Ons Kerkgebou

God gee liefde en Hy vra liefde

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees

Lees: 1 Johannes 3:11-24

Inleiding:

Ons het as gemeente die afgelope tyd vier besondere Sondae gehad, ten spyte van die pandemie, die inperkings en alles wat daarmee saamgaan. Eers het ons twee eredienste gehad waar ‘n deel van ons gemeente ons elke keer voor God verootmoedig het en ons terselfdertyd vir nagmaal voorberei het. Daarna het die twee groepe waarin ons gemeente moet verdeel as gevolg van die inperkings om die beurt nagmaal gebruik. Ons kan terugkyk en sê, ten spyte van ‘n vreemde en slegte tyd, het ons die liefde van ons God in sy Seun, Jesus Christus, ons Verlosser weer beleef.

Vanoggend kyk ons terug op die afgelope nagmaal. Ons dink aan ons lewe as gelowiges wat nagmaal gebruik het en hoe ons verder voor God behoort te lewe.

Tema: God gee liefde en Hy vra liefde

  1. God gee liefde deur sy Seun, Jesus Christus

Toe Jesus geantwoord het op ‘n vraag watter gebod die belangrikste is, was sy antwoord: Liefde (Mt.22:37- 40).

Toe Paulus in sy brief aan die gemeente in Korinte geskryf het oor wat die belangrikste in ‘n gemeente is, het hy geskryf: Liefde (1 Kor.13:13).

Johannes staan bekend as die dissipel vir wie Jesus liefgehad het (Joh.13:23).

Daarom kan ‘n mens verwag om in ‘n brief van Johannes oor liefde te lees. Vanoggend is ons by so ‘n deel oor liefde. Wanneer ons by volgende dele van die brief kom, as die Here wil, sal ons weer van liefde lees.

Die belangrike vraag heel aan die begin is: Wat is liefde?

Vir die antwoord sal ons na God toe moet gaan. Hy is die Een wat weet wat liefde is en liefde gee. Luister hoe antwoord Johannes hierdie vraag in hierdie deel van sy brief: “Hieraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê” (1 Joh.3:16). Hierdie woorde laat ‘n mens terugdink aan wat Jesus self gesê het, vroeër die aand voor sy gevangeneming. Jesus het diep en ernstig met sy dissipels gepraat. Iewers in sy gesprek het Hy gesê: “Niemand het groter liefde as dit nie: Dat hy sy lewe vir sy vriende aflê” (Joh.15:13).

In Afrikaans het ons net een woord vir liefde. In Grieks is daar meer. Die woord vir “liefde” wat die Heilige Gees Johannes laat skryf het, beteken om te gee of om op te offer. Presies dit is wat God gedoen het omdat Hy ons liefgehad het. Hy het sy Seun gegee, sy enigste Seun. Jesus het sy lewe in die hemel opgeoffer en mens geword. Hy het ons sonde op Hom geneem. Hy het in ons plek baie swaar gely. Hy is onskuldig veroordeel. Uiteindelik het Hy in ons plek ‘n verskriklike dood aan die kruis gesterf. Die nagmaal wat ons die vorige twee Sondae gevier het, het juis vir ons gewys dat Jesus sy liggaam en sy bloed, dit is sy lewe, vir ons gegee het. Deur sy lewe te gee, het Hy ons van die mag en die skuld van sonde verlos.

Jesus het vir ons op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy aan ons die nuwe lewe gegee.

Dit alles het Jesus gedoen, omdat Hy ons liefgehad het. Ek is vandag ‘n verloste Christengelowige en lidmaat van hierdie gemeente omdat Jesus Christus uit liefde sy lewe vir my gegee het. Elkeen van ons kan en behoort te sê: Ek leef van Jesus Christus, my Verlosser en Here se liefde.

  1. Hy vra van ons liefde vir medegelowiges

Soos vroeër gesê: Liefde beteken gee. God het gegee. Hy vra nou van my om ‘n antwoord op sy liefde vir my te gee. Die antwoord wat Hy vra, is dat ek ook sal gee, ook sal opoffer.

Luister saam na die woorde van die nagmaalformulier net voor die gebed en die aansit aan die tafel: “Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help”.

Ons God vra vir elkeen van ons in hierdie gemeente van Hom om liefde met woord en daad teenoor mekaar te bewys. Die woorde wat die ander lidmate in die gemeente by my hoor, wil God hê, moet woorde van liefde wees.

Woorde van liefdevriendelike woorde. Ons kan almal onseker woorde, moedelose woorde en selfs bang woorde sê in hierdie vreemde tyd met ‘n baie gevaarlike virus. Maar, God vra van elkeen woorde van liefde. Woorde van liefde is naas vriendelike woorde, ook woorde van geduld, woorde van blydskap, woorde van moed, woorde van vertroue, woorde van geloof. Wanneer medegelowiges in die gemeente hierdie woorde by my hoor, hoor hulle woorde van liefde, liefde vir God en liefde vir mekaar.

Dan is liefde nie net woorde nie. God wil hê dat ek liefde vir medegelowiges sal wys in wat ek doen.

Dade van liefde

Ons kyk eers wat is dade van liefde nié. Om niks te doen wat sleg is vir iemand anders nie. Die voorbeeld wat Johannes gebruik is van Kain wat Abel doodgemaak het. Kain het sy broer doodgemaak, omdat sy dade sleg was. Om nie haat, dit is ‘n slegte gesindheid teenoor ‘n medegelowige te hê nie.

Nou kyk ons na wat dade van liefde wel is. Ons behoort ons lewe vir medegelowiges af te lê (1 Joh.3:16). Dit is, ons behoort te doen wat goed is vir medegelowiges. Wat is goed vir medegelowiges? Eers dit wat geestelik goed is. Ken mekaar en mekaar se omstandighede. Praat mekaar moed in. Al kan ons tans nie so maklik by mekaar uitkom nie, kan ons boodskappe van bemoediging stuur. Bid vir mekaar.

Help mekaar ook met aardse besittings, sodat dit goed vir medegelowiges is. Hier het die diakens in ‘n gemeente veral in hierdie tyd baie belangrike en baie groot liefdeswerk. Die diakens moet sorg dat die gemeente liefde aan mekaar sal wys. Die Here wil dat ‘n gemeente, waar gelowiges hulp nodig het, hulp sal gee, en dit onder die leiding en sorg van die diakens. Lees gerus 1 Kor.16 en 2 Kor.8 en 9 hieroor. Help met eensaamheid. Stuur boodskappe. Reël vir vervoer na en van die erediens. Kyk na lewensmiddele en help waar nood is.

Ons kan hierdie lewe van liefde vir mekaar in ‘n gemeente so saamvat: Wees as gemeente lief vir mekaar. Wys liefde deur te doen wat geestelik goed is vir medegelowiges. Wys liefde deur te doen wat goed is vir medegelowiges wat hulp nodig het met aardse lewensmiddele.

Ons gemeente het ons onlangs voor die heilige God verootmoedig. Ons het ons voorberei vir nagmaal. Ons het nagmaal gebruik. Ons het God se Woord elke Sondag gehoor. Ons kan seker wees van God se liefde vir ons. Ons moet nou liefde vir mekaar wys.

Luister saam na wat God van ons verwag:”Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die die daad bewys word en dan in opregtheid” (1 Joh.3:18).

Liefde sal nie vanself kom nie.

Ons sal ook nie uit onsself liefde vir mekaar kan wys, soos God verwag nie.

  1. Deur die Heilige Gees kan ons liefhê, soos God van ons vra

Hoe sal ons God kan gehoorsaam? Johannes antwoord hierdie vraag in sy eerste brief so: “Hieraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee” (1 Joh.3:24). Elke opregte gelowige sal God se gebooie kan gehoorsaam. Hoe so? Daar is ‘n lewende verhouding tussen God en elke opregte Christengelowige, want in elke opregte gelowige leef die Heilige Gees.

Die Heilige Gees laat my wedergebore word. In my wedergebore hart, gee Hy geloof in Jesus Christus en in God ons Vader. Hy lei my as verloste gelowige om God te gehoorsaam deur volgens sy Woord te leef. God verwag dat ek met liefde sal leef. Die Heilige Gees lei my deur God se Woord om met liefde te leef.

Daar is baie wat teen Christus en sy kerk, dit is die gelowiges is. Die duiwel is teen ons. Die wêreld wat ons wil beïvloed om weg van God te leef, is teen ons. Omstandighede met die owerheid van die dag en sy vreemde wette en Covid 19 wat so vreemd en gevaarlik is, is teen ons. Ons eie sondigheid is ook teen ons.

Hoe sal ons gelowiges in Jesus Christus se gemeente kan staand bly?

God se liefde vir ons en ons liefde vir mekaar sal ons staande hou.

Kom ons wees dan die gemeente van gelowiges wat wys dat ons in liefde leef, liefde vir God en liefde vir mekaar.

Gebed

Seën: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee

Amen