Ons Kerkgebou

Genade….?…..!

GENADE….?…….!

Een van God se eienskappe is dat Hy genadig is. Wat is genade? Soms is die belangrike begrippe moeilik om te beskryf. Die rede hiervoor is dat die besondere eienskappe van God so uitsonderlik is. Die opskrif bevat daarom in die eerste plek ‘n vraagteken en in die tweede plek ‘n uitroepteken. Die bedoeling is dat onsekerheid (?) oor genade juis deur God se genade oorgaan tot sekerheid (!) oor sy genade.

So, kom ek beskryf genade op die volgende manier:

1-      Genade is God se goedgesindheid

2-      Hy is goedgesind omdat Hy altyd goed is (Ps.107:1).

3-      God is goed, daarom doen Hy goeie dinge soos sy skepping wat Hy goed geskep het (Gen.1:31).

4-      Hy is goed, daarom is sy verbondsbeloftes van uitkoms goeie beloftes (Jos.21:45).

5-      God is goed, daarom vergewe Hy sondes (Ps.25:7).

6-      Hy is goed en vergewe wel sonde, maar laat dit nie ongestraf bly nie (Eks.34:6,7).

7-      Sy goedheid vind ‘n hoogtepunt in Jesus Christus. God straf sonde, omdat Hy goed is en sonde sleg is. Omdat God goed is, straf Hy nie sondige mense met die ewige dood nie, maar sy Seun in ons plek. Dit is buitengewone en uitsonderlike goedheid! Omdat Christus in ons plek die straf op ons sonde gedra het, word elkeen wat in Hom glo, volmaak vergewe. Dit is goedheid! om glo, vergewe

8-      Genade is daarom meer as ‘n goeie gesindheid. Dit is ‘n goeie gesindheid wat in goeie dade oorgaan.

9-      God se genade loop verder hand aan hand met die uitdrukking “sonder enige verdienste”. God se genade vereis geen verdienste van die mens se kant nie. Dit is eintlik tog maklik verstaanbaar, want God is altyd en in alles die volmaakte en heilige God en elkeen van ons is altyd en in alles nietige en sondige mens op aarde. Sy genade word dus nie verdien nie, net ontvang. Hierdie is ‘n heeltemal vreemde konsep vir enige gewone natuurlike mens. Die Heilige Gees moet mens help om hierdie idee te aanvaar dat God gee, sonder om iets te verwag.

Enkele opmerkings oor die verband tussen sonde en skuld en God se genade.

Niemand weet vanself wat sonde is nie. Daar is nie so ‘n mens op aarde wat oor hierdie vermoë inherent beskik nie. Die kennis van sonde en skuld lê byvoorbeeld nie op die vlak van genetika nie! Ons het iemand, Iemand buite onsself hiervoor nodig.

Omdat God goed is en die sonde sleg, is Hy die Een wat ons teen die sonde wil waarsku en is Hy die Een wat wil dat ons sonde leer ken. Dit doen God deur sy Wet aan ons te gee (Rom.7:7). God is goed, daarom het Hy sy Wet gegee waardeur ons sonde kan ken. God se Wet is dus ook goed (Rom.7:12).

Om dus in mens se lewe te kan raaksien wat verkeerd, sleg en sondig is, kom van God wat goed is, af. Om sonde in jou lewe te besef, is daarom genade!

Dawid (2 Sam.11 en 12) en Paulus (Hand.9:1-6) is sprekende voorbeelde van hoe absoluut blind mens vir jou sonde kan wees, tensy die Here jou sonde aan jou wys (Dawid –  2 Sam.12:7a en Paulus – Hand.9:4,5). Waarom sou die heilige God hierdie twee sondige mense op hulle sonde gewys het en hulle lewens heeltemal verander het, anders as uit goedgesindheid teenoor hulle? Dit is genade! Dit is genade wanneer God jou op jou sonde wys (deur sy Woord) en jy jou sonde besef.

Dat God jou op jou sonde en skuld wys, is genade tot by die halfpadmerk. Want na 2 Sam.12:7 volg nog ander verse en lees ons in 2 Sam.12:13 dat Dawid sê: “Ek het gesondig teen die Here” en Natan sê: “So het die Here dan ook u sonde vergewe…”.

Na Hand.9:4,5 lees ons in vers 6 dat Paulus vra: “Here wat wil U hê moet ek doen?” en die Here se antwoord aan hom “Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen” en verder in die hoofstuk die Here se woorde aan Ananias wat baie skepties oor Paulus was “..hy (Paulus) is vir my ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor die nasies en konings en kinders van Israel” (Hand.9:15).

Genade envergifnis

Die tweede helfte van God se genade in die lewe van Dawid en Paulus was hulle vergifnis (en hand aan hand met vergifnis gaan roeping tot diens).

Die rede waarom hierdie twee dele uit die geskiedenis van die twee mense neergeskryf is en bewaar is, is nie omdat hulle enigsins sulke goeie voorbeeldige  mense was nie, alles behalwe! Hierdie geskiedenis is ook nie gewone geskiedenis nie, maar openbaringsgeskiedenis.

God wil met ander woorde vir enigeen wat hierdie dele lees, iets oor Homself sê. Hy maak in hierdie dele sy goedheid, goedgesindheid = genade bekend. Elkeen wat dit lees, is veronderstel om God se genade raak te lees, daaroor na te dink, jou in te span om dit te verstaan en dan ‘n keuse na een van twee kante te maak – (1) maak die Bybel toe en sê: Dit is nou alles goed en waar dat die dele oor Dawid en Paulus in die Bybel staan. Dit het baie lank gelede gebeur en is miskien interessant. So, dankie maar nee dankie, dit is nie vir my nie – (2) Aanvaar dat die dele in die Bybel ook vir jou bedoel is en antwoord die Here op sy Woord: O God, wees my (hier waar ek nou met die Bybel in my hand sit), sondaar (met al my baie sonde wat so erg is en wat ek soveel keer al gedoen het en waardeur ek myself so afgebreek en verneder het) ook genadig!

Keuse 2 in eenvoudiger taal: Here sal U vir my ook asseblief goed wees?

Hierdie keuse is in werklikheid ‘n geloofskeuse wat gemaak moet word.

Keuse 1 is die van ‘n mens met geslote oë, geslote verstand en ‘n geslote hart wat uit eie keuse alles geslote laat bly. En per implikasie sê dat God nie goed = genadig is nie.

Keuse 2 is die van ‘n mens ook met geslote oë, ‘n geslote verstand en geslote hart maar van wie se oë die Heilige Gees die skille laat afval, uit wie se verstand die Heilige Gees die beneweldheid laat verdwyn en wie se hart die Heilige Gees vir die wonder van God se genade oopmaak! Dit is die sondige mens wat per implikasie sê dat God goed, of te wel genadig is.

J Nel