Ons Kerkgebou

Jesus Christus is die Enigste Een wat die groot afstand tussen God en ons wegneem

Lees: Eksodus 3:1-6

Inleiding:

Volgende Sondag, as die Here wil, het ons Nagmaal. Ons praat van die heilige Nagmaal, want God se Seun, Jesus Christus, het Nagmaal vir sy kerk afgesonder as ‘n baie spesiale geleentheid. Met Nagmaal kom ‘n gemeente op ‘n spesiuale manier voor God.

God is volmaak heilig. Elkeen van ons is sondig. Die vraag is: Hoe kan sondige mense voor die heilige God kom en nagmaal gebruik?

Tema: Jesus Christus is die Enigste Een wat die groot afstand tussen God en ons wegneem

  1. Moses in God se teenwoordigheid die dag naby Horeb

Moses het, nadat hy die Egiptiese man doodgeslaan het en die farao daarvan gehoor het, uit Egipte gevlug en in Midian gaan bly. Daar het hy getrou en sy skoonpa se kleinvee opgepas.

Op ‘n keer is hy met die kleinvee diep die woestyn in tot naby die Horebberg. Moses het reeds in sy lewe baie beleef. Daardie dag by die berg het hy ‘n geweldige gebeurtenis beloeef.

Kom ons kyk eers na wie Moses was.

  • Hy was die die seun van gelowige ouers. Sy ouers, Amram en Jogebed se geloof word in die hoofstuk oor die gelowiges van die Ou Testament, 11 genoem.
  • Moses is op ‘n wonderlike manier in Egipte van die dood gered.
  • Hy het in die farao se paleis groot geword, maar hy wou in die genadeverbond lewe.
  • Op ‘n dag wou hy ‘n man uit Israel help wat deur ‘n Egiptenaar geslaan is.Die uiteinde daarvan was dat Moses die Egiptiese man doodgeslaan het.
  • Hy en sy vrou het ‘n seun met die naam, Gersom gehad, maar het nie die Here gehoorsaam en sy seun besny nie
  • Moses was ‘n gelowige in die genadeverbond, maar ons weet uit die res van hoofstuk 3 dat Hy God nog nie goed geken het nie.

Ons kan van Moses sê dat hy ‘n gelowige in die genadeverbond en ook ‘n sondige mens was.

Ons is besig om Nagmaal te nader. Vanoggend se erediens is ons Voorbereidingdiens vir Nagmaal. Ons is gelowiges in die genadeverbond, maar ons is voor God ook sondige mense.

  1. Die Here is die allerhoogste heilige God van die genadeverbond

Die Here se verskyning in doringbos wat bly brand het en nie uitgebrand het nie het twee baie belangrike betekenisse gehad.

Die eerste betekenis: God is ewig getrou aan sy genadeverbond. Hy het Israel se gebede gehoor, hulle nood gesien en besluit om op te tree. Hy het Moses gekies om Israel uit Egipte te lei

Die tweede betekenis: God is volmaak heilig. Heilig beteken Hy sonder Homself van alles en almal af, want Hy is volmaak sonder sonde. God se heiligheid beteken verder dat Hy sonde glad nie verdra nie.

Die Here se verskyning daardie dag het vir Moses gesê en sê vir ons vandag dat ons net met die grootste eerbied oor God mag dink, van Hom mag praat en voor Hom mag leef. God is nie Iemand alledaags en gewoon oor Wie ons gewoonweg kan dink en praat nie. Hy is die Allerhoogste in die hemel.

Vanoggend met hierdie Voorberedingsdiens en volgende Sondag, as die Here wil met Nagmaal, is ons in die teenwoordigheid van die heilige God. Elkeen van ons moet maar goed en diep hieroor nadink en besef wat gebeur.

  1. Die afstand tussen God en mens is onoorbrugbaar groot.

‘n Doringbos wat aanhou brand en nie uitbrand nie, is vreemd. Moses het gedink dit was uitsonderlik. Hy het nader gegaan om te sien wat presies aangegaan het.

Op daardie oomblik het iets geweldigs gebeur. God het uit die doringbos na Moses geroep en hom op sy naam genoem. Moses het nie mooi geweet Wie God was nie, maar God het Moses geken en hom op sy naam geroep.

Moses het geantwoord. Daarop het die Here vir Moses hierdie woorde gesê: “Moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is heilige grond” (Eks.3:5).

Wanneer die allerhoogste heilige God op ‘n spesiale manier teenwoordig is, bly niks dieselfde nie. Moses het ‘n gewone doringbos gesien. Doringbosse wat in die veld brand was bekend, maar met God in die doringbos, het die bos nie uitgebrand nie. Dit was gewone woestynsand, waarskynlik klipperige grond, omdat die plek naby die berg was. Met God daar op ‘n spesiale manier teenwoordig, het die grond heilige grond geword.

Met Nagmaal gebruik ons gewone brood en gewone wyn. Maar, omdat God deur sy Seun Jesus Christus op ‘n spesiale manier by Nagmaal teenwoordig is, is dit nie ‘n gewone ete met brood en wyn nie. Ons praat van die heilige Nagmaal.

Moses kon nie sommer gewoonweg met al sy sonde daar voor God kom, asof dit alledaags was nie. Hy moes sy skoene uittrek. Dit beteken dat daar ‘n baie groot afstand tussen die heilige God en ‘n nietige sondige mens is. Moses moes met nederigheid oor sy sondigheid en met eerbied oor God se heiligheid daar voor God staan.

Nederigheid en berou oor elkeen van ons se sonde, oor ons gemeente se sonde, ons gesinne en familiie se sonde en ons land en volk se sonde is nodig om voor God te kom met Nagmaal.

Verder kan ons net met die grootste eerbied vir God Nagmaal toe kom, want tussen die heilige God en ons sondige mense is daar ‘n onoorbrugbare groot afstand.

Dit is nodig dat elkeen versigtig Nagmaal toe sal kom. Daarom het ons ‘n Voorbereidingsdiens en nog meer tyd vir voorbereiding om Nagmaal toe te kom.

Die afstand tussen God en Moses was onoorbrugbaar groot

So is ook die afstand tussen God en enige mens, elkeen van ons hier ook.

  1. God alleen en net deur sy Seun neem die afstand weg tussen Hom en ons

Daar was ‘n baie groot afstand tussen die heilige God en Moses. Maar die Here het na Moses toe gekom om hom te stuur om Israel uit Egipte, uit die slawerny en doodsomstandighede te lei.

Hoe het dit gebeur dat die onoorbrugbare afstand tussen God en Moses oorkom is, sodat God en Moses met mekaar kon praat  en God Moses kon stuur om Israel uit Egipte te lei?

God self en Hy alleen het die afstand tussen Hom en Moses weggeneem. Hy het Homself aan Moses as die Verbondsgod bekendgemaak: “Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob” (Eks.3:6).

God se genade in die verbond het gemaak dat Moses in sy teenwoordigheid kon kom, na Hom kon luister, met Hom kon praat. Dit is net genade dat Moses God kon dien deur Israel uit Egipte te lei

Ons het die Nuwe Testament. Uit die Nuwe Testament weet ons dat elkeen wat aan Jesus Christus behoort is ook in die genadeverbond is (Gal.3:29).

Ek behoort aan Jesus Christus, want Hy het vir my gesterf en opgestaan. Hy het deur sy kruisiging en opstanding ons sonde weggeneem. Deur Jesus Christus is ons nie meer in die mag van die duiwel en sonde nie. Ons is nou verloste nuwe mense. Al is ons nog nietig en sondig, ons kan op grond van wat die Here Jesus vir ons gedoen het, in God se teenwoordigheid kom en Nagmaal kan gebruik.

Gebruik dan met die Heilige Gees se hulp hierdie week om geestelik voor te berei vir Nagmaal. Kom dan deur die Heilige Gees met ‘n goed voorbereide hart na die heilige Nagmaal toe.

Gebed