Ons Kerkgebou

Argiewe

Om die Here te ken – 1 Sam. 3

Tema: Om die Here te ken

Inleiding:

Hoe belangrik is dit om God te ken? Hoe kry mens dit reg om God te ken? Wat moet mens met die kennis van God maak? Kom ons kry vanaand antwoorde op hierdie vrae.

Tema: Om die Here te ken

  1. Die noodsaaklikheid om die Here te ken

Om God te ken, is om die ewige lewe te besit. In sy gebed net voor sy gevangeneming om gekruisig te word, leer Jesus Christus ons hierdie baie belangrike waarheid: “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken en Jesus Christus wat U gestuur het” (Joh.17:3).

Ons weet ook dat kennis van Jesus bepalend is die dag met sy wederkoms. Of Jesus jou geken het en jy Hom geken het, sal bepaal of jou lewe in hemelse heerlikheid of in die oordeel van die hel eindig. Kennis van God is daarom ‘n saak van lewe of dood!

Wanneer ken mens God? Mens ken nie God indien jy bloot van Hom weet nie, selfs nie indien jy baie van Hom weet nie. Lees Verder…

Die Here sorg vir ons huis – Deut.8

Tema: Die Here sorg vir ons huis

Inleiding:

Praat die Here met ons ook oor geld en ander besittings? Elke Christen behoort met liggaam en siel nie aan jouself nie, maar aan Jesus Christus. God praat daarom in sy Woord ook met jou oor jou aardse geld en goed. Die kern van wat die Here vir ons wil sê is dat Hy ons versorg vir ons lewe op aarde. Hy sorg geestelik en Hy sorg liggaamlik. Kom ons kyk dan na die Here se sorg.

Tema: Die Here sorg vir ons huis

  1. Alles behoort aan die Here

Geld en besittings is die afgelope tyd druk bespreek seker in elke huis. Elke koerant het een of ander berig oor geld en pryse van goed en ander finansiële sake in. Elke nuusberig oor die radio of televisie het iets te sê oor geld en goed. Deesdae gaan dit meesal oor hoë pryse (petrol en diesel en paraffien se prys styg hierdie Woensdag met meer as 30 sent per liter) en skuld en rentekoerse en werkgeleenthede en afdankings.

Hoe Lees Verder…

God het my vrygespreek deur Christus – Rom 8

Tema: God het my vrygespreek deur Jesus Christus

Inleiding:

Tema: God het my vrygespreek deur Jesus Christus

Elke mens het vryspraak voor God nodig. Sonder vryspraak leef jy nie. Met vryspraak leef jy. Sonder vryspraak het sonde en die dood die mag oor jou. Met vryspraak het die Heilige Gees die mag in jou lewe. Kom ons kyk weer vanoggend na die hart van die Evangelie: Hoe kry mens vryspraak? Wie word vrygespreek? Wat gebeur nadat mens vrygespreek is.

  1. Alle mense het skuld voor God

Elke mens staan skuldig voor God

Paulus het die Jode goed geken. Hy was self een. Hy het ook die heidene geken, want hy het vir jare tussen hulle geleef en gewerk. Paulus het gesien dat al die mense se sondigheid ooreengestem het met wat in die Bybel daaroor gesê word. Daarom wanneer hy in Rom.1:18-3:19 het Paulus oor die sondigheid van die mensdom geskryf het, het hy die heeltyd net uit die Ou Testament aangehaal.

Ps. 14:1,3 “Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen Lees Verder…

Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom – Mat 25 en Sondag 48

Tema: Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom

Inleiding:

Jesus Christus kom weer. Dit is ‘n werklikheid in God se Woord. Is dit ‘n werklikheid in ons lewe? Jesus Christus leer ons om te bid vir sy wederkoms. Ons staan vanaand by hierdie bede stil.

Tema: Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom

  1. God se koninkryk het gekom, maar moet ook nog kom

In Jesus Christus het God se koninkryk naby gekom. Beide Johannes die Doper en Jesus Christus het hulle openbare verkondiging van die koninkryk van God met hierdie woorde begin. Dat God se koninkryk naby gekom het, beteken dat God se regering in die harte van mense met Jesus Christus se koms na die wêreld baie duideliker geopenbaar is.

Ons weet dat God reeds in mense se harte en gedagtes regeer. Ons sien dit duidelik in sy Woord.

Ons sien dit in die dissipels wat Jesus gevolg het.

Ons sien dit in die mense wat met die uitstorting van die Heilige Gees nadat hulle Petrus se boodskap gehoor het, in Christus geglo het.

Ons sien Lees Verder…

Die man en vrou se roeping in die huwelik – Ef 5

Tema: Die Here gee aan die man en die vrou ‘n roeping in die huwelik

Inleiding:

Suid-Afrika beleef al vir baie jare ernstige huwelikskrisisse. Een groot rede hiervoor is dat vrouens en mans in hulle huwelike dikwels nie leef volgens die duidelike bepalings in die Woord van die Here nie. Ons kan nie in Suid-Afrika, in Pretoria en hier by aanhou om so te leef nie. Huwelikskrisisse as gevolg van die sondigheid van man en vrou is sonde en nie tot eer van God nie. Ons kan tog nie aanhou om die Here nie te eer met ons lewe nie. Ons lewe sal moet verander. Die verandering sal alleen kom wanneer elke Christenman en Christenvrou hulle roeping voor die Here volgens sy Woord uitleef.

Tema: Die Here gee aan die man en die vrou ‘n roeping in die huwelik

  1. God vra eerbied vir Christus in die huwelik

Waar kom dit vandaan dat ‘n man en ‘n vrou trou? Dit is ‘n belangrike vraag met ‘n baie belangrike antwoord. Die antwoord op hierdie vraag sal bepaal Lees Verder…

Bid dat die Here die slegte planne teen sy Woord sal keer – Jer 28 en Sondag 48

Tema: Bid dat die Here die slegte planne teen sy Woord sal keer

Inleiding:

Is God se Woord vir jou so belangrik dat jy elke dag ernstig oor sy Woord bid? Jou gebed vir God se Woord is baie belangrik in die tyd waarin ons leef, want daar bestaan kwaadwillige planne teen sy Woord. Vanaand leer ons oor die gebed vir God se Woord.

Tema: Bid dat die Here die slegte planne teen sy Woord sal keer

  1. God se Woord is waar

God se Woord neem ‘n baie belangrike plek in die koninkryk van die hemel in. Die boodskap van die koninkryk is in God se Woord opgeteken. God maak Homself as die Koning van sy koninkryk bekend. Hy leer ook in sy Woord hoe mens toegang tot die koninkryk kry. God gee aan jou deur sy Woord die geloof om in die koninkryk te kom. Hy leer ons in sy Woord dat daar ook die mense is wat buite sy koninkryk bly, omdat hulle die boodskap van die koninkryk van die hemel nie glo Lees Verder…

Koninkryk en kerk – Hand 2 en Sondag 48

Tema: Koninkryk en kerk

Inleiding:

God se kerk is steeds baie afhanklik van Hom. Die kerk het God elke dag oral en altyd nodig. Jesus Christus leer ons in die Onse Vader om gereeld te bid dat God sy kerk sal bewaar en vermeerder. ‘n Gelowige bid hiervoor wanneer jy die woorde “Laat U koninkryk kom” bid.

Tema: Koninkryk en kerk

  1. Die bewaring van die kerk

Die kerk behoort aan God

Jesus Christus het self in Sesarea-Filippi vir sy disippels gesê: “..op hierdie rots sal Ek my kerk bou.” (Mat.16:18). Die kerk is Jesus Christus s’n en Jesus  behoort aan God (1 Kor.3:23). God leer ons duidelik in sy Woord dat die kerk aan Hom behoort. Sy kerk is vir Hom baie kosbaar, want Hy het sy kerk syne gemaak deur die kosbare  bloed van sy Seun Jesus Christus (1 Pet.1:19). Omdat sy kerk so kosbaar is, bewaar God sy kerk.

God bewaar die kerk deur sy Woord

Die kerk van God het drie doodsvyande, die duiwel, die wêreld en die sonde in mense. God bewaar sy Lees Verder…

Praat met mekaar soos die Here wil – Ef 4

Tema: Praat met mekaar soos die Here wil

Inleiding:

‘n Woord kan ‘n mens opbou. ‘n Woord kan jou ook afbreek tot daar niks oorbly nie. ‘n Woord kan uit die hemel kom. ‘n Woord kan ook uit die hel kom (Jak.3:6). Woorde wat ons in ons gesinne praat kan of afbreek of opbou. Gelowiges mag mekaar nie afbreek nie en wil mekaar tog ook nie afbreek nie. Nee, ons wil tog in ons gesinne vir die Here leef, ook in wat ons vir mekaar sê. Dit is daarom nodig om ook by die Here te leer hoe Hy wil dat gesinne met mekaar praat.

Tema: Praat met mekaar soos die Here wil

  1. Jesus Christus maak jou gesin nuut

Die sondige en gebroke wêreld waarin ons leef, wys al meer en meer in ons gesinslewe. Wanneer ‘n mens hoor dat die wêreld waarin ons leef sondig en gebroke is, sal  iemand sê: Ag nee, dit is darem te negatief. ‘n Ander sal sê: Nee, dit is nie waar nie. Kyk net na al die nuwe Lees Verder…

Liefde tussen man en vrou soos die Here wil – Hooglied 2

Tema: Liefde tussen man en vrou soos die Here wil

Inleiding

Protestantse kerke regoor die wêreld herdenk vandag Johannes Calvyn se geboorte op 10 Julie 1509. Nou het ons die afgelope maand gereeld oor die radio of in die koerant gehoor en gelees van Calvyn. Nou is dit belangrik om te weet dat dit nie oor die enkele persoon in die kerk se geskiedenis mag gaan nie. God sê self dat Hy nie onderskeid maak tussen mense nie. Waaroor is die kerke in Suid-Afrika en oor die wêreld dan so begaan? Die eintlike belangrike saak is die Hervorming van 1515 en verder. Waarom is die Hervorming so belangrik? Kom ons vra wat beteken die woord Hervorming. ‘n Ander naam is Reformasie. Wat beteken Hervorming of Reformasie? Kortweg: Terug na die Bybel.

Die GKSA se wortels lê daarom ook in die Hervorming, want dit is wêreldwyd Gereformeerdes se oortuiging dat ons in alles moet vra wat sê die Bybel. Eintlik is die vraag: Wat sê God in sy Woord.

Dit word in Suid-Afrika ‘n al Lees Verder…

Die Here se wil vir kinders en ouers – Ef.6

Tema: Die Here se wil vir kinders en ouers

Inleiding:

Een van die groot gesinskrisisse van die moderne tyd is die verhouding ouer-kind in die huis. Die groot rede vir die krisis is dat ouers kinders grootmaak volgens hulle eie wil en nie soos die Here wil nie en dat kinders na ouers luister soos hulle wil en nie soos die Here wil nie. Ouers en kinders maai daarom maar net wat geoes is.

Nou kan mens jou skouers optrek en sê: Wel die krisis is reeds daar, mens kan niks meer daaraan doen nie. Maar, op hierdie manier bly ‘n pa en ‘n ma en ‘n kind dan ongehoorsaam aan God en dit is sonde. ‘n Gelowige mag nie aanhou en aanhou sondig nie, want dan leef ons nie tot eer van ons God nie.

Wat moet gebeur? Ouers en kinders moet terug na die Bybel. Ouers en kinders moet weer die Bybel lees en tot bekering kom. Ouers en kinders moet in die huise weer die Here se wil leer ken en Lees Verder…