Ons Kerkgebou

Waarom Here? Joh 9

Waarom Here?

Johannes 9:1-3

Dit lyk my een of ander tyd in elke gelowige mens se lewe kom jy by die punt waar jy vra: Waarom Here?

Hierdie vraag het natuurlike ‘n agtergrond. Daar gebeur dinge vooraf wat ‘n mens se lewe verander. Hierdie verandering neem jou lewe van rustig na onrustig, van goed na sleg, van voorspoed na swaarkry en beproewing. Hierdie verandering word dikwels veroorsaak deur een of ander gesondheids-omstandigheid. Hierdie skielike verandering kan teweeggebring word deur ‘n onverwagse diagnose van kanker, deur ‘n hartaanval, deur beroerte of deur watter ernstige siekte ook al. Deur die siekte kan die dood onverwags intree of die een wat siek is, kan so ‘n terugslag kry dat intensiewe sorg vier-en-twintig uur sewe dae ‘n week benodig word.

Wanneer hierdie swaarkry in ‘n mens se lewe kom, vra jy die vraag: Waarom Here?

Op ‘n dag was Jesus en sy dissipels in Jerusalem. Terwyl Hy van die tempel weggestap het, het Jesus ‘n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy dissipels het die man ook gesien.

Die dissipels het gedink ‘n mens is siek omdat, of jyself of jou ouers een of ander sonde teen God gedoen het. Daarom die vraag aan Jesus: “Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s’n” (Joh.9:2).

Die dissipels is nie die enigste mense wat so gedink het nie. Wanneer mens baie swaarkry, loop ons gedagtes dieselfde pad en vra ons vandag steeds dieselfde vraag oor siekte en sonde. ‘n Mens dink aan jou lewe wat verby is. Jy dink aan hoe jou lewe was. Jy soek na die verkeerde. Jy probeer uitvind watter sonde dit was. Watter sonde was so erg, dat dit hierdie ernstige siektetoestand tot gevolg gehad het? Vir watter sondige gedagte, woord of daad moet so erg geboet word? In die woorde van die dissipels daardie dag in Jerusalem: Deur wie se sonde het hierdie siektetoestand gekom?

Jesus het sy dissipels daardie dag geantwoord op die vraag. Hy is God se Seun. Wat Hy sê, is God se Woord. Wat Jesus daardie dag in Jerusalem gesê het, het vir die blindgebore man en sy ouers en vir die dissipels destyds gegeld en……Jesus se woorde geld as Woord van God vandag steeds vir elke gelowige.

Jy, gelowige wat swaar beproef word, het ‘n antwoord van God self op die vraag oor watter sonde die beproewing in jou lewe veroorsaak het.

Jesus het geantwoord: Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s’n nie..” (Joh.9:3). Sonde was nie die oorsaak van die man se gesondheidsprobleem nie. Met hierdie antwoord het Jesus sy dissipels geleer en leer Hy ons vandag steeds ‘n belangrike waarheid. Die waarheid is: Siekte en swaarkry is nie noodwendig as gevolg van een of ander sonde wat jy gedoen het nie. Siekte kan nie sondermeer as straf op sonde gesien word nie.

Natuurlik is dit so, dat indien ‘n mens roekeloos onsedelik leef en jy vigs opdoen, jou sondige lewe die siekte veroorsaak het. Natuurlik is dit so dat indien mens oormatig drink en jy ernstige lewer probleme ondervind, die sonde van te veel alkohol die siekte veroorsaak het. In hierdie gevalle is die verband tussen die oortreding en die gevolg baie duidelik en sonder enige twyfel.

Maar dikwels is die verband tussen die siektetoestand en ‘n mens se vorige lewe nie duidelik nie, soos in die geval van die man wat blindgebore was. In hierdie geval leer Jesus ons dat die doel met die siekte nie straf op een of ander sonde is nie. God se doel met siekte is dan nie straf nie. Hy het ‘n ander doel.

Wat kan God se doel met ‘n ernstige siekte wees? Jesus self gee die antwoord: “maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal word” (Joh.9:3). Die werke wat God in hierdie man se lewe gedoen het was om hom van sy blindheid gesond te maak, sodat hy kon sien. Maar daar was groter werke in die man se lewe. God het aan hom geloof gegee, sodat hy in Jesus Christus kon glo (Joh.9:37) en deur sy geloof verlossing deur Christus en die ewige lewe kon ontvang. Die blindgebore man het hierdie doel van God in sy lewe uitgevind en die dissipels het ook van God se doel in sy lewe geleer.

God het dus ‘n doel met jou wanneer jy of iemand na aan jou siek word. Sy doel is nie straf nie. Die Heilige Gees het gekom om jou gedagtes in die regte rigting te lei. Hy lei jou om God se doel met jou swaarkry te sien. Sy doel kan wees om jou geloof juis te versterk. Jy het nie meer gesondheid waarop jy kan reken nie. Al Wie jy het, is God om op staat te maak. Gesondheid en lewenskrag kan jou nie meer dra nie. Dit is net God se genade wat jou elke dag dra. Deur die swaarkry in jou lewe leer God jou dat jou geloof baie kosbaar is, dat jou verhouding met Hom die kosbaarste is en dat Hy jou deur die swaarkry sal dra.

God se verdere doel is dat ander mense jou geloof en jou verhouding met God in die swaarkrytyd sal sien en dat hulle aan God die eer sal gee. Deur jou geloof, al kry jy swaar, sien ander dat geloof in God mens staande hou. So word jy wat swaarkry,  instrument van God om ander aan te moedig om in God te glo en ook in swaarkrytye te bly glo. So is jy as gelowige, al word jy swaar beproef, in werklikheid besig om getuie vir God te wees in wat jy doen en wat jy sê.

Die ernstige gesondheidsomstandigheid in jou lewe is daarom nie nutteloos nie. God het ‘n doel daarmee, ‘n geestelike doel om sy koninkryk uit te bou. En….jy is een van die mense wat God gebruik om sy koninkryk uit te bou!

jn