Ons Kerkgebou

‘n Nuwe verhouding met God en ‘n nuwe gesindheid is nodig

Sang:Voor die erediens met die oog op verootmoediging: Ps.36:1,2,3 en Ps.69:1,3,12

Votum: Ps.124:8

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom; en van die sewe Geeste voor sy troon; en van Jesus Christus, die getroue Getuie, die Eerste wat uit die dood opgestaan het, en die Heerser oor die konings van die aarde

Lof aan God: Ps.146:1,3,8

Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels

Sang: Sb.12-3:1,2

Die Wet: Eksodus 20 en Mt.7:21-23

Antwoord op die Wet: Ps.130:1,2

Gebed

Sang: Ps.139:1,12

Lees: Jakobus 4

Kernvers: Jak.4:4

Tema: ‘n Nuwe verhouding met God en ‘n nuwe gesindheid is nodig

Sang tydens die erediens: Ps.146:1,3,8; Sb.12-3:1,2; Ps.130:1,2; Ps.139:1,12; Sb.10-2

Inleiding:

Jakobus, Jesus se een broer het hierdie brief aan die eerste Christene geskryf. Die Christene is oor hulle geloof vervolg. Hulle moes vlug oor hulle geloof en het verspreid oor die noordelike dele van Palestina gewoon. Die eerste Christene het in die sondige wêreld geleef. Jakobus het sy brief aan hulle geskryf om hulle te leer en aan te moedig hoe om as Christene in die wêreld te leef. Die belangrikste wat Jakobus geleer het,, is dat die Christengelowiges destyds hulle geloof in hulle lewe moes wys. Christene het vandag steeds nodg om dieselfde waarheid te hoor en te leef.

Tema: ‘n Nuwe verhouding met God en ‘n nuwe gesindheid is nodig

 1. Gesindheid en verhouding onder mense (1-3)

Die eerste wat Jakobus die eerste Christene geleer het, was oor hulle gesindheid teenoor ander mense. Hy het begin met twee vrae:

 • Waar kom die rusies onder julle vandaan?
 • Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes binne-in julle nie?

Die ongelowiges het in onenigheid en rusie geleef. Hierdie sondige wêreldse manier het ook onder die eerste Christene destyds begin posvat. Die selfsug in die sondige en heidense wêreld het die Christene sleg beïnvloed. Hierdie selfsug onder hulle het gewys in die onenigheid onder mekaar.

Die land waarin ons leef, is ‘n land waar onenigheid, rusies en gevegte elke dag gebeur. Die owerheid en die onderdane se lewe word deur selfsug gekenmerk. ‘n Mens hoor die selfsug in wat mense in hierdie land sê. Mens sien die selfsug in wat mense in hierdie land doen.

Die vraag is: Gaan die onenigheid onder die mense in Suid-Afrika ook in Jesus Christus se kerk, in ons gemeente inkom? Elke gelowige in ‘n Gereformeerde kerk in Suid-Afrika sal moet besef daar is gemeentes wat nie met mekaar oor die weg kom nie. So is dit ook in die NG kerk en die Hervormde kerk. Ons gemeente is reeds deel van die onenigheid in ons kerkverband. Gaan selfsug ons verhouding met mekaar beïnvloed?

Dit is ‘n belangrike vraag, want kyk wat het met die eerste Christene gebeur. Hulle selfsug het tot in hulle gebede begin wys. Dit is baie erg en so verkeerd en sondig. Ons kan nie sê, ons is beter as die eerste Christene nie, daarom sal ons geestelik hard moet werk om te sorg dat selfsug nie ‘n plek in ons gemeente en in ons gebede kry nie.

Elkeen van ons sal deur die Heilige Gees moet besef:  Alleen met ‘n ware geloof in ‘n opregte hart, sal ek met selfsug in my eie lewe kan breek. Ek sal God eerste kan stel en aan my naaste doen wat ek aan myself gedoen wil hê. Elkeen van ons het nodig om as Christengelowige met ‘n nuwe gesindheid in ‘n nuwe verhouding met medegelowiges te leef.

 1. Verhouding met die wêreld (3-4)

Ek leef in die wêreld. Oor die sondige wêreld kan mens baie sê. Ek beklemtoon in die preek die volgende oor die wêreld:

 • Die wêreld het Jesus Christus destyds nie aanvaar nie en aanvaar Hom vandag steeds nie.
 • Die wêreld het God nie lief nie en gehoorsaam daarom nie sy gebooie nie.
 • Die wêreld leef vir vandag en het geen plek vir môre en die ewige toekoms nie.

Al drie hierdie dinge is waar van Suid-Afrika. Die vraag is: Wat is my verhouding met die wêreld? In ander woorde gesê: Wat is my verhouding met Suid-Afrika wat Jesus Christus nie as enigste Verlosser aanvaar nie, God nie liefhet en gehoorsaam nie en hoofsaaklik vir vandag leef?

Ek kan nie rustig voel oor Suid-Afrika, ‘n vriend van hierdie sondige land en sy mense wees en dink ek leef nie in vyandskap met God nie. Dit is so belangrik dat ek die volgende met ‘n gelowige hart sal besef:

 • Ek, Christengelowige mag nie geweld pleeg al is dit met gedagtes en woorde soos so baie in hierdie sondige land nie.
 • Ek, Christengelowige mag nie soos die meeste inwoners van hierdie sondige en stukkende land weg van God se Woord leef nie. Voor die uitbreek van Covid-19 was daar te veel Christene wat die Bybel te min gelees het. Wie so geleef het, het maar soos die wêreld geleef. Ek mag nie.
 • Ek mag ook nie soos soveel in ons land, los van Jesus Christus se kerk leef nie.

Ek het nodig om in my hart en my gedagtes ‘n vyand van die wêreld, van hierdie sondige land te wees, sodat ek ‘n vriend van God kan wees.

 1. Innerlike verhouding met God (5-10)

Die belangrikste in my lewe, is my verhouding met God. My verhouding met God begin by my innerlike, my hart en my gedagtes. Ek het nodig om gereinig, skoongemaak te word. God alleen kan my van my sonde skoonmaak. Hy maak my skoon deur sy Seun.

Jesus Christus kom na die aarde en word mens deur ‘n almagtige wonder. Hy neem my sonde op Hom. Hy ly baie swaar en sterf aan die kruis vir my sonde. Hy staan vir my die derde dag op uit die dood. Deur sy kruisiging en opstanding maak Jesus Christus my skoon van al my sonde en gee Hy aan my ‘n nuwe lewe met God. Met Nagmaal wat kom, as die Here wil, gaan ons juis weer aan Jesus Christus se offer aan die kruis dink.

As gereinigde nuwe mens is die volgende in my lewe nodig:

 • Ek moet my aan God onderwerp. In alles het ek nodig om te vra na wat God wil. Jesus Christus het in Getsemané vir my die weg gewys toe Hy gebid het: Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied (Lk.22:42).
 • Met alles wat ek het moet ek die duiwel en sy verleiding en versoeking teenstaan. Die duiwel wil my verlei om van God weg te dwaal. Mat ‘n lewe van opregte geloof en ware bekering moet ek die duiwel beveg en van hom af wegvlug na God toe.
 • Gebed behoort ‘n baie belangrike deel van my lewe van elke dag te wees. Dit is wat nader tot God beteken. Ek nader tot God as ‘n gelowige wat deur Jesus Christus skoongemaak is van sonde. Ek maak in my gebed plek om God te aanbid en te eer, my sonde voor Hom te bely en Hom vir genade op genade te dank.
 • Ek verootmoedig my voor God deur met ‘n hart vol berou te bid. Ek ontken nie my sonde en die sonde van my gemeente en my land nie. Ek lê juis my sonde voor die Heilige God neer. Ek pleit vir genade en vergifnis.
 • Ek leef elke dag in alles nederig voor God. Hy is die Allerhoogte, Hy is volmaak heilig en ek is nietig en sondig.

Wat dringend nodig is in hierdie land en in ons omgewing is ‘n nuwe innerlike verhouding met God. Die land en die omgewing sal nie besef ‘n nuwe verhouding met God is nodig nie. ‘n Nuwe verhouding met God, sal by ons as gemeente, by elke Christengelowige in ons gemeente moet begin. Van hier af sal ons maniere moet soek en vind om ander van die regte verhouding met God te vertel.

 1. Gesindheid teenoor en verhouding met God se Wet (11-12)

Te veel mense in ons land leef sonder God en sonder sy wet. Deur sy wet wil God ons leer wat sonde is. Hy wys ons hoe nodig ons verlossing het. Hy leer ons hoe om Hom vir ons verlossing te dank. Die meeste mense in ons land het nie ‘n begrip van hierdie betekenis van God se Wet nie.

Dan is geweld, die korrupsie en diefstal, die ontkenning van enige oortreding, die plundering van eiendomme ‘n maand of wat gelede, die afbreek van enigeen wat verskil soos ons dikwels by politici sien en hoor, alles oortreding van God se Wet. Ons het nodig om te besef en te bely dat ons land ‘n heeltemal verkeerde en sondige gesindheid teenoor God se Wet het.

Bekering is dringend nodig. Sonder bekering stuur ons land op ‘n afgrond af. Suid-Afrika en sy mense sal vanself nie tot bekering kom en God se Wet begin gehoorsaam nie.

Elke Christengelowige en elke ware gemeente van Jesus Christus, het nodig om ons met nederige harte aan God se Wet te onderwerp. Onderwerp ek my nie, het Jakobus geskryf, dan wil ek die regter wees oor die wet en oor my medemens. Ek kan nie die regter wees nie, want ek is self ‘n sondige mens.

Wat hierdie probleem van wetteloosheid erger maak, is dat daar kerke is wat beweer dat die tyd van die wet verby is. Wel, Jesus het heeltemal anders gepraat en geleer. Lees gerus weer Mt.5:17.

 1. Gesindheid teenoor lewe op aarde (13-17)

Die mense van die wêreld was baie seker van hulleself. Groot wêreldbyeenkomste oor ekonomie en die klimaat  was beplan. Baie internasionale sportgeleenthede was op die kalenders aangeteken. Alles was goed uitgewerk.

Toe breek die Coronavirus uit. Ewe skielik het al die planne tot stilstand gekom. Die wêreld was geskok.

Waarom?

By verre die meeste mense in die wêreld het hulle nie gesteur aan wat die lewende God deur sy Heilige Gees ons in Jakobus se brief al vir meer as 2000 jaar leer nie. Luister saam na die baie bekende woorde:”Kom nou, julle wat sê:’Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en ‘n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak’. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe sal wees nie! Julle is maar ’n damp wat ‘n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê:’As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen’” (Jak.4:13-15).

Praat ons as Christengelowiges so?

As ons wat ‘n gemeente van Jesus Christus is en die Bybel gereeld lees, nie hierdie opdrag van die Here gehoorsaam nie, hoe sal hierdie sondige land en sy mense wat ver van God af lewe, dit doen?

“n Heeltemal nuwe gesindheid oor lewe op aarde en God se beskikking van hierdie lewe is nodig. Hierdie nuwe gesindheid se beginpunt is by elkeen van ons, wat die Heilige Gees in ons het. Deur die Heilige Gees kan ek as Christengelowige glo en besef en sê: As die Here wil, sal ek dit of dit doen.

Ons is vanoggend in die erediens vir voorbereiding en verootmoediging. Ons het God se Woord gehoor. Ons het nodig om met die Heilige Gees se hulp en leiding ons met harte vol opregte berou voor God te verootmoedig en te bely dat ons die sonde doen waarvan Jakobus in hoofstuk 4 van sy brief geskryf het. Ons het ook nodig om deur die Heilige Gees met ‘n nuwe gesindheid te leef – ‘n Nuwe gesindheid teenoor my medemens, teenoor die wêreld, teenoor God, teenoor sy wet en teenoor sy beskikking van die lewe op aarde.

Wanneer ek so nadink oor my sonde, oor hoe nodig ek Jesus Christus my Verlosser het en hooe graag ek God in alles wil gehoorsaam, is ek op die regte manier met voorbereiding besig en sal ek met vrymoedigheid nagmaal mag gebruik.

Gebed as antwoord op die Woord: Sb.10-2

Seën: God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle ‘n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.

Amen