en die wyn te drink.

Die Heilige Gees het vir elkeen van ons wat vanoggend Nagmaal gebruik, ‘n boodskap.

Hy gebruik die wyn en brood om ons aan Jesus Christus te laat dink wat vir ons aan die kruis gesterf het en sy liggaam en bloed vir ons gegee het.

Hy gebruik verder die brood en wyn om elkeen van ons sekerheid te gee. So seker as wat ek die brood en wyn sien en eet en drink, so seker het ek deel aan die verlossing wat Jesus Christus, ons Verlosser gebring het.

Wanneer ek Nagmaal deur die Heilige Gees gebruik, dan het Nagmaal vir my regtig betekenis.

  1. Hy roep my om Hom in sy koninkryk te dien

Simon Petrus het net een oplossing vir sy sondigheid gesien: Jesus moes weg van hom af gegaan het.

Jesus Christus, die Seun van die lewende God, wat gekom het om sondaars te verlos, was en is ook die alwetende en genadige God. Hy het baie meer as Simon Petrus geweet. Sy genade en liefde was veel meer en veel groter en dieper as wat Simon ooit gedink het.

Luister na wat Jesus gesê het: “Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang” (Lk.5:10).

Met hierdie woorde het Jesus Simon Petrus nader geroep. In plaas daaarvan om weg te gaan, soos Simon gedink het Jesus moes doen, het Hy die Seun van God, die Verlosser juis ‘n sondige mens geroep om Hom in sy koninkryk te dien.

Simon het nie skielik in ‘n volmaakte mens sonder sonde verander nie. Hy sou Jesus nog voor die Joodse Raad verloën en sy Verlosser daardeur baie leed aandoen.

Volmaak en sonder sonde was Simon Petrus nie.

Maar….hy was ‘n sondige mens wat genade en liefde by Jesus Christus, ons Verlosser gekry het.

Jy kry ook genade en liefde by ons Verlosser.

Die brood en die wyn het hierdie boodskap vir jou vanoggend.

Gebruik dan Nagmaal met ‘n gebed in jou hart.

Bid die Heilige Gees om jou die diep betekenis van Nagmaal te besef en te glo.

Gaan dan van hier af en dien Jesus Christus met jou lewe.

Dit is God se roeping vir jou in hierdie lewe.

In die Bybel is daar meer as genoeg om agter te kom hoe om Jesus Christus in sy koninkryk met jou lewe te dien.