Ons Kerkgebou

Argiewe

Jesus Christus is die Enigste Een wat die groot afstand tussen God en ons wegneem

Lees: Eksodus 3:1-6

Inleiding:

Volgende Sondag, as die Here wil, het ons Nagmaal. Ons praat van die heilige Nagmaal, want God se Seun, Jesus Christus, het Nagmaal vir sy kerk afgesonder as ‘n baie spesiale geleentheid. Met Nagmaal kom ‘n gemeente op ‘n spesiuale manier voor God.

God is volmaak heilig. Elkeen van ons is sondig. Die vraag is: Hoe kan sondige mense voor die heilige God kom en nagmaal gebruik?

Tema: Jesus Christus is die Enigste Een wat die groot afstand tussen God en ons wegneem

 1. Moses in God se teenwoordigheid die dag naby Horeb

Moses het, nadat hy die Egiptiese man doodgeslaan het en die farao daarvan gehoor het, uit Egipte gevlug en in Midian gaan bly. Daar het hy getrou en sy skoonpa se kleinvee opgepas.

Op ‘n keer is hy met die kleinvee diep die woestyn in tot naby die Horebberg. Moses het reeds in sy lewe baie beleef. Daardie dag by die berg het hy ‘n geweldige gebeurtenis beloeef.

Kom ons kyk eers na wie Moses was.

 • Hy was die die seun van gelowige ouers. Sy ouers, Amram en Jogebed se geloof word in die hoofstuk oor die gelowiges van die Ou Testament, 11 genoem.
 • Moses is op ‘n wonderlike manier in Egipte van die dood gered.
 • Hy het in die farao se paleis groot geword, maar hy wou in die genadeverbond lewe.
 • Op ‘n dag wou hy ‘n man uit Israel help wat deur ‘n Egiptenaar geslaan is.Die uiteinde daarvan was dat Moses die Egiptiese man doodgeslaan het.
 • Hy en sy vrou het ‘n seun met die naam, Gersom gehad, maar het nie die Here gehoorsaam en sy seun besny nie
 • Moses was ‘n gelowige in die genadeverbond, maar ons weet uit die res van hoofstuk 3 dat Hy God nog nie goed geken het nie.

Ons kan van Moses sê dat hy ‘n gelowige in die genadeverbond en ook ‘n sondige mens was.

Ons is besig om Nagmaal te nader. Vanoggend se erediens is ons Voorbereidingdiens vir Nagmaal. Ons is gelowiges in die genadeverbond, maar ons is voor God ook sondige mense.

 1. Die Here is die allerhoogste heilige God van die genadeverbond

Die Here se verskyning in doringbos wat bly brand het en nie uitgebrand het nie het twee baie belangrike betekenisse gehad.

Die eerste betekenis: God is ewig getrou aan sy genadeverbond. Hy het Israel se gebede gehoor, hulle nood gesien en besluit om op te tree. Hy het Moses gekies om Israel uit Egipte te lei

Die tweede betekenis: God is volmaak heilig. Heilig beteken Hy sonder Homself van alles en almal af, want Hy is volmaak sonder sonde. God se heiligheid beteken verder dat Hy sonde glad nie verdra nie.

Die Here se verskyning daardie dag het vir Moses gesê en sê vir ons vandag dat ons net met die grootste eerbied oor God mag dink, van Hom mag praat en voor Hom mag leef. God is nie Iemand alledaags en gewoon oor Wie ons gewoonweg kan dink en praat nie. Hy is die Allerhoogste in die hemel.

Vanoggend met hierdie Voorberedingsdiens en volgende Sondag, as die Here wil met Nagmaal, is ons in die teenwoordigheid van die heilige God. Elkeen van ons moet maar goed en diep hieroor nadink en besef wat gebeur.

 1. Die afstand tussen God en mens is onoorbrugbaar groot.

‘n Doringbos wat aanhou brand en nie uitbrand nie, is vreemd. Moses het gedink dit was uitsonderlik. Hy het nader gegaan om te sien wat presies aangegaan het.

Op daardie oomblik het iets geweldigs gebeur. God het uit die doringbos na Moses geroep en hom op sy naam genoem. Moses het nie mooi geweet Wie God was nie, maar God het Moses geken en hom op sy naam geroep.

Moses het geantwoord. Daarop het die Here vir Moses hierdie woorde gesê: “Moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is heilige grond” (Eks.3:5).

Wanneer die allerhoogste heilige God op ‘n spesiale manier teenwoordig is, bly niks dieselfde nie. Moses het ‘n gewone doringbos gesien. Doringbosse wat in die veld brand was bekend, maar met God in die doringbos, het die bos nie uitgebrand nie. Dit was gewone woestynsand, waarskynlik klipperige grond, omdat die plek naby die berg was. Met God daar op ‘n spesiale manier teenwoordig, het die grond heilige grond geword.

Met Nagmaal gebruik ons gewone brood en gewone wyn. Maar, omdat God deur sy Seun Jesus Christus op ‘n spesiale manier by Nagmaal teenwoordig is, is dit nie ‘n gewone ete met brood en wyn nie. Ons praat van die heilige Nagmaal.

Moses kon nie sommer gewoonweg met al sy sonde daar voor God kom, asof dit alledaags was nie. Hy moes sy skoene uittrek. Dit beteken dat daar ‘n baie groot afstand tussen die heilige God en ‘n nietige sondige mens is. Moses moes met nederigheid oor sy sondigheid en met eerbied oor God se heiligheid daar voor God staan.

Nederigheid en berou oor elkeen van ons se sonde, oor ons gemeente se sonde, ons gesinne en familiie se sonde en ons land en volk se sonde is nodig om voor God te kom met Nagmaal.

Verder kan ons net met die grootste eerbied vir God Nagmaal toe kom, want tussen die heilige God en ons sondige mense is daar ‘n onoorbrugbare groot afstand.

Dit is nodig dat elkeen versigtig Nagmaal toe sal kom. Daarom het ons ‘n Voorbereidingsdiens en nog meer tyd vir voorbereiding om Nagmaal toe te kom.

Die afstand tussen God en Moses was onoorbrugbaar groot

So is ook die afstand tussen God en enige mens, elkeen van ons hier ook.

 1. God alleen en net deur sy Seun neem die afstand weg tussen Hom en ons

Daar was ‘n baie groot afstand tussen die heilige God en Moses. Maar die Here het na Moses toe gekom om hom te stuur om Israel uit Egipte, uit die slawerny en doodsomstandighede te lei.

Hoe het dit gebeur dat die onoorbrugbare afstand tussen God en Moses oorkom is, sodat God en Moses met mekaar kon praat  en God Moses kon stuur om Israel uit Egipte te lei?

God self en Hy alleen het die afstand tussen Hom en Moses weggeneem. Hy het Homself aan Moses as die Verbondsgod bekendgemaak: “Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob” (Eks.3:6).

God se genade in die verbond het gemaak dat Moses in sy teenwoordigheid kon kom, na Hom kon luister, met Hom kon praat. Dit is net genade dat Moses God kon dien deur Israel uit Egipte te lei

Ons het die Nuwe Testament. Uit die Nuwe Testament weet ons dat elkeen wat aan Jesus Christus behoort is ook in die genadeverbond is (Gal.3:29).

Ek behoort aan Jesus Christus, want Hy het vir my gesterf en opgestaan. Hy het deur sy kruisiging en opstanding ons sonde weggeneem. Deur Jesus Christus is ons nie meer in die mag van die duiwel en sonde nie. Ons is nou verloste nuwe mense. Al is ons nog nietig en sondig, ons kan op grond van wat die Here Jesus vir ons gedoen het, in God se teenwoordigheid kom en Nagmaal kan gebruik.

Gebruik dan met die Heilige Gees se hulp hierdie week om geestelik voor te berei vir Nagmaal. Kom dan deur die Heilige Gees met ‘n goed voorbereide hart na die heilige Nagmaal toe.

Gebed

Christus se kerk leef in ‘n sondige wêreld onder God se sorg

Inleiding:

In Daniël 8 het ons ‘n gebeurtenis wat plaasgevind het voor Daniël 5. God leer ons deur ‘n gesig wat Hy Daniël laat sien het, hoe sondig en vyandig die wêreld teen Christus se kerk is. Hy leer ons ook dat God vir sy kerk sorg.

Tema: Christus se kerk leef in ‘n sondige wêreld onder God se sorg

 1. Christus se kerk leef in ‘n sondige wêreld

Die land was Babel. Die provinsie was Elam. Die stad Susan. Die plek by die Ulairivier. Wanneer ‘n mens soveel besonderhede het, weet jy jy  het met die werklikheid te doen. Ons het ook nog die jaar waarin hierdie geskiedenis gebeur het. Dit was in die derde jaar van Belsasar se regering.

God wat in die hemel is, het vir Daniël ‘n gesig laat sien. Dit was hierdie keer nie ‘n droom nie.

Die gesig het hoofsaaklik uit ‘n skaapram en ‘n bokram bestaan. Die eerste deel van Daniël se gesig het so gelyk:

 • ‘n Skaapram met horings het by die rivier gestaan.
 • Die een horing was langer as die ander en het later uitgekom
 • Die skaapram het na die weste, die noorde en die suide gestoot
 • Die ram was baie sterk, niemand ko niets teen hom doen nie en hy het gemaak soos hy wil.

Die tweede deel van die gesig het so gelyk:

 • Daar het ‘n bokram uit die weste gekom wat so vinnig beweeg het dat sy pote nie grond geraak het nie.
 • Die bokram het ‘n opvallende horing tussen sy oë gehad.
 • Hy het op die skaapram afgestorm en hom gestamp dat twee horings afgebreek het.
 • Die bokram was te sterk en het die skaapram vermorsel.
 • Die bokram het magtig geword, maar toe hy op sy sterkste was, is die horing tussen sy oë afgebreek.
 • In die een horing se plek het vier ander uitgekom wat in die vier windrigtings gewys het.
 • Uit een van die vier horings het ‘n horing gekom wat eers lelik was, maar later magtig geword het na die suide, die ooste en na die pragtige land se kant toe.
 • Hierdie horing het selfs die hemelse leërmag aangedurf en party sterre op die grond gegooi en vertrap.
 • Hy het selfs die Hoof van die hemelse leër aangedurf. Hy het dit gedoen deur die daaglikse offer te verbied en die heilige woning af te breek.
 • Hy het verder gegaan en ‘n sondige erediens in die plek van die daaglikse offer ingestel en die ware godsdiens vertrap.
 • Hierdie horing was voorspoedig in alles wat hy gedoen het.

Die derde deel van die gesig het toe aangebreek.

 • Een hemelwese het ‘n ander gevra hoe lank hierdie verskriklike dinge sou aanhou.
 • Die hemelwese het vir Daniël gesê dat die tyd tweeduisend driehonderd aande en oggende sou aanhou. Na hierdie tyd sou die heiligdom herstel word.

Hierna wou Daniël weet wat alles beteken. Daar het iemand soos ‘n man voor Daniël gestaan. Daniël hget ‘n stem uit die Ulairivier hoor roep: Gabriël, verklaar vir Daniël die gesig.

Gabriël het nader gekom en vir Daniël gesê dat die gesig op die eindtyd gewys het.

Hierdie gesig en die teenwoordigheid van die engel was vir Daniël so erg dat hy bewusteloos geword het en op die grond geval en bly lê. Die engel het hom opgetel en hom vertel wat die gesig beteken het.

Ek gaan nou die engel se verklaring gee en wanneer nodig die geskiedenis gebruik om name aan die figure in die gesig te gee en ook sê wat hulle gedoen het.

Die skaapram was die ryk van Medië en Persië.

Die bokram was Griekeland.  Die groot horing was Alexander die Grote. Hy het op die hoogtepunt van sy regeertyd gesterf. Hy was 33 jaar oud. Vier generaals wat naby Alexander was het die regeerders in sy plek geword. Hulle name is bekend, maar dit is nie nodig om gelowiges daarmee te vermoei nie.

Aan die einde van hierdie tyd, sal ‘n koning op die toneel verskyn. Sy naam is Antiochus uit die Siriese deel van Alexander se ryk wat na hom deur Seleuces regeer is. Antiochus het 175 tot 163 v.C. regeer.

Wat het Antiochus alles gedoen? Die volgende was van sy sondige dade:

 • Hy het Palestina verower, die “Pragtige land” waarvan die engel gepraat het. Hy het die Joodse godsdiens wat op die Ou Testament berus het probeer uitroei.
 • Hy het die voorlees van die wet verbied en die rolle waarop die wet geskryf was, verbrand.
 • Hy het die onderhouding van die sabbat en die besnydenis as teken van die genadeverbond verbied.
 • Hiermee saam het hy die daaglikse brandoffer wat elke oggend en elke aand gebring moes word (Num.28:1-8) Hierdie offer was die simbool van Juda se verhouding met God en hulle lewe in sy diens.
 • Hy het gelowige Jode wat steeds offers aan God wou bring en die besnydenis aan hulle seuntjies wou aanbring op wrede maniere doodgemaak.
 • Hy het varkvleis op die altaar in die tempel aan die Griekse afgod Zeus laat offer.
 • Hy het teen God opgestaan en homself die naam Antiochus Epifanes gegee wat beteken dat hy homself as god gesien het.

Ons sien in Antiochus iemand wat die Antichris in sy lewe wys en dit nog voor Christus aarde toe gekom het. Ons kan wat Antiochus gedoen het, so saamvat: Hy het alles gedoen wat hy kon, om Juda te laat ophou om in die genadeverbond met God te leef.

En….hy het dit reggekry!

Die vraag van die een hemelse wese aan die ander een was: Hoe lank sou hierdie verskriklike tyd duur? Die antwoord Tweeduisend driehonderd oggende en aande. Dit sal niemand help om werklike dae te wil tel nie. Omdat Daniël ‘n gesig gesien het, moet ons die getal simbolies verstaan. Duisend is ‘n volle tydperk. Tweeduisend beklemtoon die volle tydperk. Driehonderd is die kleinste deel van duisend, wat beteken die slegte tydperk sal kort wees voor die heiligdom weer herstel sal word.  Teen 165 v.C. het die Makkabeërs wat sterk weerstand teen Antochus begin bied het, onder leiding van Judas Makkabeus weer die tempel ingebruik geneem met die fees van die tempelwysing waarvan ons onder andere in Joh.10:22 lees.

Hierdie geskiedenis gaan in die eerste plek oor die geskiedenis van die verbondsvolk, dit is Christus se kerk, tot voor sy koms na die aarde. Veral Alexander die grote met sy afgode, die Grieke se losbandigheid, en daarna Antiochus met sy wrede vervolging en onderdrukking van die kerk, wys ons dat die kerk van Christus in ‘n sondige wêreld leef. Vir ‘n tyd het dit gelyk of die bose die kerk sou vernietig. Wat met Christus se kerk gebeur het voor sy koms, het reeds begin gebeur ook na sy koms, sy kruisiging, opstanding en hemelvaart en gebeur in ons tyd.

Na Antiochus was daar nog baie keer dat die kerk van Christus wreed vervolg is. Op 23 en 24 Agustus 1572 is tot soveel as 70 000 Christengelowiges in Frankryk wreed doodgemaak, omdat hulle in Jesus Christus as hulle enigste Verlosser geglo het.

Pakistan wat nou so rustig met ‘n kriekettoer in ons land besig is, is die vyfde gevaarlikste land vir Christene in die wêreld. Twee lande uit Afrika, Somalië en Libië is onder die vyf lande wat Christene die ergste vervolg.

Verlede jaar is net meer as 4 700 Christene ter wille van hulle geloof in Christus wêreldwyd doodgemaak. Omtrent net soveel is vir hulle geloof gearresteer en in die tronk gegooi. Gaan ons op verlede jaar se syfers, sal daar vandag, op hierdie Sondag, in die wêreld 13 Christene vir hulle geloof doodgemaak word.

Hier by ons, word Christene nog nie doodgemaak oor ons geloof in Jesus Christus as ons enigste Verlosser nie. Die weerstand van die wêreld tyeen die kerk lê op ‘n ander vlak. In Suid-Afrika word Jesus lank nie meer gesien as die enigste Verlosser nie. Hy is bloot een van baie. Die Bybel is ook maar net ‘n boek van een van baie godsdienste.

Die agteruitgang van die kerk in terme van getalle en geloofdiepte en die waarheid net van die Bybel dat Jesus alleen die enigste werklike Verlosser van sondaars is, is reeds in ons land duidelik. Die wêreldse manier van leef, weg van Jesus Christus, word al sterker in ons land en die mense wat so ‘n lewe verkies al meer. Dit is die kerk van Christus wat swaarkry en die sondige wêreld wat floreer. Wanneer die wêreld floreer, kry die kerk van Christus al swaarder.

 1. God versorg sy kerk

Die verbondsvolk wat in die tyd van die ballingskap tot met Jesus se koms so swaargekry het, het aan God behoort. Ons wat na Jesus se koms na die aarde en sy hemelvaart leef, weet die kerk is Jesus Christus se kerk. Die kerk van die Nuwe Testament is in werklikheid die uitbreiding van die verbondsvolk van die Ou Testament.

In die sondige wêreld wat die kerk soveel leed aangedoen het en in die toekoms nog leed sal aandoen, versorg God steeds sy kerk.

Waarin sien ons God se sorg vir sy kerk?

 • Sy verbondsvolk is syne. Vir ons beteken dit dat ons gemeente aan Jesus Christus behoort. Hy het ons met sy kruisiging en opstanding syne gemaak. Omdat ons gemeente aan Christus behoort, beteken dit nie die lewe in ‘n sondige wêreld is maklik en sonder baie swaarkry nie.
 • God sorg vir ons deur ons te vertel en te leer wat op ons gemeente wag in hierdie sondige wêreld. Die wêreld en uiteindelik die Antichris wil alles wat vir ons geloof belangrik en kosbaar is, vernietig.
 • Omdat God ons dit sê, weet ons die sondige wêreld kry soms die oorhand, maar dit duur nie vir altyd nie. God vernietig uiteindelik elke vyand van Christus se kerk wat die kerk, wat ons gemeente leed wil aandoen. Hy bring wêreldleiers se regeertyd tot ‘n einde.
 • In swaarkrytye het ons God se Woord, die Bybel en ons het die Heilige Gees, ons Trooster om ons staande te hou.
 • Ons het ook nagmaal waardeur die Heilige Gees ons geloof sterker maak om in hierdie sondige land staande te kan bly.
 1. My lewe as lid van Christus se kerk in die wêreld

Die sondige wêreldleiers, veral Alexander die Grote het baie mense baie sterk beïnvloed.  Die Jode se godsdiens en verhouding met God het oppervlakkig geword. Dit het veroorsaak dat baie onder Antiochus se regering weggedwaal het van God en sy Woord.

Die mens het sedert Antiochus nie opgehou om van die Here weg te dwaal nie. Ons sien dit in ons eie land. Baie het van God weggedwaal en is steeds ver van Hom af. Sondae se eredienste wys dit duidelik. Maar lewe in Suid-Afrika van Maandag tot Saterdag wys net so duidelik hoe ver hierdie land van God af is.

Die vraag is: Waar staan ek met God, wanneer sy kerk swaarkry?

 • Daar is die mens wat nie kans sien vir ‘n kerk wat swaarkry nie en dan los van die kerk van Christus begin leef.
 • Die mens stel nie langer in die Bybel belang nie.
 • So iemand word soos die wêreld, pas maklik by die wêreld in en leef soos die wêreld.
 • ‘n Lewe sonder God buite sy kerk is ‘n lewe sonder verlossing, sonder saligheid en is ‘n lewe wat in God se ewige oordeel sal eindig.

Jy is anders. Jy het Jesus Christus in jou lewe. Jy het God se Woord in jou huis en by jou. Jy het die Heilige Gees om jou te leer en te lei.

 • Leef anders. Soek God. Leef met die Bybel oop elke dag. Lees en luister wat God vir jou sê. Kry insig om te verstaan wat met Christus se kerk in die wêreld gebeur.
 • Leef ‘n lewe van gebed. Praat met God. Bid vir Christus se kerk. Bid vir ons gemeente. Vra, pleit en dank God vir sy sorg.
 • Kry sekerheid dat God nooit die werke van sy hande laat vaar nie en dat die bose Christus se kerk, ons gemeente in ewigheid nie sal oorweldig nie.
 • Leef met die troos wat die Heilige Gees gee, dat Hy ons gemeente na die ewigheid sal lei.

Gebed

Net die mense wat aan Jesus Christus, die Regeerder van die heelal behoort, sal voor die heilige God bly lewe

Lees: Daniël 7

Inleiding:

Die boek Daniël bestaan uit twee verskillende dele. Ons kry die geskiedenis soos dit regtig gebeur het. Ons noem dit openbaringsgeskiedenis, want God maak Homself in die geskiedenis bekend. Tot dusver het ons in Daniël, buiten Nebukadnesar se twee drome, met geskiedenis te doen gekry soos dit regtig gebeur het.

Dan bestaan Daniël ook uit profetiese dele waar hy gesigte en drome gehad het. Hoofstuk 7 is so ‘n deel. In so ‘n profesie is dit dikwels moeilik om te verstaan waaroor die profesie gaan. Wat moet gebeur, is dat ek dit wat God bekend wil maak, sal ontdek in so ‘n deel soos Daniël 7.

Tema: Net die mense wat aan Jesus Christus, die Regeerder van die heelal behoort, sal voor die heilige God bly lewe

 1.  Die ganse mensdom leef voor die heilige God

Die hele eerste deel van die profesie van Jesaja gaan oor die heilige van Israel se openbaring aan sy sondige verbondsvolk.

In die Nuwe Testament kry ons die opdrag: “Wees heilig, want Ek is heilig” (1 Pet.1:16).

Daniël het ‘n droom wat God hom een nag gegee het, neergeskryf. In een deel van sy droom het Daniël “Hy wat ewig lewe” gesien. Sy klere was so wit soos sneeu. Hy het op sy troon gaan sit. Die troon was van vuurvlamme met wiele van vuur. Vuur het uit die troon gestroom en verder gevloei. Nadat “Hy wat ewig lewe” op sy troon gaan sit het, het ‘n hofsitting begin en die boeke met aanklagte is oopgemaak.

In so ‘n droom is dit nie moontlik om elke fynste besonderheid te verstaan en duidelik te maak nie. Daarom kyk ons na die belangrikste waarhede in die droom wat die Here aan Daniël gegee het.

“Hy wat ewig lewe” is die ewige, almagtige, allerhoogste God.

Dat sy klere wit was en Hy op ‘n troon van vuur sit en ‘n hofsaak begin, beteken Hy is die allerhoogste Regter wat oordeel. Hy oordeel die sondige wêreld, omdat  Hy heilig is en sonde nie kan verdra nie.

Die wêreld vandag maak asof omtrent niks meer sonde is nie en sien die allerhoogste God glad nie meer as die Een wat sonde met die ewige dood straf nie.

Elkeen van ons moet anders dink en glo oor sonde, want ons is anders. Ons almal moet regtig besef God is heilig. Dat Hy heilig is, beteken –

 • Hy sonder Hom af van alles en almal. Hy is ver hoog verhewe bo alles en almal.
 • Hy sonder Hom veral van sonde af. Hy verdra sonde nie vir ‘n breukdeel van ‘n oomblik nie. Hy tree teen sonde op. Hy straf sonde met die ewige dood.

Daniël het in sy droom gesien dat die groot see onstuimig word en vier groot diere uit die see opkom. Die diere was ‘n leeu, ‘n beer, ‘n luiperd en ‘n vreesaanjaende dier. Die seen en die diere beeld die sondige en stukkende wêreld met sy wêreldleiers uit. Hierdie vier diere stem ooreen met die dele van die beeld wat Nebukadnesar in sy droom gesien het.

Hierdie droom kan mens so verstaan:

 • Die leeu met arendsvlerke is Nebukadnesar en sy Babiloniese ryk. Ons weet dit, omdat Babel in die Bybel self ‘n leeu (Jer.50:17) en ‘n arend (Hab.1:8) genoem word.
 • Die beer wys na die Medies-Persiese ryk met sy krag.
 • Die luiperd wat so vinnig beweeg wys na die Grieks-Masedoniese ryk onder Alexander die Grote. Alexander het met oorloë baie lande aan hom onderwerp en eintlik baie vinnig ‘n wêreldheerser geword.
 • Die vierde dier wys op die Romeinse wêreldmag in al sy verskriklike sondigheid en vreesaanjaende onderdrukking van soveel lande en volke. Oor die vierde dier nog net dit. Sy lewe bestaan uit drie dele:
 • Die eerste: Die dier self is die Romeinse keisers met hulle sondige soeke na mag wat soveel met geweld vertrap het. Hy sal die hele wêreld oorheers. Die woorde is “insluk, verwoes en vertrap”. Wat het die Romeine gedoen?  Afgode in oormaat. Onsedelikheid wat geen perke geken het nie.  Wreedaardige geweld. Oormatige eet- en drinkpartytjies. Veheerliking van die menslike liggaam in kuns en sport. Enigeen wat nie hiermee saam wou gaan nie, is vertrap.
 • Die tweede tydperk: In 476 n.C. het die Romeinse wêreldmag tot ‘n einde gekom. Die tien horings uit sy kop wys op wêreldregerings en -leiers wat uit die Romeinse ryk gekom het, byvoorbeeld Europa.
 • Die derde: Die klein horinkie wys op die Antichris en die verskillende wêreldleiers en -regerings wat die kenmerke van die Antichris vertoon.

Die res van die droom beeld uit wat God met die sondige wêreld en leiers laat gebeur.

In die droom wat God vir Daniël gegee het, leer ons dat die ganse mensdom voor die heilige God leef. Hy sien en hoor en weet alles.

Wêreldleiers en -regerings moet weet dat almal voor die heilige God leef. Ek, Christengelowige moet regtig ook besef dat ek oral en altyd voor die heilige God leef. Hy sien alles in my lewe. Hy hoor alles. Hy weet alles.

 1. God se oordeel oor die mensdom is vernietigend

Daniël het gesien dat God op sy troon gaan sit, dat ‘n hofsaak begin en dat die boeke met die aanklagte oopgemaak word.

Die eerste wat Daniël gesien het, is die vierde dier met die horinkie wat teen God laster, die gelowiges wat aan God behoort, vervolg, die godsdiens probeer verander het en die samelewing omver probeer gooi, wat vernietig word. Vir ‘n tyd deur God bepaal, sal die gelowiges in die Antichris se mag oorgegee word. Dit sal later voel of die tyd nog baie lank sal aanhou, maar God sal sy mag skielik beëindig. Die almagtige en heilige God sal die Antichris vernietig deur hom in die vuur te gooi. Hierdie vuur is God se ewige oordeel in die hel. Daar sal almal wat die Antichris geglo het, en hom aangehang en gevolg het, ook beland.

Die ander diere se mag sal ook van hulle weggeneem word. Hierdie wêreldleiers en -regerings was voor die Romeinse ryk, maar hulle word na die Romeine genoem, omdat hulle nie so baie, soveel leed aangedoen het soos Rome en die leiers en regerings wat na Rome gekom het nie.

Die Here leer ons in Daniël se droom dat Hy sondige wêrelleiers en hulle regerings vernietigend straf. Van Nebukadneser en Babel, Medië en Persië, Die Grieks-Masedoniese mag en die Romeinse ryk is heeltemal niks oor nie. En God se oordeel oor hulle is nog nie klaar nie. Die verskrikking van finale oordeel sal hulle nog beleef, wanneer Jesus Christus weer as Regter kom.

Nie net wêreldleiers en -regerings van die verlede nie, maar ook dié van vandag sal vernietigend geoordeel word deur die heilige God. Die afgelope week juis, het ‘n leier van ‘n groot wêreldmoondheid God se heilige Naam gelaster. As die leier en sy land se mense hulle nie van hierdie verskriklike sonde teen die derde gebod bekeer nie, sal hulle met hulle sterk politieke mag, hulle ekonomiese kragtigheid en hulle militêre vermoë en al die heilige God se oordeel beleef, sodat daar niks van hulle oorbly nie, behalwe ‘n geween en gekners van tande onder God se ewige oordeel.

Elke leier, elke regering en elke land, elke mens wat nie opreg in die enige ware God glo en Hom openlik as die enigste God aanbid en volg nie, sal saam met die Antichris in die ewige vuur beland wat God voorberei het.

 1. God het sy Seun die almagtige Regeerder van die heelal gemaak

Daniël se droom het aangehou. Na hierdie verskriklike diere en hulle amper onbeskryflike sondige lewe in die wêreld, het Daniël Iemand soos ‘n mens gesien. Hierdie mens was ook God, want Hy het in die wolke gekom. Daar is van ewigheid af en tot in alle ewigheid net Een wat mens en God tegelyk is, en dit is Jesus Christus. Daniël het in die toekoms kon inkyk en Jesus Christus, God se Seun sien.

Jesus het na God toe gegaan. Hy het ewige regeermag, eer en koningskap van God gekry. Al die volke, nasies en taalgroepe sal Hom dien.

Ons weet dat God sy Seun Hoof van die heelal en Hoof van sy kerk gemaak het, na sy kruisiging en opstanding en sy hemelvaart. Wanneer Jesus Christus op die wolke as Regter verskyn, sal al die volke, nasies en tale voor Hom buig.

Elke enkele wêreldleier en -regering, elke enkele mens wat nou so huiwerig is om te glo en te sê dat Jesus Christus, God se Seun die enigste Verlosser is, sal op daardie dag voor Hom moet buig en sy ewige oordeel aanvaar.

 1. Net die gelowige wat aan Jesus behoort sal bly leef

In die droom wat God vir Daniël gegee het, leer ons dat Jesus Christus die Een is wat bepaal wie ewig lewe en wie ewig sterf.

Wanneer die Here Jesus weer kom, breek die laaste hofsitting vir die finale oordeel aan. Hy is die hemelse Regter wat dan ewig oordeel. Elke wêreldleier en -regering, elke enkele mens wat nie in Jesus ons enigste Verlosser geglo het, nie sal veroordeel word (Mk.16:16). Dit sluit wêreldleiers, -regerings en elke enkele mens in. Elkeen in die wêreld wat dink en leef, asof sy of hy in beheer is, moet weet: Die hemelse Regter kom. Wie nie in Hom gegelo het nie, Hom nie geken het nie en nie van Hom voor ander getuig het nie, sal ewig verlore gaan.

Aan die anderkant: Elkeen wat in Hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar ewig lewe ontvang (Joh.3:16) en by Jesus Christus in die hemel wees. Dit is die lewe in ewige oorwinning oor die duiwel en al sy boosheid, die sondige wêreld en sy verleidelikheid en my eie sondigheid met sy swakheid.

Hierdie droom wat Daniël by God gekry het, het hom baie ontstel. Dit kan nie anders nie. Wanneer ‘n mens hoor wat die heilige God sê oor die sondige wêreld en sy ewige oordeel, dan skrik ‘n mens en is jy baie ontsteld.

Lees dan Daniël 7. Bid en vra die Heilige Gees om jou te help om te verstaan wat God in die hoofstuk sê. Dank God vir sy genade, dat jy nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het, omdat jy in sy Seun, jou Verlosser glo.

Gebed

Die graf was leeg, die kopdoek opgerol, want Jesus het opgestaan en Hy leef!

Lees: Johannes 20:1-10

Inleiding:

Hierdie naweek is elke jaar ‘n besonder belangrike naweek in die kerklike jaar. Dit is die naweek wanneer ons veral dink aan Jesus Christus se kruisiging en opstanding. Ons herdenk die twee geweldige gebeurtenisse hierdie tyd van die jaar, omdat dit min of meer ooreenstem met die tyd toe die regtig gebeur het soveel eeue gelede.

Vrydag se preek het hoofsaaklik gegaan oor Jesus Christus se donkerste Vrydag, sodat ons elke jaar Goeie Vrydag kan beleef.

Vandag se preek gaan oor die almagtige wonder van ons Verlosser se opstanding uit die dood.

Tema: Die graf was leeg, die kopdoek opgerol, want Jesus het opgestaan en Hy leef!

 1. Die boodskappers dat Jesus opgestaan het

Mense reageer baie verskillend wanneer dit by Jesus se opstanding uit die dood kom. Hier is voorbeelde van hoe mense reageer:

 • Ten tye van Jesus se lewe op aarde was daar onder die Jode ‘n geloofsgroep die Sadduseërs wat glad nie in die opstanding uit die dood geglo het nie (Mt.22).
 • Toe die mense in Athene Paulus oor die opstanding uit die dood hoor praat, het party hom uitgelag en ander wou nog meer hoor (Ha.17).
 • Toe Paulus homself voor koning Agrippa verdedig en van Jesus se opstanding uit die dood vertel het, het goewerneur Festus wat teenwoordig was, op Paulus geskreeu:”Jy is mal Paulus! Jou groot geleerdheid maak jou mal! (Ha.26).

Ons het ook nodig om te reageer op die boodskap dat Jesus Christus, ons Verlosser uit die dood opgestaan het.

Kom ons kyk na die boodskappers waarvan Johannes geskryf het.

Die leë graf

Die Sondagmôre vroeg is Maria Magdalena na Jesus se graf toe. Die ander drie skrywers van die Evangelie van Jesus Christus is elkeen deur die Heilige Gees gelei om sy weergawe van wat met Jesus se opstanding gebeur het, neer te skryf. Die vier skrywers vul mekaar aan. So kry ons die volledige openbaringgeskiedenis van Jesus se opstanding.

Ons weet Maria Magdalena was by toe Josef van Arimatea Jesus se liggaam in die graf neergelê het. Sy het geweet waat sy graf was. Sy het daardie Sondagoggend vroeg graf toe gegaan om Jesus se liggaam te balsem. Daar was ook ander vroue saam met haar. Uit Markus en Lukas weet ons dit was Maria, Salomé en Johanna.

By die graf gekom, was die eerste boodskapper die klip wat weggerol was. Dit was ‘n swaar klip wat voor die ingang van die graf was. Die klip was weggerol en die graf oop.

Ons weet verder uit die ander Evangelies dat die vroue ingegaan het en die graf leeg gekry het. Die tweede boodskapper was die leë graf self. Jesus was nie meer daar nie.

Binne-in die graf, aan die regterkant was daar volgens Markus, ‘n jongman met lang wit klere wat met die vroue gepraat het. Hy was ‘n engel uit die hemel met die boodskap dat Jesus nie daar was nie, omdat Hy uit die dood opgewek is. Die engel was die derde boodskapper.

Die vroue het teruggehardloop en die dissipels vertel wat by die graf gebeur het.  Die dissipels het hulle eers nie geglo nie, Maar Petrus en Johannes het wel na die graf toe gehardloop.

In die graf het die dissipels die doeke wat Josef van Arimatea gaan koop het en Jesus se liggaam in toegedraai het, gesien lê. Dit bring ons vir vanoggend se preek by die vierde boodskapper, die doeke en dan veral die kopdoek.

Petrus het in die graf ingegaan. Hy het die doeke waarin Jesus se liggaam toegedraai was daar sien lê. Hy het ook die doek wat om Jesus se kop was, gesien lê. Die doek was eenkant opgerol.

Het die doeke ‘n boodskap?

Ek staan vanoggend by die doeke en veral die kopdoek stil, omdat daar ‘n verklaring is wat taamlik algemeen gegee word. Dit is die volgende: ‘n Destydse Joodse man het wanneer hy klaar geëet het, sy servet onopgerol neergesit en opgestaan. Die slawe het dan geweet hy het klaar geëet. Wanneer die man vir een of ander rede tydens die ete dringend moes opstaan, het hy sy servet opgevou as teken vir sy slawe dat hy weer sou kom, om dan verder te eet. Na aanleiding daarrvan word die opgerolde kopdoek verklaar as dat Jesus daarmee gesê het dat Hy weer sal kom.

Dit klink baie mooi, maar daar is een groot probleem met so ‘n verklaring in ‘n preek: Daar is nie een Bybelse grond hiervoor nie – nie in die Ou Testament nie en ook nie in die Nuwe Testament nie.

Die heel beste is om te bly by wat in die Bybel staan. Dit is wat die Heilige Gees laat skryf het. Daarom is dit belangrik om vs 8 saam met vs 6 en 7 te lees. Johannes het geskryf toe die ander dissipel, dit is hyself, in die graf ingegaan het en die doeke so gesien lê het met die kopdoek eenkant opgerol, het hy geglo.

Wat het hy geglo?

Hy het geglo dat Jesus regtig opgestaan het!

Die doeke se boodskap is wel dat Jesus se liggaam nie gesteel is nie. Indien die liggaam gesteel was, sou die doeke nie agtergebly het nie. Die opgerolde kopdoek se boodskap is dan dat Jesus Christus, wat self God was en in ewigheid is, in beheer van sy opstanding uit die dood was en regtig uit die dood opgestaan het soos Hy voorheen vertel en geleer het. Dit is wat Johannes geglo het.

Die weggerolde klip, die oop graf en die doeke, veral die opgerolde kopdoek, is volgens die Evangelie van Christus wat Johannes geskryf het, die boodskappers dat Jesus regtig opgestaan het en leef!

Hierdie is ‘n geweldige en uitsonderlike waarheid wat ons in die Bybel kry!

Hoe reageer ons hierop?

 1. My geloof in Jesus wat opgestaan het

Die eerste om te besef, is dat elkeen van ons se reaksie, se antwoord op die openbaring dat Jesus uit die dood opgestaan het, nie uit onsself sal kan kom nie. Ons het die Heilige Gees nodig om op die regte manier te reageer.

Sonder die Gees glo mens nie soos die Sadduseërs, lag jy soos die Atheners en dink jy iemand is mal wat van opstanding uit die dood praat. Met die Heilige Gees in my, is ek ‘n ander mens.

Ek het die Heilige Gees in my

Ons antwoord op Jesus se opstanding begin by die Heilige Gees – Ek het die Heilige Gees in my.

‘n Gemeente van Jesus Christus is gelowiges wat die Heilige Gees het. Elkeen van ons wat Johannes 20 lees of wat vanoggend hier in die erediens is, is ‘n gelowige wat die Heilige Gees het.

Ek leef met geloofsekerheid op aarde

Deur die Heilige Gees leef ek met geloofsekerheid hier op aarde. Watter geloofsekerheid? Ek glo vas en seker Jesus Christus het vir my aan die kruis gesterf en vir my uit die dood opgestaan!

Deur sy kruisiging en opstanding het Jesus Christus my heel grootste en ernstige probleem, naamlik my sonde en God se straf en oordeel volmaak opgelos. Hy het my sonde en die straf en oordeel heeltemal weggeneem. Hy het my ‘n verloste nuwe mens gemaak, ‘n gelowige wat die ewige lewe het.

Ek het geloofsekerheid dat ek anderkant die graf ewig in die hemel sal leef

Met die Heilige Gees in my glo ek ook vas en seker aan baie meer as net die lewe op hierdie aarde. Hierdie lewe is eenvoudig net te stukkend, net te kort en bo alles net te sondig om al lewe te kan wees, lewe wat in die dood eindig.

Daarom is dit wonderlike genade om te kan hoor en te kan glo dat Jesus Christus vir my uit die dood opgestaan het. Sy opstanding beteken dat Hy vir my die mag van die dood gebreek het en aan my die ewige lewe gegee het.

Dit is verder wonderlike genade om te kan hoor en glo dat  die Heilige Gees my deur my geloof een met Jesus Christus gemaak het. Omdat ek een met Jesus Christus is, sal ek saam met Hom en by Hom ewig in die hemel leef.

Ek leef daarom deur die Heilige Gees met die geloofsekerheid dat ek anderkant die graf, ewig in die hemel by my Verlosser sal leef!

Hierdie geweldige en wonderlike waarhede in die Bybel, is vir my bedoel, omdat Jesus Christus, God se Seun my Verlosser, vir my uit die dood opgestaan het.

Dit maak dat ek op die Sondag na Goeie Vrydag, Opstandingsondag met ‘n hart vol verwondering en dankbaarheid luister na die Evangelie van Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het!

Gebed

Jesus het die donkerste Vrydag verduur, sodat ons Goeie Vrydag kan beleef

Lees: Matteus 27:32-56

Inleiding:

Israel is ‘n uur voor ons. Dit is nou al na tien in die oggend daar. Wanneer dit vanoggend 11:00 by ons is, sal dit 12:00 in Israel wees.

Om 12 uur het die land daardie Pasga in Palestina skielik stikdonker geword. Dit was toe dat die heilige God sy toorn oor sonde op sy eie Seun laat kom het, sodat ek nooit onder die toorn van God sal kom nie.

Tema: Jesus het die donkerste Vrydag verduur, sodat ons Goeie Vrydag kan beleef

 1. Jesus Christus het sy donkerste Vrydag verduur

Die jaar is onseker. Dit was enige jaar van  30 tot 33 n.C. Die dag was die Vrydag van die Pasga daardie jaar. Daardie dag was die dag van die heilige God se toorn.

Wanneer dit by sonde kom, is God se toorn verskriklik.

Kyk maar na die voorbeelde in die Bybel:

Gen.6 – Stortreën van langer as ‘n maand dag en nag het ‘n watervloed veroorsaak wat die mensdom uitgeroei het, behalwe vir 8 mense.

Gen.19 – Die Here het vuur en swael uit die hemel laat reën en Sodom en Gomorra is deur die vuur verteer.

Eks. 14 – God self verdrink die hele Egiptiese leër in die Rooisee.

Num.16 – Die Here het ‘n skeur in die aarde gemaak wat Korag, Abiram en Datan wat teen Moses in opstand gekom het, eenvoudig ingesluk.

Daar is nog baie voorbeelde van God se toorn teen sonde, maar hierdie is meer as voldoende.

Geen wonder nie, dat die skrywer van Hebreërs geskryf het dat dit verskriklik is om in die hande van die lewende God te val (Hebr.10:31).

Ons moet regtig oppas om nie te dink sonde is nie so erg nie. Dit gebeur maklik. Alle mense sondig. Nou kan mens maklik dink, omdat alle mense sondig, is dit nie so erg dat ek ook sondig nie. Sonde is eintlik tipies menslik.

Verder reken die mensdom daar is groter sonde en kleiner sonde. Groter sonde is ernstig. Kleiner sonde is nie so erg nie. Hierdie manier van dink en praat is suiwer mensgemaak met geen grond onder enigeen se voete wat so dink nie.

Sonde is om die doel te mis waarvoor God jou op aarde geplaas het. Sonde is ongehoorsaamheid. Deur sonde dwaal ‘n mens weg van God af. Weg van God af bly die duiwel en nog meer sonde en uiteindelik die ewige dood oor. God stort sy toorn uit op elkeen wat weg van Hom af leef.

God se toorn oor sonde is baie erg. Daardie Vrydag wys hoe erg.

Teen 12:00 die middag het dit heeltemal donker geword. In die middel van die dag, word dit ewe skielik eintlik middernag en stikdonker. Die donkerte het drie ure lank geduur. Die hele land was stikdonker. Daar is mense wat dink dat dit ‘n sonsverduistering was, of ‘n sandstorm of asreën na ‘n vulkaniese uitbarsting. Nie een van hierdie pogings is enigiets werd nie.

Wat het daar in Palestina daardie Vrydag tussen 12 uur en 3 uur gebeur?

Die skepping self, moes buig voor die heilige God se toorn. Die son met sy geweldige hitte en energie is vir daardie drie ure uitgedoof kan ons sê. Wanneer die heilige God kwaad word, luister selfs die skepping en buig selfs die son voor Hom.

Gedurende daardie drie ure het Jesus Christus, ons Verlosser se lyding die dieptepunt bereik. Na ‘n nag van die bitterste lyding, het Jesus aan die kruis gehang. Hy het juis aan die kruis gehang, omdat Hy die dood van ‘n verwerpte misdadiger moes sterf. Wie aan ‘n kruis gehang het is deur God en mens verwerp. Om gekruisig te word, was die ergste dood, en ‘n verwerpte misdadiger het daardie dood verdien.

Jesus Christus, ons Verlosser was bereid om as ‘n verwerpte misdadiger in ons plek te sterf. Hy het dit ook gedoen.

Aan die einde van die drie ure se donkerte het Jesus uitgeroep: “My God, my God waarom het U My verlaat” (Mt.27:46).

Daardie oomblikke het Jesus se lyding ‘n dieptepunt bereik –

Die mense vir Wie Hy gekom het wou Hom nie gehad het nie.

Aan die kruis gedurende die donkerte wou sy Vader Hom ook nie gehad het nie.

Jesus was daar heeltemal alleen en op sy eie.

En….Hy het daardie bitterste en donkerste Vrydag vir ons beleef, sodat ons wat in Hom glo, Goeie Vrydag kan hê.

 1. Ons het Goeie Vrydag

Die woord “goed” in Goeie Vrydag beteken in werklikheid “heilig”. Goeie Vrydag is die heilige dag deur God afgesonder  vir die dood van sy Seun aan die kruis.

Elkeen van ons het die genade om na ‘n erediens toe te gaan. Ons mag vrylik erediens toe gaan op Goeie Vrydag. Christengelowiges kan op ‘n spesiale manier in ‘n erediens by God wees. ‘n Gemeente se gelowiges kan ookbymekaar wees. Ons beleef dit juis nou. Dit is reeds ‘n rede waarom ons die dag “Goeie Vrydag” kan noem.

In die erediens luister na ons na God se Woord. Die preek uit God se Woord gaan hoofsaaklik oor die gekruisigde Jesus. God se Seun het sy hemelse lewe prysgegee en Homself diep verneder om mens te word en vir ons sonde te ly en te sterf. Om hierdie Evangelie te hoor is ‘n verdere rede waarom hierdie dag “Goeie Vrydag” is.

Dit is baie belangrik om aan Goeie Vrydag te dink en na die erediens toe te kom met ‘n diep gelowige hart. Geloof kom nie vanself nie. Ek kry my geloof by die Heilige Gees. Hy kom in my binnekant met die Evangelie van die gekruisigde Jesus Christus. Hy gee geloof in Christus. Die geloof wat die Gees gee, maak my een met Jesus Christus, ons Verlosser. Met hierdie geloof, wat ons saligmakende geloof noem, is ek verlos, vrygespreek en vergewe.

Om hierdie sekerheid te hê, en dit elke jaar op hierdie dag te hoor, is ‘n verdere rede waarom die dag regtig ‘n Goeie Vrydag is.

Wanneer ek so oor hierdie dag nadink, kan dit nie anders nie, as dat ‘n diep dankbaarheid in my hart kom. Met die Heilige Gees in my, is ek so diep dankbaar vir al die genade wat van Jesus Christus se donkerste Vrydag ‘n Goeie Vrydag vir ons almal maak.

Dankbaarheid is ‘n baie belangrike deel van ‘n Christengelowige se lewe. Dankbaarheid vir Jesus Christus, God se Seun, ons Verlosser kan nie net by ‘n gevoel of by woorde bly nie. Dankbaarheid vir sy lyding en sterwe aan die kruis kan ook nie net een dag vir ons belangrik is nie.

Dankbaarheid is om te doen.

Wat kan ek doen om vir Jesus Christus dankie te sê dat Hy daardie donkerste Vrydag in my plek verduur het, sodat ek saam met ander Christengelowiges Goeie Vrydag kan beleef?

Ek kan Hom met my lewe dank!

Ek kan met die Heilige Gees in my:

 • My gedagtes vol maak met My Verlosser en wat Hy alles vir ons gedoen het.
 • My mond gebruik om van Jesus Christus te vertel.
 • My krag en tyd gebruik om met my lewe dankie te sê deur te doen wat Hy van my in sy evangelie vra.

Met my lewe vir ander buite ons gemeente wys ek het Jesus Christus lief en wil vir Hom leef.

Ons dankdiens is vir die almagtige Skepper en die getroue Verbondsgod wat vir alles sorg

Lees: Psalm 146

Inleiding:

Ons is vanoggend hier om in ‘n spesiale erediens vir God dankie te sê vir die wonderlike reën wat Hy vir ons hierdie jaar gegee het. Ons wil ook dankie sê vir al sy genade. Ons Here leer ons en help ons deur sy Woord, Psalm 146, hoe om opreg dankbaar te kan leef.

Tema: Ons dankdiens is vir die almagtige Skepper en die getroue Verbondsgod wat vir alles sorg

 1. Die Here is die almagtige Skepper

 Die heel eerste wat ons in die Bybel van God leer is dat Hy die almagtige Skepper is. “In die begin het God die hemel en die aarde geskep”. So staan dit geskryf in die heel eerste vers van die Bybel (Gen.1:1).

Die Heilige Gees het Moses juis die woord “skep” laat skryf, wat beteken om iets uit niks te maak. Daar was niks. God het uit niks die hemel en die aarde geskep.

Vir ‘n gelowige lidmaat in ‘n Gereformeerde kerk is hierdie woorde nie vreemd nie. Elkeen ken dit. Die kinders leer in die katkisasie dat God die hemel en aarde geskep het. Kinders en volwassenes hoor hierdie waarheid gereeld in preke. Ons bely ook elke Sondag dat God die almagtige Skepper is.

Dit is genade om God as almagtige Skepper te ken. Ons ken Hom as Skepper. Dit beteken ons weet, ons aanvaar, ons is oortuig en ons glo vas dat Hy die Skepper is. Daar is net een rede waarom ons Hom as Skepper ken en dit is Hy vertel en leer ons in sy Woord, die Bybel. Sonder die Bybel is dit onmoontlik om God as Skepper te ken.

Hier is die eerste rede om God vanoggend te dank: Ons kan Hom as almagtige Skepper ken.

Verder is Hy die volmaakte Skepper. Ons lees in Gen.1:31Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed”.

Ten spyte van Adam en Eva se sondeval wat veroorsaak het dat die aarde onbeskryflike skade aangedoen word, is daar nog soveel goed oor om te gebruik en te geniet. Grond en water gee kos vir mens en dier. Water is noodsaaklik om te kan lewe en ons het water. Daar is boumateriaal om huise en kerke te bou om ons te beskerm teen wind en weer. Ons kan die skepping geniet of dit nou by die see of in die bosveld of in die berge is.

Die goed en mooi wat God geskep het en wat Hy steeds onderhou, is nog ‘n rede om God vanoggend te dank.

God is ook die almagtige Skepper wat nuwe lewe deur sy Seun, Jesus Christus skep. Ons kan sê Hy is die Skepper van nuwe mense. Ook in hierdie skeppingswerk, skep Hy lewe uit niks. Kyk saam met my hierna –

 • Maria het nog nie ‘n man gehad nie. Sy kon nie swanger geword het nie. Die Heilige Gees kom oor haar en sy gee geboorte aan God se Seun.
 • Jesus sterf aan die kruis. Daar is by Hom geen teken van lewe nie. Die Romeinse soldaat steek sy spies in Jesus se sy om seker te maak Hy is regtig dood. Juis deur aan die kruis te sterf, verlos God ons van sonde en die ewige dood.
 • Daardie Sondag staan Jesus uit die dood op. Sy graf is leeg. Deur sy opstanding uit die dood gee Hy aan ons nuwe lewe.
 • Uit myself is daar geen geloof in my hart nie. My hart klop ja, maar vanself is my hart geestelik dood. Die Heilige Gees kom in my hart. Hy begin nuwe lewe op sy manier en sy tyd. Ek word wedergebore. In my wedergebore hart begin die Heilige Gees geloof in Christus, sodat ek kan lewe.

So wonderlik soos God se skepping is, so wonderlik en baie baie meer, is sy geestelike skepping van ‘n nuwe mens. Hy skep ‘n nuwe mens ook uit niks.

Hiervoor het ons as Christengelowiges alle rede om God vanoggend in die erediens en met ons lewe te dank.

Ons is verlos van die mag en die skuld van sonde. Jesus Christus het daarvoor gesterf en opgestaan. Maar sonde is nog nie heeltemal weg uit ons lewe nie. God het besluit dat dit eers sal gebeur wanneer sy Seun weer kom.

In hierdie stukkende en sondige wêreld beleef ons voorspoed en teëspoed. Nie voorspoed of teëspoed gebeur sommer net nie. Die almagtige Skepper gee voor- en teëspoed. Kom ons praat van die droogte wat in sommige dele van ons land al vir ‘n dekade lank duur. Dink maar aan die tyd toe Elia gebid het en dit vir drie jaar en ses maande nie ‘n druppel in Kanaän gereën het nie (Jak.5:17). Die almagtige en alwetende Skepper het sy rede waarom Hy ‘n ernstige droogte oor ‘n land of gebied laat kom.

Mens dink dalk nie altyd so daaroor nie. Maar ook hier het ons rede om God te dank. Droogte gebeur nie deur toeval of noodlot nie. Daar bestaan nie so iets nie. Ook swaarkry kom van God af.

 1. Die Here is die getroue Verbondsgod

Die Here is die ewige, almagtige, alwetende, genadige en getroue Verbondsgod. Hy maak Homself ook so in Ps.146 bekend. Sy genadeverbond beteken Hy het ‘n ooreenkoms met ons. Die genadeverbond is meer as ‘n ooreenkoms. Die verbond is God se ewige testament van die lewe. Uit genade neem Hy Abraham en sy nageslag in sy testament op as kinders en erfgename.

Elke sondaarmens wat aan Jesus Christus behoort, is die nageslag van Abraham (Gal.3:29) en ook in die genadeverbond. Ek wat in Jesus Christus glo, behoort aan Hom. Ek is ook die nageslag van Abraham. Ek is ook ‘n kind en erfgenaam in die genadeverbond.

Ons Verbondsgod is ewig getrou. Wanneer ek in sy kind en erfgenaam in die genadeverbond is, is ek ewig in die verbond om nooit daaruit gehaal te word nie. My naam is vir ewig in God se testament van die lewe geskryf.

Hier is ons by ‘n baie belangrike rede om God te dank.

Die Here is verder ook ewig getrou wanneer dit by sy skepping kom. Daar kom droogte. Daar kom selfs verskriklike droogte. God laat vaar nooit die werk van sy hande nie. Op sy tyd en op sy manier gee Hy uitkoms.

Hoe het ons juis hierdie uitkoms nie die afgelope reënseisoen beleef nie! In een seisoen het groot damme wat omtrent leeg was, vol geword.

Hoe kan dit anders as dat ons harte vol dankbaarheid is vir hierdie uitkoms wat ons Verbondsgod gegee het?

 1. Aan Hom al die dank uit ons harte

 In onsself is ons nie dankbare mense nie. Dankbaarheid is nie aangebore nie. Ons het die Heilige Gees nodig.

Die Heilige Gees maak ons oë oop dat ons kan sien dat God soveel gee en alles net uit genade.

Die Heilige Gees maak ons ore oop dat ons kan hoor alles kom van God af.

Die Gees maak ons harte oop dat ons kan glo en met harte vol geloof God vir sy genade wil dank.

Die Heilige Gees maak ons monde oop dat ons dankliedere wil sing en dankgebede wil bid.

Dit is deur die Heilige Gees dat ons vanoggend hier is om God te dank.

Ons dank Hom deur –

 • ‘n Dankdiens – is is vanoggend hier om met harte wat oorloop van dankbaarheid ons Verbondsgod te dank vir sy genade en liefde in ons lewe. Elke lied en elke gebed behoort met dankbare gelowige harte te gebeur. Om ‘n erediens spesiaal af te sonder is reg. Ons mag nie net vra vir reën en wanneer ons gekry het, vergeet om dankie te sê nie. Hierdie erediens kan gerus maar meer gereeld in ons gemeente plaasvind.
 • ‘n Erediens alleen is nie genoeg dankbaarheid nie. Elkeen van ons se hele lewe behoort van dankbaarheid te getuig. Dankbaarheid is nie net woorde nie. Gevoelens, gedagtes en veral wat ek doen behoort my dankbaarheid aan God te wys.
 • Leef dan deur die Heilige Gees so, dat jou lewe vir God, vir medegelowiges in die gemeente en vir ander wat nie aan ons gemeente behoort nie, wys dat jy ‘n hart het wat van dankbaarheid teenoor die Here oorloop!

My gebedslewe is my geloofbelydenis voor God en my geloofgetuienis voor die wêreld

Lees: Daniël 6

Inleiding:

Die boek Daniël is ‘n baie interessante en leersame boek. Die boek is interessant, want hy is in twee dele geskryf en in meer as een taal. Een deel van die boek is geskiedenis. Tot dusver het ons in die eerste vyf hoofstukke hoofsaaklik na geskiedenis gekyk – Juda wat deur Nebukadnesar van Babel in ballingskap weggevoer is en alles wat daarmee saamgegaan het. Vanoggend in Daniël 6 is ons steeds by geskiedenis. Daar kom nog ‘n deel van die boek Daniël wat nie geskiedenis is nie, maar profesie of openbaring in geheime taal. Daarby kom ons nog, as die Here wil.

Die boek is verder leersaam, want die lewende God leer ons regtig baie in hierdie boek wat Daniël deur die Heilige Gees geskryf het. Vanoggend leer ons juis weer baie oor gebed en die plek van gebed in my lewe.

Tema: My gebedslewe is my geloofsbelydenis voor God en my geloofsgetuienis voor die wêreld

 1. God wil ‘n lewende verhouding met my hê

In Daniël 6 leer ons Daniël verder ken as ‘n gelowige uit Juda wat God geken en Hom gedien het. In die heel eerste hoofstuk van hierdie boek het ons Daniël leer ken as ‘n jong man wat God oral en altyd gehoorsaam het. In hoofstuk 2 het ons hom leer ken as ‘n jong man wat saam met sy vriende na die Here gebid het, toe Nedukadnesar al sy raadgewers om die lewe wou bring, indien hulle nie sy droom en die droom se uitleg vir hom vertel het nie.

In Daniël 6 kry ons Daniël, al heelwat ouer en in ‘n ander koning se paleis. Die koning was koning Darius, die Mediër wat in vennootskap met Persië regeer het. Daniël het steeds ‘n belangrike werk in Babel gehad. Hy was een van drie ministers aan wie al die goewerneurs-generaal verslag moes doen, sodat die koning se belange voldoende en behoorlik behartig kon word. Ook in sy werk het Daniël die Here gedien en Hom gehoorsaam, Hy was in alles betroubaar en deeglik en ‘n voorbeeld vir die heidense amptenare saam met wie hy moes werk.

Daniël se manier van lewe verder was dat hy drie keer ‘n dag gebid het. Sy dakkamer se venster was oop na Jerusalem. Hy het God elke dag geprys, aanbid en gedank.

Ons kan sê Daniël het ‘n lewende geloofsverhouding met God gehad.

Hierdie is openbaringsgeskiedenis wat nie oor Daniël gaan nie. God maak Homself in hierdie geskiedenis van Daniël bekend as die lewende Verbondsgod wat ‘n lewende verhouding met my in die genadeverbond wil hê.

Van die heel begin af het God Homself bekend gemaak dat Hy ‘n lewende verhouding met elke kind van Hom wil hê. Hier is enkele voorbeelde:

 • Hy het in die tuin van Eden Persoonlik in die aand na Adam en Eva toe gekom om by hulle te wees en met hulle te praat.
 • Sy woorde toe Hy die verbond met Abraham gesluit het, was: Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag.
 • Toe die Here aan Moses in die dorningbos wat nie wou uitbrand nie verskyn het, het Hy vir Moses gesê: “Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob” (Eks.3:6).

Die Here is vandag en in ewigheid dieselfde onveranderlike God. Hy wil ook ‘n lewende verhouding met my hê.

Hoe kom ek in so ‘n verhouding met God?

Uit die res van die Bybel, veral die Nuwe Testament weet ons dat Jesus Christus my in ‘n innige verhouding met God bring. Hy verlos my van al my sonde deur vir my aan die kruis te sterf. Deur sy dood neem Hy al die sonde weg wat ek tussen my en God opgehoop het. Jesus staan vir my op uit die dood. Daardeur gee Hy aan my nuwe lewe. As nuwe verloste gelowige is ek nou in die innigste Vader-kindverhouding met God.

 1. My gebedslewe is my antwoord aan God

Elke gelowige in die genadeverbond het ‘n antwoord om aan God te gee. Hy wil ‘n lewende verhouding met my hê. Hoe antwoord ek Hom dan? Hoe lyk ‘n lewende verhouding met God?

Oor ‘n lewende verhouding met God kan mens baie sê, want die Here self leer ons baie in sy Woord. Met hierdie preek is ons in Daniël 6 besig. Kom ons kyk na wat die Here ons in hierdie hoofstuk leer.

Ons sien Daniël se verhouding met God in sy werk. Hy was betroubaar en eerlik in sy werk in ‘n omgewing  waar sy ongelowige kollegas die teenoorgestelde was. Daniël se kollegas en koning Darius het ook geweet, Daniël het so geleef, omdat hy God gedien het.

Dan sien ons Daniël se verhouding met God veral in sy gebedslewe. Daniël het ‘n gewoonte gehad om te bid. Sy gebedslewe was nie bloot ‘n gewoonte nie, maar ‘n manier van lewe wat uit sy hart en sy verhouding met God gekom het.

Nadat koning Darius op aandrang van sy heidense personeel beveel het dat enigiemand wat vir dertig dae enige god of mens aanbid, behalwe vir hom wat Darius is, met die dood gestraf moes word en in die leeukuil gegooi moes word.

Toe Daniël hierdie bevel hoor, het hy na sy huis toe gegaan. Soos sy gewoonte was, het hy steeds drie keer per dag gebid. Hy het sy dakkamer se venster na Jerusalem se kant oopgemaak. Hy het met hierdie gebaar steeds sy geloof op die Verbondsgod en sy verbondsbeloftes gerig. Tydens sy gebede het Daniël voor God gekniel. Hiermee het hy gewys dat hy homself klein ag voor God wat hoog verhewe en heilig is. Dan het Daniël God geprys, Hom aanbid en gedank.

Ons kan sê: Daniël se gebedslewe was sy geloofbelydenis voor God.

Dit is so belangrik dat ek sal bid met opregte geloof in my hart, sodat my gebedslewe ook ‘n geloofbelydenis voor God sal wees.

Daar is voorbeelde in die Bybel waar dit anders was.

Jes.1:15“As julle julle hande in gebed uitstrek, sal Ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal Ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek”.

Jak.4:3“As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig”.

Juda tydens Jesaja se optrede en die eerste Christene aan wie Jakobus geskryf het, het gebid ja, maar hulle het nie ‘n lewende verhouding met God gehad nie. Albei hierdie groepe mense het gebid, maar nie omgegee of hulle harte vol opregte geloof was en hulle ‘n lewende verhouding met God gehad het nie.

Dit is so belangrik dat my gebedslewe in werklikheid my geloofbelydenis voor God sal wees. Wanneer ek bid, moet elke gebed ‘n gebed uit ‘n gelowige hart wees. Hierdie sal nie vanself gebeur nie. Ek het die Heilige Gees nodig. Die Heilige Gees gee aan my geloof. Hy help en lei my om met ‘n opregte hart te bid.

So ‘n gebedslewe, waar elke gebed ‘n opregte gebed met die Heilige Gees se hulp is, is in werklikheid my geloofbelydenis voor God.

 1. Die wêreld is vyandig omdat ek naby God en vir Hom leef

Daniël het naby God geleef. Sy lewe tussen sy kollegas by sy werk het sy verhouding met God gewys. Hy het sy verhouding met God op nog ‘n manier gewys: Sy gebedslewe.

Om Daniël was daar ander amptenare in Babel. Hulle was heidene. Hulle was baie vyandig teenoor Daniël. Hulle was baie afgunstig op hom en wou hom uit die pad kry. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om iets teen Daniël te kry, sodat hy nie langer in die paleis kon werk nie. Hulle het niks gekry nie. Uiteindelik het hulle besef hulle sal iets teen sy geloof moet kry.

Hierdie was die rede vir hulle versoek aan koning Darius dat in ‘n tydperk van dertig dae niks en niemand anders behalwe hy aanbid kon word nie. Wie iets of iemand aanbid, moes die doodstraf kry en in die leeukuil gegooi word.

Darius het gevlei gevoel en die wet gemaak. Dit was die sondige plan van Daniël se kollegas by die werk wat in werklikheid sy teenstanders was wat hom leed wou aandoen.

Elkeen van ons moet weet ons leef in ’n vyandige wêreld wat Jesus Christus, ons enigste Verlosser nie aanvaar het en nie in Hom geglo het nie. Die wêreld het Christus gehaat en haat hom steeds.

Die wêreld is vyandig teenoor enigeen wat Jesus Christus wil dien en liefhê. Is ek so ‘n Christengelowige? Dan moet ek besef ek leef ook in ‘n vyandige wêreld. Die wêreld aanvaar steeds nie dat Jesus die enigste Verlosser is nie. Indien ek naby Jesus Christus en vir Hom wil leef, sal ek die teenkanting en haat van die wêreld beleef.

 1. My gebedslewe is my geloofsgetuienis voor die wêreld.

Die vraag is: Hoe wil God hê dat ek teenoor die wêreldse mens sal optree?

Die Here leer ons die antwoord op hierdie vraag in Daniël 6 –

 • Dit is baie belangrik dat ek my geloof in God sal uitleef in die wêreld. Ek sal wel in my lewe te doen kry met iemand wat nie in God glo nie of ‘n vals geloof het. My lewe in ‘n lewende verhouding met God is ‘n geloofgetuienis voor die wêreld.
 • Vanoggend se preek gaan veral oor my gebedslewe. My gebede uit my gelowige hart is ‘n sterk geloofgetuienis teenoor die wêreld. Die wêreld ken God nie, dien Hom nie, misbruik sy Naam. Ek, verloste nuwe mens deur Jesus Christus, leef met die Heilige Gees in my. Ek leef heeltemal anders as die wêreldse mens. Ek leef in ‘n lewende verhouding met God. My verhouding met Hom wys in gebede uit ‘n opregte gelowige hart.
 • Gereelde gebed is deel van my lewe van elke dag. Ek getuig so oor God en my verhouding met Hom.
 • Wanneer ek bid, stel ek al my vertroue in die Here. Ek prys Hom, aanbid Hom en ek dank Hom vir sy genade en sy liefde.

Wanneer ek hierdie gebedslewe het, dan is my gebede ‘n geloofgetuienis voor die wêreld. Ek is deur die Heilige Gees besig om Jesus Christus se een groot opdrag te gehoorsaam en dit is om sy getuie in die wêreld te wees.

‘n Slotwoord: Die Here leer ons in Daniël 6 baie oor die verhouding tussen ons en Hom. My lewende verhouding met God wys veral in my gebedslewe. My gebedslewe uit ‘n gelowige hart is my geloofbelydenis voor God en my geloofgetuienis voor die wêreld.

Om te kan bid, is daarom ‘n groot genade, maar ook ‘n groot verantwoordelikheid.

Gebed

Jesus Christus veroordeel my, ‘n sondige mens, nie, maar roep my om Hom te dien

Lees: Lukas 5:1-11

Inleiding:

Nagmaal is baie belangrik en baie kosbaar. Jesus Christus, die Seun van die lewende God, het Nagmaal vir sy kerk gegee. Niemand van ons wat vanoggend by hierdie Nagmaall is, is volmaak en sonder sonde nie.

God praat met ons deur sy Woord en deur Nagmaal oor Jesus Christus en ons as sondige mense.

Tema: Jesus Christus veroordeel my, sondige mens, nie, maar roep my om Hom te dien

 1. Ek is ‘n sondige mens

Wanneer ons die Bybel by Lukas 5 oopmaak, is ons nog aan die begin van Jesus se openbare optrede as ons Verlosser. Jesus was in Galilea in Kapernaum besig om mense te leer. Op ‘n dag was Hy by die Gennesaretmeer. Die meer is ook die See van Galilea genoem. Kapernaum was aan die bokant, die noorde van die meer.

Daar was ‘n skare mense wat nader en nader aan Jesus gebeur het om Hom te hoor praat.  Jesus het twee visserskuite aan die kant van die meer sien lê. Die vissers was besig om hulle nette uit te spoel na die nag se werk. Dit was nie ‘n goeie nag vir die vissers nie, want hulle het niks gevang nie.

Jesus het in een van die skuite geklim. Die skuit het aan Simon Petrus behoort en Jesus het hom gevra om ‘n entjie van die oewer te beweeg, sodat Hy die skare mens kon leer soos Hy reeds begin doen het. Nadat Jesus klaar met die skare was, het Hy vir Simon gesê om dieper in te vaar en die nette in die water te gooi om vis te vang.

Simon Petrus was ‘n ervare visserman. Hulle het die hele vorige nag hard gewerk en geen vis gevang nie. Die dag was nie ‘n goeie tyd om vis te probeer vang nie. Simon was onwillig, maar omdat Jesus gesê het, was hy bereid om tog maar die nette in die water te gooi.

Daar in die water het die nette so vol vis geword, dat hulle wou skeur. Simon het sy vriende, Jakobus en Johannes, twee broers, geroep om nader te kom, sodat van die vis ook in hule skuit gelaai kon word. Toe al die vis in die skuite gegooi is, was altwee die skuite so vol dat hulle byna gesink het.

Toe Simon dit sien, en Hy Jesus raaksien vir Wie Hy is, naamlik die Seun van die lewende God, het hy op sy knieë voor Jesus neergeval en gesê: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige mens” (Lk.5:8).

Wat het ons hier?

Jesus het deur ‘n wonder gewys dat Hy self ook almagtige God is. Petrus het besef dat hy ‘n sondige mens was, wat Jesus nie geëer het soos hy moes nie. Hy was te seker van homself. Hy het sy ervaring en kennis hoër geag as Jesus se almag as God. Toe Hy Jesus voor Hom sien staan as God, het hy sy sondigheid en nietigheid besef. Hy het ook besef hy kan nie as sondige mens naby Jesus Christus wees nie. Daarom sy woorde: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige mens” (Lk. 5:8).

Hier leer God ons in sy Woord ‘n baie belangrike waarheid oor sonde. Sonde is nie bloot dit wat in ons mense se oë baie lelik en baie verkeerd is nie. Petrus se sonde was dat hy Jesus nie gesien en geëer het vir Wie Hy was nie, naamlik die Seun van die lewende God, dit is self ook ewige ware God. Die Heilige Gees het hom sy sonde laat besef.

Sonde is enigiets waardeur ek nie aan God die eer gee nie. Dit is enigiets waar ek nie eers na God se wil vra, voor ek sê of doen nie.

Wanneer ‘n mens so oor sonde dink, behoort daar by elkeen van ons een reaksie te wees: Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige mens!

Met ons voorbereiding vir Nagmaal, behoort elkeen van ons hierby uit te gekom het.

 1. Jesus Christus veroordeel en stoot my nie weg nie

Wat het Jesus gedoen?

Het Hy Simon kwalik geneem, hom veroordeel en weg van hom af gegaan?

Nee!

Hy het Petrus nie veroordeel en weggestoot nie.

Jesus het ook nie vir Saggeus wat baie geld openlik deur korrupsie van ander gesteel het , veroordeel en weggestoot nie.

Hy het ook nie die vrou wat owerspel gepleeg het en deur die Joodse raad betrap is, veroordeel en weggestoot nie.

Hy het selfs nie die misdadiger en moordenaar aan die kruis veroordeel en weggestoot nie.

Wanneer ek in my selfondersoek vir Nagmaal my sonde voor God besef, kan en mag ek ook weet: Jesus Christus sal my nie veroordeel en wegstoot nie.

Die brood en wyn met Nagmaal, is teken ook van hierdie baie belangrike en wonderlike waarheid in my lewe: Jesus Christus sal my nie veroordeel en wegstoot nie!

 1. Hy het juis gekom om sy lewe vir my te gee

Waarom het Jesus Simon nie veroordeel en weggestoot nie?

Die engel het vir Josef gesê om die Seun van God wat uit Maria gebore sou word, die Naam “Jesus” te gee, “want dit is Hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos” (Mt.1:21).

Waarom sal Jesus my nie veroordeel en wegstoot nie?

Hy het gekom om ‘n sondige mens soos ek nie te veroordeel nie, maar te verlos!

Jesus Christus het juis gekom om my sonde op Hom te neem. Dit het Hy gedoen. Hy, die ewige ware God het mens geword, sondelose en volmaakte mens. Hy het my sonde op Hom geneem. Hy het met al my baie sonde voor sy Vader, die heilige God gestaan. Hy het die straf en oordeel in my plek gedra. Hy het die toorn, die woede van sy Vader oor my sonde in my plek verduur. Hy het in my plek verskriklik swaar gely. Uiteindelik het Hy in my plek aan die kruis op Golgota gesterf.

Ons het vanoggend Nagmaal. Nagmaal gaan oor baie meer as om die brood te eet en die wyn te drink.

Die Heilige Gees het vir elkeen van ons wat vanoggend Nagmaal gebruik, ‘n boodskap.

Hy gebruik die wyn en brood om ons aan Jesus Christus te laat dink wat vir ons aan die kruis gesterf het en sy liggaam en bloed vir ons gegee het.

Hy gebruik verder die brood en wyn om elkeen van ons sekerheid te gee. So seker as wat ek die brood en wyn sien en eet en drink, so seker het ek deel aan die verlossing wat Jesus Christus, ons Verlosser gebring het.

Wanneer ek Nagmaal deur die Heilige Gees gebruik, dan het Nagmaal vir my regtig betekenis.

 1. Hy roep my om Hom in sy koninkryk te dien

Simon Petrus het net een oplossing vir sy sondigheid gesien: Jesus moes weg van hom af gegaan het.

Jesus Christus, die Seun van die lewende God, wat gekom het om sondaars te verlos, was en is ook die alwetende en genadige God. Hy het baie meer as Simon Petrus geweet. Sy genade en liefde was veel meer en veel groter en dieper as wat Simon ooit gedink het.

Luister na wat Jesus gesê het: “Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang” (Lk.5:10).

Met hierdie woorde het Jesus Simon Petrus nader geroep. In plaas daaarvan om weg te gaan, soos Simon gedink het Jesus moes doen, het Hy die Seun van God, die Verlosser juis ‘n sondige mens geroep om Hom in sy koninkryk te dien.

Simon het nie skielik in ‘n volmaakte mens sonder sonde verander nie. Hy sou Jesus nog voor die Joodse Raad verloën en sy Verlosser daardeur baie leed aandoen.

Volmaak en sonder sonde was Simon Petrus nie.

Maar….hy was ‘n sondige mens wat genade en liefde by Jesus Christus, ons Verlosser gekry het.

Jy kry ook genade en liefde by ons Verlosser.

Die brood en die wyn het hierdie boodskap vir jou vanoggend.

Gebruik dan Nagmaal met ‘n gebed in jou hart.

Bid die Heilige Gees om jou die diep betekenis van Nagmaal te besef en te glo.

Gaan dan van hier af en dien Jesus Christus met jou lewe.

Dit is God se roeping vir jou in hierdie lewe.

In die Bybel is daar meer as genoeg om agter te kom hoe om Jesus Christus in sy koninkryk met jou lewe te dien.

Ek het hulp nodig om my lewe op Jesus Christus te bou

Lees: Matteus 7:24-29

Inleiding:

‘n Lewe met Christus, ‘n lewe op Hom gebou, is ware lewe. ‘n Lewe sonder Christus is ‘n vergeefse en nuttelose lewe. Die Here praat met ons deur sy Woord en deur Nagmaal en Hy leer ons vanoggend om ons lewe op Christus te bou en hoe belangrik dit is dat ons ons lewe op Hom sal bou.

Tema: Ek het hulp nodig om my lewe op Jesus Christus te bou

 1. Lewe op Christus gebou, is ware lewe

Jesus wat teen een van die berge in die omgewing van Kapernaum daardie dag oor die koninkryk van die hemel gepraat en die mense geleer het, was die Seun van die lewende God. Hy was self God.

Hy het ons oor Homself geleer en gesê:

 • “Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh.14:6).

Johannes het in sy Evangelie oor Jesus Christus geskryf:

 • “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê” (Joh.3:16).

In sy eerste brief het Johannes die volgende oor Jesus geskryf:

 • “Van die begin was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien, ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is” (1 Joh.1:1,2).

Al hierdie wonderlike dinge wat ons oor Jesus Christus lees, het een boodskap: Ware lewe kry mens net by Hom, God se Seun, ons Verlosser!

Om die woorde van Jesus in die gelykenis van die huis op rots en die huis op sand te gebruik: Lewe op Christus gebou, is ware lewe.

 1. Ware lewe bestaan uit luister, glo en doen

Hoe bou ek my lewe op Christus?

Hierdie is ‘n baie belangrike lewensvraag wat elke gelowige moet vra en die antwoord op moet kry!

Die Here Jesus leer ons in Mt.7:24-29 dat ek my huis op Hom bou op die volgende manier:

 • Luister na wat Jesus sê. Hy is die Seun van die lewende God. Net Hy ken God die Vader regtig. Sy Vader het net Hom, sy enigste Seun gestuur om ons te kom vertel en leer hoe God ons van ons sonde verlos, sodat ons nie meer verlore gaan nie, maar die ewige lewe het. Luister dan na alles wat Jesus gesê het. Lees die Bybel gereeld. Lees om te verstaan wat God deur sy Seun vir ons sê.
 • Glo in Jesus Christus ons Verlosser. Daar is net een Verlosser van sondaars. Sy Naam is Jesus. Hy is die Christus, die Gestuurde wat gekom het en vir ons aan die kruis gesterf het. Deur sy dood het ons van al ons sonde, van die mag wat sonde oor ons gehad het en die sondeskuld wat ons voor God gehad het, verlos. Hy het vir ons opgestaan uit die dood, sodat ons die ewige lewe by God kan hê. Elke mens met hierdie geloof word gered en het die ewige lewe. Elke mens sonder hierdie geloof gaan ewig verlore.
 • Gehoorsaam die Here Jesus. Dit help niks om na Jesus te luister, maar Hom nie te gehoorsaam nie. Doen daarom wat Hy sê. Span jou geestelik in om Hom te gehoorsaam. Jesus het ons so baie geleer van die koninkryk van die hemel, hoe om in die koninkryk te kom en hoe om in die koninkryk naby God en vir Hom te leef. Sorg dat jy weet wat Jesus Christus van jou verwag en gehoorsaam Hom deur die Heilige Gees.

Dit is hoe ek my lewe op Christus bou: LUISTER – GLO – GEHOORSAAM!

 1. Lewe sonder Christus is ‘n vergeefse en verlore lewe

Dit is so: Iemand kan in ‘n eie huis in ‘n rustige en mooi woonbuurt bly, ‘n goeie vaste werk met ‘n inkomste hê waarmee ‘n mens goed kan lewe, ‘n stabiele gesin hê en goeie gesondheid geniet. Al hierdie dinge is baie belangrik. Maar dit is nog nie lewe nie. Dit is bestaan onder God se algemene genade wat Hy vir alle mense gee. Sonder sy besondere genade is elke enkele mens verlore, al lyk dit in die wêreld se oë of dit so goed gaan.

Sonder Jesus Christus is ‘n mens se lewe soos ‘n huis wat op sand gebou is. Wanneer daar storms kom, stort so ‘n huis inmekaar en word heeltemal verwoes. Daar is baie storms of dan gevaar wat ‘n mens sonder Jesus Christus se lewe heeltemal inmekaar laat stort. Die eerste gevaar is die duiwel en sy aanvalle. Sonder Jesus Christus, is elke mens in die mag van die duiwel, al lyk so iemand se lewe suksesvol. Die tweede gevaar is die dood. Wanneer die dood kom en dit sal in elke enkele mens se lewe gebeur, stort so ‘n lewe sonder Jesus Christus inmekaar en beland in die hel.

God se algemene genade kan jou nie red nie. Sy algemene genade gee vir jou ‘n baie goeie bestaan, maar nie ware lewe nie! Elke mens het God se besondere genade nodig om ware lewe te kan hê. Hy, die Allerhoogste het self so besluit en dit so bepaal.

God se besondere genade, is sy Seun wat Hy gegee het om vir ons te sterf en op te staan, sodat ons ware lewe kan hê. Lewe op Christus gebou, net lewe op Christus gebou, is ware lewe.

Nagmaal is vir ons gegee om elkeen van ons te wys op God se besondere genade in ons lewe.

 1. Die Heilige Gees help my met nagmaal om my lewe op Christus te bou

Wat gebeur met Nagmaal?

Die eerste om te weet en te glo, is: Jesus Christus, wat aan ons die lewe gee, het Nagmaal vir sy kerk ingestel. Jesus het deur sy dood en iopstanding ook die Hoof van sy kerk geword. Nagmaal is ‘n opdrag van die Hoof van sy kerk. Christus se kerk, ons gemeente moet Hom gehoorsaam, indien ons ons lewe op Hom bou. Daarom was dit moeilik in hierdie grendeltyd om nie Nagmaal te kon gebruik nie.

Dan is die brood en die wyn die tekens van Jesus se liggaam en bloed wat Hy aan die kruis vir ons gegee het. Dit tekens is belangrik, want Christus het dit gegee. Maar….om net brood te eet en wyn te drink is nie genoeg nie. Net eet en drink beteken nog nie ek bou my lewe op Christus nie.

Elkeen van ons het meer nodig. Ons het die Heilige Gees nodig.

Die Heilige Gees verseker my met Nagmaal dat Jesus Christus sy lewe vir my aan die kruis op Golgota gegee het. So seker as wat die brood en wyn deel van my word, so seker is Christus my Verlosser deel van my en ek deel van Hom.

Verder maak die Heilige Gees my geloof sterker met Nagmaal, sodat ek met sy hulp en sy leiding nog meer en nog dieper na Christus luister, nog vaster en sterker in Hom alleen glo en Hom nog meer wil gehoorsaam.

So help die Heilige Gees my dan met Nagmaal om my huis op Christus te bou. Daarom het ek hierdie Nagmaal nodig en is hierdie Nagmaal ook weer baie belangrik. Kom dan met ‘n gebed in jou hart Nagmaal toe. Vra die Heilige Gees om jou te help met hierdie Nagmaal dat jy jou lewe op Christus sal bou.

 Nagmaalformulier

Sang voor Nagmaal: Ps.23:3

Sang tydens Nagmaal: Ps.119:1,2,6,7

Voltooiing van die Nagmaalformulier

Antwoord op die Woord en sakrament: Ps.71:1,2

Seën: Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees

Amen

 

Voorbereiding bring my by belydenis

Lees: 1 Johannes 1

Inleiding:

Nagmaal is te belangrik te spesiaal en te kosbaar om ‘n gewoonte te wees. Om te keer dat nagmaal ‘n gewoonte by my word, het ek nodig om my goed voor te berei. Vanoggend se erediens gaan juis oor voorbereiding vir nagmaal.

Tema: Voorbereiding bring my by belydenis

 1. Sonde is ‘n ernstige bereiging vir my

Mense, nou gaan dit oor mense wat hulleself gelowiges en selfs Christene noem, doen baie keer vreemde dinge met dit wat in die Bybel staan. Van die vroegste tye af het dit gebeur. Die probleem is dat iemand wat vreemde en verkeerde dinge sê en maak asof dit in die Bybel staan, dikwels ‘n baie sterk invloed het.

Waarmee het Johannes en die Christene wat regtig naby Jesus en vir Hom wou leef te doen gekry?

Vir vanoggend noem ek twee dwalings.

Daar was mense wat hulleself Christene genoem het en die volgende geglo en wyd vertel het:

Die eerste: Jy kan in Jesus Christus glo en jy kan leef soos jy wil. Jou geloof en jou lewe in die wêreld het niks met mekaar te doen nie. Daarom het Johannes die volgende geskryf: “As ons beweer dat ons aan Hom, dit is Jesus, deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie” (1 Joh.1:6).

Die tweede: Omdat jy in Jesus Christus glo, het jy eintlik nie meer sonde nie. Vir hierdie dwaling het Johannes geskryf: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie” (1 Joh.1:8).

Dit was die mense destyds. Hoe gaan dit met ons vandag? Oor sonde dink en glo en sê baie in ons land:

 • Daar is nie regtig iets soos sonde nie. Elke mens het die reg om self te besluit hoe hy of sy wil lewe en niemand het enigiets daaroor te sê nie.
 • As daar nog sprake van sonde is, is dit net dinge wat volgens mense baie verkeerd is, soos diefstal van baie geld en moord.

Om hierdie verkeerde dinge oor sonde te glo en te sê, is ‘n baie gevaarlike pad om te loop.

Die Here leer ons in sy woord wat sonde is. Die woord wat Johannes deur die Heilige Gees in vs 8 gebruik is “hamartia” in Grieks. Dit beteken om jou doel te mis, of om iets te verloor.

My doel op aarde is om God se beeld uit te dra en te wys. Enigiets wat ek doen wat nie God se beeld wys nie, is sonde wat die dood verdien. Daar is baie dele in die Bybel waar die Here ons leer hoe om sy beeld uit te dra (Mt.5-7 en Johannes se drie briewe is goeie voorbeelde). Ek gaan nie vanoggend hierop verder in nie.

Die belangrike is dat ons sonde sal sien soos God sonde sien en nie volgens mensgemaakte idees nie. Dit is baie belangrik om die regte Bybelse siening van sonde te hê, want sonde is ‘n baie ernstige bedreiging vir elke Christengelowige.

‘n Vraag vir elkeen van ons in hierdie voorbereidingstyd: Weet ek wat sonde volgens die Bybel is en ken ek my eie sonde?

 1. My belydenis is baie belangrik en nodig

Omdat sonde ‘n baie ernstige bedreiging is, is voorbereiding vir nagmaal regtig nodig. Voorbereiding beteken nie net een erediens nie. Voorbereiding beteken geestelike werk met die Bybel oop in my hand en met ‘n gebed in my hart dat die Heilige Gees my sal help.

Wanneer ek tydens my voorbereiding vir nagmaal biddend met die Bybel besig is, sal ek by belydenis uitkom.

My eerste belydenis sal wees: Here ek is ‘n sondige mens!

Hierdie belydenis kom uit ‘n hart met opregte geloof.

Hierdie belydenis is met die leiding en hulp van die Heilige Gees.

Die woorde in verse 6 en 8 was ook belydenisse van daardie tyd, maar glad nie sondebelydenisse nie. Die belydenisse bestaan vandag steeds:

 • Die Bybel en geloof is vir Sondag. Ek kan die res van die week doen wat ek wil. .Dit het niks met die Bybel of geloof te doen nie.
 • Jesus het my verlos. Ek is gered. Ek het eintlik nie meer sonde nie. In elk geval doen ek nie die lelike goed wat ander doen nie.

Hierdie belydenisse wat in mense se harte leef en wat sonde ontken of verklein, is die rede waarom so baie vandag dink hulle het Jesus Christus nie nodig nie.

Dit is so belangrik dat ek in ons land en hier in ons omgewing waar ek bly, my sonde voor God sal besef en met ‘n opregte hart vol berou my sonde eerlik voor Hom sal bely. Dit is nodig dat ek elke dag van my lewe met ‘n Bybelse sondebesef sal leef. Dit is verder nodig dat ek dit wat sondig is openlik sal teenstaan. So getuig ek met my belydenis van sonde dat sonde nie iets klein is en eintlik nie so erg en verkeerd is nie.

‘n Vraag vir elkeen in hierdie tyd van voorbereiding: Besef ek my sonde en bely ek alles eerlik voor die heilige God?

 1. God se vergifnis deur Christus is ‘n werklikheid

My belydenis bestaan nie net uit belydenis van my sonde nie. Hoe so? As ‘n ware en opregte Christengelowige het ek die wondergenade van Jesus Christus in my lewe.

Belydenis van my sonde bring my by belydenis van Jesus Christus, die Seun van die lewende God, my Verlosser. Die Jode tydens Jesus se tyd op aarde het ‘n baie gebrekkige sondebesef gehad. Hulle het op hulle goeie lewe volgens hulle eie maatstaf staatgemaak. Daarom het baie van hulle gedink hulle het Jesus nie nodig gehad nie.

Wanneer ek met die Heilige Gees se hulp en leiding my vir nagmaal voorberei en my sonde voor God besef en bely, kom ek ook by my belydenis oor Jesus Christus uit.

Die Heilige Gees leer my elke keer weer wanneer ek die Bybel oopmaak, en Hy herinner my daaraan hoe nodig ek Jesus Christus, my Verlosser het. Die Heilige Gees lei my met ‘n deel in die Bybel soos 1 Joh.1 dat ek Jesus Christus in my lewe het! Ek kry in die Bybel die sterkste getuienis dat:

Jesus Christus regtig mens geword het!

Dat Hy regtig vir ons aan die kruis gesterf en opgestaan het!

Dat Hy ons regtig van al ons sonde volmaak verlos het!

Dat ons deur Hom regtig die ewige lewe het!

Om hierdie belydenis in hierdie besige en deurmekaar wêreld weer vas en seker in my hart te maak, het ek nagmaal nodig. Nagmaal sal alleen vir my regtig betekenis het, indien ek my geestelik goed voorberei het.

Deel van my voorbereiding is my geloofsbelydenis oor my Verlosser, Jesus Christus deur Wie ek volmaakte vergifnis vir al my sonde by God gekry het. Ek bely my geloof in my Verlosser in my gebede voor God. Ek bely verder voor God en sy gemeente dat ek vergifnis by my Verlosser soek en kry, wanneer ek nagmaal gebruik.

Ek weet ek het vergifnis deur Christus by God gekry, want God het dit beloof en Hy is getrou. Hy is ook regverdig, dit beteken Hy doen wat Hy gesê het. Hy het gesê Hy sal ‘n verlosser stuur en Hy het. Hy het ook gesê Hy sal ‘n hart vol berou nie wegstoot nie. Hy sal doen wat Hy gesê het.

‘n Baie belangrike vraag tydens my voorbereiding vir nagmaal is: Besef ek hoe nodig ek Jesus Christus het en glo ek vas en seker dat Hy my volmaak van al my sonde verlos het?

 1. Dat ek verder nuut sal leef, is noodsaaklik

‘n Christengelowige doen deur die Heilige Gees belydenis van jou geloof met jou mond. Jy praat, jy getuig, jy bely met woorde wat jy sê. Ons praat oor so baie dinge wat in die land en in ons lewe gebeur. As Christengelowiges het ons die baie belangrike opdrag en baie goot verantwoordelikheid om ook oor God se genade in Jesus Christus te praat.

Dan doen ‘n Christengelowige ook belydenis van jou geloof deur jou lewe, jou optrede, wat jy doen. Hierdie is baie belangrik.

Woorde is nodig. Die Here sê self so: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word” (Rom.10:9). Maar woorde sonder die lewe beteken niks. Die Here sê dit ook: “Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Hulle die My soos mense dit wil hê, en nie soos Ek wil nie” (Jes.29:13).

As verloste nuwe mens deur Jesus Christus, het ek die direkte opdrag van God af om nuut te leef. Ek lewe nuut wanneer ek my liefde vir God wys deur my gehoorsaamheid aan Hom. Ek lewe ook nuut wanneer ek met liefde vir my medemens leef.

Met my voorbereiding vir nagmaal is die baie belangrik dat ek diep sal nadink oor my lewe na nagmaal. Ek het nodig om voor die Here ‘n vaste besluit te neem om Hom nog liewer te hê en nog meer te gehoorsaam en as gelowige saam met ander nog beter en nog meer volgens God se wil in die gemeenskap van die heiliges te leef.

In my voorbereiding vir nagmaal, staan ek ook voor die volgende belangrike vraag: Is ek vas van plan om, nadat my geloof met nagmaal sterker gemaak is, my geloof nog beter en nog meer uit te leef deur God en my medemens lief te hê, soos Christus my leer?

Nagmaal is spesiaal, kosbaar en nodig. Nagmaal het regtig betekenis, wanneer ek deur die Heilige Gees myself goed voorberei het.

Gebed