Ons Kerkgebou

Waarom Here? Job 1 en 2

Waarom Here?

Job 1,2

Soms word ‘n gelowige hier op aarde deur ‘n ongekende ramp en hartseer getref. Die hartseer het so onverwags gekom. Wat gebeur het, maak net nie sin nie. Hierdie situasie sien ‘n mens in die eerste twee hoofstukke van Job.

In die boek Job lig die Here vir ons die sluier oor wat agter die ‘skerms’ in die hemel gebeur het. Elke gelowige wat die boek Job lees, kom op hoogte van wat aanleiding tot Job se trauma gegee het.

Maar…….Job self het nie dieselfde inligting as elkeen wat die boek lees, gehad nie. Job self het ook nooit die antwoord ontvang waarom al die dinge met hom gebeur het nie.

Hierdie feit is ‘n belangrike deel van die boek Job wat ons as gelowiges in ons lewe ook kan toepas. Job het nie geweet waaroor alles gegaan het nie. Ook ons het nie altyd al die antwoorde nie. In Jesaja 55:8 en 9 praat die Here ook met ons daaroor: “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede is nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is My optrede verhewe bo julle optrede en My gedagtes bo julle gedagtes”.

Wat ons wel weet uit die lewe van Job is dat hy midde in ‘n geweldige stryd geleef het, die stryd tussen God en Satan.

Op ‘n dag moes al die engele voor God verskyn. Satan het ook opdrag ontvang om voor God te verskyn. Hy moes rekenskap aan God gee. God het met Satan oor Job gepraat en self getuig van Job se geloof en sy vroom lewe (Job 1:8). Daar het Satan vir God uitgedaag en gesê dat Job net glo, omdat hy soveel van God ontvang het. Satan het verder beweer dat indien Job se besittings van hom weggeneem sou word, hy nie meer in God sou glo nie. Die bewering was dat daar nie ‘n opregte geloofsband tussen God en Job bestaan het nie. Verder, dat besittings en voorspoed Job laat glo het. Satan het in werklikheid beweer dat God nie geloof aan ‘n mens kan gee nie. Hy het Job as’t ware omgekoop met besittings. Indien Job se besittings van hom weggeneem sou word, sou Job nie meer in God geglo het nie, het die Satan beweer. Daarop het die Here die Satan mag gegee om met Job se besittings te maak wat hy wou.

Die uiteinde hiervan was dat Job in een dag alles verloor het…..al sy diere, al sy werkers behalwe die vier wat elke keer die boodskap gebring het, sy huis en al sy kinders! Net Job en sy vrou het met die klere aan hulle lyf oorgebly.

Waarom die hartseer in Job se lewe, terwyl hy ‘n opregte gelowige was?

In die eerste plek is dit in Job se geskiedenis duidelik dat swaarkry nie oor ‘n mens kom as straf op wat jy verkeerd gedoen het nie.  Ons weet in Job se geskiedenis dat daar ‘n ander groter rede was vir die swaarkry. Die swaarkry het juis oor Job gekom omdat hy ‘n opregte gelowige was. Wat was dan die rede vir die terugslae?

Die hoofrede vir Job se swaarkry was die stryd tussen God en Satan. Satan het God uitgedaag deur te beweer dat Job se geloof net geloof was, omdat hy van God baie besittings ontvang het. Satan het in werklikheid God se Persoon en sy eer aangetas. Hy het in werklikheid beweer dat God Job moes omkoop vir sy geloof (Job 1:10,11). So ‘n bewering is aantasting van die eer van die lewende God. Satan het hierdeur sy stryd teen God voortgesit en weer in opstand teen God gekom.

In hierdie stryd het God aan Satan die mag gegee om Job seer te maak en hom baie swaar te laat kry (Job 1:12).

Met hierdie toelating het die Here die stryd teen Satan aangepak. Sy bedoeling hiermee was nie om Job onnodig te laat swaarkry nie. Job se swaarkry was juis nie onnodig nie. Nee, sy swaarkry was deel van die stryd om lewe en dood, tussen God en Satan. God het Job as ‘n gelowige in hierdie stryd gebruik om die oorwinning oor die Satan te behaal.

En presies dit het gebeur! In sy grootste lewenskrisis het Job gelowig gebly: “Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here” (Job 1:21).

Satan het die nederlaag gely. God het deur die geloofsband tussen Hom en Job die oorwinning behaal. Al het Job nog baie swaar gekry, al het hy later ook gewens dat hy nooit gebore was nie, het hy enduit in God bly glo. Aan die einde van die boek staan daar:”Job het toe gesterf. Hy was oud en het ‘n vol lewe gehad” (Job 42:17).

Satan is deur Job se swaarkry ontmasker as die vader van die leuen. Hy het voor God in die hemel ‘n leuen vertel. Hy het oor Job ‘n leuen vertel. Ook hierdie keer het sy opstand teen God tot niks gekom nie, trouens Satan is oorwin.

In die geskiedenis van die koninkryk van God sal Job altyd die getuie wees van die oorwinning wat God oor Satan behaal het. Ja, selfs te midde van baie swaarkry is die gelowige oorwinnaar.

Die stryd teen Satan is nog nie verby nie. Ons is verseker van die oorwinning, omdat Jesus Christus deur sy kruisiging en opstanding die oorwinning oor sonde, die dood en die duiwel behaal het. Die oorwinning is verseker, maar die stryd is nog nie verby nie. Die stryd tussen God en Satan eindig eers met die wederkoms van Jesus Christus, wanneer Satan finaal vernietig sal word. Die stryd duur tot dan voort. Elke gelowige staan steeds midde in hierdie geweldige stryd om lewe en dood. Satan wil ons van God wegneem. Hy wil dat ons ons geloof in God sal prysgee. En…ons swaarkry op aarde is deel van hierdie stryd.

Al gaan dit baie swaar, God is steeds in jou lewe by jou. Hy hou jou vas, sodat Satan ook oor jou nie die oorwinning sal behaal nie. Hy en niks of niemand anders sal jou kan laat ophou glo en jou van God wegneem nie. Daarvoor sal God sorg.

Hy is die almagtige God wat jou deur Jesus Christus syne gemaak het. Hy is die getroue God wat jou deur sy Heilige Gees sal laat bly glo. En so……deur aan te hou om in God te glo, al gaan dit baie swaar, is ook jy getuie dat nie Satan nie, maar God die Oorwinnaar is. Hierdie oorwinning loop vir jou uit op ‘n ewige hemelse heerlikheid saam met jou God!

jn