Ons Kerkgebou

Argiewe

God gee liefde en Hy vra liefde

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees

Lees: 1 Johannes 3:11-24

Inleiding:

Ons het as gemeente die afgelope tyd vier besondere Sondae gehad, ten spyte van die pandemie, die inperkings en alles wat daarmee saamgaan. Eers het ons twee eredienste gehad waar ‘n deel van ons gemeente ons elke keer voor God verootmoedig het en ons terselfdertyd vir nagmaal voorberei het. Daarna het die twee groepe waarin ons gemeente moet verdeel as gevolg van die inperkings om die beurt nagmaal gebruik. Ons kan terugkyk en sê, ten spyte van ‘n vreemde en slegte tyd, het ons die liefde van ons God in sy Seun, Jesus Christus, ons Verlosser weer beleef.

Vanoggend kyk ons terug op die afgelope nagmaal. Ons dink aan ons lewe as gelowiges wat nagmaal gebruik het en hoe ons verder voor God behoort te lewe.

Tema: God gee liefde en Hy vra liefde

 1. God gee liefde deur sy Seun, Jesus Christus

Toe Jesus geantwoord het op ‘n vraag watter gebod die belangrikste is, was sy antwoord: Liefde (Mt.22:37- 40).

Toe Paulus in sy brief aan die gemeente in Korinte geskryf het oor wat die belangrikste in ‘n gemeente is, het hy geskryf: Liefde (1 Kor.13:13).

Johannes staan bekend as die dissipel vir wie Jesus liefgehad het (Joh.13:23).

Daarom kan ‘n mens verwag om in ‘n brief van Johannes oor liefde te lees. Vanoggend is ons by so ‘n deel oor liefde. Wanneer ons by volgende dele van die brief kom, as die Here wil, sal ons weer van liefde lees.

Die belangrike vraag heel aan die begin is: Wat is liefde?

Vir die antwoord sal ons na God toe moet gaan. Hy is die Een wat weet wat liefde is en liefde gee. Luister hoe antwoord Johannes hierdie vraag in hierdie deel van sy brief: “Hieraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê” (1 Joh.3:16). Hierdie woorde laat ‘n mens terugdink aan wat Jesus self gesê het, vroeër die aand voor sy gevangeneming. Jesus het diep en ernstig met sy dissipels gepraat. Iewers in sy gesprek het Hy gesê: “Niemand het groter liefde as dit nie: Dat hy sy lewe vir sy vriende aflê” (Joh.15:13).

In Afrikaans het ons net een woord vir liefde. In Grieks is daar meer. Die woord vir “liefde” wat die Heilige Gees Johannes laat skryf het, beteken om te gee of om op te offer. Presies dit is wat God gedoen het omdat Hy ons liefgehad het. Hy het sy Seun gegee, sy enigste Seun. Jesus het sy lewe in die hemel opgeoffer en mens geword. Hy het ons sonde op Hom geneem. Hy het in ons plek baie swaar gely. Hy is onskuldig veroordeel. Uiteindelik het Hy in ons plek ‘n verskriklike dood aan die kruis gesterf. Die nagmaal wat ons die vorige twee Sondae gevier het, het juis vir ons gewys dat Jesus sy liggaam en sy bloed, dit is sy lewe, vir ons gegee het. Deur sy lewe te gee, het Hy ons van die mag en die skuld van sonde verlos.

Jesus het vir ons op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy aan ons die nuwe lewe gegee.

Dit alles het Jesus gedoen, omdat Hy ons liefgehad het. Ek is vandag ‘n verloste Christengelowige en lidmaat van hierdie gemeente omdat Jesus Christus uit liefde sy lewe vir my gegee het. Elkeen van ons kan en behoort te sê: Ek leef van Jesus Christus, my Verlosser en Here se liefde.

 1. Hy vra van ons liefde vir medegelowiges

Soos vroeër gesê: Liefde beteken gee. God het gegee. Hy vra nou van my om ‘n antwoord op sy liefde vir my te gee. Die antwoord wat Hy vra, is dat ek ook sal gee, ook sal opoffer.

Luister saam na die woorde van die nagmaalformulier net voor die gebed en die aansit aan die tafel: “Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help”.

Ons God vra vir elkeen van ons in hierdie gemeente van Hom om liefde met woord en daad teenoor mekaar te bewys. Die woorde wat die ander lidmate in die gemeente by my hoor, wil God hê, moet woorde van liefde wees.

Woorde van liefdevriendelike woorde. Ons kan almal onseker woorde, moedelose woorde en selfs bang woorde sê in hierdie vreemde tyd met ‘n baie gevaarlike virus. Maar, God vra van elkeen woorde van liefde. Woorde van liefde is naas vriendelike woorde, ook woorde van geduld, woorde van blydskap, woorde van moed, woorde van vertroue, woorde van geloof. Wanneer medegelowiges in die gemeente hierdie woorde by my hoor, hoor hulle woorde van liefde, liefde vir God en liefde vir mekaar.

Dan is liefde nie net woorde nie. God wil hê dat ek liefde vir medegelowiges sal wys in wat ek doen.

Dade van liefde

Ons kyk eers wat is dade van liefde nié. Om niks te doen wat sleg is vir iemand anders nie. Die voorbeeld wat Johannes gebruik is van Kain wat Abel doodgemaak het. Kain het sy broer doodgemaak, omdat sy dade sleg was. Om nie haat, dit is ‘n slegte gesindheid teenoor ‘n medegelowige te hê nie.

Nou kyk ons na wat dade van liefde wel is. Ons behoort ons lewe vir medegelowiges af te lê (1 Joh.3:16). Dit is, ons behoort te doen wat goed is vir medegelowiges. Wat is goed vir medegelowiges? Eers dit wat geestelik goed is. Ken mekaar en mekaar se omstandighede. Praat mekaar moed in. Al kan ons tans nie so maklik by mekaar uitkom nie, kan ons boodskappe van bemoediging stuur. Bid vir mekaar.

Help mekaar ook met aardse besittings, sodat dit goed vir medegelowiges is. Hier het die diakens in ‘n gemeente veral in hierdie tyd baie belangrike en baie groot liefdeswerk. Die diakens moet sorg dat die gemeente liefde aan mekaar sal wys. Die Here wil dat ‘n gemeente, waar gelowiges hulp nodig het, hulp sal gee, en dit onder die leiding en sorg van die diakens. Lees gerus 1 Kor.16 en 2 Kor.8 en 9 hieroor. Help met eensaamheid. Stuur boodskappe. Reël vir vervoer na en van die erediens. Kyk na lewensmiddele en help waar nood is.

Ons kan hierdie lewe van liefde vir mekaar in ‘n gemeente so saamvat: Wees as gemeente lief vir mekaar. Wys liefde deur te doen wat geestelik goed is vir medegelowiges. Wys liefde deur te doen wat goed is vir medegelowiges wat hulp nodig het met aardse lewensmiddele.

Ons gemeente het ons onlangs voor die heilige God verootmoedig. Ons het ons voorberei vir nagmaal. Ons het nagmaal gebruik. Ons het God se Woord elke Sondag gehoor. Ons kan seker wees van God se liefde vir ons. Ons moet nou liefde vir mekaar wys.

Luister saam na wat God van ons verwag:”Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die die daad bewys word en dan in opregtheid” (1 Joh.3:18).

Liefde sal nie vanself kom nie.

Ons sal ook nie uit onsself liefde vir mekaar kan wys, soos God verwag nie.

 1. Deur die Heilige Gees kan ons liefhê, soos God van ons vra

Hoe sal ons God kan gehoorsaam? Johannes antwoord hierdie vraag in sy eerste brief so: “Hieraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee” (1 Joh.3:24). Elke opregte gelowige sal God se gebooie kan gehoorsaam. Hoe so? Daar is ‘n lewende verhouding tussen God en elke opregte Christengelowige, want in elke opregte gelowige leef die Heilige Gees.

Die Heilige Gees laat my wedergebore word. In my wedergebore hart, gee Hy geloof in Jesus Christus en in God ons Vader. Hy lei my as verloste gelowige om God te gehoorsaam deur volgens sy Woord te leef. God verwag dat ek met liefde sal leef. Die Heilige Gees lei my deur God se Woord om met liefde te leef.

Daar is baie wat teen Christus en sy kerk, dit is die gelowiges is. Die duiwel is teen ons. Die wêreld wat ons wil beïvloed om weg van God te leef, is teen ons. Omstandighede met die owerheid van die dag en sy vreemde wette en Covid 19 wat so vreemd en gevaarlik is, is teen ons. Ons eie sondigheid is ook teen ons.

Hoe sal ons gelowiges in Jesus Christus se gemeente kan staand bly?

God se liefde vir ons en ons liefde vir mekaar sal ons staande hou.

Kom ons wees dan die gemeente van gelowiges wat wys dat ons in liefde leef, liefde vir God en liefde vir mekaar.

Gebed

Seën: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee

Amen

Wie is Jesus?

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees

Lees: Handelinge 9:1-20

Inleiding:

Die vraag: Wie is Jesus? is een van die heel belangrikste lewensvrae vir elke mens, veral vir ‘n Christen wat in ‘n gemeente is. Die antwoord op die vraag, is een van die heel belangrikste antwoorde wat elke Christengelowige moet ken, want om Jesus te ken het alles te doen met my verlossing en my lewe in ewigheid.

Tema: Wie is Jesus?

 1. Paulus – godsdienstig, maar sonder Jesus

Handelinge 9 begin met Saulus. Saulus is ‘n Hebreeuse naam, die taal wat Israel gepraat het. Ons ken en noem Saulus op sy naam in Grieks, Paulus. Saulus se naam in Grieks was destyds en is vandag die meer bekende naam, omdat hy die meeste van sy werk onder mense wat Grieks gepraat het, gedoen het.

Vir vanoggend se preek is dit baie belangrik dat ons sal weet wie Paulus was, want sy vraag: “Wie is U, Here?” (Ha.9:5) is die kern van vanoggend se preek in hierdie nagmaaldiens.

Ons begin by Handelinge 9, die boek en die hoofstuk waar die Bybel vir vanoggend oop is.

Vs 1 – Paulus het soos ‘n besetene die volgelinge van Jesus Christus met die dood gedreig.

Vs 2 – Sy dreigemente was nie net woorde nie. Hy het bekendstellingsbriewe by die hoëpriester in Jerusalem gekry. Daarmee wou hy die mense in Damaskus wat in Jesus geglo het, gevangeneem en Jerusalem toe te bring om gestraf te word.

In Ha.9:1,2 is dit duidelik dat Paulus met alles wat hy gehad het teen Jesus Christus en almal wat in Jesus geglo het, was. Hy wou met almal wat in Jesus geglo het afreken.

Maar daar is meer wat ons van Paulus weet. Hy skryf in sy brief aan die gemeente in Filippi die volgende oor homself:

 • Ek is op die agste dag besny. Dit beteken hy is die kind van verbondsouers en hy het die teken van die genadeverbond ontvang.
 • Van geboorte ‘n Israeliet. Hy is van sy geboorte af deel van die verbondsvolk.
 • Uit die stam Benjamin. Benjamin was een van die gunstelingstamme van Israel, want Benjamin was een van die seuns van Ragel, vir wie Jakob die liefste gehad het.
 • ‘n Egte Hebreër. Beide Paulus se pa en ma was Israeliete.
 • In wetsopvatting was ek ‘n Fariseër. Hy het die wette van Moses baie goed geken.
 • In my ywer ‘n vervolger van die kerk. Paulus het sy geloof uitgeleef deur almal wat in Jesus Christus geglo het, en dus van die Joodse geloof afgedwaal het, te vervolg.
 • In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Dit beteken hy het al die wette getrou en stiptelik nagekom.

Vandag sou ons van Paulus kon sê dat hy uiterlik gelyk het soos een van die voorbeeldigste lidmate van die kerk.

En tog…..was daar een baie groot leemte in Paulus se lewe. Hy was sonder Jesus. Hy het geweet van Jesus se bestaan, maar hy het Hom nie geken nie.

Dat ‘n mens wat so godsdienstig was Jesus nie geken het nie, bring elkeen van ons vanoggend voor die vraag: Ken ek vir Jesus?

Die vraag kan ook so klink: Kan ek sê dat ek Jesus ken, omdat ek Hom al in my lewe ontmoet het?

 1. Wanneer Jesus ‘n mens ontmoet, verander jou lewe heeltemal

Naby Damaskus het Paulus se lewe onverwags en heeltemal verander. Die volgende het gebeur:

 • ‘n Lig uit die hemel het op hom gestraal.
 • Hy het op die grond neergeval.
 • Iets het daar met sy oë gebeur dat hy skielik niks meer kon sien nie en blind was.
 • Hy het ‘n stem uit die hemel gehoor: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
 • Paulus het die vraag uit die hemel met ‘n vraag geantwoord. Sy vraag was: Wie is U, Here?
 • Die Here het geantwoord: Ek is Jesus. Dit is vir My wat jy vervolg.
 • Die mense saam met hom het ook die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Hulle het Paulus aan die hand na Damaskus gevat waar hy drie dae lank niks kon sien en niks geëet of gedrink het nie, tot die Here Jesus iemand na hom toe gestuur het.

“Wie is U, Here?”, was die vraag daardie dag in Paulus se lewe?

Die vraag vir ons vandag is: Wie is Jesus?

Kom ons almal maak seker dat ons hierdie vraag met waarheid kan antwoord.

 • Jesus is nie in die brood en die wyn nie. Dit beteken ek kan aan die nagmaaltafel sit, brood eet en wyn drink en sonder Jesus wees.
 • Dat ‘n mens kerkgebou toe kom en in die erediens is, soos Paulus elke sabbat in sy tyd, beteken nog nie, dat ek Jesus ken en weet wie Hy is nie.
 • Ek sal weet wie Jesus is, indien ek Hom in my lewe ontmoet het en Hom leer ken het. Hoe ontmoet ek Jesus om Hom te kan leer ken?
 • Paulus het Jesus daardie dag naby Damaskus ontmoet toe ‘n lig uit die hemel op hom gestraal het.
 • Die lig uit die hemel is belangrik. Waarom? In werklikheid het ek ook ‘n lig wat uit die hemel kom en in my hart straal. Die Heilige Gees laat die Evangelie van Jesus Christus, die lig vir die wêreld (Jes.9:1, Joh.1:5,9) in my hart skyn. Wanneer ek die Woord van die lewende God oopmaak, straal die lig van Jesus wat vir my gesterf en opgestaan het in my hart. Paulus skryf juis dat die Evangelie van Jesus Christus die krag is waardeur God ‘n sondige mens in Jesus laat glo en deur hierdie geloof so iemand verlos.
 • Elke keer dat ek die Bybel oopmaak en lees en luister, ontmoet ek Jesus Christus, my Verlosser en Here wat sy lewe vir my gegee het.

Met die Heilige Gees in my, kan ek die vraag antwoord wie Jesus is.

Omdat ek Jesus al ontmoet het, weet ek wie Hy is, ken ek Hom. Ek ken Hom met my hart. Hy is God se Seun, wat mens geword het. Hy het al my sonde op Hom geneem. Hy het met my sonde op Hom voor sy Vader, die heilige God in my plek gestaan. Hy het die straf op my sonde in my plek gedra. Hy het my straf gedra deur vir my aan die kruis te sterf. Deur sy dood het Hy al my sondeskuld voor God weggeneem en die mag van sonde gebreek. Hy het op die derde dag vir my uit die dood opgestaan en aan my die nuwe lewe, die ewige lewe gegee. Jesus is my Verlosser en my Here, die Enigste wat ek het! Hy is nou in die hemel besig om vir my plek gereed te maak. Hy is ook deur sy Heilige Gees vanoggend en elke dag in my lewe.

Die Heilige Gees is in my om my te help om vanoggend die boodskap van nagmaal te verstaan en te glo. Die brood en wyn se boodskap is dat Jesus Christus sy liggaam en sy bloed, dit is sy lewe, gegee het om my van al my sonde te verlos, sodat ek nou aan Hom behoort.

Met die Heilige Gees in my, weet ek nie net van Jesus nie. Ek weet wie Hy is. Ek ken Hom, want ek het Hom al ontmoet. Vanoggend se erediens, met die Bybel oop voor ons, het ons juis weer ‘n ontmoeting met Jesus Christus, ons Verlosser.

Na sy ontmoeting met Jesus, was Paulus ‘n ander mens. Hierdie verandering kan ons duidelik sien wanneer ons Ha.9:1 en Ha.9:19,20 met mekaar vergelyk. Die vervolger van Jesus het die verkondiger van Jesus geword.

 1. Jesus is in my lewe, sodat ek nuut kan leef

Vanoggend se erediens is ‘n baie spesiale en ‘n wonderlike geleentheid. Waarom so? Die Heilige Gees werk vanoggend in elkeen van ons se hart met die Evangelie van Jesus Christus en met die brood en wyn wat na Jesus se liggaam en bloed aan die kruis wys.

Die Heilige Gees doen veral twee dinge vanoggend met Nagmaal.

Die eerste – Hy verseker my dat ek Jesus in my lewe het. Hy gee hierdie versekering op die volgende manier: Hy help my om vas en sonder twyfe te glo dat so seker as wat ek die brood en wyn eet en drink en dit deel van my word, so seker het ek deel aan Jesus wat vir my aan die kruis gesterf het. Ons kan sê: Die Heilige Gees gee my met Nagmaal die sekerheid dat ek Jesus in my lewe het.

Die tweede – Hy lei my en help my om na vanoggend se Nagmaal met ‘n vaste geloof, nuut te lewe. ‘n Mens kan nie die Evangelie van Jesus Christus lees en hoor en dieselfde bly nie. ‘n Mens kan nie deur die Heilige Gees met Nagmaal verseker word dat jy Jesus in jou lewe het en net so bly soos jy was nie. Daarom lei die Heilige Gees my. Hy help my. Ons kan ook sê Hy dring my om nuut te leef.

Ek leef nuut deur in alles naby Jesus Christus en vir Hom te leef. Ek kan so leef, wanneer ek volgens die Bybel leef. Die Bybel is die lig op my pad en die lamp vir my voet. Uit die oop Bybel straal die lig van Jesus Christus in my lewe. Met Jesus in my lewe, is ek ‘n nuwe mens wat nuut leef.

Ons gemeente, die kerk in Suid-Afrika, hierdie land het Christengelowiges nodig wat nuut leef, regtig naby Jesus Christus en regtig vir Hom. Jy gebruik vanoggend Nagmaal. Die Heilige Gees maak jou geloof vaster en sterker. Wees jy dan die Christengelowige saam met ander in ons gemeente wat van nou af, regtig nuut leef, naby Jesus en vir Hom!

Waar is Jesus?

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees

Lees: Matteus 23:37-24:2

Inleiding:

In Mt.23:37-34:2 sien ons mense wat gelowiges moes wees, sonder Jesus. Ons sien mense wat nie bereid was om vir Hom plek in hulle lewe te gee nie. Al plek wat Jerusalem, vir Jesus gehad het, was buite die stad aan die kruis. In die tempel, waarin al die offers gewys het op die Verlosser wat sou kom, was daar ook nie plek vir Jesus nie. Hy het van die tempel af weggegaan, om nie weer daarheen terug te gaan nie.

Hierdie gebeure die Dinsdag voor Jesus se kruisiging bring ons vanoggend in die erediens by die vraag: Waar is Jesus? Ons kan die vraag ook in ander woorde vra: Is daar plek vir Jesus in ons lewe?

Tema: Waar is Jesus?

 1. Die tempel het daar gestaan, maar Jesus het weggegaan

Die Dinsdag voor Jesus se kruisiging, was ‘n geweldige dag. Kyk wat het alles daardie dag gebeur.

 • Die priesterhoofde en familiehoofde het Jesus uitgedaag met die vraag met watter gesag Hy gedoen het wat Hy die vorige dag in die tempel gedoen het. Hy het die tafels en stoele van die geldmakers en verkopers omgegooi, hulle uitgejaag en niemand toegelaat om langer in die tempel te koop en te verkoop nie.
 • Nadat die Joodse leiers nie bereid was om eerlik met Jesus te wees nie, het Hy drie gelykenisse vertel: die pa wat vir sy twee seuns gevra het om te gaan werk, die boere wat die eienaar se slawe doodgemaak het en die bruilof waarheen die genooide gaste nie wou kom nie en een gas nie ‘n bruilofskleed aangehad het nie. Die gelykenisse het gewys op die godsdienstige leiers wat nie naby God geleef het nie.
 • Daarna het die leiers drie strikvrae aan Jesus gevra: Die Fariseërs oor belasting, die Sadduseërs oor die huwelik en die opstanding van die liggaam en dan weer die Fariseërs oor die groot gebod.
 • Jesus het ook vertel en geleer Wie Hy werklik was.
 • Jesus het die skrifgeleerdes en Fariseërs ontmasker vir wie hulle werklik was.
 • Op pad weg van die tempel af het Jesus oor die toekoms gepraat, die swaar tye wat voorlê en oor sy wederkoms.

Ons kan al hierdie gebeure saamvat in die volgende woorde: Jesus, die Verlosser wat God gestuur het, was daar binne-in die tempel. Hy, na Wie al die offers en seremonies vir eeue gewys het, het uiteindelik gekom. Hy het vertel en geleer Wie Hy is. Hy het ernstig vermaan en gewaarsku teen ogeloof.

Maar….in die mense se harte daar in die tempel, was daar nie plek vir Jesus nie.

Dit is eintlik verskriklik!

Die tempel in Jerusalem was ‘n indrukwekkende en pragtige gebou. Luister hierna:

Die marmerblokke waarmee die tempel gebou is, was 13m by 5m by 3m. Die blokke was blou en wit en geel. Daar was verskeie gallerye met pilare van marmer tot 13 m hoog. Die tempel het verskillende pleine met ingange gehad. Daar was ‘n plein vir die heidene, ook ‘n plein vir vroue, dan ‘n plein vir die mans, en ‘n plein waar die priesters kon kom. Daar was ook verskillende sale. Baie dele van die tempel was met goud en brons oorgetrek. Binne in die tempel was daar voorwerpe soos kandelaars en kruike en allerhande versierings van goud. Die tempel in Jerusalem was een van die grootste en indrukwekkendste geboue in die antieke wêreld.

Ons kan sê die tempel was ‘n indrukwekkende gebou vol skatte waar baie mense hulle godsdiens kom uitleef het met offers en godsdienstige byeenkomste en feeste.

Maar…in hierdie gebou, wat die tempel van God moes wees, was daar nie plek vir die Verlosser wat God uit liefde vir sondaars gestuur het nie. Terwyl Jesus van die tempel weggegaan het, het sy dissipels vir Hom gesê:”Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue!” (Mk.13:1). Jesus se antwoord was dat al die klippe en geboue afgebreek sou word.

Die tempel het daar in al sy prag en praal op die berg getroon. Jesus het weggegaan. Hy het nooit weer na die tempel teruggegaan nie. Sonder Jesus, was die tempel in werklikheid leeg en dood.

 1. Jerusalem was daar, maar Jesus was aan die kruis buite die stad

Daardie Dinsdag het Jesus ook oor Jerusalem gepraat. Jerusalem was die stad van Dawid. Die Here het Dawid se koningskap vasgemaak, versterk en geseën, sodat hy ‘n baie goeie en suksesvolle koning vir die verbondsvolk was. Jerusalem was die stad waar Dawid gebly het. In Jerusalem het die Here vir Dawid die belofte gegee dat sy koningskap vir altyd sal bestaan. Die belofte het in werklikheid na die Verlosser wat uit Dawid se nageslag gebore sou word, gewys.

Maar, wat het gebeur toe Jesus, die Verlosser gebore is en in Jerusalem begin vertel en leer het dat Hy gekom het om sondaars te verlos, sodat elkeen wat in Hom glo vergifnis en die ewige lewe sou ontvang? Jerusalem wou Jesus nie hoor nie, nie in Hom glo nie en Hom nie aanvaar nie. Trouens, Jerusalem het Jesus verwerp, sodat daar nie vir Hom plek in die stad was nie.

Daardie Dinsdag in Jerusalem toe dit duidelik geword het dat die godsdienstige leiers van Juda en die mense van Juda self, Jesus nie in hulle lewe wou hê nie, het Hy hierdie hartseer woorde oor die stad van Dawid gesê:”Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe duikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie!” (Mt.23:37).

Hoe verhard Jerusalem was, wys in wat die res van daardie week gebeur het. Na die Dinsdag het die godsdienstige leiers ernstige planne begin maak om Jesus dood te maak. Hulle het met een van Jesus se dissipels, Judas Iskariot in die geheim ooreengekom om te help dat hulle Jesus gevange kan neem. Uiteindelik sou Jesus onskuldig veroordeel word en onskuldig die ergste straf opgelê word. Hy sou gekruisig word. Jerusalem se mense het Jesus so verwerp dat daar nie eers vir Hom plek in die stad was om te sterf nie. Hy moes buite die stad sterf.

Daar het Jerusalem gestaan, die stad van Dawid, maar ‘n stad wat leeg en koud en dood was, want die stad het vir die Verlosser uit die nageslag van Dawid nie plek gehad nie.

 1. Die nagmaaltafel met brood en wyn is hier: Waar is Jesus?

Ons het vanoggend gesien:

 • Die tempel, indrukwekkend en baie mooi was daar op die heuwel in die suidelike deel van die stad – Maar Jesus was nie daar nie. Hy het vir altyd weggegaan.
 • Jerusalem was daar as die stad van Dawid uit wie se geslag die Verlosser sou kom. Maar die stad het nie vir Jesus plek gehad nie. Hy is veroordeel en het aan ‘n kruis buite die stad gesterf.

Ons kan sê: Die verbondsvolk van die Ou Testament het nie plek vir Jesus gehad nie.

Ons, vanoggend hier saam, is die verbondsvolk van die Nuwe Testament, die kerk van Jesus Christus. Hier is ons. Hier is die nagmaaltafel. Die brood en die wyn is hier.

Die baie belangrike vraag vir elkeen van ons is: Waar is Jesus?

Elkeen van ons moet die volgende met sekerheid weet en vas glo: Jesus is nie in die brood en die wyn nie! Die brood en die wyn is die tekens wat na sy liggaam en sy bloed, wat Hy aan die kruis vir ons gegee het, wys.

Ons sal Jesus Christus, ons Verlosser moet soek daar waar Hy wil wees en waar die mense in die tempel en in Jerusalem Hom nie wou hê nie!

Waar is dit?

In ‘n ‘n mens se hart, in elkeen van ons se hart!

Wanneer Jesus Christus in my hart is, het Hy plek in my lewe. Met Hom in my hart, is die leegheid en doodsheid wat in die tempel en in Jerusalem was, nie in my lewe ook nie. Ja, in my verlede was daar ook leegheid en doodsheid weens sonde. Maar, in die plek daarvan het volheid en lewe gekom. Jesus Christus het alles verander! Hy het juis gekom, vir my gesterf en opgestaan, sodat ek ‘n vol lewe van oorvloed kan hê (Joh.10:10). Hy het juis gekom dat ek die ewige lewe kan hê (Joh.3:16).

Hierdie volheid en hierdie lewe gebeur net, wanneer Jesus Christus in my hart is!

Hoe kom Jesus in my hart?

Die Heilige Gees bewerk hierdie wonder! Die Heilige Gees, self almagtige God kom in my hart met die Evangelie van Jesus Christus wat vir my gekruisig is en opgestaan het. Die Gees gee vir my ‘n wedergebore hart wat lewe. In my hart wat lewe, gee Hy geloof in Jesus Christus, my Verlosser. Hierdie geloof maak my een met Jesus, sodat ek in Hom en Hy in my is. Met Jesus in my hart, is ek nie leeg en dood nie, maar het ek die ware lewe!

Waar is Jesus? Die vraag is nie moeilik om te antwoord nie.

Met die Heilige Gees in my, kan ek met vaste sekerheid en diep dankbaarheid antwoord: Jesus is in my hart.

Met vanoggend se nagmaal maak die Heilige Gees my sekerheid dat Jesus in my hart is, nog vaster. Met die brood en wyn wat na Jesus se dood aan die kruis wys, maak die Gees my dankbaarheid nog groter en dieper.

Ek staan dan van die nagmaal af op en stap die lewe en die wêreld wat deurmekaar en onseker en stukkend en sondig is, tegemoet. In my is daar lewe, is daar geloof, is daar moed, want ek het Jesus Christus, my Verlosser in my hart!

Seën: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee

 

‘n Nuwe verhouding met God en ‘n nuwe gesindheid is nodig

Sang:Voor die erediens met die oog op verootmoediging: Ps.36:1,2,3 en Ps.69:1,3,12

Votum: Ps.124:8

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom; en van die sewe Geeste voor sy troon; en van Jesus Christus, die getroue Getuie, die Eerste wat uit die dood opgestaan het, en die Heerser oor die konings van die aarde

Lof aan God: Ps.146:1,3,8

Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels

Sang: Sb.12-3:1,2

Die Wet: Eksodus 20 en Mt.7:21-23

Antwoord op die Wet: Ps.130:1,2

Gebed

Sang: Ps.139:1,12

Lees: Jakobus 4

Kernvers: Jak.4:4

Tema: ‘n Nuwe verhouding met God en ‘n nuwe gesindheid is nodig

Sang tydens die erediens: Ps.146:1,3,8; Sb.12-3:1,2; Ps.130:1,2; Ps.139:1,12; Sb.10-2

Inleiding:

Jakobus, Jesus se een broer het hierdie brief aan die eerste Christene geskryf. Die Christene is oor hulle geloof vervolg. Hulle moes vlug oor hulle geloof en het verspreid oor die noordelike dele van Palestina gewoon. Die eerste Christene het in die sondige wêreld geleef. Jakobus het sy brief aan hulle geskryf om hulle te leer en aan te moedig hoe om as Christene in die wêreld te leef. Die belangrikste wat Jakobus geleer het,, is dat die Christengelowiges destyds hulle geloof in hulle lewe moes wys. Christene het vandag steeds nodg om dieselfde waarheid te hoor en te leef.

Tema: ‘n Nuwe verhouding met God en ‘n nuwe gesindheid is nodig

 1. Gesindheid en verhouding onder mense (1-3)

Die eerste wat Jakobus die eerste Christene geleer het, was oor hulle gesindheid teenoor ander mense. Hy het begin met twee vrae:

 • Waar kom die rusies onder julle vandaan?
 • Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes binne-in julle nie?

Die ongelowiges het in onenigheid en rusie geleef. Hierdie sondige wêreldse manier het ook onder die eerste Christene destyds begin posvat. Die selfsug in die sondige en heidense wêreld het die Christene sleg beïnvloed. Hierdie selfsug onder hulle het gewys in die onenigheid onder mekaar.

Die land waarin ons leef, is ‘n land waar onenigheid, rusies en gevegte elke dag gebeur. Die owerheid en die onderdane se lewe word deur selfsug gekenmerk. ‘n Mens hoor die selfsug in wat mense in hierdie land sê. Mens sien die selfsug in wat mense in hierdie land doen.

Die vraag is: Gaan die onenigheid onder die mense in Suid-Afrika ook in Jesus Christus se kerk, in ons gemeente inkom? Elke gelowige in ‘n Gereformeerde kerk in Suid-Afrika sal moet besef daar is gemeentes wat nie met mekaar oor die weg kom nie. So is dit ook in die NG kerk en die Hervormde kerk. Ons gemeente is reeds deel van die onenigheid in ons kerkverband. Gaan selfsug ons verhouding met mekaar beïnvloed?

Dit is ‘n belangrike vraag, want kyk wat het met die eerste Christene gebeur. Hulle selfsug het tot in hulle gebede begin wys. Dit is baie erg en so verkeerd en sondig. Ons kan nie sê, ons is beter as die eerste Christene nie, daarom sal ons geestelik hard moet werk om te sorg dat selfsug nie ‘n plek in ons gemeente en in ons gebede kry nie.

Elkeen van ons sal deur die Heilige Gees moet besef:  Alleen met ‘n ware geloof in ‘n opregte hart, sal ek met selfsug in my eie lewe kan breek. Ek sal God eerste kan stel en aan my naaste doen wat ek aan myself gedoen wil hê. Elkeen van ons het nodig om as Christengelowige met ‘n nuwe gesindheid in ‘n nuwe verhouding met medegelowiges te leef.

 1. Verhouding met die wêreld (3-4)

Ek leef in die wêreld. Oor die sondige wêreld kan mens baie sê. Ek beklemtoon in die preek die volgende oor die wêreld:

 • Die wêreld het Jesus Christus destyds nie aanvaar nie en aanvaar Hom vandag steeds nie.
 • Die wêreld het God nie lief nie en gehoorsaam daarom nie sy gebooie nie.
 • Die wêreld leef vir vandag en het geen plek vir môre en die ewige toekoms nie.

Al drie hierdie dinge is waar van Suid-Afrika. Die vraag is: Wat is my verhouding met die wêreld? In ander woorde gesê: Wat is my verhouding met Suid-Afrika wat Jesus Christus nie as enigste Verlosser aanvaar nie, God nie liefhet en gehoorsaam nie en hoofsaaklik vir vandag leef?

Ek kan nie rustig voel oor Suid-Afrika, ‘n vriend van hierdie sondige land en sy mense wees en dink ek leef nie in vyandskap met God nie. Dit is so belangrik dat ek die volgende met ‘n gelowige hart sal besef:

 • Ek, Christengelowige mag nie geweld pleeg al is dit met gedagtes en woorde soos so baie in hierdie sondige land nie.
 • Ek, Christengelowige mag nie soos die meeste inwoners van hierdie sondige en stukkende land weg van God se Woord leef nie. Voor die uitbreek van Covid-19 was daar te veel Christene wat die Bybel te min gelees het. Wie so geleef het, het maar soos die wêreld geleef. Ek mag nie.
 • Ek mag ook nie soos soveel in ons land, los van Jesus Christus se kerk leef nie.

Ek het nodig om in my hart en my gedagtes ‘n vyand van die wêreld, van hierdie sondige land te wees, sodat ek ‘n vriend van God kan wees.

 1. Innerlike verhouding met God (5-10)

Die belangrikste in my lewe, is my verhouding met God. My verhouding met God begin by my innerlike, my hart en my gedagtes. Ek het nodig om gereinig, skoongemaak te word. God alleen kan my van my sonde skoonmaak. Hy maak my skoon deur sy Seun.

Jesus Christus kom na die aarde en word mens deur ‘n almagtige wonder. Hy neem my sonde op Hom. Hy ly baie swaar en sterf aan die kruis vir my sonde. Hy staan vir my die derde dag op uit die dood. Deur sy kruisiging en opstanding maak Jesus Christus my skoon van al my sonde en gee Hy aan my ‘n nuwe lewe met God. Met Nagmaal wat kom, as die Here wil, gaan ons juis weer aan Jesus Christus se offer aan die kruis dink.

As gereinigde nuwe mens is die volgende in my lewe nodig:

 • Ek moet my aan God onderwerp. In alles het ek nodig om te vra na wat God wil. Jesus Christus het in Getsemané vir my die weg gewys toe Hy gebid het: Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied (Lk.22:42).
 • Met alles wat ek het moet ek die duiwel en sy verleiding en versoeking teenstaan. Die duiwel wil my verlei om van God weg te dwaal. Mat ‘n lewe van opregte geloof en ware bekering moet ek die duiwel beveg en van hom af wegvlug na God toe.
 • Gebed behoort ‘n baie belangrike deel van my lewe van elke dag te wees. Dit is wat nader tot God beteken. Ek nader tot God as ‘n gelowige wat deur Jesus Christus skoongemaak is van sonde. Ek maak in my gebed plek om God te aanbid en te eer, my sonde voor Hom te bely en Hom vir genade op genade te dank.
 • Ek verootmoedig my voor God deur met ‘n hart vol berou te bid. Ek ontken nie my sonde en die sonde van my gemeente en my land nie. Ek lê juis my sonde voor die Heilige God neer. Ek pleit vir genade en vergifnis.
 • Ek leef elke dag in alles nederig voor God. Hy is die Allerhoogte, Hy is volmaak heilig en ek is nietig en sondig.

Wat dringend nodig is in hierdie land en in ons omgewing is ‘n nuwe innerlike verhouding met God. Die land en die omgewing sal nie besef ‘n nuwe verhouding met God is nodig nie. ‘n Nuwe verhouding met God, sal by ons as gemeente, by elke Christengelowige in ons gemeente moet begin. Van hier af sal ons maniere moet soek en vind om ander van die regte verhouding met God te vertel.

 1. Gesindheid teenoor en verhouding met God se Wet (11-12)

Te veel mense in ons land leef sonder God en sonder sy wet. Deur sy wet wil God ons leer wat sonde is. Hy wys ons hoe nodig ons verlossing het. Hy leer ons hoe om Hom vir ons verlossing te dank. Die meeste mense in ons land het nie ‘n begrip van hierdie betekenis van God se Wet nie.

Dan is geweld, die korrupsie en diefstal, die ontkenning van enige oortreding, die plundering van eiendomme ‘n maand of wat gelede, die afbreek van enigeen wat verskil soos ons dikwels by politici sien en hoor, alles oortreding van God se Wet. Ons het nodig om te besef en te bely dat ons land ‘n heeltemal verkeerde en sondige gesindheid teenoor God se Wet het.

Bekering is dringend nodig. Sonder bekering stuur ons land op ‘n afgrond af. Suid-Afrika en sy mense sal vanself nie tot bekering kom en God se Wet begin gehoorsaam nie.

Elke Christengelowige en elke ware gemeente van Jesus Christus, het nodig om ons met nederige harte aan God se Wet te onderwerp. Onderwerp ek my nie, het Jakobus geskryf, dan wil ek die regter wees oor die wet en oor my medemens. Ek kan nie die regter wees nie, want ek is self ‘n sondige mens.

Wat hierdie probleem van wetteloosheid erger maak, is dat daar kerke is wat beweer dat die tyd van die wet verby is. Wel, Jesus het heeltemal anders gepraat en geleer. Lees gerus weer Mt.5:17.

 1. Gesindheid teenoor lewe op aarde (13-17)

Die mense van die wêreld was baie seker van hulleself. Groot wêreldbyeenkomste oor ekonomie en die klimaat  was beplan. Baie internasionale sportgeleenthede was op die kalenders aangeteken. Alles was goed uitgewerk.

Toe breek die Coronavirus uit. Ewe skielik het al die planne tot stilstand gekom. Die wêreld was geskok.

Waarom?

By verre die meeste mense in die wêreld het hulle nie gesteur aan wat die lewende God deur sy Heilige Gees ons in Jakobus se brief al vir meer as 2000 jaar leer nie. Luister saam na die baie bekende woorde:”Kom nou, julle wat sê:’Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en ‘n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak’. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe sal wees nie! Julle is maar ’n damp wat ‘n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê:’As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen’” (Jak.4:13-15).

Praat ons as Christengelowiges so?

As ons wat ‘n gemeente van Jesus Christus is en die Bybel gereeld lees, nie hierdie opdrag van die Here gehoorsaam nie, hoe sal hierdie sondige land en sy mense wat ver van God af lewe, dit doen?

“n Heeltemal nuwe gesindheid oor lewe op aarde en God se beskikking van hierdie lewe is nodig. Hierdie nuwe gesindheid se beginpunt is by elkeen van ons, wat die Heilige Gees in ons het. Deur die Heilige Gees kan ek as Christengelowige glo en besef en sê: As die Here wil, sal ek dit of dit doen.

Ons is vanoggend in die erediens vir voorbereiding en verootmoediging. Ons het God se Woord gehoor. Ons het nodig om met die Heilige Gees se hulp en leiding ons met harte vol opregte berou voor God te verootmoedig en te bely dat ons die sonde doen waarvan Jakobus in hoofstuk 4 van sy brief geskryf het. Ons het ook nodig om deur die Heilige Gees met ‘n nuwe gesindheid te leef – ‘n Nuwe gesindheid teenoor my medemens, teenoor die wêreld, teenoor God, teenoor sy wet en teenoor sy beskikking van die lewe op aarde.

Wanneer ek so nadink oor my sonde, oor hoe nodig ek Jesus Christus my Verlosser het en hooe graag ek God in alles wil gehoorsaam, is ek op die regte manier met voorbereiding besig en sal ek met vrymoedigheid nagmaal mag gebruik.

Gebed as antwoord op die Woord: Sb.10-2

Seën: God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle ‘n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.

Amen

God dink in genade aan ons, sodat ons in gehoorsaamheid aan Hom sal dink

Sang vooraf met die oog op die verootmoediging: Ps.36:1,2,3 en Ps.69:1,3,12

Votum: Ps.124:8

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom; en van die sewe Geeste voor sy troon; en van Jesus Christus, die getroue Getuie, die Eerste wat uit die dood opgestaan het en die Heerser oor die konings van die aarde

Lof aan God: Ps.66:1,2

Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels

Sang:Sb.12-3:1,2

Die Wet: Deuteronomium 5 en Mt.5:19

Antwoord op die Wet: Ps.32:3

Gebed

Sang: Ps.34:1,2,4

Lees: Psalm 8

Kernvers: Ps.8:4-6

Tema: God dink in genade aan ons, sodat ons in gehoorsaamheid aan Hom sal dink

Sang: Ps. 66:1,2; Sb.12-3:1,2; Ps.32:3; Ps.34:1,2,4; Sb.10-2

Inleiding:

Dawid was ‘n gelowige wat God geken het. Hy het Psalm 8 geskryf om aan God as die Skepper van die hemel en die aarde die eer te gee. Ons het die Heilige Gees in ons. Ons is as gelowiges saam om aan God al die eer te gee in ‘n erediens waar ons ons voorberei met die oog op nagmaal, as die Here wil en om ons voor die heilige God te verrootmoedig.

Tema: God dink in genade aan ons, sodat ons in gehoorsaamheid aan Hom sal dink

 1. Genade in die skepping

Dawid het baie oor God die almagtige Skepper in hierdie psalm geskryf. Kom ons kyk en luister na wat Dawid alles geskryf het.

Vs 2 – Die Here is die Skepper van die aarde. Sy Naam is wonderbaar (83 vert) of heerlik (53 vert) oor die hele aarde. Die woorde beteken dat die aarde getuig van Wie God Is – die almagtige en volmaakte Skepper.

–  Die Here het ales in die hemelruim geplaas. Dit getuig van sy almag en sy volmaaktheid as God.

Vs 3 – Jong kinders, babas getuig, eintlik het Dawid geskryf, hulle sing oor die magtige werk van God. Dit is sy almag.

Vs 4 –  Die hemele, met die maan en die sterre wat God geskep het, getuig van sy almag en terselfdertyd van sy genade. Die almagtige Skepper van die hemel en die aarde het Hom in genade aan nietige mense gebind. Hierdie baie belangrike waarheid lê opgesluit in die tweede en die tiende vers waarin die volgende woorde voorkom:“Here, ons Here”. Die Naam wat Dawid vir God in hierdie psalm gebruik is sy Naam as Verbondsgod.

Vs 6 – God het die mens net minder as ‘n hemelse wese gemaak. Dawid skryf hier in psalm 8 oor die mens wat God as hoogtepunte van sy skepping gemaak het, toe Hy die mens na sy beeld geskep het (Gen.1:27).

Vs 7 – Die Here het die mens as heerser oor die skepping aangestel om sy skepping te bewoon en te bewerk en op te pas.

Wanneer ‘n mens so na die almag van God in die skepping kyk en jy dink diep daaroor na, kom ‘n mens by een belangrike waarheid uit: Ons kry in die skepping God se genade vir ons. Daar is baie meer hieroor te sê as wat Dawid in psalm 8 oor geskryf het. Wanneer ‘n mens die openbaringsgeskiedenis van die skepping in Gen.1 en 2 lees, kom mens onder die diep indruk van God se genade vir ons in sy skepping. God het in genade aan ons gedink tgoe Hy alles in die begin geskep het.

 1. Die sondige mens verniel die skepping

Die afgelope week was daar baie berigte in die media oor ‘n verslag oor klimaatverwarming. Wat ‘n mens gehoor het, was dat die tyd vir die mensdom min raak om die vernieling van die aarde te stop en om te keer.

Dit is belangrik dat ons hier versigtig sal wees en sommer met ons menslike gedagte ‘n is-gelyk-aan-teken te sit tussen die vuur en swael waardeur die hemel en die aarde sal vergaan en klimaatverwarming. ‘n Mens word dan gerus en dink dit is maar hoe die aarde aan sy einde moet kom. Waar in die Bybel kry ons dit dat ons as mense moet eintlik die hemel en die aarde laat vergaan? Waar kry ons dit dat ons as mense die vuur en die swael moet veroorsaak? Die almagtige en heilige God sal op sy tyd en sy manier self, sonder mensehulp sy einddoel met die hemel en die aarde bereik en dit alles laat vergaan.

Intussen is die mensdom besig om die aarde, God se skepping wat aan Hom behoort te verniel.

Regerings van die lande in die wêreld praat reeds vir dekades oor die omkeer van die koolsuurgasspoor wat te groot en te erg en te swaar is. Ongelukkig bly dit hoofsaaklik by praat.

Nader aan ons – Dele van Pretoria is baie vuil. Papier en plastiek lê in die strate. Dit is nie skadeloos nie. Om die stad se strate vuil te mors, verniel die skepping. Nog nader aan ons – Die ligte van ‘n vertrek wat ons saans aan los, selfs al is ons van plan om ‘n hele ruk uit die vertrek weg te wees, is om die skepping te verniel. Daar is nog baie om hieroor te sê, maar hierdie is reeds genoeg, sodat elkeen wat wil hoor, sal besef dat ons voor God skuldig staan met die manier waarop ons met sy skepping omgaan. Ons probeer as gemeente om die skepping nie te verniel nie, maar dit is nog te min.

 1. Genade in God se Woord

Dawid het na die skepping gekyk en God se genade in sy skepping raak gesien. Maar, Dawid het ook God se Woord geken. Hy het die boeke van Moses geken. Hy het geweet van die genade ook in God se Woord.

Dawid het aan die begin en die einde so oor God gepraat: “Here, ons Here” (Ps.8:2,10). Hy het hier van die Here as ons Verbondsgod gepraat.

Die genadeverbond getuig van God se ewige liefde en ewige genade vir sondige mense. Ons wat die Nuwe Testament het, weet dat elkeen wat aan Jesus Christus behoort, die nageslag van Abraham is en ‘n kind en erfgenaam van God in sy genadeverbond is.

Ons weet ook ons behoort aan Jesus Christus, omdat Hy ons syne gemaak het. Hy het ons sonde op Hom geneem. Hy het bitter swaar vir ons gely. Hy het vir ons ‘n verskriklike dood aan die kruis gesterf. Deur sy kosbare bloed en liggaam aan die kruis, het Hy ons syne gemaak. Hy het ook vir ons opgestaan uit die dood. Deur sy opstanding het Hy aan ons die nuwe lewe, die ewige lewe met God gegee.

Dit is dan die genade in God se Woord: God het uit liefde sy Seun vir ons gegee (1 Joh.4:9). Jesus Christus het uit liefde sy lewe vir ons gegee (Joh.15:13). Ons behoort nou met liggaam en siel tydens ons lewe op aarde en in ons lewe hierna aan Jesus Christus, ons Verlosser (Die Heidelbergse Kategismus, Sondag 1) en deur Jesus Christus aan God.

 1. Die sondige mens is ongehoorsaam

Soos Dawid destyds was toe hy psalm 8 geskryf het het hy baie genade en liefde van God ontvang. Soos ons vandag hier is, kan ons van dieselfde getuig. Ons het baie genade en liefde van God ontvang. Dat ons gelowiges in Christus se kerk mag wees, getuig reeds van soveel genade en liefde vir ons – die genade van die kruis, die oop graf, Christus se hemelvaart en die koms van die Heilige Gees na Christus se kerk toe.

Die sondige mens se antwoord op al hierdie genade en liefde, is om God lief te hê met my hele lewe. Liefde vir God bestaan daarin dat ons sy gebooie sal gehoorsaam. So het Johannes deur die Heilige Gees in sy eerste brief geskryf ( 1 Joh.5:3).

Maar…..daar is heeltemal te min liefde vir God in hierdie land. Sy gebooie word elke dag deur miljoene mense oortree. En dit is nie oordrywing nie – die eerste gebod oor die enige ware God, die tweede gebod oor eiewillige godsdiens, die derde gebod oor God se heilige Naam, die sesde gebod oor doodmaak, die agtste gebod oor steel en so kan mens elke gebod opnoem. Elkeen word elke dag deur baie oortree. Ons leef in ‘n sondige land waar die mense God nie gehoorsaam nie, omdat die mense Hom nie liefhet nie.

Daar is ook heeltemal te min liefde vir God in sy kerk wat aan Hom behoort. Ons kan maar weer gebod na gebod opnoem wat die gelowiges elke dag oortree. Omdat daar te min liefde vir God in sy kerk is, is daar te min gehoorsaamheid aan Hom in sy kerk.

 1. Verootmoediging met berou en belydenis is nodig

Waar laat God se genade en liefde aan die eenkant en ons sonde aan die anderkant ons nou?

In die eerste plek mag niemand van ons ontken dat ons sonde voor God het nie. Ons sonde is nie vae en algemene dinge nie. Ons het gedagtes wat ons dink, woorde wat ons sê en dinge wat ons doen wat direk teen God se wil is. Ons het ook gedagtes wat ons behoort te dink, woorde wat ons gereeld behoort te sê en dinge wat ons openlik behoort te doen, omdat God dit alles verwag; maar ons laat al hierdie dinge na en doen dit nie. Dit is ook sonde voor die heilige God.

In die tweede plek, het ons nodig om te doen wat die Here ons wys om te doen. Ons kry hierdie pad wat die Here ons wys in die Ou en die Nuwe Testament –

Ps.51:19“Die offer wat U wil hê, o God is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God.”

1 Joh.1:9“Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

 Wat nou nodig is, is berou in ons gedagtes en hart oor ons sondes, belydenis van ons sondes en ‘n lewe van verootmoediging waarin ons erken dat God almagtig en heilig is en ons nietig en sondig.

 1. Op grond van Jesus Christus kan ons na God toe gaan

Wanneer ‘n mens jou voor God verootmoedig, is dit baie belangrik en baie nodig om met nederigheid en berou na Hom toe te gaan.

Die rede hiervoor is: Ons verdien nie die genade van vergifnis nie, want ons is sondig. Nou vra ons juis vergifnis wat ons nie verdien nie.

Hoe sal ons dan na God toe kan gaan met ons berou en belydenis en verootmoediging?

Toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, het die voorhangsel van die Allerheiligste, die gordyn wat gewys het op die skeiding tussen God en mens van bo tot onder middeldeur geskeur. Dit beteken dat Jesus Christus deur sy dood die pad na God oopgemaak het.

Op grond van Jesus Christus, ons Verlosser wat vir ons gesterf en opgestaan het, kan ons na God toe gaan met harte vol berou en verootmoediging. Ons kan ons sonde voor Hom bely en om vergifnis pleit. Omdat sy Seun vir ons by sy Vader intree en vir ons bid, sal die heilige God ons hoor.

Vandag en as die Here wil, volgende Sondag, het ons twee dae van verootmoediging. Wat hierna nodig is, is dat ons elkeen ook ‘n lewe van verootmoediging sal leef. Met die Heilige Gees in ons, is so ‘n lewe voor God moontlik. Die Gees gaan ons juis elke keer met nagmaaal versterk om ‘n lewe van gelowige verootmoediging voor die Here te leef.

Gebed: Die gemeente sing Sb.10-2

Gebed om die seën van die Here

Amen

Wanneer ek een met Jesus is, is die mag en die skuld van sonde weg in my lewe

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees

Lees: 1 Johannes 3:4-10

Inleiding:

In Johannes se eerste brief kan elke Christengelowige soveel leer oor Jesus Christus en my verhouding met Hom. Vanoggend leer ons die wonderlike genade dat ek een met Jesus Christus kan wees. Wanneer ek een met my Verlosser is, is die mag en skuld van sonde weg in my lewe.

Tema: Wanneer ek een met Jesus is, is die mag en die skuld van sonde weg in my lewe

 1. Jesus het gekom om sonde weg te neem

Johannes het geskryf:”Julle weet dat Jesus gekom het om die sonde weg te neem” (1 Joh.3:5). Hier is ons by die kern van Jesus se koms na die aarde. Daar is baie getuienis in die Bybel dat Jesus gekom het om sondaars te verlos –

Mt.1:21 – Die engel se woorde aan Josef: “Sy sal ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”

Mk.10:45 – Jesus se woorde aan sy dissipels:”Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie.”

Joh.1:29 – Johannes die Doper se woorde oor Jesus:”Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe:’Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem’”.

Twee vrae is baie belangrik:

Die eerste: Hoe neem Jesus sonde weg?

Die tweede: Wat beteken dit dat Hy sonde wegneem?

Die eerste antwoord: Jesus neem sonde weg deur ons sonde op Hom te neem. Hy sterf aan die kruis in ons plek vir ons sonde. Hy dra die straf en oordeel. Ons kan sê: Jesus het sy liggaam en sy bloed, dit is sy lewe vir ons sonde gegee. Jesus het ook uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy die dood oorwin en aan ons die nuwe lewe gegee.

Die tweede antwoord: Jesus het die mag wat die sonde oor ons gehad het gebreek, sodat sonde nie meer oor ons kan heers nie. Dan het Jesus ook die sondeskuld wat ons voor God gehad het ten volle betaal. Ons sondeskuld was dat ons moes sterf vir ons sonde. Jesus het in ons plek gesterf en so ons sondeskuld voor God weggeneem.

Dit is nodig om nog ‘n belangrike saak oor Jesus aan te raak. Die laaste jare het sommige Christene al meer van Jesus verwag om hulle gesond te maak wanneer hulle ernstig siek is en om te help wanneer hulle in finansiële probleme het. Daar is nog ander verwagtings wat hierdie Christene het, wat ook met die lewe op aarde te doen het.

Hier moet elke Christen baie versigtig wees en nie met hierdie verwagtings leef nie. Wanneer ek uitkoms in hierdie lewe soek, sal ek dit op ‘n ander manier moet doen, soos God my in sy Woord leer en nie my hoop op Jesus plaas vir verligting en uitkoms uit al die probleme wat hoofsaaklik met hierdie lewe te doen het nie. Luister wat die Heilige Gees ons hieroor leer: “As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense” ( 1 Kor.15:19).

Om hierdie dan saam te vat: Ek kan nie en ek mag ook nie verwag dat Jesus sy liggaam en bloed moes gee dat dit op aarde met my goed sal gaan nie. Jesus het vir ‘n ander rede aarde toe gekom. Luister weer na Johannes se woorde in sy brief:”Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem…” (1 Joh.3:5).

 1. Ek het nodig om een met Hom te wees

Johannes was die dissipel vir wie Jesus liefgehad het. In hierdie brief het Johannes die wonderlikste dinge oor Jesus Christus geskryf. Eintlik moet mens sê dat die Heilige Gees Johannes gelei het om die wonderlikste dinge oor Jesus Christus te skryf.

Dit is nodig daarom om die brief met aandag en ‘n gebed in die hart te lees.

Kom ons kyk dan met aandag en ‘n gebed in die hart na die volgende woorde: “Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig nie…” (1 Joh.3:6). Ons kan hierdie woorde so verstaan: Iemand wat een met Jesus Christus is, is nie meer in die mag van sonde om aan te hou sondig nie.

Jesus het die mag en skuld van sonde weggeneem. Hy het dit gedoen deur op Golgota, net buite Jerusalem aan die kruis te sterf en op die Sondag uit die graf in die tuin van Josef van Arimatea op te staan. Hierdie verlossingswerk het Jesus meer as 2000 jaar gelede en meer as 9000 km van Pretoria af, waar ons bly, gedoen.

Die vraag is: Hoe kom Jesus Christus se verlossingswerk by my uit?

Die Heilige Gees, self almagtige en ewige God oorbrug hierdie afstand en hierdie tyd. Hy gee vir my geloof in Jesus Christus wat vir my gesterf en opgestaan het. Met die geloof wat Hy my gee, maak Hy my een met die Here Jesus. Hierdie eenheid met Jesus Christus deur my geloof, bind my aan Jesus oor eeue en oor duisende kilometer. Trouens, hierdie eenheid met Jesus is so sterk, dat ek hier op aarde gebind is aan Jesus wat in die hemel aan die regterhand van sy Vader is.

Hierdie is baie belangrik: My sonde is alleen weg, wanneer ek een met Jesus Christus is.

 1. Sonder Jesus is ‘n mens steeds in die mag van die duiwel en sonde

Ons kom nou by een van die groot tragedies in ons land en in die wêreld. Dit is ‘n tragedie wat in ons land grootliks geïgnoreer word. Die tragedie is: Sonder Jesus is ‘n mens steeds in die mag van die duiwel en die sonde.

Ek gebruik vir vanoggend twee voorbeelde.

Die eerste voorbeeld is in Suid-Afrika en die wêreld. Al die miljoene mense met die Islamgeloof, is in werklikheid nog sonder Jesus Christus, die enigste Verlosser van sondaars. Die waarheid oor hierdie miljoene mense in die wêreld is dat  die mens sonder geloof in Jesus Christus as ons enigste Verlosser, steeds in die mag van die duiwel en die sonde is.

Hierdie voorbeeld raak ander mense in ons land en in die wêreld.

Die tweede voorbeeld is baie nader en gaan oor elkeen van ons.

Die baie belangrike lewensvraag is: Het ek Jesus Christus in my lewe?

Hierdie vraag is die belangrikste vraag vir elkeen van ons. Niemand het Jesus vanself in jou  lewe nie. Elkeen van ons moet besef: Sonder Jesus is ‘n mens steeds in die mag van die duiwel en sonde. Die ontstellende is dat so ‘n lewe in die ewige dood sal eindig.

Dat ek lidmaat van ‘n kerk is, dat ek hard werk, dat ek ‘n vriendelike mens is wat ander help waar ek kan, maak nog nie dat ek uit die mag van die duiwel en die sonde is nie. Ek het Jesus Christus nodig, want net Hy en Hy alleen, verlos my uit die mag van die duiwel en die sonde.

Ek het daarom nodig om in my lewe sekerheid oor Jesus Christus te kry. Die sekerheid lê nie in myself nie. Die sekerheid kry ek by die Heilige Gees. Hy gee vir my deur die Bybel, die Evangelie van Jesus Christus wat vir my gesterf en opgestaan het, geloof in die Here Jesus as my enigste Verlosser. Wanneer ek deur die Heilige Gees in Jesus glo, wanneer ek opreg glo dat Hy en net Hy my van al my sonde verlos het, is ek nie meer in die mag van die duwel en die sonde nie.

 1. Met Jesus in my en ek in Hom, is my lewe nuut en ewig

Ons kom nou by woorde in twee verse in hierdie deel van 1 Johannes waarmee ons besig is, waaroor ons duidelikheid sal moet kry. Die verse en woorde is:

1 Joh.3:6 – “Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig nie…”. Hierdie woorde beteken dat iemand wat deur geloof een met Jesus is, hou nie net aan sondig nie, maar breek met sonde. Ons geloofsbelydenis, Sondag 33 van die Kategismus gebruik die woorde: Ek sterf die sonde af. Met Jesus in my en ek in Hom, leef ek nuut. Ek leef ‘n lewe van bekering. Bekering is om met sondige gedagtes, woorde en dade te breek en met liefde volgens God se wil vir Hom te leef.

Ons kan sê: Iemand wat een met die Here Jesus is, hou nie aan sondig nie, maar hou aan met bekering en breek so met sonde my hele lewe deur.

1 Joh.3:9“Iemand wat ‘n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy ‘n kind van God is.”

Eers net die volgende: Johannes het nie hier geskryf dat ek as Christengelowige sonder sonde is nie.

Hoe moet ons hierdie woorde verstaan?

Iemand wat ‘n kind van God is, is iemand wat uit God gebore is. Johannes het oorspronklik geskryf “iemand wat uit God gebore is”.  Om uit God gebore te wees, is om deur die Heilige Gees weergebore te wees. Uit my wedergebore hart waarin die Heilige Gees leef, kom daar nie sonde nie. Die sonde kom uit die ou mens in my wat nog wil sondig en waarteen ek nog moet veg deur bekering. Luister hoe het Paulus hieroor geskryf: “Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon” (Rom.7:19,20).

Die woorde “en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy ‘n kind van God is” bly nog oor. Ek kan as wedergebore gelowige myself nie meer net oorgee aan sonde nie, is wat Johannes bedoel. Ek is deur Jesus Christus verlos van die mag wat sonde oor my gehad het. Ek is deur die Heilige Gees ‘n wedergebore gelowige wat nuut lewe. Sonde oorheers nie meer my lewe, sodat ek niks anders kan as om in sonde te leef nie. Inteendeel! Ek stel myself nie meer in diens van sonde nie (Rom.6:13). Ek veg teen die bose (Ef.6:12). Ek bied weerstand teen die sonde, want dis vir my ‘n stryd om lewe of dood (Hebr.12:4). Ek staan die duiwel teë (Jak.4:7).

Met Jesus in my en ek in Hom deur die Heilige Gees, is my lewe nuut en ewig. Ek leef daarom ‘n lewe van bekering deur elke dag teen die sonde in my lewe te veg en daarmee te breek. Ek leef ook as wedergebore naby God en vir Hom. So ‘n lewe deur die Heilige Gees is nuut en ewig.

Dit is die lewe wat ek uit genade by God gekry het!

Gebed

Antwoord op die Woord: Sb.5-3:1,2

Seën: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee

Amen

Die wonderlike genade om kinders van God te wees

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die Heilige Gees

Lees: 1 Johannes 2:28-3:3

Inleiding:

Ons het verlede Sondag gekyk en geluister na wat die Here vir on sin 1 Joh.2:28 – 3:24 sê. Die kernboodskap van hierdie deel is: Die genade dat God ons sy kinders noem en Hy verwag van ons om soos sy kinders te leef. Daar is soveel in hierdie hoofstuk, dat dit nodig is om in kleiner dele by 1 Joh.3 stil te staan. In die volgende aantal Sondae kyk en luister ons na wat die Here vir ons in 1 Joh.3 sê.

Tema: Die wonderlike genade om kinders van God te wees

 1. God vra my volle aandag vir wat Hy wil sê

Die Woord van God kom van Hom self af. Die Heilige Gees is die eintlike skrywer van die Bybel. So leer die Here ons in 2 Pet.1:20,21“Dit veral moet julle weet: Geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het die mense die woord wat van God af kom, verkondig.”

Hierdie waarheid oor die Heilige Gees, as die eintlike Skrywer van die Bybel, moet elke keer in my hart en my gedagtes wees wanneer ek die Bybel oopmaak. Omdat ek weet en glo die Bybel is God se Woord, gee ek al my aandag.

Dit is ook nodig dat ons by die woord waarmee 1 Joh.3 begin, sal stilstaan. In  Afrikaans kom ‘n mens nie agter hoe belangrik die woord is nie. In Grieks, die taal waarin die Nuwe Testament geskryf is, is dit anders.

Die eerste woord van die hoofstuk is “kyk”. Daar is drie redes waarom die woord baie belangrik is.

Die eerste rede is: In Grieks is die woord ‘n opdrag; ons kan ook sê ‘n bevel. Die Heilige Gees verwag van ons om te “kyk”.

Die tweede rede is: Die Heilige Gees het Johannes die woord laat skryf. Dit is ‘n woord wat van die Heilige Gees af kom. Niks wat die Heilige Gees sê, is nie baie belangrik nie.

Die derde rede is: Met hierdie woord vra die Heilige Gees elkeen wat lees en luister se volle aandag.

Daarom:

 • Baie dinge het dalk die afgelope week gebeur. Skuif al die dinge wat jou aandag kan aflei, eenkant.
 • Los eers alles wat jy hierna nog moet gaan doen.
 • Wees gereed en reg om met volle aandag te luister na wat die lewende God vir jou wil sê.
 1. Ons het ‘n Vader wat ons uit liefde sy kinders noem

Wat sê God vir ons in hierdie hoofstuk?

 • Hy verseker ons van sy liefde vir ons as ons Vader in die hemel.
 • Hy wys ons sy liefde: Hy noem ons sy kinders.

Ons kyk eers na God se liefde vir ons –

Die allerhoogste God in die hemel, het ons lief. Ons is almal nietige en sondige mense op die aarde. God verseker ons van sy liefde. Sy liefde is nie net ‘n woord nie. Sy liefde vir ons beteken Hy gee soveel om dat Hy bereid is om ‘n baie groot opoffering te maak.

Die opoffering wat God gemaak het, is dat Hy sy Seun, sy eniggebore Seun, dit is sy enigste egte en ware Seun, opgeoffer het vir ons.

Sy Seun, Jesus Christus het op sy beurt sy lewe vir ons opgeoffer. Hy het vir ons aarde toe gekom. Hy het al ons sonde op Hom geneem. Hy het met ons sonde op Hom baie swaar gely en vir ons aan die kruis ‘n verskriklike dood gesterf. Deur sy dood het Hy ons van die mag van sonde verlos en al ons sondeskuld voor God weggeneem. Hy het vir ons op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy vir ons die nuwe lewe gegee. Dit is die ewige lewe met God.

Deur sy kruisiging en opstanding het Jesus Christus elkeen wat in Hom glo, in die innigste verhouding aan Hom gebind. Deur ons aan Hom te bind, het Hy ons aan aan sy Vader gebind. Deur sy dood en opstanding het Jesus Christus se Vader ook ons Vader geword.

Ons Vader noem ons nou uit liefde Kinders van God.

Dit is wonderlike genade dat God ons Vader is en Hy ons sy kinders noem. Hy doen dit, omdat Hy ons liefhet. Sy liefde is nie vir almal nie. Hy wys sy liefde net aan die mense wat deur Jesus Christus verlos is en in Hom as enigste Verlosser glo.

Glo jy in Jesus Christus as ons enigste Verlosser?

Is jou antwoord: Ja, dan is jy een van die mense wat die wonderlike genade in jou lewe het dat God jou sy kind noem, omdat Hy jou liefhet.

 1. Ons is regtig kinders en erfgename van ons Vader

Die woord “noem” het ook ons aandag nodig.

God is die almagtige Skepper van hemel en aarde. Hy het alles uit niks geskep, so bely ons in Sondag 9 van die Heidelbergse Kategismus. Ons bely hierdie waarheid op grond van die Bybel. Ons sien dit in Genesis by die skepping in die begin dat God alles uit niks geskep het deur net ‘n woord te sê. Hier is een voorbeeld –

Gen.1:11 – “Toe het God gesê:’Laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug sit.’ So het dit gebeur.”

Wanneer Johannes skryf dat God ons sy kinders noem, gebruik hy die taal waarvan ons in Genesis 1 met die skepping lees. Ons weet dat wanneer God iets sê, gebeur dit en is dit soos Hy gesê het. Wanneer God dan sê ons is sy kinders, is dit regtig so.

Elke mens, hoe nietig en sondig ook al, wat in Jesus Christus glo, noem God sy kind en so ‘n mens is regtig God se kind.

‘n Tweede belangrike betekenis van hierdie vers is dat wanneer God ons sy kinders noem, ons ook sy erfgename is. Ons wat in Jesus Christus glo, het dus die genade dat ons kinders en erfgename in God se testament van die ewige lewe is. Sy testament is sy ewige genadeverbond. Ek is ‘n kind en erfgenaam van die ewige lewe. Dit beteken my lewe gaan uitloop op die dag wanneer ek saam met almal wat in Jesus Christus glo, deel sal wees van die groot skare voor God se troon in die hemel, wat niemand sal kan tel nie.

Hierdie is ‘n vaste en wonderlike sekerheid wat nooit sal verander nie, wat ek as gelowige in Jesus Christus het.

 1. Die wêreld ken God en sy kinders nie

Om kinders van God genoem te word en kinders te wees, verander gelowiges se lewe.

Hoe?

Die wêreld is ‘n baie onseker plek. Die wêreld se mense het ‘n baie onseker lewe. Dit was nog altyd so, maar hoe duidelik het die nuutste Corona virus met sy gevaarlike en aansteeklike siekte, Covid-19, dit nie vir ons gewys nie.

Die kinders van God kry ook seer deur hierdie virus. Die kinders van God word ook baie siek. Die kinders van God sterf ook van Covid. Kinders van God is ook hartseer oor grootouers, ouers, kinders en kleinkinders wat sterf as gevolg van Covid.

Maar…hier is die groot verskil tussen ‘n Christengelowige en ‘n wêreldmens: Elkeen wat in Jesus Christus glo, weet “Dat wanneer ons aardse woning wat maar ‘n tent is afgebreek word, ons ‘n vaste gebou in die hemel het. Dit is ‘n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan” (2 Kor.5:1).

Elkeen wat deur Jesus Christus ‘n kind van God is, het die sekerheid dat ons aardse lewe ‘n tent is, tydelik en verganklik. Ons het ook die sekerheid van ‘n lewe in die hemel by God na ons lewe op aarde. Die Heilige Gees gee ons sekerheid oor ons lewe nou en in die toekoms.

Christene met hierdie sekerheid leef nie met onsekerheid en twyfel nie. Die Heilige Gees help ons hiermee. Ons is hierin baie anders as die wêreld. Die wêreld ken ons nie en verstaan ons nie en aanvaar ons ook nie. Die rede hiervoor is, omdat die wêreld God nie ken en aanvaar nie.

 1. Daar wag ‘n heerlike toekoms saam met Jesus vir ons

Dit is ‘n wondergenade om deur Jesus Christus kinders van God genoem te word en om regtig kinders van ons Vader in die hemel te wees.

Op elke kind en erfgenaam van ons Vader wag ‘n heerlike toekoms.

Luister hoe het die Heilige Gees Johannes gelei om oor hierdie toekoms te skryf: “Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is” (1 Joh.3:3).

 Die heerlikheid in die hemel het geen oog nog gesien, geen oor nog gehoor en in die hart van geen mens opgekom nie, het Paulus deur die Gees geskryf (1 Kor.2:9). Menslike taal kan nie regtig lewe by God in die hemel beskryf nie. Wat ons wel weet is:

 • Ons sal soos Jesus wees – Hierdie woorde beteken ons sal soos Jesus ook deur swaarkry en die dood gegaan het om in die hemel te kom. Dit beteken verder ons sal in ewige hemelse heerlikheid leef as kinders van God.
 • Ons sal Hom sien soos Hy werklik is – Jesus is as God op die aarde by ons. Ons menslike oë kan Hom hier nie sien nie. Wanneer ons saam met Hom in hemelse heerlikheid is, sal ons Hom sien soos Hy regtig is: Die Seun van die lewende God, ons Verlosser wat gekruisig is en opgestaan het en ewig leef en regeer!
 1. Elkeen wat uitsien na Jesus se wederkoms, leef rein

Om ‘n kind van God te wees en te verwag dat Jesus Christus weer sal kom, verander ‘n mens se lewe heeltmal.

Die Christengelowige wat deur die Heilige Gees op Jesus wag, sal rein leef soos Jesus rein is.

Hoe leef ‘n mens rein?

Ek weet, want God leer my in sy Woord, dat daar nog baie sonde in hierdie wêreld is.

Ek ontken nie my sonde nie, ek ken my sonde deur God se Wet, sy Woord te ken.

In my hart het ek ‘n vaste en sterk geloof dat Jesus Christus my van al my sonde verlos het.

Deur die Heilige Gees leef ek ‘n lewe van bekering. My lewe lyk so: Elke dag breek ek met die sonde in my gedagtes, my woorde en wat ek doen. Ek leef elke dag my lewe deur nader aan God, soek al meer na sy wil en gehoorsaam Hom al meer en meer, omdat ek Hom met my hele lewe liefhet.

Wanneer Jesus Christus weer kom, sal Hy my dan kry waar ek met bekering besig is om al verder van sonde en al nader aan Hom te leef.

Ek weet, ek sal met die koms van my Verlosser, die woorde uit sy mond hoor waarna ek my hele lewe so uitgesien het: Jy het my getrou gedien. Kom in en deel in my vreugde.

Gebed

Antwoord op die Woord: Ps.33:10,11

Seën: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee

Amen

GOD NOEM ons is sy kinders en VERWAG dat ons soos sy kinders sal leef

Inleiding:

Johannes se eerste brief is ‘n brief waarin die Here ons van sy liefde en sy genade vertel, waarin Hy ons moed inpraat en aan ons geloofsekerheid gee. Vanoggend is ons by die deel van Johannes se brief waar ons Vader ons vertel en leer dat ons sy kinders is en wat Hy van ons verwag.

Tema: GOD NOEM ons is sy kinders en VERWAG dat ons soos sy kinders sal leef

 1. God noem ons sy kinders

Die derde hoofstuk van hierdie brief van Johannes begin met van die wonderlikste woorde wat ‘n mens in hierdie lewe sal hoor. Luister saam daarna: “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook” (1 Joh.3:1).

Kom ons kyk na hierdie woorde, wat een van die kernverse vir vanoggend se boodskap is.

Sy Woord is lewend en kragtig

God noem ons sy kinders. God het gepraat. Sy Woord is lewend en kragtig. Sy Woord is lewend. Sy Woord is nie net woorde uit sy mond nie en ook nie net woorde op die bladsye van die Bybel nie. Sy Woord lewe. Sy Woord is kragtig. God se Woord het die krag om tot stand te bring wat Hy sê.

Wanneer God praat, gebeur wat Hy sê

Wanneer God praat, gebeur wat Hy sê moet gebeur. So lewend en so kragtig is sy Woord. Dit is waar van elke woord wat in die Bybel staan.

Ons sien dit in die skepping in die begin en in die herskepping van sondaars

Die skepping in die begin en die herskepping of nuwe skepping van sondaarmense wys duidelik hoe kragtig God se Woord is.

Kom ons dink eers terug aan die skepping. Ons kyk na net twee voorbeelde.

 • 1:3“Toe het God gesê:’Laat daar lig wees!’ En daar was lig.”
 • 3:9“Toe het God gesê:’Laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word’. So het dit gebeur.”

Elke keer het gebeur wat God gesê het.

Nou kyk ons na die herskepping.

 • 7:14“…’n Jong vrou sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring en sy sal Hom Immanuel noem.”
 • 1:22,23“Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word:’Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.’ Die Naam beteken God by ons.”

Met dieselfde Woord waarmee God met die skepping gepraat het, sodat alles wat Hy gesê het, gebeur het soos Hy gesê het dit moet,  het Hy deur sy profeet Jesaja gepraat en deur die engel wat Hy uit die hemel na Josef gestuur het. Presies wat die Here deur Jesaja en deur die engel gesê het, het gebeur.

Met presies dieselfde Woord, praat God weer. Hierdie keer sê Hy dat ons, dit is elkeen met ware geloof in God in sy of haar hart, sy kinders is.

Omdat God sê ons is sy kinders, is ons sy kinders.

Op grond van Jesus se kruisiging en opstanding noem God ons sy kinders

Dit is wonderlike genade wanneer God ons sy kinders noem. Niemand is vanselfsprekend sy kinders nie. Elke mens op aarde is ook nie ‘n kind van God nie.

Hoe gebeur dit dat ons wat hierdie woorde in 1 Joh.3:1 lees en hoor, seker kan wees dat ons sy kinders is?

God het sy eniggebore Seun na die aarde gestuur. Jesus Christus het mens geword. Hy het ons sonde op Hom geneem. Met ons sonde op Hom het Jesus Christus baie swaar gely en ‘n verskriklike dood aan die kruis gesterf. Deur sy dood het Hy al ons sonde voor God weggeneem. Hy het op die derde dag uit die dood opgestaan. Hy het die dood oorwin en aan ons die nuwe lewe, die ewige lewe by God gegee.

Jesus Christus, God se Seun, ons Verlosser is die REDE waarom God ons uit genade sy kinders noem!

Wat Hy ons noem, dit is ons: Kinders en erfgename

Die Vader in die hemel noem ons sy kinders en ons is sy kinders. Ons is kinders en erfgename van Hom. Ons leef nou elke dag onder sy sorg, sy liefde en sy genade. Ons kan, as kinders van ons Vader, nou reeds seker wees dat ons erfgename van die ewige lewe is. Die Heilige Gees in ons, gee ons hierdie sekerheid.

Dit is wonderlike genade om ‘n kind van die lewende God genoem te kan word, en dit deur God self. Hierdie genade en hierdie sekerheid gee soveel troos in ‘n sondige en stukkende lewe.

Hierdie genade en sekerheid om ‘n kind van die hemelse Vader te wees, bring ook ‘n baie groot verantwoordelikheid mee.

 1. Hy verwag dat ons soos sy kinders sal leef

Aan die einde van hoofstuk twee en deur die hele hoofstuk drie, maak ons Vader aan ons bekend dat Hy wil hê dat ons soos sy kinders sal leef en ook hoe Hy wil hê ons as sy kinders sal leef.

Kom ons kyk saam daarna.

Leef deur die Gees in ‘n innige verhouding met God – 2:28

Ons Vader wil dat hê dat ons in Jesus Christus, sy Seun sal bly en deur sy Seun ook in Hom, ons Vader sal bly. Hoe bly ek in Jesus en my Vader in die hemel? Die woord “in” beteken “in ‘n innige verhouding”. Ek bly in Jesus Christus deur ‘n innige geestelike verhouding met Hom te hê.

‘n Innige geestelike verhouding met Jesus Christus beteken –

 • Ek glo met my hele hart net in Hom as my enigste Verlosser.
 • Hy is in my hart en in my gedagtes.
 • Ek het Hom lief met my lewe.
 • Ek wys my liefde deur Hom te dien en te gehoorsaam.

Wanneer ek so ‘n innige verhouding met Jesus Christus het, bly ek in Hom en deur Hom ook in my Vader in die hemel.

Leef rein – 3:3

As kind van God leef ek rein. Rein is om nie sonde te doen nie. Ongelukkig leef ek nog in ‘n sondige wêreld en ek is self nog sondig. Dit beteken nie ek hoef nie rein te leef, omdat dit nog nie vir my moontlik is nie. Inteendeel! Ek leef rein op die volgende manier –

 • Ek ken God se wet baie goed, sodat ek my sonde kan ken.
 • Ek leef met die sekerheid dat Jesus Christus my van al my sonde verlos het.
 • Ek veg met alles wat ek het teen die duiwel, die sondige wêreld en my eie sonde.
 • Ek veg teen die verkeerde deur ‘n lewe van bekering te leef, waar ek breek met sonde en al hoe nader aan God en al hoe meer vir Hom leef.
 • Deur die Heilige Gees wat my lei, leef ek ‘n lewe van heiligmaking deur in alles nie na my sondige wil nie, maar na God se wil te vra en sy wil te doen.

Moenie deur die duiwel mislei word om sonde te doen nie – 3: 7,8

Die duiwel is ‘n baie gevaarlike vyand van elke kind van God. Hy wil my van my Vader laat wegdwaal. Hy sal my nie openlik laat wegdwaal nie. Nee, hy probeer my mislei om sonde te doen. As kind van God het ek nodig om in die krag van die Heilige Gees die duiwel te weerstaan. My Vader gee die belofte dat die duiwel dan van my af sal wegvlug (Jak.4:7).

Wees lief vir mekaar – 3:11

My Vader wil dat ek sy groot gebod sal gehoorsaam. Hy vra van my om vir medegelowiges lief te wees. Die woord vir liefde beteken “om soveel om te gee dat jy bereid is om opoffering te maak vir ‘n ander gelowige”. Die liefde waarvan Johannes in sy brief skryf, is liefde vir medegelowiges. Elkeen van ons in ons gemeente moet daaorm helder en duidelik besef: Ons Vader in die hemel wil hê dat ons mekaar lief sal hê.

Liefde mag nie net woorde wees nie, maar moet tot dade oorgaan – 3:18

Baie belangrik: Liefde mag nie net by woorde bly nie. Die woord vir liefde, wat die Heilige Gees Johannes laat skryf het, is ‘n woord wat beteken dat elkeen wat hoor en lees, iets moet doen. Liefde mag nie net lippetaal wees nie.

My Vader het uit liefde gedoen – Hy het sy Seun gegee (Joh.3:16).

Jesus Christus het uit liefde gedoen – Hy het sy lewe vir my afgelê (Joh.15:13).

My Vader vra nou van my om ander gelowiges lief te hê en my liefde met dade te wys.

Ons leef in ‘n land en wêreld waar die liefde wat God die Vader vra, baie min geleef word. Die rede waarom ons land en die wêreld lyk soos dit lyk, is die min liefde, die min dade van omgee.

Ons as kinders van Ons Vader het ‘n baie groot verantwoordelikheid om ‘n sterk getuienis te gee dat ons as gemeente mekaar regtig liefhet.

Bewaar sy gebooie – 3:22-24

God is ook duidelik oor hoe ons ons liefde vir mekaar moet wys. Ons het sy gebooie. Ons kry God se gebooie in Eks.20:1-17 en Dt.5:6-21. Dan verduidelik Jesus Christus die gebooie in sy Bergrede wat ons in Mt.5-7 kry. In die Heidelbergse Kategismus kry ons van Sondag 34 tot Sondag 44 die verduideliking van die Here se gebooie.

Indien ek hierdie dele in die Bybel en die dele in die Kategismus nie ken nie, sal ek mos nie God se gebooie kan bewaar nie. Daarom is dit nodig dat ek my Vader se gebooie God sal ken. Ek sal dan sy gebooie in my verstand en my hart kan bewaar. Met sy gebooie in my gedagtes en my hart, sal ek Hom uit liefde kan gehoorsaam.

Ons leef in ‘n tyd van losbandigheid en wetteloosheid. Elke dag sien en hoor ‘n mens meer as genoeg voorbeelde hiervan. Paulus het eeue gelede geskryf “ons leef in ‘n goddelose tyd” (Ef.5:16). Die tyd het nie verander nie. Ons leef steeds in ‘n goddelose tyd.

Ons is kinders van die lewende God, ons Vader in die hemel.

Sy Seun het ons nuwe mense gemaak.

Die Heilige Gees in ons lei en help ons om nuut te leef.

Luister dan na jou Vader in die hemel.

Doen wat Hy van jou vra.

Leef saam met al die gelowiges in ons gemeente en al die gelowiges wat jy ken, as kinders van ons Vader in die hemel.

Gebed

Gebed vir die Here se seën: Drie-enige God: Vader, Seun en Heilige Gees, gee ons u liefde, u genade en u gemeenskap, want ons het dit so nodig.

Amen

Elke Christen wat een met Christus is, het die lewe van oorwinning

Seëngebed: Hemelse Vader gee ons u genade, u barmhartigheid en u vrede deur u Seun, in die krag van die Heilige Gees

Lees: 1 Johannes 2:12-27

Inleiding:

Lewe in Suid-Afrika is die afgelope week deur ‘n slegte vyand bedreig – die misdadiger wat wou afbreek en verwoes. Teen die einde van die week, is die bedreiging redelik goed afgeweer en selfs dalk gestuit. Die mense wat verantwoordelik is vir wet en orde in die land is saam met plaaslike mense gereed indien die misdadigers weer sou wou toeslaan. Die land lyk weer rustig en onder beheer. Hierdie wettelose misdadigheid is beslis ‘n ernstige vyand wat gestuit moet word.

Daar is ‘n ander vyand, meer as een, waaroor vanoggend se boodskap uit 1 Joh.2:12-27 gaan. Hierdie vyande is net so ernstig en nog baie ernstiger as die misdadigers van die afgelope week. Hierdie vyande is die duiwel, die sondige wêreld en die antichris. Vanoggend se boodskap gaan oor die sekerheid van oorwinning oor hierdie drie gevarlike en ernstige vyande in lekeen van ons se lewe.

Tema: Elke Christen wat een met Christus is, het die lewe van oorwinning

 1. Die Heilige Gees maak my EEN met CHRISTUS

Luister na hierdie woorde wat Johannes geskryf het: “Julle is egter deur Christus gesalf met die Heilige Gees…(1 Joh.2:20).

Hierdie woorde het Johannes natuurlik vir sy eerste lesers van destyds geskryf. Hulle was waarskynlik gemeentes in Klein-Asië.

Maar…en dit is baie belangrik…God het hierdie brief in sy Woord laat opneem. Die rede hiervoor is dat Hy wil hê sy kerk van al die tye, dit is elke gelowige in elke gemeente wat op aarde geleef het, moet hierdie woorde lees en hoor.

Hierdie woorde is daarom vir elkeen van ons vandag ook bedoel. Dit is geweldige woorde:”Julle is egter deur Christus gesalf met die Heilige Gees…” (vs 20).

Ten minste twee vrae is baie belangrik:

Hoe en wanneer het Christus ons met die Heilige Gees gesalf?

Vir die woord salf moet ons terug na die Ou Testament. Die dag toe die Here vir Dawid as die nuwe koning van Israel voor Samuel en Dawid se gesin aangewys het, het Samuel Dawid gesalf. Die salwing het destyds so gebeur. Samuel sou ‘n fles met gegeurde olie geneem het. Hy sou die fles oopgebreek het en die olie op Dawid se kop uitgegooi het. Salwing het gebeur deur olie op die gesalfde uit te gooi.

Terug by ons salwing met die Heilige Gees waarvan Johannes geskryf het. Om die Ou Testamentiese manier se taal te gebruik: Christus het die Heilige Gees op ons “uitgegooi”. Die beter en meer bekende woord is “uitgestort”. Christus het sy Gees op sy kerk uitgestort. Sy kerk is elkeen wat in Hom glo, saam met al die ander wat in Hom as ons Verlosser glo.

Die eerste vraag, hoe het Christus ons met die Heilige Gees gesalf?, se antwoord is: Hy het die Heilige Gees op sy kerk, dit is op ons uitgestort.

Hierdie eerste vraag se antwoord, maak die antwoord op die tweede vraag, wanneer ons deur Christus gesalf is, maklik. Christus het sy kerk, sy gelowiges met sy Heilige Gees se uitstorting op Pinkster gesalf. Daardie dag in Jerusalem, het die Heilige Gees na Jesus Christus se kerk toe gekom is Hy in die kerk uitgestort. Daardie dag het Jesus Christus, sy kerk, dit is al sy gelowiges, met sy Heilige Gees gesalf.

Die Heilige Gees doen veral twee baie belangrike geestelike werke in my.

 • Hy gee my geloof in Jesus Christus. Hy maak my deur hierdie geloof een met Jesus Chrisus, die Seun van God, ons Verlosser.
 • Die Heilige Gees help my om Jesus Christus regtig te ken. Ken is om ‘n lewende verhouding met die Here Jesus te hê, en naby Hom en vir Hom te leef. Wanneer ek Jesus Christus so ken, weet ek wat in hierdie lewe die waarheid is wat van God af kom en die leuen is wat van die duiwel af kom.
 1. Ek het die lewe van OORWINNING oor die bose, die wêreld en die antichris

Elke Christengelowige wat deur die Heilige Gees een met Christus is, is in ‘n geestelike geveg my hele lewe deur. Van hierdie geestelike geveg, hierdie stryd lees ons op verskillende plekke in die Bybel. Een so ‘n deel in die Bybel is Ef.6:12“Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug.”

Wie hierdie bose magte en geeste is, beskryf Johannes vir ons in hierdie eerste brief van hom. Luister na sy woorde:

Vs 13 – “Ek skrywe vir julle, jongmense, omdat julle die Bose oorwin het.”

Vs 14b – “Ek het vir julle geskrywe jongmense, omdat julle sterk is en die Woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het.”

Die Bose is die duiwel. Johannes noem die duiwel in hoofstuk 8 van sy Evangelie wat hy oor Jesus Christus geskryf het die moordenaar van mense en die vader van die leuen (Joh.8:44).

Eers iets oor Johannes wat die kinders, die jongmense en die vaders aanspreek. Hy bedoel nie hier kleiner kinders en meer volwasse jongmense en dan ouer vaders nie. Almal is kinders van God ons Vader (1 Joh.3:1). Jongmense wys daarop dat gelowiges nog baie het om te leer van Christus. Vaders wys op die gelowiges wat al ‘n tyd lank Christene is en Jesus Christus ken.

Hierdie brief en hierdie woorde is daarom vir alle Christengelowiges bedoel.

Die tweede vyand waarteen ons moet veg is die sondige wêreld. Johannes het so oor hierdie vyand geskryf:

Vs 15“Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. Asd iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie.”

Die sondige wêreld is die tydsgees waarin ‘n mens leef. Tans is die sondige wêreld besig om al sterker te beweer dat alle gode gelyk is en enige mens op enige manier verlos kan word, sodat Jesus Christus nie meer die enigste Verlosser is nie. Hiermee saam is die mening baie sterk dat Jesus Christus se kerk nie meer belangrik en nodig is nie. Ons sien hierdie tydsgees van die sondige wêreld in ons land en in die stad waar ons bly.

Die derde vyand waarteen ons sal moet veg is die antichris. Johannes het so oor die antichris geskryf:

Vs 18 – “Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar ‘n antichris kom; en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is.”

Vs 22“Wie is die leuenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die antichris, hy wat nie die Vader en die Seun wil  erken nie.”

Die antichris is teen Christus. Daar is meer as een, leer die Here ons in Johannes se eerste brief. Ons moenie dink dat ons nog vir die antichris moet wag nie. Daar was reeds in Johannes se tyd baie antichriste. In ons tyd is daar ook baie.

Elkeen wat God nie as die enige ware God wil erken nie, is ‘n antichris.

Elkeen wat nie erken dat Jesus Christus self God is en ons enigste Verlosser is nie, is ‘n antichris.

Dit is eintlik verskriklik erg, maar daar is reeds in ons land en die stad waar ons woon baie antichriste.

Hierdie drie vyande is baie sterk en gevaarlik.

Maar….niemand wat in Jesus Christus glo as ons enigste Verlosser hoef in vrees vir hierdie vyande te leef nie.

Die taal en die woorde wat Johannes gebruik wanneer hy oor hierdie slegte vyande geskryf het, is nie woorde van twyfel en vrees nie. Inteendeel! Die Heilige Gees het Johannes in oorwinningstaal laat skryf!

Vs 14 – Die gelowige in wie die Woord van God bly, het die oorwinning oor die Bose.

Vs 15 – Die wêreld en sy begeertes gaan verby, maar die gelowiges wat God se wil doen, bly ewig lewe.

Vs 20 – Wie deur die Gees gesalf is, ken die waarheid en sal nie deur die leuen van die antichris bedrieg en verlei word nie.

Hieruit sien en leer ons net weer hoe ‘n wonderlike genade dit is om ‘n Christen te kan wees! Elke Christen kan nou reeds en in ewigheid in oorwinning oor ons vyande leef.

 1. Jesus Christus is my SEKERHEID nou en in ewigheid

In die laaste kerngedagte onder vanoggend se tema kyk ons na waarom ons so seker kan wees.

Die lewe in oorwinning oor die duiwel, die sondige wêreld en die antichris is nie ‘n miskien nie. Elke Christengelowige se oorwinning is reeds ‘n sekerheid!

Jesus Christus is ons sekerheid!

Sy belofte van die ewige lewe is ons sekerheid. In Joh.6:35; 6:40; 10:10; 14:1-3 het ons van die verse in die Bybel wat Jesus Christus se beloftes van die ewige lewe bevat.

Hy het sy belofte waar gemaak. In Joh.19:30 kry ons Jesus se woorde “Dit is volbring”. Daardie woorde beteken dat Jesus sy verlossingswerk volmaak afgehandel het. Die afstand tussen God en ons het Hy weggeneem. Die lewe met God, dit is die ewige lewe het Hy deur sy opstanding uit die dood vir ons verdien (1 Pet.1:3).

Dan het het Jesus Christus en sy Vader die Heilige Gees gestuur. Luister na hierdie woorde oor die Heilige Gees in Ef.1:14:”Die Heilige Gees is die waarborg dat ons verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos…”  Hierdie volkome verlossing wys op die wederkoms van Jesus Christus.

Elke Christen het die genade van geloofsekerheid dat ek deur Christus nou en in ewigheid in oorwinning oor my geestelike vyande kan leef.

Hiervoor behoort ek God elke dag uit my hart in my gebede te dank.

Gebed

Seëngebed: Drie-enige God, gee ons nou u genade, u liefde en u gemeenskap, want ons het dit so nodig.

Amen

God is LIG, sodat ons in sy lig kan lewe

Lees: 1 Johannes 1:5-2:11

Inleiding:

In Johannes se eerste brief het hy die volgende vier baie belangrike dinge geskryf:

God is lig – 1 Joh.1:5

Ons is kinders van God – 1 Joh.3:1

God is liefde – 1 Joh.4:8

Die Gees is die Getuie – 1 Joh.5:6

Met hierdie woorde sê God vir ons geweldige belangrike dinge. Vanoggend is ons dan by die eerste van hierdie “Is – waarhede” in Johannes se eerste brief.

Tema: GOD is LIG, sodat ons in sy lig kan lewe

 1. GOD is die enigste BRON van alle lig

God is LIG het ‘n baie bepaalde en baie belangrike betekenis.

Kom ons kyk na wat ons in die Bybel hieroor kry. Die verskillende plekke in die Here se Woord waar ons van God en lig lees, sal ons help om te verstaan wat dit beteken wanneer Johannes skryf: God is Lig.

Ons begin by die skepping. Die aarde was woes en leeg en in donkerte gehul. Geen lewe was moontlik nie. Lig is nodig om te kan lewe.

Dan sê God sy eerste woorde: “Laat daar lig wees!” (Gen.1:3). Op hierdie woorde het die algehele donkerte verdwyn en daar was lig.

Hier sien ons God as die BRON van lig. By Hom begin lig. Hy besit alle lig. Hy gee lig, sodat alles en almal op die aarde kan lewe. Ons kan sê God is die Bron van alle natuurlike lig.

In die Nuwe Testament lees ons in die begin van die Evangelie wat Johannes geskryf het, die volgende: “In Hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie” (Joh.1:4,5).

Johannes skryf natuurlik hier van Jesus Christus, God se Seun, ons Verlosser. Johannes het nie oor natuurlike lig geskryf nie. Hy het geestelike lig bedoel. Waarom was geestelike lig nodig?

Geestelike lig was nodig, want sonde het ongelukkig in die wêreld ingekom. Deur sonde het die donkerte van die dood in ons lewe gekom.

GOD, die BRON van alle lig, het sy Seun na die wêreld gestuur. Jesus Christus moes en Hy het die donkerte van sonde verdryf. Hy het ons sonde op Hom geneem en daarmee aan die kruis gesterf. Deur sy dood aan die kruis het Hy die donker mag van sonde oor ons gebreek en Hy het die donker van ons sondeskuld weggeneem. Hy het uit die dood opgestaan en aan ons nuwe lewe, die ewige lewe gegee.

Deur sy kruisiging en opstanding het Jesus Christus die LIG vir die wêreld geword.

GOD, die Bron van alle lig, gee deur sy Seun, geestelike LIG aan ‘n wêreld donker van sonde. Ons kan sê GOD is die BRON van alle geestelike LIG!

In Gen.1:3 en Joh.1:4,5 het ons die verduideliking van wat Johannes se woorde: “God is lig” beteken. Ons kan hierdie woorde so verstaan –

 • God besit alle lig, natuurlike en geestelike lig.
 • Hy skep natuurlike lig.
 • Hy gee sy Seun as geestelike LIG vir ‘n wêreld vasgevang in die donkerte van sonde.
 • Jesus Christus oorwin die donkerte van sonde en dood deur sy kruisiging en opstanding en is so die LIG vir die wêreld.
 • Wanneer GOD sy LIG gee, kan die donkerte nie aanhou nie.
 1. Elkeen van ons is in ‘n geveg teen die donker

Met die eerste kerngedagte van die tema het ek klaar gemaak met natuurlike lig wat God geskep het. Verder in die preek gebruik ek die woord lig net in ‘n geestelike manier. Dit geld ook vir die woord donker. Dit is nodig om oor geestelike donker en LIG te preek, want dit is ‘n donker wat groter is as die Corona-virus in al sy variante, al het hierdie virus soos ‘n groot donkerte op die hele wêreld neergesak.

Elkeen van ons is in ‘n geveg teen die donker. Hierdie geveg is ‘n geestelike geveg. Niemand van ons kan en mag sê: Ek is nie iemand wat veg nie of ek is nie eintlik ‘n vegter nie. Elke enkele mens, en veral ‘n Christen, is jou lewe deur in ‘n geestelike geveg teen geestelike donkerte.

Johannes skryf vir ons oor hierdie geestelike geveg in drie verse in sy eerste brief:

1 Joh.1:6“Maar as ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie”.

1 Joh.1:8“As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie”.

1 Joh.1:10“As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy Woord nie in ons nie”.

Ons kan begin deur te sê dat elkeen van ons se geestelike geveg ‘n geveg teen sonde is!

Waarteen moet ek presies veg?

 • Teen die sonde dat ek sê ek glo in Jesus Christus, maar in wat ek dink en sê en doen, is ek in die donkerte van sonde. My gedagtes en my woorde en my dade pas nie by iemand wat in Jesus Christus glo en een met Hom is nie. Daar was mense toe Johannes hierdie brief geskryf het en daar is wat vandag steeds so leef: My geloof en wat ek met my lewe doen het niks met mekaar te maak nie. Die mens wat so dink en leef lewe ‘n leuen.
 • Teen die ontkenning dat ek sonde het. Dit is sonde om te dink ek het nie regtig sonde het nie. Ek staan soggens op met die gedagte dat ek nie vandag in ‘n geestelike geveg teen sonde hoef te wees nie. Ek dink so, want ek dink eintlik hier diep binne my dat ek nie ‘n sondige mens is wat sonde doen nie. Al wat ek in werklikheid doen, is om myself te bedrieg.
 • Teen die ontkenning dat ek sonde gedoen het of om sonde minder verkeerd te wil maak as wat dit is. Twee voorbeelde is: Ek gebruik vuil taal teen die Here se opdrag in 4:29 of ek bly baie weg van die erediens (ek praat van voor die Coronavirus) teen die Here se opdrag in Hebr.10:25. Ek doen hierdie verkeerde dinge, maar dit is nie vir my sonde nie, want ek dink ek kan redes gee waarom ek gedoen het wat ek gedoen het. Wie so dink en leef, maak in werklikheid vir God tot ‘n leuenaar.

Elke Christen het nodig om te hoor wat die Heilige Gees vir my in Johannes se eerste brief sê. Elkeen moet besef dat ek in ‘n baie ernstige veg teen die donkerte van die sonde in my lewe besig moet wees, my hele lewe deur.

 1. Deur JESUS CHRISTUS kan ons in die LIG lewe

Hierdie deel van Johannes se brief gaan oor GOD wat LIG is. Ons weet nou dat Hy sy LIG vir ons gee in sy Seun wat Hy na die wêreld gestuur het.

Oor ons lewe in die LIG deur Jesus Christus, het Johannes so in sy brief geskryf:

1 Joh.1:7 – “Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan die selfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde”.

1 Joh.1:9“Maar as ons ons sonde bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

1 Joh.2:1,2“….En as een van ons sondig – ons het Jesus Christus, die Regverdige, as ons Voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die hele wêreld.”

Om sonde te wil ontken of minder verkeerd te wil maak, laat my in groot moeilikheid beland. Ek leef dan weg van Jesus Christus. As ek my lewe deur my sonde ontken of dink my sonde is darem nie so reg nie, leef ek in werklikheid my lewe deur sonder Jesus Christus, al sê ek ek glo in Hom. As ek nie so baie sonde het nie en as my sonde nie so erg is nie, waarom moes Jesus die verskriklike dood aan die kruis gesterf het?

Daar is net EEN manier om in GOD se LIG te lewe. Eintlik moet mens anders praat. Daar is net EEN Persoon wat my kan help om in GOD se LIG te lewe. Hierdie Persoon is God se Seun, Jesus Christus wat vir my gesterf en opgestaan het.

Elkeen van ons moet weet en dan sonder enige twyfel weet:

 • Ek het Jesus Christus elke oomblik van my hele lewe op aarde nodig!
 • Sonder Hom is ek in die totale donkerte van sonde en kan ek nie leef nie!

Glo daarom in Jesus Christus wat vir jou gekruisig is en vir jou opgestaan het met jou hele hart.

Hierdie geloof met ‘n opregte hart, kry jy net by die Heilige Gees.

Die Heilige Gees gee hierdie geloof net deur God se Woord, die Bybel.

Sorg daarom dat jy jou lewe deur gereeld en in diepte met die Bybel besig is.

Die Heilige Gees kom in jou verstand en hart in, sodat jy kan glo.

Laat die Heilige Gees dan in jou werk.

Laat Hy jou lewe met God se Woord regeer en beskik.

Lewe dan deur die Gees met opregte geloof in Jesus Christus naby God en vir Hom.

So ‘n lewe is nie langer ‘n lewe in die donkerte van sonde nie, maar in die LIG wat GOD gee.

 1. Lewe in die LIG is lewe in gehoorsaamheid en liefde

In die laaste kerngedagte kyk ons hoe na hom om in die LIG wat GOD gee te leef.

Gehoorsaamheid aan God (1 Joh.2:4) – Dit help nie ek sê ek ken God nie, maar ek gehoorsaam nie sy gebooie nie. God het tien gebooie gegee. Ons kry die gebooie in Eks.20 en Dt.5. Die verklaring van die gebooie kry ons in Mt.5 – 7 en Sondag 34 – 44 van die Heidelbergse Kategismus.

Liefde vir my medegelowige (1 Joh.2:10) – Johannes gebruik die woord broer. Hy bedoel die mens wat in Jesus Christus glo en God as Vader het. Johannes skryf daarom hier oor liefde vir my medegelowige in my gesin, in my gemeente, by my werk of waar ek met ander gelowiges in Jesus Christus in aanraking kom. Johannes skryf nie oor liefde vir enigeen nie. Hy skryf hier oor liefde vir my medegelowige. Liefde waarvan Johannes skryf is liefde wat doen. Ek het my medegelowige lief wanneer ek goed aan hom of haar doen.

Lewe in ons land lyk so sondig en stukkend, omdat gehoorsaamheid en liefde deur verreweg die meeste mense weggegooi is. Hierdie sondige en stukkende land het Christene nodig wat in GOD se LIG leef deur gehoorsaamheid aan Hom en liefde vir my medegelowige.

Laat die Heilige Gees jou beheers.

Leef deur die Heilige Gees wat jou lei.

Wees jy die Christen wat God openlik gehoorsaam.

Wees jy die Christen wat jou medegelowige liefhet en jou liefde wys in die goed wat jy doen.

Gebed

Seën: Drie-enige God ons bid vir u genade, u liefde en u gemeenskap, want ons het dit so nodig.

Amen