Ons Kerkgebou

God gee sekerheid van die ewige toekoms vir elkeen wat opreg in Hom glo

Lees: Daniël 12 en Sondag 9 en 22

Inleiding:

Sekerheid oor die toekoms, die ewige toekoms in ‘n baie onseker land en wêreld, is waaroor vanoggend se preek gaan.

Tema: God gee sekerheid van die ewige toekoms vir elkeen wat opreg in Hom glo

  1. Die allerhoogste God onderhou en regeer alles en almal

Elke Sondagoggend staan ons gemeente in teenwoordigheid van God. In ons harte bely elkeen: “Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde” (Art.1 van dieTwaalf Artikels). Ons verduidelik hierdie woorde in ons een belydenisskrif, die Heidelbergse Kategismus so: “Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, ter wille van sy Seun Christus my God en Vader is” (Kategismus, Sondag 9).

Hierdie geloofsbelydenis kom uit die Bybel. In die boek Daniël kry ons presies hierdie waarheid dat die almagtige Skepper van hemel en aarde alles onderhou en regeer. Hier is voorbeelde uit Daniël:

Dan.2:28 – Die God in die hemel het Nebukadnesar se droom en uitleg aan Daniël bekend gemaak, sodat Daniël vir die koning kon vertel wat in die toekoms wat God bepaal het, sou gebeur. Presies so het die Here ales laat gebeur.

Dan.3:26,27 – Die Allerhoogste God het Sadrag, Mesag en Abednego in die brandende vuuroond uit die dood gered.

Dan.5:5,30 – God wat alles en almal onderhou en regeer het die einde van koning Belsasar se regeertyd en lewe bepaal.

Die allerhoogste God het sy engel gestuur om Daniël te vertel wat in die Boek van die waarheid (Dan.10:21) dit is sy ewige raad reeds vas en seker bepaal is (Dan.11:2).

Twee belangrike dele van die geskiedenis soos God in sy ewige raad bepaal het, is die onrus onder die konings van die aarde en die vervolging en verdrukking van die verbondsvolk, dit is die kerk van die Nuwe Testament.

Daniël se visioen waarvan ons in hoofstuk 11 gelees het, het toe verander. Hy het twee engele by die Tigrisrivier sien staan. Een het aan ‘n ander man wat ook verskyn het, gevra: “Hoe lank sal hierdie onbegryplike gebeurtenisse nog aanhou?” (Dan.12:6).

Hierdie man het altwee sy hande opgesteek en ‘n eed afgelê. Twee hande beteken sy woorde is vas en seker. Sy antwoord was: “’n Tyd, tye en ‘n halwe tyd” (53 vert) of dan “Die hele vasgestelde tyd” (83 vert). Hierdie woorde beteken daar sal ‘n tyd van swaarkry vir die verbondsvolk, die kerk kom. Die swaarkry sal nie gou verby wees nie (dit is wat tye beteken). Maar God sal alles meteens laat eindig (dit is wat ‘n halwe tyd beteken). Ons kan dit verstaan as die tyd wat God in sy almag en alwetendheid bepaal het, vasgestel het.

Jesus Christus het ook oor hierdie swaar tye vir sy kerk gepraat. Luister hoe het Jesus oor die halwe tyd gepraat: “En as dit nie was dat die Here daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie; maar ter wille van die uitverkorenes wat Hy uitverkies het, het Hy daardie tyd ingekort” (Mk.13:20).

Ons as gelowiges in Suid-Afrika, ons as die Gereformeerde kerk Akasia, sal ons moet gereed maak vir hierdie vasgestelde tyd van swaarkry. Dit het in werklikheid reeds aangebreek. Die owerheid van die dag is reeds besig met planne en wette om die kerk van Christus in ons land te verhoed om te preek en te leer en te vertel dat Jesus Christus die enigste Verlosser van sondaars is. Die groot dryfkrag agter die konings van die aarde se planne, is die groot vyand van God en van Christus se kerk, die Satan.

Die tyd het gekom dat ons met ‘n opregte geloof sal vashou aan wat ons elke Sondag in die erediens bely, dat ons Almagtige God en Vader alles en almal onderhou en regeer.

  1. Elke opregte gelowige het sekerheid wanneer die lewe op aarde tot ‘n einde kom

Dit wat die Here se engele vir Daniël vertel het, was moeilik om te verstaan. Daniël wou meer weet. Die engel het Daniël gerusgestel dat hy nie alles hoef te verstaan nie. Die belangrike is dat wat God gesê het, vas en seker is tot die einde toe. Op God se bestemde tyd, sal alles gebeur soos die Allerhoogste in sy ewige raad bepaal het. Dit is die tyd van Jesus Christus se wederkoms.

In hierdie tyd tot Christus se wederkoms sal die opregte gelowiges wat aan God en sy Woord vashou, verstaan wat gebeur. Die ongelowiges sal sonder God bly leef en niks verstaan nie. Hierdie tyd sal eenduisend-twee honderd-en negentig dae wees. Die gelowiges wat aanhou glo vir eenduisend-driehonderd-vyf-en-dertig dae sal die ewige saligheid in die hemel ingaan.

Daar is gelowe wat hierdie getalle wiskundig wil uitwerk. Hulle het nog elke keer misluk, want die getalle het in werklikheid ‘n geestelike betekenis. Die duisend wys elke keer op die volle vasgestelde tyd, want duisend was vir Israel ‘n getal wat op volheid gewys het. Tweehonderd-en-negentig en vyf-en-dertig wys elke keer dat die tyd van swaarkry voor Jesus Christus se wederkoms skielik tot ‘n einde sal kom. Tweehonderd-en-negentig is nie driehonderd ook ‘n volheidsgetal, nie en vyf-en-dertig is die helfte van sewentig, ook ‘n volheidsgetal.

Die allerhoogste God wat alles en almal onderhou en regeer, gee hiermee vir Daniël en vir ons die sekerheid dat Hy die swaarkry tyd vir die gelowiges en die einde daarvan bepaal en beheer.

Dan word die boodskap van die engel van die Here baie persoonlik. Luister weer: “Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal te ruste gelê word…” (Dan.12:13)

Die Here praat hier in werklikheid met elke gelowige. Die woorde is ‘n opdrag en ‘n wonderlike gerusstelling.

Die opdrag – Hou jy aan tot die einde toe. God praat met elkeen van ons. Hy wil dat ek sal aanhou tot die einde. God wil dat ek sal aanhou –

Om met ‘n opregte hart vol geloof in Hom te leef.

Om in ‘n sondige en ongelowige land my geloof openlik uit te leef.

Om Hom alleen lief te hê.

Om Hom sonder huiwering te gehoorsaam, omdat ek Hom liefhet.

God wil dat ek so sal aanhou leef tot die einde. Ja, daar kom ‘n einde aan my lewe op aarde. Die allerhoogste God, die Skepper van hemel en aarde het dit so bepaal. Dit lyk net of dit beroerte, of kanker of Covid is wat my lewe beëindig. As gelowige het ek nodig om dieper te kyk. God het in sy ewige raad die dag vasgestel waarop ek in hierdie wêreld sal aankom. Hy het ook die dag vasgestel waarop ek van hierdie wêreld af sal vertrek.

Die gerusstelling – Jy sal te ruste gelê word. Daniël en elkeen van ons se liggaam het ‘n stryd op aarde teen alles wat ons liggaam wil afbreek en leed aandoen. Dit alles maak ‘n liggaam baie moeg. Die ergste is die proses van ouer word. My liggaam word al swakker en die stryd om te kan doen wat gedoen moet word, al swaarder. Uiteindelik breek die tyd van rus aan. My liggaam se stryd is verby. God bring ‘n einde aan hierdie stryd in my lewe. Ek word te ruste gelê. Hierdie woorde wys op my liggaam wat sterf en begrawe word.

God noem sterwe rus, want ek behoort aan Hom wanneer ek hier op aarde leef, wanneer ek sterf en ook na my lewe op aarde. Ek behoort aan Hom, omdat Jesus Christus my syne gemaak het. Jesus het vir my sonde gesterf en Hy is begrawe. Hy het vir my op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy die dood vir my oorwin en aan my nuwe lewe dit is die ewige lewe gegee. Omdat Jesus Christus die dood oorwin het, het Hy die mag van die dood beëindig. Deur sy Heilige Gees neem Hy ook die vrees vir die dood weg. Deur Jesus Christus het die dood nou verander in rus vir ‘n liggaam wat moeg en swak geword het van die moeite op aarde.

Wanneer ek sterf, breek ‘n tyd van rus vir my liggaam aan tot met Jesus se wederkoms.

  1. God gee sekerheid van die opstanding van die liggaam

Die engel het verder gegaan. Hy het gesê “..maar weer opstaan..” (Dan.12:13). Hierdie woorde wat die Here deur sy engel vir Daniël gesê het en deur Daniël vir ons sê is woorde wat soveel sekerheid en troos bied.

Luister hoe ons hierdie troos in die Heidelbergse Kategismus bely: “Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy Hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word” (Sondag 22).

Elke opregte gelowige se ligaam sal weer opstaan. Jesus Christus sal my liggaam weer laat opstaan. Hierdie is ‘n baie belangrike werklikheid in elke Christen se lewe. Deur die Heilige Gees kan ek en moet ek aan die waarheid van die opstanding van my liggaam vashou. Een of ander tyd gaan ek by die oop graf van ‘n geliefde staan of ek gaan ernstig siek of verswak in ‘n bed lê. Dit is dan wanneer ek vas en seker kan en moet glo aan die opstanding van die liggaam.

  1. Elke kind en erfgenaam se ewige erfdeel is vas en seker want God is die Eienaar daarvan

In ons belydenisskrif, die Kategismus is daar ook ons belydenis van die ewige lewe wat so klink: ”Dat aangesien en nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens opgekom het nie – om God daarin ewig te prys” (Sondag 22).

Ek, met die Heilige Gees in my, by Wie ek my geloof in Jesus Christus gekry het, is ‘n kind en erfgenaam van die ewige lewe in die hemel. God bewaar my hemelse erfenis vir my. In hierdie sondige en stukkende land en wêreld waar die konings van die aarde my en ander Christengelowiges saam met my, verdruk en vervolg, bewaar God my, sodat ek op sy tyd my erfdeel sal kry.

Ek leef daarom nie met onsekerheid nie. ‘n Tyd soos hierdie kan maak dat onsekerheid en twyfel my lewe begin oorheers en die duiwel vatkans in my lewe gee. Deur die Heilige Gees en God se Woord leef ek juis met sekerheid wat ‘n mens se verstand te bowe gaan. Ek leef met geestelike sekerheid dat my erfenis in die hemel vir my bewaar word, tot die dag dat Jesus Christus, God se Seun my in die hemel by Hom neem.

My toekoms, my hemelse erfdeel is vas en seker, want God my Vader, is die Eienaar van my erfeel en Hy weet reeds wanneer Hy my erfdeel vir my sal gee.

Gebed