Ons Kerkgebou

Die Heilige Gees het gekom om ons heeltemal te verander om nuut te kan lewe

Lees: Galasiërs 5:1-26

Inleiding:

Verlede Sondag het ons die wonderlike genade gehad om met Nagmaal Jesus Christus se dood aan die kruis te herdenk. Die Heilige Gees het ons geloof met die brood en die wyn sterker gemaak. Dieselfde Heilige Gees lei ons om as Christengelowiges nie volgens ons wil en gewoontes te leef nie, maar volgens sy wil. Hieroor gaan vanoggend se preek.

Tema: Die Heilige Gees het gekom om ons  heeltemal te verander om nuut te kan lewe

  1. Ons lewe volgens ons wil en ons gewoontes

‘n Gewoonte is – ek leer by volwassenes wanneer ek klein is en ek doen soos ek geleer het. Om skoenveters vas te maak is so ‘n gewoonte.

– Ek dink iets uit en begin om dit te doen. Wanneer ek hierdie aanhou doen, word dit later ‘n gewoonte. Om elke dag genoeg water te drink is ‘n voorbeeld van hierdie gewoonte.

Hierdie gewoontes is noodsaaklike en goeie gewoontes. Daar is baie meer.

Daar is ook gewoontes in my lewe wat meer op die emosionele en geestelike vlak van my lewe lê. Daar is baie sondige geestelike gewoontes.

‘n Voorbeeld – Iewers in my lewe begin ek kyk na wat ander mense doen en ek vertel dit oor. Ek hou aan en hou aan om oor ander, dit is my naaste te praat. Later het ek hierdie gewoonte in my om oor my naaste te praat. My manier van lewe word om oor my naaste te praat, veral wanneer die persoon nie by is nie. Daar is ‘n gebod, die negende gebod waarin die heilige God my beveel om my naaste se eer en naam te verdedig en te bevorder. My gewoonte is om oor ander te praat en gewoonlik is dit nie verdedig en bevorder nie, maar afkraak en te nakom.

‘n Tweede gewoonte – Iewers in my lewe begin ek dink dit is nie nodig om elke Sondag in die erediens te wees nie. Die eerste keer bly ek sonder rede weg van ‘n erediens.  Niks sleg gebeur met my nie en ek bly ‘n volgende keer weer weg. Soos ek aanhou om nie by eredienste te wees nie, word dit al makliker. Later het ek die gewoonte om min in die erediens te wees. Dit gaan nou glad nie oor omstandighede soos tans met Covid-19, waar mense in die hoë risiko groep so min as moontlik kontak met ander moet hê nie. Hierdie gewoonte was lank voor Covid-19 reeds daar, ongelukkig by baie. God beveel ons in sy Woord om dit nie te doen nie: Hebr.10:25“Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie…”. “n Lidmaat se sondige natuur het wegbly van ‘n erediens ‘n gewoonte laat word.

Elke mens lewe volgens sy of haar wil en die gewoontes wat hy of sy het.

Met die gewoonte wat ek het om skoenveters vas te maak en water te drink is daar niks sleg en verkeerd nie.

Met die gewoonte wat  ek het om oor my naaste te praat en weg te bly van eredienste is daar niks goed en reg nie.

Solank ons in hierdie lewe leef, het elkeen van ons te doen met ons sondige natuur. Om oor my naaste te praat, anders as om goed en opbouend te praat, is lewe volgens my sondige natuur. Om sonder goeie rede weg te bly van die weeklikse afspraak met God, is lewe volgens my sondige natuur.

Lewe volgens ‘n mens se sondige natuur is ‘n doodloopstraat wat uiteindleik op die ewige dood afstuur. Hieroor moet daar by niemand enige misverstand wees nie. Daarom, is dit so belangrik dat ek as Christengelowige gereeld na my wil en my gewoontes sal kyk en myself sal ondersoek. Hierdie selfondersoek gaan oor my manier van dink, my manier van praat, my manier van doen. Wanneer ek na mysef so kyk, moet ek weet ek doen dit voor die heilige God. Sy Woord is my maatstaf. Sy Heilige Gees is my hulp.

Elkeen van ons het hierdie geestelike selfondersoek nodig. Doen ons dit nie, leef ek volgens my sondige natuur.

  1. Die Heilige Gees verander ons lewe heeltemal

Vandag is Pinkstersondag. Ons dink terug aan die uitstorting, of dan die koms van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het op Pinkster na Jesus Christus se kerk gekom, nadat Jesus na die hemel opgevaar het.

Ons herdenk die koms van die Heilige Gees op Pinkster tien dae na hemelvaart, want uit Ha.1:3 weet ons dat Jesus veertig dae na Pasga na die hemel opgevaar het en Pinkster is die vyftigste dag na Pasga.

Die Heilige Gees het gekom, nadat Jesus Christus na die hemel opgevaar het. Hy het na die hemel opgevaar, omdat Hy sy verlossingswerk op aarde volmaak afgehandel het. Jesus Christus, God se Seun, ons Verlosser het deur mens te word, baie swaar te ly, ‘n verskriklike dood aan die kruis te sterf en op die derde dag uit die dood op te staan ons volmaak van al ons sonde verlos.

Ons Verlosser het ons verlos van die skuld van sonde. Ons sondeskuld was dat ons die ewige dood moes sterf. Jesus Christus het met ons sonde op Hom in ons plek gesterf en die skuld voor God heeltemal betaal.

Ons Verlosser het ons ook verlos van die mag van sonde. Deur Adam en Eva se sonde het hulle en die ganse mensdom wat na hulle gekom het, in die mag van die sonde en die duiwel beland. Ons almal was soos slawe in sonde se mag. Jesus Christus het die mag wat sonde en die duiwel oor elkeen van ons gehad het met sy kruisiging en opstanding vir altyd gebreek.

Deur sy kruisiging en opstanding het Jesus Christus elkeen wat in Hom glo, ‘n verloste nuwe mens gemaak. Hiermee was sy verlossingswerk op aarde volmaak afgehandel. Hy het nog verlossingswerk in die hemel gehad, daarom het Hy opgevaar.

Jesus Christus kon ons nie alleen agterlaat nie. Ons het hulp nodig gehad om nuut te lewe. Alhoewel sonde en die duiwel nie meer mag oor ons het nie, is hierdie twee sterk geestelike vyande van elke Christengelowige nie weg uit ons lewe nie. God het besluit dat al die boosheid eers finaal vernietig sal word met Jesus Christus se wederkoms. Tot dan probeer die duiwel en ons eie sondigheid alles om ons te laat sondig en teen God te draai. Om ons te help om nuut te leef met opregte gelooof en ware bekering, het die Heilige Gees gekom.

Die Heilige Gees se manier van lewe en ons sondige natuur bots lynreg met mekaar. Lewe deur die Gees en lewe volgens ons sondige natuur kom nooit bymekaar uit nie. Lewe volgens ons sondige natuur is lewe op pad na die ewige dood. God het uit liefde ons weggeruk van daardie lewe deur sy Seun. Hy het sy Gees gestuur om ons heeltemal te verander. Die Heilige Gees verander ons deur ons as verloste nuwe mense nuut te laat leef. Lewe deur die Heilige Gees is ware lewe. Lewe deur die Gees is die lewe van ‘n verloste mens. Lewe deur die Gees is nuwe lewe. Hierdie lewe is die ewige lewe.

  1. Nuwe lewe is lewe deur die Gees volgens sy wil

Die koms van die Heilige Gees is wonderlike genade in elke Christengelowige se lewe. Die Gees het gekom my lewe heeltemal te verander. Met die Heilige Gees in my leef ek nie meer volgens die wil en gewoontes van my sondige natuur nie. Inteendeel! Ek leef nou deur die Heilige Gees volgens sy wil. Ek kry reg om so te lewe deur opregte bekering waar ek breek met my sondige wil en gewoontes en God se wil soek en doen.

Hoe lyk ‘n lewe deur die Heilige Gees volgens sy wil?

Kom ons kyk eers hoe lyk lewe nie deur die Gees nie, maar volgens ons sondige natuur. Hoe hierdie lewe lyk, kry ons in Gal.5:19-21.

Ek lig vir vanoggend net een manier van lewe volgens ons sondige natuur uit:

Verdeeldheid – Hierdie woord se betekenis is: Om op ‘n afstand te staan. Dit is nie ingewikkeld nie vir die mens wat deur die Heilige Gees leef, om raak te sien dat as ek wegbly van die erediens af, veroorsaak ek afstand tussen my en die gemeente. Ek verdeel die Here se gemeente in die lidmate wat in die erediens is en die lidmate daarbuite.   Wanneer ek van my naaste praat, praat ek op ‘n afstand, verdeel die woorde wat ek sê my en my naaste

Teenoor lewe volgens my sondige natuur, staan lewe deur die Heilige Gees. Lewe deur die Heilige Gees, is lewe waar ek die vrug van die Gees in my lewe wys. Die vrug van die Gees kry ons in Gal.5:22,23. Lees met aandag, want die Here praat nie van vrugte van die Gees nie, maar “vrug van die Gees”. Die Heilige Gees lei my om alles saam te sien as een lewe deur die Gees.

Teenoor verdeeldheid volgens my sondige natuur, staan getrouheid deur die Heilige Gees. Getrouheid – Die woord se oorspronklike betekenis is om lojaal te wees. Wanneer ek in die erediens is, is ek lojaal aan God en aan my medegelowiges. Ek is lojaal aan my medemens wanneer ek sy of haar naam verdedig en bevorder, wanneer die persoon nie daar is om dit self te doen nie.

Die sondige en stukkende wêreld, ons sondige en stukkende land, die sondige en stukkende samelewing, ons gemeente het Christengelowiges nodig wat nie volgens ons sondige natuur leef nie, maar wie se lewe deur die Heilige Gees bepaal word.

Wees jy die Christengelowige wat heeltemal anders en nuut leef, omdat jy nie volgens jou sondige natuur nie, maar altyd volgens die wil van God die Heilige Gees leef.

Gebed