Ons Kerkgebou

Christus se kerk leef in ‘n sondige wêreld onder God se sorg

Inleiding:

In Daniël 8 het ons ‘n gebeurtenis wat plaasgevind het voor Daniël 5. God leer ons deur ‘n gesig wat Hy Daniël laat sien het, hoe sondig en vyandig die wêreld teen Christus se kerk is. Hy leer ons ook dat God vir sy kerk sorg.

Tema: Christus se kerk leef in ‘n sondige wêreld onder God se sorg

 1. Christus se kerk leef in ‘n sondige wêreld

Die land was Babel. Die provinsie was Elam. Die stad Susan. Die plek by die Ulairivier. Wanneer ‘n mens soveel besonderhede het, weet jy jy  het met die werklikheid te doen. Ons het ook nog die jaar waarin hierdie geskiedenis gebeur het. Dit was in die derde jaar van Belsasar se regering.

God wat in die hemel is, het vir Daniël ‘n gesig laat sien. Dit was hierdie keer nie ‘n droom nie.

Die gesig het hoofsaaklik uit ‘n skaapram en ‘n bokram bestaan. Die eerste deel van Daniël se gesig het so gelyk:

 • ‘n Skaapram met horings het by die rivier gestaan.
 • Die een horing was langer as die ander en het later uitgekom
 • Die skaapram het na die weste, die noorde en die suide gestoot
 • Die ram was baie sterk, niemand ko niets teen hom doen nie en hy het gemaak soos hy wil.

Die tweede deel van die gesig het so gelyk:

 • Daar het ‘n bokram uit die weste gekom wat so vinnig beweeg het dat sy pote nie grond geraak het nie.
 • Die bokram het ‘n opvallende horing tussen sy oë gehad.
 • Hy het op die skaapram afgestorm en hom gestamp dat twee horings afgebreek het.
 • Die bokram was te sterk en het die skaapram vermorsel.
 • Die bokram het magtig geword, maar toe hy op sy sterkste was, is die horing tussen sy oë afgebreek.
 • In die een horing se plek het vier ander uitgekom wat in die vier windrigtings gewys het.
 • Uit een van die vier horings het ‘n horing gekom wat eers lelik was, maar later magtig geword het na die suide, die ooste en na die pragtige land se kant toe.
 • Hierdie horing het selfs die hemelse leërmag aangedurf en party sterre op die grond gegooi en vertrap.
 • Hy het selfs die Hoof van die hemelse leër aangedurf. Hy het dit gedoen deur die daaglikse offer te verbied en die heilige woning af te breek.
 • Hy het verder gegaan en ‘n sondige erediens in die plek van die daaglikse offer ingestel en die ware godsdiens vertrap.
 • Hierdie horing was voorspoedig in alles wat hy gedoen het.

Die derde deel van die gesig het toe aangebreek.

 • Een hemelwese het ‘n ander gevra hoe lank hierdie verskriklike dinge sou aanhou.
 • Die hemelwese het vir Daniël gesê dat die tyd tweeduisend driehonderd aande en oggende sou aanhou. Na hierdie tyd sou die heiligdom herstel word.

Hierna wou Daniël weet wat alles beteken. Daar het iemand soos ‘n man voor Daniël gestaan. Daniël hget ‘n stem uit die Ulairivier hoor roep: Gabriël, verklaar vir Daniël die gesig.

Gabriël het nader gekom en vir Daniël gesê dat die gesig op die eindtyd gewys het.

Hierdie gesig en die teenwoordigheid van die engel was vir Daniël so erg dat hy bewusteloos geword het en op die grond geval en bly lê. Die engel het hom opgetel en hom vertel wat die gesig beteken het.

Ek gaan nou die engel se verklaring gee en wanneer nodig die geskiedenis gebruik om name aan die figure in die gesig te gee en ook sê wat hulle gedoen het.

Die skaapram was die ryk van Medië en Persië.

Die bokram was Griekeland.  Die groot horing was Alexander die Grote. Hy het op die hoogtepunt van sy regeertyd gesterf. Hy was 33 jaar oud. Vier generaals wat naby Alexander was het die regeerders in sy plek geword. Hulle name is bekend, maar dit is nie nodig om gelowiges daarmee te vermoei nie.

Aan die einde van hierdie tyd, sal ‘n koning op die toneel verskyn. Sy naam is Antiochus uit die Siriese deel van Alexander se ryk wat na hom deur Seleuces regeer is. Antiochus het 175 tot 163 v.C. regeer.

Wat het Antiochus alles gedoen? Die volgende was van sy sondige dade:

 • Hy het Palestina verower, die “Pragtige land” waarvan die engel gepraat het. Hy het die Joodse godsdiens wat op die Ou Testament berus het probeer uitroei.
 • Hy het die voorlees van die wet verbied en die rolle waarop die wet geskryf was, verbrand.
 • Hy het die onderhouding van die sabbat en die besnydenis as teken van die genadeverbond verbied.
 • Hiermee saam het hy die daaglikse brandoffer wat elke oggend en elke aand gebring moes word (Num.28:1-8) Hierdie offer was die simbool van Juda se verhouding met God en hulle lewe in sy diens.
 • Hy het gelowige Jode wat steeds offers aan God wou bring en die besnydenis aan hulle seuntjies wou aanbring op wrede maniere doodgemaak.
 • Hy het varkvleis op die altaar in die tempel aan die Griekse afgod Zeus laat offer.
 • Hy het teen God opgestaan en homself die naam Antiochus Epifanes gegee wat beteken dat hy homself as god gesien het.

Ons sien in Antiochus iemand wat die Antichris in sy lewe wys en dit nog voor Christus aarde toe gekom het. Ons kan wat Antiochus gedoen het, so saamvat: Hy het alles gedoen wat hy kon, om Juda te laat ophou om in die genadeverbond met God te leef.

En….hy het dit reggekry!

Die vraag van die een hemelse wese aan die ander een was: Hoe lank sou hierdie verskriklike tyd duur? Die antwoord Tweeduisend driehonderd oggende en aande. Dit sal niemand help om werklike dae te wil tel nie. Omdat Daniël ‘n gesig gesien het, moet ons die getal simbolies verstaan. Duisend is ‘n volle tydperk. Tweeduisend beklemtoon die volle tydperk. Driehonderd is die kleinste deel van duisend, wat beteken die slegte tydperk sal kort wees voor die heiligdom weer herstel sal word.  Teen 165 v.C. het die Makkabeërs wat sterk weerstand teen Antochus begin bied het, onder leiding van Judas Makkabeus weer die tempel ingebruik geneem met die fees van die tempelwysing waarvan ons onder andere in Joh.10:22 lees.

Hierdie geskiedenis gaan in die eerste plek oor die geskiedenis van die verbondsvolk, dit is Christus se kerk, tot voor sy koms na die aarde. Veral Alexander die grote met sy afgode, die Grieke se losbandigheid, en daarna Antiochus met sy wrede vervolging en onderdrukking van die kerk, wys ons dat die kerk van Christus in ‘n sondige wêreld leef. Vir ‘n tyd het dit gelyk of die bose die kerk sou vernietig. Wat met Christus se kerk gebeur het voor sy koms, het reeds begin gebeur ook na sy koms, sy kruisiging, opstanding en hemelvaart en gebeur in ons tyd.

Na Antiochus was daar nog baie keer dat die kerk van Christus wreed vervolg is. Op 23 en 24 Agustus 1572 is tot soveel as 70 000 Christengelowiges in Frankryk wreed doodgemaak, omdat hulle in Jesus Christus as hulle enigste Verlosser geglo het.

Pakistan wat nou so rustig met ‘n kriekettoer in ons land besig is, is die vyfde gevaarlikste land vir Christene in die wêreld. Twee lande uit Afrika, Somalië en Libië is onder die vyf lande wat Christene die ergste vervolg.

Verlede jaar is net meer as 4 700 Christene ter wille van hulle geloof in Christus wêreldwyd doodgemaak. Omtrent net soveel is vir hulle geloof gearresteer en in die tronk gegooi. Gaan ons op verlede jaar se syfers, sal daar vandag, op hierdie Sondag, in die wêreld 13 Christene vir hulle geloof doodgemaak word.

Hier by ons, word Christene nog nie doodgemaak oor ons geloof in Jesus Christus as ons enigste Verlosser nie. Die weerstand van die wêreld tyeen die kerk lê op ‘n ander vlak. In Suid-Afrika word Jesus lank nie meer gesien as die enigste Verlosser nie. Hy is bloot een van baie. Die Bybel is ook maar net ‘n boek van een van baie godsdienste.

Die agteruitgang van die kerk in terme van getalle en geloofdiepte en die waarheid net van die Bybel dat Jesus alleen die enigste werklike Verlosser van sondaars is, is reeds in ons land duidelik. Die wêreldse manier van leef, weg van Jesus Christus, word al sterker in ons land en die mense wat so ‘n lewe verkies al meer. Dit is die kerk van Christus wat swaarkry en die sondige wêreld wat floreer. Wanneer die wêreld floreer, kry die kerk van Christus al swaarder.

 1. God versorg sy kerk

Die verbondsvolk wat in die tyd van die ballingskap tot met Jesus se koms so swaargekry het, het aan God behoort. Ons wat na Jesus se koms na die aarde en sy hemelvaart leef, weet die kerk is Jesus Christus se kerk. Die kerk van die Nuwe Testament is in werklikheid die uitbreiding van die verbondsvolk van die Ou Testament.

In die sondige wêreld wat die kerk soveel leed aangedoen het en in die toekoms nog leed sal aandoen, versorg God steeds sy kerk.

Waarin sien ons God se sorg vir sy kerk?

 • Sy verbondsvolk is syne. Vir ons beteken dit dat ons gemeente aan Jesus Christus behoort. Hy het ons met sy kruisiging en opstanding syne gemaak. Omdat ons gemeente aan Christus behoort, beteken dit nie die lewe in ‘n sondige wêreld is maklik en sonder baie swaarkry nie.
 • God sorg vir ons deur ons te vertel en te leer wat op ons gemeente wag in hierdie sondige wêreld. Die wêreld en uiteindelik die Antichris wil alles wat vir ons geloof belangrik en kosbaar is, vernietig.
 • Omdat God ons dit sê, weet ons die sondige wêreld kry soms die oorhand, maar dit duur nie vir altyd nie. God vernietig uiteindelik elke vyand van Christus se kerk wat die kerk, wat ons gemeente leed wil aandoen. Hy bring wêreldleiers se regeertyd tot ‘n einde.
 • In swaarkrytye het ons God se Woord, die Bybel en ons het die Heilige Gees, ons Trooster om ons staande te hou.
 • Ons het ook nagmaal waardeur die Heilige Gees ons geloof sterker maak om in hierdie sondige land staande te kan bly.
 1. My lewe as lid van Christus se kerk in die wêreld

Die sondige wêreldleiers, veral Alexander die Grote het baie mense baie sterk beïnvloed.  Die Jode se godsdiens en verhouding met God het oppervlakkig geword. Dit het veroorsaak dat baie onder Antiochus se regering weggedwaal het van God en sy Woord.

Die mens het sedert Antiochus nie opgehou om van die Here weg te dwaal nie. Ons sien dit in ons eie land. Baie het van God weggedwaal en is steeds ver van Hom af. Sondae se eredienste wys dit duidelik. Maar lewe in Suid-Afrika van Maandag tot Saterdag wys net so duidelik hoe ver hierdie land van God af is.

Die vraag is: Waar staan ek met God, wanneer sy kerk swaarkry?

 • Daar is die mens wat nie kans sien vir ‘n kerk wat swaarkry nie en dan los van die kerk van Christus begin leef.
 • Die mens stel nie langer in die Bybel belang nie.
 • So iemand word soos die wêreld, pas maklik by die wêreld in en leef soos die wêreld.
 • ‘n Lewe sonder God buite sy kerk is ‘n lewe sonder verlossing, sonder saligheid en is ‘n lewe wat in God se ewige oordeel sal eindig.

Jy is anders. Jy het Jesus Christus in jou lewe. Jy het God se Woord in jou huis en by jou. Jy het die Heilige Gees om jou te leer en te lei.

 • Leef anders. Soek God. Leef met die Bybel oop elke dag. Lees en luister wat God vir jou sê. Kry insig om te verstaan wat met Christus se kerk in die wêreld gebeur.
 • Leef ‘n lewe van gebed. Praat met God. Bid vir Christus se kerk. Bid vir ons gemeente. Vra, pleit en dank God vir sy sorg.
 • Kry sekerheid dat God nooit die werke van sy hande laat vaar nie en dat die bose Christus se kerk, ons gemeente in ewigheid nie sal oorweldig nie.
 • Leef met die troos wat die Heilige Gees gee, dat Hy ons gemeente na die ewigheid sal lei.

Gebed