Ons Kerkgebou

My plek en doel in my Verlosser se gemeente – 1 Kor.12:18

MY PLEK EN DOEL IN MY VERLOSSER SE GEMEENTE

“Maar nou het God die lede elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê” (1 Kor.12:18).

  • God wou hê

Waarom bly jy waar jy nou bly?

Waarom werk jy waar jy tans werk?

Waarom is jy in hierdie gemeente waar jy nou is?

Bo al ons wik en weeg, troon God, die almagtige en alomteenwoordige God. Gewoonlik vergeet ons hierdie BAIE BELANGRIKE WAARHEID in ons lewe, wanneer ons die boonste drie vrae antwoord. Eintlik vergeet mens God, indien jy 1 Kor.12:18 buite rekening laat, wanneer jy die drie vrae antwoord.

Al ons wik en weeg sal op niks uitloop, indien God nie ons lewe beskik soos Hy wil nie.

As die Here nie wou nie, kon ek maar maak wat ek wou, ek sou nie die woonadres gehad het wat ek het, of die werk wat ek nou doen nie. As die Here nie wou nie, sou ek ook nie in hierdie gemeente kon wees nie.

GOD WOU MY HIER GEHAD HET, daarom is ek hier!

En……Hy doen niks sonder ‘n rede nie.

Die plek wat jy in die gemeente het, is die plek wat God self vir jou het.

Die doel wat jy in die gemeente het, is die doel wat God self vir jou het.

Wat mag ek nie doen nie? Ek mag nie dink dit is my planne, my adres, my werk en my keuse wat my lidmaat van hierdie gemeente gemaak het nie. Ek mag ook nie hoofsaaklik net met my huis, my werk en my program besig wees nie.

Wat wel? Ek moet in God se Woord agterkom wat God in my lewe wil hê? (Hand.2:37, Ef.5:17). Wat God wil, moet ek met ‘n warm en gehoorsame hart en met geesdrif doen. Dit gaan daarom hoofsaaklik om God en sy wil vir my lewe.

  • Lede

Die gemeente bestaan uit lede. Waarom? Die gemeente is ‘n liggaam. Die Heilige Gees gebruik hier ‘n beeld. Later meer daaroor. Vir nou is dit belangrik om te weet, dat daar baie lede is  en jy is een van hulle.

Soos gesê, is daar baie lede. Dit beteken dat daar baie soort lede is. Die lede se name, vanne, adresse, beroepe en uiterlike voorkomste verskil. Die lede het verskillende gewoontes en maniere van lewe. Die lede het ook verskillende temperamente en persoonlikhede.

Maar……”Ons is almal deur die een Gees gedoop……Ons is almal van die een Gees deurdrenk” (1 Kor.12:13).

Die plek wat jy in die gemeente het, is ‘n plek tussen ander lede.

Die doel wat jy in die gemeente het, is om jou doel tussen die ander lede te verwesenlik.

Wat nie? Ek mag nie myself onttrek van die gemeente nie (1 Kor. 12:15). Ek moet ook nie onveilig of ontevrede voel tussen al die lede nie.

Wat wel? Met die sekerheid dat ek ‘n lewende lid van Christus se gemeente is (HK, Son.21), moet ek myself sien as volwaardige lid tussen baie ander. Ek moet dit so sien dat God juis vir my juis tussen hierdie mense geplaas het.

  • Elkeen afsonderlik

God stel in jou as individu belang. Elke lid afsonderlik, van die kleinste en jongste tot die oudste is deel van die gemeente. So sien God elkeen afsonderlik.

Wie jy ook al is, jy afsonderlik , is deur God as gelowige lidmaat in hierdie gemeente gevoeg.

Die plek wat jy in die gemeente het, is jou eie plek.

Die doel wat jy in die gemeente het, is jou eie doel.

Wat nie? Ek mag nie na ander lede kyk en soos hulle wil wees nie (1 Kor.12:15,16). Ek mag ook nie terugstaan en ander lede my plek laat inneem nie. Ek mag self ook nie ander lede se plek en doel wil inneem nie.

Wat wel? Ek mag sekerheid en dankbaarheid uitstraal dat God aan my my eie plek en doel in die gemeente gegee het.

  • In die liggaam

Nou die beeld wat hier gebruik word. Die gemeente is die liggaam van Christus. Hierdie beeld is ryk aan verskillende betekenisse.

  1. Christus is die Hoof. Die gemeente is die liggaam onder die Hoof. Die lede is in die liggaam, omdat elke lid afsonderlik en al die lede saam deur die Heilige Gees aan Christus behoort. Al die lede is in die liggaam om Christus te volg en vir Hom te lewe.
  2. Al die lede saam vorm die een liggaam. Daar is baie lede, maar net een liggaam (1 Kor.12:20). Al die lede saam vorm die liggaam. Ek is daarom nie ‘n enkeling in die gemeente nie. Ek is deel van die liggaam van ons Hoof, Christus.

Die plek wat jy in die gemeente het, is ‘n plek in die liggaam van Christus.

Die doel wat jy in die gemeente het, is om jou besondere doel in die gemeente tot opbou van die gemeente na te kom.

Wat nie? Jy mag nie die gemeente sien as ‘n groep gelowiges wat onder die kerkraad as leiers staan nie. Jy mag verder nie iets in die gemeente wil doen, sonder om seker te maak dat dit vir Christus aanneemlik is nie. Jy mag nie die gemeente afbreek of passief wees en nie deelneem aan die opbou van die gemeente nie. Jy mag nie jouself afsonder en so in die gemeente leef, dat jy nie deel van die gemeente is nie. Jy mag ook nie tevrede wees met ‘n minimumdeelname in die gemeente nie.

Wat wel? Jy mag met die sekerheid leef dat God jou deel van Christus se liggaam gemaak het. Jy mag en moet Christus voluit dien in die gemeente. Jy moet die res van die liggaam so goed leer ken, dat jy saam met die ander lede voluit so vir Christus werk dat die gemeente uitgebou word om soos Christus te wees (Ef.4:13). Wees ‘n maksimumlid van die gemeente deur ander op te  bou en God te verheerlik.

  • gevoeg

Dit het nie sommer net gebeur dat jy hier lidmaat geword het nie. God het bepaalde aktiwiteite gedoen. Hy het jou in die liggaam gevoeg. Hy het jou deur sy Seun Jesus Christus se kruisiging en opstanding, deur die Heilige Gees wat geloof aan jou gegee het, deur die verkondiging van sy Woord en deur sy optrede in jou lewe op aarde, jou hierheen gebring en in die liggaam gevoeg.

Die plek wat jy in die gemeente het is ‘n plek wat vir jou gereedgemaak is deur God.

Die doel wat jy in die gemeente het, is die doel wat God aan jou deur sy Woord opdra.

Wat nie? Jy mag nie blind wees vir God se werk in jou lewe nie. Jy mag ook nie doof wees vir sy Woord waardeur Hy jou oproep om lewende lid van Christus se gemeente te wees nie. Jy mag ook nie God se genade in jou huis en jou werk ongemerk verby laat gaan nie.

Wat wel? Sien God se werk in jou lewe raak. Sien sy genade in jou huis, in die werk wat jy doen en in die gemeente raak. Antwoord God op hierdie genade en seën deur ‘n geesdriftige gelowige te wees wat ‘n geestelike verskil in die gemeente maak en die gemeente so opbou dat die gemeente ‘n geestelike verskil in die gemeenskap maak.

jn