Ons Kerkgebou

Herder in bekommernis – Fil 4

Tema: DIE HERE IS MY HERDER WANNEER EK BEKOMMERD IS

INLEIDING:

Bekommernis is hier op aarde seker deel van elke dag se lewe. Hierdie preek is bedoel om die gemeente toe te rus oor die regte hantering van bekommernis. ’n Mens hanteer bekommernis reg, wanneer jy weet dat die Here jou Herder is, ook wanneer jy bekommerd is en dat jy in jou Herder alles het wat nodig is om bekommernis te oorwin.

Tema: DIE HERE IS MY HERDER WANNEER EK BEKOMMERD IS

  1. BEKOMMERNIS:

“Moet oor niks besorg wees nie”, lees die opdrag in Fil.4:6. Die opdrag in hierdie vers gaan oor besorgdheid of dan bekommernis.

Wat is bekommernis?

Hoe moet ons hierdie woord besorg verstaan? In Fil.2:20 kry ons dieselfde woord. Daar gaan dit oor Timoteus wat die gemeente in Filippi se belange behartig. Besorgdheid is dus om belange te behartig. Ons kan sê om besorg te wees is om belang te stel. Om in iemand belang te stel, is mos goed. Waarom sê die Here dan vir gelowiges dat dit verkeerd is om in iemand belang te stel? Hy sal dit nie sommer sê nie. Daar moet ’n baie goeie rede voor wees.

Besorgdheid is om soveel in iemand of iets belang te stel dat dit jou begin hinder. Belangstelling wat hinder is dan in werklikheid bekommernis.  Hierdie bekommernis hinder jou later so baie dat jy vergeet dat jy op God kan vertrou. Wanneer jy op hierdie stadium kom, sien jy nie enige oplossing vir jou probleem nie. Die volgende stap is dat jy jouself sien as alleen, sonder enigiemand wat kan help. Hierdie gedagtes en gevoelens loop verder daarop uit dat jy dink en voel dat nie eers God kan help nie. Jy voel heeltemal alleen met ’n probleem of probleme en voel dat daar geen uitkoms vir jou is nie. Met hierdie swaarmoedige gevoelens en gedagtes, kan  jou liggaam selfs siek word. Depressie of selfmoord is die uiteindelike ergste gevolg hiervan.

Om te veel belang te stel, veroorsaak bekommernis. Bekommernis verhinder jou om regtig op God te vertrou, daarom sê die Here dat besorgdheid wat oorgaan in bekommernis verkeerd is en sondig is.

Elkeen van ons leef in hierdie stukkende wêreld waar daar soveel is waaroor mens jou kan bekommer. Kom ons kyk na omstandighede wat mens bekommerd kan maak.

Paulus, Euodia en Sintige, die gemeente destyds

Paulus was in die gevangenis wanneer hy hierdie brief geskryf het. Hy kon hom bekommer het oor die gevangenis, die haglike omstandighede en onregverdige behandeling wat op hom gewag het, oor die vreemde leer wat party mense in die gemeente van Filippi wou indra en oor die onenigheid in die gemeente.

Euodia en Sintige, voorheen gelowige vriendinne van mekaar, maar ten tye van hierdie brief kon hulle mekaar nie regtig meer verdra nie. Hulle en hulle gesinne kon die bekommernis oor hierdie onenigheid gehad het.

Die gemeente kon hulle oor baie dinge bekommer:

  • Paulus in die tronk en die mishandeling wat nog op hom gewag het.
  • Die mense in die gemeente wat die Evangelie anders geleer het as Paulus en verwarring gesaai het.
  • Die onenigheid tussen Euodia en Sintige en almal wat daardeur geraak is.
  • Die sondige lewe in die heidense stad en al die invloed wat dit op huwelike en gesinslewe gehad het.
  • Die volwassenes oor hulle werkgeleentheid, hulle veiligheid tussen die heidene en die sedelose omgewing waarbinne die kinders moes groot word.
  • Die kinders en jongmense oor hulle en hulle ouers se veiligheid.

Jy vandag.

Jou wêreld lyk vandag nie regtig soveel anders nie. Volwassenes, jonk en oud, kinders, almal het een of ander omstandigheid of mens waaroor jy bekommerd kan wees. Hierdie bekommernis kan jou verhinder om God regtig te ken en te vertrou. Jou persoonlike lewe, die omstandighede in jou gesin, by jou werk, in die gemeente of in die land kan jou van bekommernis laat leef.  Die Here ken jou bekommernis, daarom praat Hy met jou daaroor.

Die eerste wat Hy vir jou sê is: Moet oor niks besorg wees nie. Hierdie woorde is in werklikheid ’n opdrag.

Maar, die Here laat jou nie net daar nie. Hy gee vir jou raad teen bekommernis. Sy raad kan gevolg word, want sy raad teen bekommernis is die heel beste wat jy kan kry.

2. DIE HERE SE RAAD:

Die Here se raad teen bekommernis bevat drie dele.

Bid –  gebed, smeking en danksegging

Gaan na die Here toe met jou bekommernis. Bid. Maar….bid op ’n sekere manier. Vir bid gebruik Paulus drie woorde:

Gebed – Praat met God. Besef dat Hy die lewende God is. Hy is God jou Vader. Hy het jou gemaak. Hy wou jou hier op aarde gehad het, daarom is jy hier. God is jou Verlosser. Hy is Jesus Christus wat sy lewe vir jou gegee het. Hy regeer nou jou lewe. God is die Heilige Gees wat in jou leef. Hy troos jou en Hy lei jou. Hy help jou om reg te bid, reg te dink en reg te doen. Praat met hierdie God

Smeking Besef hoe nodig jy God het. Besef dat Hy jou kan gee wat jy nodig het. Smeek Hom. Vra regtig. Maak jou diepste begeertes, wense, vrese aan God bekend. Hy weet alles, maar wanneer jy dit vir Hom sê, dan weet jy dat Hy weet en jy weet dat jy God nodig het.

Danksegging – Dink ook aan dit wat goed in jou lewe is. Sien die goeie ook raak. Onthou dat jy dit wat goed is, van die Here ontvang het en dank Hom daarvoor.

Gaan op hierdie manier na God toe, met gebed, smeking en danksegging.

Maar………en die volgende is baie baie belangrik. Moenie hier ophou nie. Mens hoor dikwels iemand sê ek het al so baie gebid, maar dit het nie gehelp nie. Niks het gebeur nie. Ek voel maar nog dieselfde.

Onthou: Die Here se raad teen bekommernis het nog twee ander noodsaaklike dele. Het jy al op ’n medisynehouer die woorde gelees: “Voltooi die kursus”. Indien jy nie al die medisyne gebruik nie, gaan jy nie gehelp word nie. Wel hier het ons in die Bybel ook ’n geval van “voltooi die kursus”. Die tweede deel van God se raad gaan oor jou gedagtes.

Dink – rig jou gedagtes op wat goed en reg is

Bekommernis het juis daarmee te doen dat ’n mens nie reg dink nie. Dit sal jou nie help, wanneer jy vir God van alles vertel het nie, jy net daarna verder bloot aanhou met jou bekommernis nie. God die Heilige Gees leef in jou om jou reg te lei. Hy lei jou om God se raad te volg. Volg dan God se raad teen bekommernis, al drie dele van die raad.

Die tweede deel van die Here se raad is, dink reg. Rig jou gedagtes op alles wat edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig is (vs 8). Dink aan dit wat goed en reg is. Verander met ander woorde die gedagtes dat jy alleen is, dat jy niemand het nie, nie eers vir God nie, dat daar vir jou besondere omstandighede en probleme geen antwoord en uitkoms is nie. Verander hierdie gedagtes wat nie goed en reg en waar is nie, in ander nuwe gedagtes wat goed en reg en rein en waar en edel is.

Onthou, jy is nie alleen nie. God die Heilige Gees, is die lewende God self. Hy is by jou en in jou. Hy lei en Hy help jou om reg te dink.

Dan is daar nog die derde deel van God se raad teen bekommernis.

Doen – tree volgens God se Woord op

Jou gebed en jou regte gedagtes moet opgevolg word met die regte dade. Om die regte ding te doen, is die derde deel van God se raad teen bekommernis. God praat met jou. Hy gee aan jou die lig wat jy nodig het. Lees die Bybel. Maak dit wat God sê jou eie. Gebruik die Here se Woord in jou lewe. Doen wat God sê.

Hier is ons vanoggend juis besig met wat God oor bekommernis en al die spanning wat daarmee saamgaan, vir ons sê om te doen.

Die Here se raad teen bekommernis is dus: BID REG, DINK REG EN DOEN REG!

BID REG, want Jesus Christus het vir jou die pad na jou Vader oopgemaak. Op grond van sy kruisiging en sy opstanding kan jy na jou Vader gaan.

DINK REG want Christus het jou van die mag wat sonde oor jou gedagtes gehad het, verlos.

DOEN REG, Christus het jou vrygemaak van jou eie wil wat heeltemal onder die invloed van Satan was. Deur Christus is jy nou vry om te kan doen wat jou Here en Herder wil (Rom.6:13,14).

Hierdie is nie raad om vrywillig te volg, indien jy so voel nie. Hierdie raad is in werklikheid opdragte van die Here, jou Herder. Wie sy raad ignoreer en nie volg nie, doen sonde.

MAAR……wie sy raad volg, vind uitkoms by die Here!

3. DIE HERE SE UITKOMS:

Die Here gee twee beloftes oor bekommernis in die kernverse vir vanoggend se preek.

Die eerste belofte staan in vers 7.

Vrede bo verwagting

“En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus” (Fil.4:7). Die Here belowe dat bekommernis plek sal maak vir vrede.

God gee die vrede. God gee vrede deur Jesus Christus wat vir jou gesterf en opgestaan het. Hierdie vrede beteken dat God en mens in ’n eenheid bymekaar is. Hy is liefdevolle Vader en jy is gelowige kind. Hierdie wete bring vertroue en gerustheid in die hart en gedagte van elke gelowige. God gee vertroue in die plek van bekommernis. Dit gaan mens se verstand te bowe, maar dit gebeur. God laat dit in jou gebeur. In die plek van bekommernis het jy vrede in jou hart en in jou gedagte, bo wat jy verwag het.

En wat meer is: God sal sorg dat sy vrede wat Hy vir jou bedoel het, in jou sal bly. In die plek van bekommernis, het jy vrede.

Die vrede wat God gee, is verder ook vrede wat uitloop op die volmaakte vrede by God, wanneer jy, gelowige met die wederkoms van Christus, in hemelse heerlikheid opgeneem word. Jy sal by God wees en jy sal by Christus wees, en…….jou vrede sal volmaak en ewig wees!

Die tweede belofte staan in vers 9.

God se nabyheid

Voor sy hemelvaart het Jesus belowe dat Hy altyd met ons sal wees tot aan die einde (Matt.28:20). Hier kry elke gelowige weer die belofte dat God met jou sal wees. Hy is die God wat vrede gee. God wat vrede gee, is die God wat met liefde en  met die sorgsaamheid van ’n Herder altyd by jou sal wees.

Met God by jou en die besef dat God by jou is, weet jy, jy is nie alleen nie…nie nou nie en nie in ewigheid nie. Jy is deur Christus vry van bekommernis wat jou so gevange gehou het. Jy stel nog belang ja, maar jy is nie meer so besorg dat jy dink jy is heeltemal alleen en in ’n doodloopstraat nie. Jy stel so belang dat jy deur die leiding van die Heilige Gees hulp kan verleen en kan troos waar jy benodig word.

SLOT

Bekommernis? Ja daar is in hierdie stukkende wêreld genoeg rede. Maar….God is meer en groter as elke mens en elke omstandigheid wat jou kan bekommer.

DIE HERE IS JOU HERDER!

In Hom het jy alles wat jy teen bekommernis nodig het.

Sy liefde en sy sorg is MEER AS GENOEG!

JY KOM NIKS KORT NIE!