Ons Kerkgebou

Die konings van die aarde en die God in die hemel

Lees: Daniël 11

Inleiding:

Daar is ‘n God in die hemel. Daar is konings op die aarde. Hierdie konings, in die oë van mense, hooggeagte wêreldregeerders en -leiers, leef en regeer in onrustigheid. Wat hulle sê en doen, het ‘n groot invloed op ons as gelowiges se lewe, en dit is meesal ‘n slegte invloed. Ek, Christengelowige met die Heilige Gees in my, is ewig aan God gebind, daarom kan ek met geloofsekerheid leef, al maak die konings van die aarde die lewensomstandighede baie moeilik.

Tema: Die konings van die aarde en die God in die hemel

  1. Daar is ‘n God in die hemel wat alles regeer en onderhou

Wat ons in Daniël 11 lees, is opgeteken in die Boek van die Waarheid. So het die engel vir Daniël gesê. Daardie woorde van die engel het ons in Daniël 10 gelees (Dan.10:21). Die engel het ook gesê:”Wat ek jou nou gaan vertel, staan vas” (Dan.11:2).

Die “Boek van die Waarheid” gaan oor die toekoms. Hoe die toekoms lyk word in hoofstuk 11 en 12 duidelik. Vir Daniël het alles in die toekoms gelê. In ons tyd, het daardie toekoms al gebeur. Die geskiedenis lê in ons verlede. Ons het weer ‘n ander toekoms. Van die gebeure in Daniël se toekoms en ons toekoms verskil. Daar is ook ooreenkomste soos die vervolging van die verbondsvolk, die hoogmoed van wêreldleiers en die min ontsag vir die Allerhoogste God.

In die “Boek van die Waarheid”, dit is God se ewige raadsplan, is alles vas en seker. Alles wat elke dag gebeur in hierdie lewe, het God in ewigheid reeds geweet dat dit gaan gebeur. Die “Boek van die Waarheid” behoort aan God. Hy is die almagtige Skepper van die hemel en die aarde. So bely ons elke Sondag saam met die kerk van Jesus Christus oor die hele aarde, in hierdie woorde: “Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde”.

Hierdie belydenis beteken dat die almagtige Skepper sy skepping onderhou en regeer. Die God in die hemel regeer die ganse wêreldgeskiedenis.

Dit is een ding om hierdie waarheid in Daniël 11 te lees en op ‘n Sondag in ‘n erediens te hoor. Dit is ‘n heeltemal ander waarheid om dit vas en seker te glo, wanneer ek die nuus lees of gedurende die week hoor.

Daarom is dit baie belangrik dat elkeen van ons wanneer ek Daniël 11 lees of na die hoofstuk luister, vas sal glo en sonder twyfel sal besef dat die lewende God, die almagtige Skepper wat alles en almal regeer, aan die woord is.

Deur die hele hoofstuk 11 praat die engel van baie regeerders oor eeue, maar elke enkele een van hulle is net ‘n koning van die aarde. Daarom lees ons hierdie woorde:

Vs 19“en dan is dit klaar met hom”.

Vs 27“want hulle einde is klaar bepaal”.

Vs 29“Op die bestemde tyd”.

Vs 35“want die einde is klaar bepaal”.

Met hierdie woorde sê die almagtige God in die hemel vir elkeen wat lees en hoor, dat Hy alles en almal regeer. Ons kry daarom in Daniël 11 nie net gewone geskiedenis nie. God maak in die wêreldgeskiedenis bekend dat Hy die God in die hemel is wat aardse konings en die lewe op aarde regeer en beskik. Ons het daarom in hierdie hoofstuk openbaringsgeskiedenis. Sommige van wat die engel gesê het, het reeds gebeur. Ons kan terugkyk daarna. Sommige van wat die engel gesê het, sal nog in ons toekoms gebeur.

  1. Die konings van die aarde leef onrustig

Die Here se engel het met Daniël ook oor die konings van die aarde gepraat. Ons kan hoofstuk 11 so verdeel:

Vs 2-20 – Die konings van die suide en die konings van die noorde in stryd met mekaar.

Vs 21-30 – Opkoms van Antiochus Epifanes

Vs 30-35 – Antiochus se wreedheid teen die verbondsvolk

Vs 36-39 – Antiochus verklaar homself goddelik

Vs 40-45 – Antiochus se laaste optrede en dood

Die konings van die suide is al die konings wat na Alexander die Grote in Egipte regeer het. Die eerste generaal wat as koning in Egipte regeer het, se naam was Ptolomeus I. Na hom het verskillende konings mekaar opgevolg. Die konings van die noorde het begin met die koning van Egipte se een generaal wat in die noorde sy eie regering gevestig het in Sirië.

Vir eeue het die konings van die suide en die konings van die noorde met politieke onderhandelings en ooreenkomste, met diplomatieke betrekkinge en met militêre aanvalle mekaar probeer oorheers.

Alles wat in die Boek van die Waarheid voor die tyd bepaal is, het presies so in die geskiedenis gebeur. Vir vanoggend gee ek twee voorbeelde.

Die eerste voorbeeld is wat ons in Dan.11:17 lees –

Die koning van die noorde, sy naam was Antiochus III die Grote, wou Egipte in die suide in sy mag kry. Dit was sy doel. Intussen het Rome al sterker begin word. Antiochus wou nie teen Rome en Egipte tegelyk veg nie en het ‘n ander plan gehad. Sy plan was om voor te gee dat hy diplomatieke bande met Egipte wou smee. Eintlik wou hy net Egipte aan sy kant teen Rome gekry het. Om in sy doel te slaag, het hy sy dogter, met die naam Cleopatra aan die koning van Egipte as vrou gegee het. God het bepaal dat daar niks van sal kom nie. Presies so het dit gebeur. Cleopatra se liefde vir haar man en nuwe vaderland was meer as haar lojaliteit aan haar pa se bose plan. Met die gevolg dat Antiochus plan misluk het. Dit het in 190 v.C. gebeur.

Die tweede voorbeeld kry ons in Dan.11:30-32

‘n Nuwe koning Antiochus kom op ‘n slinkse manier aan bewind in Sirië in 175 v.C. Hy noem homself Antiochus Epifanes. Hierdie naam is Grieks en beteken verskyning van god. Hy het homself as ‘n god gesien. Hy het daarin geslaag om Egipte in te neem en aan hom te onderwerp. Rome wat ‘n baie sterk militêre mag opgebou het, het Antiochus gedwing om Egipte uit te los en baie belasting aan die Romeinse ryk te betaal. Antiochus het sy woede op die verbondsvolk in Palestina uitgehaal.

Hy het met geweld die tempel in Jerusalem ingegaan. Vooraf het hy op ‘n listige manier Jode wat nie opregte gelowiges in die verbond was nie, oorreed om hom te help. Hierdie afvallige Jode het die res van die verbondsvolk gerusgestel oor Antiochus. Op ‘n sabbat het hy Jerusalem aangeval en baie mense doodgemaak. Sy soldate het die tempel gestroop en die daaglikse offer met geweld verbied. Die soldate het in opdrag van Antiochus van die priesters op die wreedste manier doodgemaak. Sy soldate het ter ere van hulle god, Zeus, varke op die oorblyfsels van die tempelaltaar geoffer. ‘n Vark was vir die Jode destyds ‘n onrein dier, volgens die wette van Moses. Die Jode wat bly leef het, is gedwing om offers aan Griekse gode te bring. Daar was Jode wat in ‘n grot in die geheim die sabbat onderhou het. Een van hulle eie mense het ‘n amptenaar van Antiochus hiervan vertel. Hulle is almal verbrand. Nog baie ander wrede dinge is die verbondsvolk aangedoen, maar hierdie is reeds genoeg.

Na jare van swaarkry en probeer as verbondsvolk leef, sonder om dit reg te kry, het tien opregte gelowiges in die verbondsvolk na die woestyn toe gevlug en in die wildernis geleef. Een van hierdie gelowiges was Judas, die Makkabeër. Onder sy leiding, sou die Makkabeërs, soos die gelowiges later bekend sou staan, getrou aan God bly en die tempeldiens en godsdiens van die verbondsvolk weer herstel.

Hierdie vervolging en verdrukking van die verbondsvolk het reeds gebeur voor die koms van Jesus Christus na die aarde. Die verbondsvolk, die Christene in die Nuwe Testament sal ook weer vervolg en verdruk word. So het Jesus self gesê. Luister na sy woorde aan sy dissipels op die Olyfberg net buite Jerusalem: “Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my Naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat” (Mt.24:9,10).

Hierdie het met die dissipels gebeur. Dit sal ook weer gebeur met die gelowiges in Christus se kerk. Die Here sê in 2 Tim.3 dat daar swaar tye sal kom. In hierdie swaar tye sal mense kwaadpraters wees, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig (2 Tim.3:3).

Hierdie onrus onder die konings van die aarde is vandag steeds ‘n werklikheid – die Palestyne en Israel stry in die Midde-Ooste al vir jare teen mekaar, die Islamitiese staat in Sirië wat geweld pleeg in ander lande in die wêreld met hulle optrede reeds naby ons, die leiers van die G7-lande en China staan teenoor mekaar, met die lande wat verlede week besluit het om sterkter teen China op te tree, en die leiers van die VSA en Rusland en China leef onrustig oor mekaar.

Dan is die onrus van die konings van die aarde ook teen Christene. Christene word steeds vervolg en doodgemaak in lande in die wêreld soos Indië, Sri Lanka en Ethiopië is van die lande waar Christene steeds vervolg en doodgemaak word.

In Suid-Afrika lê die vervolging op ‘n ander vlak as om Christene dood te maak. Ons geloof, die enigste ware geloof, word in ons land gelykstel met alle ander vals gelowe. Ons Verbondsgod word gelykgestel met enige ander mensgemaakte god. Die Bybel, God se Woord, wat vir ons die lig op ons pad is, is vandag bloot ‘n gewone geestelike boek.

In die Boek van die Waarheid, God se Ewige Raadsplan, is elke aardse koning se tyd bepaal. Ook hulle wat vandag in die regeerstoel sit, se tyd is reeds vasgestel. Die God in die hemel sal op sy bestemde tyd, elke aardse koning se regering tot ‘n einde bring.

  1. Ons, as Christene, lewe op aarde met geloofsekerheid

 Hoe raak dit wat die Here deur sy engel vir Daniël in die elfde hoofstuk van sy profesie gesê het, ons vandag in 2021? Om hierdie vraag te antwoord, kan mens baie sê. Ek noem net die volgende:

  • Die God in die hemel wat alles en almal regeer, is deur Jesus Christus my Vader. Hy het uit liefde en genade sy Seun aarde toe gestuur. Jesus Christus het uit liefde vir my aan die kruis gesterf. Hy het uit liefde vir my uit die graf opgestaan en die dood oorwin. Jesus Christus het my vir ewig syne gemaak. Ek is deur Hom, my Verlosser, kind en erfgenaam in die ewige genadeverbond. Ek is seker van my ewige band met God. My bestemming is lewe in ewige hemelse heerlikheid by God. Niks sal my kan keer om by my hemelse bestemming uit te kom nie.
  • Ek word geraak deur wat die aardse konings sê en doen. Indien die aardse koning sê, weens Covid-19 mag daar net 50 mense in ‘n erediens wees, dan is dit ‘n regulasie wat my direk raak. Ons is tans in so ‘n situasie. Maar, die aardse koning regeer nie my lewe nie. God stel ‘n regering daar vir die ordelike voortbestaan van die mense in ‘n land. Hy is die eintlike Regeerder. Elke koning van die aarde se regeertyd en lewe is reeds in God se raadsplan vasgestel.
  • Omdat ek vas en seker glo dat God in die hemel alles en almal regeer en ek ‘n ewige band het, leef ek nie in dieselfde harwar as die wêreld nie. Die huidige omstandighede het die hele wêreld omgekeer. Die konings van die aarde skarrel onrustig oor wat gedoen en wat nie gedoen moet word nie. ‘n Baie goeie voorbeeld van hierdie geskarrel is 60 miljoen dosisse enstof wat nie meer gebruik kan word nie. Dit is juis in ‘n tyd soos hierdie dat ek as Christen, kind en erfgenaam in die ewige genadeverbond met geloofsekerheid kan leef. Met die Heilige Gees in my, weet ek dat my lewe veilig in die hande van my God is en my God is die Almagtige, die Skepper, Onderhouer en Regeerder van die ganse heelal.

Gebed