Ons Kerkgebou

Argiewe

God verlos die mens wat sonde opreg besef en bely – dank Hom daarvoor! -Rom.7:24,25

Inleiding:

Ons sondebesef is nie wat die Here wil hê dit moet wees nie. Ons dankbaarheid is ook nie wat die Here wil hê dit moet wees nie. Die Here praat vanoggend in Romeine 7 met ons oor ons sondebsef en ons dankbaarheid. Luister saam met my na wat God sê, sodat ons ons reg kan voorberei vir nagmaal, as die Here wil volgende Sondag.

Tema: God verlos die mens wat sonde opreg besef en bely – dank Hom daarvoor!

  1. Besef en belydenis van sonde

‘n Christengelowige kan nie sonder ‘n opregte sondebesef en opregte belydenis van sonde leef nie. Jesus, God se Seun het in die gebed wat Hy sy kerk geleer het, een deel juis aan die besef en belydenis van sonde afgestaan: “Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe” (Mt.6:12). In Johannes se eerste brief, leer God ons hoe belangrik dit is om ons sonde te besef en te bely: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid” (1 Joh.1:8,9). Lees Verder…

Christus het regtig opgestaan – wees ‘n getuie hiervan.-Lk.24

Inleiding:

Twee weke gelede, Sondag die 16e April, het ons die opstanding van die Here Jesus gedenk. Die opstanding van ons Verlosser het ‘n baie groot invloed op ons lewe. Die invloed is so groot, dat Jesus se dissipels op die dag van die week dat Hy opgestaan het, Sondag, begin saamkom het. Na sy opstanding het die dissipels en die vroegste kerk op Sondae begin saamkom. Tot vandag is die dag waarop Christus opgestaan het, die dag dat sy kerk vir eredienste saamkom. Die invloed van Christus se opstanding op ons lewe is nog groter as dat die dag van samekoms verander het. Sy opstanding het ook mense se lewens heeltemal verander. Ons kan sê Christus het deur sy opstanding elkeen wat in Hom glo, se lewe verander van donker na lig, van dood na lewe.

Christus se opstanding is so belangrik dat mens daarom nie net een dag in ‘n jaar in ‘n preek daaraan aandag kan gee nie. Sy opstanding behoort elke Sondag gepreek te word. Meer nog, sy opstanding behoort elke dag van ons lewe gedenk te word. Vanoggend se preek is bedoel om weereens duidelik te maak hoe belangrik Christus se opstanding vir ons is en hoe sy opstanding ons lewens raak.

Tema: Christus het regtig opgestaan – wees ‘n getuie hiervan

  1. Die werklikheid van Jesus Christus se opstanding

‘n Baie belangrike deel van Jesus Christus se verlossingswerk was sy opstanding uit die dood. As Hy nie uit die dood opgestaan het nie, was daar vir ons geen verlossing nie en is ons geloof tevergeefs en nutteloos (1 Kor.15.) Lees Verder…

Die goeie nuus dat Christus gesterf en opgestaan het, is die Belangrikste Boodskap in die lewe.-1Kor.15

Inleiding:

‘n Goeie boodskap doen wonders vir ‘n mens en maak ‘n blydskap in jou wakker wat amper nie in woorde gesê kan word nie. Dink maar aan die boodskap dat ‘n baba gebore is, dat jy matriek geslaag het, dat die jongmens sy of haar bestuurderslisensie gekry het, dat jy skoon is van kanker. Daar is soveel ander sulke goeie boodskappe. Hoekom maak hierdie boodskappe mens so bly? Een rede is dat dit so anders kon gewees het. Die baba kon verloor word, jy kon matriek gedruip het, ‘n korrupte toetsbeampte kon jou die lisensietoets nie laat slaag het nie, die kanker kon vererger het om terminaal te wees.

Elkeen van hierdie goeie boodskappe het jou lewe vir altyd verander. Is daar dalk ‘n goeie boodskap wat jou lewe die meeste verander het? ‘n Boodskap wat jou die blyste behoort te maak?

Vanoggend se preek gaan oor God se Goeie Boodskap vir jou. Luister vanoggend saam met my en gaan dink dan diep daaroor na of hierdie Goeie Boodskap nie die heel beste en die heel belangrikste boodskap vir jou is nie en of jy nie oor hierdie boodskap die heel blyste behoort te wees nie.

Tema: Die goeie nuus dat Christus gesterf en opgestaan het, is die Belangrikste Boodskap in die lewe.

  1. Onthou die Evangelie

Die vroegste mensdom, naar ook die mensdom van alle tye, ons vandag is hierby ingesluit, het goeie nuus, ‘n goeie boodskap nodig gehad, want die ganse mensdom, van die eerste twee in die tuin van Eden tot die laaste baba wat gebore sou word, was verlore. Hierdie werklikheid in elkeen van ons se lewe mag ons nooit vergeet nie. Elkeen van ons was deel van die verlore mensdom.

Lees Verder…

Die Here is altyd by my sodat ek met opregte geloof en gehoorsaamheid in sy genadeverbond kan leef.-Jos.1

Inleiding:

Lewe in die genadeverbond is in die eerste plek ‘n lewe van genade. Dit is gewoonlik vir ons maklik om die genade van God te ontvang. Ons aanvaar ook graag hierdie genade elke dag. Maar….lewe in die genadeverbond bestaan uit ‘n baie belangrike tweede deel. Hierdie tweede deel is ‘n opdrag wat die Here gee. Sy opdrag is dat ons met opregte geloof en met gehoorsaamheid in die genadeverbond moet leef.

Vanoggend se preek gaan oor ons geloof en gehoorsaamheid in die genadeverbomd.

Tema: Die Here is altyd by my sodat ek met opregte geloof en gehoorsaamheid in sy genadeverbond kan leef.

  1. Ek staan voor ‘n opdrag wat vir my te groot is

Josua se omstandighede

Josua is saam met Israel op die grens van Kanaän. Dit is die tweede keer dat Josua saam met Israel op die grens van Kanaän staan. Die vorige keer het rampspoedig afgeloop. Moses het twaalf verkenners, spioene die land in gestuur om te verken en te kyk hoe dit lyk en te kom vertel, sodat Moses en sy raadgewers kon weet hoe en waar hulle die land kon binneval (Num.13:17-20.)

Maar daar het niks van gekom nie. Tien van die twaalf verkenners het verslag gelewer dat hulle nooit die land sou kon binneval nie. Net twee, Josua was een van die twee, Kaleb was die ander een, het gesê dat hulle met geloof in die Here sy opdrag moes uitvoer en die land inneem. Israel het Josua en Kaleb met die dood gedreig en teen Moses en Aäron in opstand gekom en geweier om die land in te gaan. Die Here het hulle toe terug gestuur om agt-en-dertig jaar in die woestyn te bly. Almal wat uit ongeloof nie wou ingaan nie, het in die woestyn gesterf.

Lees Verder…

Die genade om deel van Christus se kerk te wees.-Ef.1:13

Inleiding:

Die kerk is in Suid-Afrika nie gewild vandag nie. Baie verlaat die kerk. Die kerk word ook dikwels aangeval en skerp gekritiseer in Suid-Afrika. Artikels in koerante en tydskrifte en gesprekke oor radio en televisie en tussen mense getuig hiervan.

Mense sê die kerk is uitgedien en pas nie meer by ons moderne lewe nie. Die mense buite die kerk word in Suid-Afrika al meer en die mense binne al minder.

Wat sê God oor die kerk? Ons luister vanoggend na wat Hy vir ons oor die kerk sê in die brief oor die kerk, Efesiërs.

Tema: Die genade om deel van Christus se kerk te weees.

  1. Wie is die kerk?

Ons luister na wat God vir ons oor die kerk sê. Oor die kerk is daar boeke vol geskryf en baie oor gepraat. Vir vanoggend se preek kyk ons na drie vrae oor die kerk en elke keer na die antwoord op die vraag.

Die eerste vraag is: Wie is die kerk?

Die kerk is almal wat in Christus is. “In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël/verseël” (Ef.1:13.) ‘n Seël het in die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het bevestig dat iets eg was. Die Heilige Gees maak jou ‘n egte Christengelowige. Die Gees maak jou ‘n egte, ‘n ware Christengelowige deur jou een met Christus te maak. Wanneer jy een met Christus is, is jy in Christus. Hierdie is ‘n baie belangrike waarheid oor die kerk. Die kerk is die mense wat een met Christus is. Lees Verder…

Glo in God – Hy maak sy beloftes waar wat nou onmoontlik lyk. -Jes.55:12,13

Inleiding:

Moeilike omstandighede in hierdie lewe gebeur nie maar net nie. God het by my doop ‘n belofte aan my gemaak dat Hy ook moeilike omstandighede in my lewe sal beskik tot my beswil. Hy het by my doop ook beloof dat Hy my met al die goeie dinge sal versorg en aan my uitkoms sal gee. Ons verdiep ons tydens hierdie nagmaal diens aan God se beloftes aan ons en ons reaksie op sy beloftes wanneer ons ons in moeilike omstandighede bevind.

Tema: Glo in God – Hy maak sy beloftes waar wat nou onmoontlik lyk.

  1. Omstandighede waar uitkoms onmoontlik lyk

Jes.55 is deel van die profesie wat oor Juda se verlossing uit ballingskap gaan. Mens wil eintlik sê hierdie hoofstukke en veral verse 12 en 13 van Jesaja 55 pas nie hier nie.

Waarom nie? Juda se omstandighede het hopeloos gelyk. Hulle is met geweld na Babel ontvoer. Daar in die heidense Babel is hulle liggaamlik, emosioneel en geestelik verdruk. Die gelowiges is gedwing om die heidense lewe aan te neem. Indien hulle nie wou nie, is hulle doodgemaak. Dink maar aan Sadrag, Mesag en Abednego wat of voor die goue beeld wat Nebukadnesar laat maak het, moes buig of in die vuur gegooi moes word. Dink aan Daniël wat of die koning moes aanbid of in ‘n kuil met honger leeus gegooi moes word om verskeur te word.

In hierdie gebroke wêreld kom daar soms omstandighede waar uitkoms onmootlik lyk. Israel tussen die Rooisee en die aanstormende Egiptiese leër sy omstandighede het hopeloos sonder uitkoms gelyk. Vir die Kleopas en sy vriend wat volgelinge van Jesus was, wat die lyding en kruisiging van Christus beleef het, het uitkoms onmoontlik gelyk.

Lees Verder…

God se lewende Woord laat elkeen wat die Woord hoor, ‘n antwoord gee.-Jes.55:11

Inleiding:

Moses staan in die Farao van Egipte se indrukwekkende paleis. Hy praat met die heidense regeerder. Die Farao hoor by Moses die Here se Woord. Die Here wil hê hy wat Farao is, moet Israel laat trek. Die heidense regeerder steur hom nie aan die Here se Woord nie. Jeremia die Here se profeet praat baie ernstig met Israel. Hulle hoor uit Jeremia se mond die Here se Woord: “As jy jou wil bekeer, Israel, moet jy jou tot My bekeer, sê die Here” (Jer.4:1.) Israel kyk omtrent bo-oor Jeremia en wys na die tempel van die Here daar in Jerusalem wat hulle trots en geestelik veilig laat voel. Hulle hoor nie God se Woord nie.

Dan is daar die anderkant. Die koningin van Ethiopië se minister van finansies hoor van God, maar Hy ken Hom nog nie en glo nog nie regtig in Hom nie. Hy wil meer weet en gaan na Jerusalem om te bid. Die Heilige Gees stuur Filippus na die man toe. Filippus ontmoet die minister waar hy besig is om Jes.53 te lees, maar hy verstaan niks van wat hy lees nie. Filippus vertel hom van Jesus Christus. Hierdie ongelowige uit ‘n heidense land hoor God se Woord. Hy glo onmiddellik met sy hele hart in Jesus Christus, die Seun van God.

Wat het hier gebeur? Mense wat hoor en nie glo nie, aan die eenkant. Aan die anderkant iemand wat hoor en met sy hele hart glo! Daar is talle sulke voorbeelde in die Bybel. Kain hoor God met hom praat, maar hy glo nie, Drieduisend mense in Jerusalem hoor God se Woord, kom tot bekering en glo met hulle hele hart in Jesus Christus, die Verlosser van sondaars. Lees Verder…

Die Here gee sy wonderlike genade vir die gelowige wat ‘n lewe van bekering leef-Jes.55:7

In Jesaja 55:1-3 het ons gehoor God roep ons. In verse 4 en 5 het ons gehoor en geleer dat die Here ons roep na lewe in sy genade verbond. Vanoggend in Jes 55:6-9 hoor ons uit die Here se Woord wie die mens is vir wie Hy sy wonderlike genade gee.

Tema: Die Here gee sy wonderlike genade vir die gelowige wat ‘n lewe van bekering leef

  1. Die Here is naby en Hy roep ons

Die Here wat ons na Hom toe roep, is die genadige en getroue Verbondsgod. Waar is die Here wat ons roep en hoe hoor ek Hom roep?

Die Here is die almagtige en alomteenwoordige God. Die Here met sy genade is oral. Hy is hier naby ons. Mens hoef nie in die hoogste hemel of in die onderaardse dieptes na God te gaan soek nie. Hy is hier. Hy is oral. Hy is vanoggend hier in hierdie erediens. Waar selfs twee of drie mense in die Here se Naam bymekaar is, daar is Hy. Ons is vanoggend  met niks anders besig, as om in die Here se Naam hier te wees nie. Hy is hier. Hy is by jou. Deur sy Gees is Hy selfs binne-in jou, elke dag oral en altyd.

Hy roep ons na Hom toe. Hy is die God wat ‘n mens nader roep (Gen.3:9 – Adam en Eva, Gen.12:1-2 – Abraham; Eks.3:4 – Moses; 2 Sam.12:7-14 – Dawid; Mt.4:18,19 – Petrus en Andreas; Ha.9:3-6 – Paulus.)

Die Here wil ons by Hom hê. Hy wil ons wat weggedwaal het, terugroep soos Hy Adam, Eva en Dawid nader geroep het. Hy wil ons in sy koninkryk in sy diens gebruik soos Hy Abraham, Moses, sy dissipels en Paulus geroep het. Lees Verder…

HK 1.7-Ek lewe met hart en hande in diens van Christus-Fil.3:14

Tema: Ek lewe met hart en hande in diens van Christus

Inleiding:

Jesus Christus verander ‘n mens se lewe heeltemal. Hy doen dit deur Homself vir jou te gee. Wanneer dit gebeur, is jy ‘n antwoord, ‘n “ja” of ‘n “nee” aan Christus verskuldig. In Filippense 3 en Sondag 1 leer ons vanaand oor die “ja” vir Christus!

Tema: Ek lewe met hart en hande in diens van Christus

  1. Gewonde verlede

Die sondeval en die nagevolge van die sondeval

Die sondeval in die paradys en die nagevolge daarvan spook nog steeds in elke mens se lewe. Hierdie nagevolge saai steeds verwoesting onder alle mense. Die sondeval veroorsaak steeds daagliks geestelike, emosionele en fisiese wonde.

Die dwelm- en alkoholafhanklike wie se gesondheid reeds so ‘n knou weg dat daar onherstelbare skade gedoen is aan so ‘n mens se brein, lewer en niere, is ‘n mens wat gewond is as gevolg van die sondeval. Huwelike, gesinsverhoudings en vriendskappe wat opgebreek word, en mense gewond agterlaat, is ook die nadraai van die sondeval.

Die ergste van die sondeval is die Lees Verder…

HK 1.6-God verseker my van die ewige lewe-2 Kor.5:5

Tema: God verseker my van die ewige lewe

Inleiding:

Wat sou jy sê is die belangrikste lewensvraag? Miskien dink mens dat dit vir verskillende mense verskillende vrae sal wees. Wanneer jy na die hele lewensspan van elke mens kyk, kom jy agter dat daar ‘n oomblik kom, wat net een vraag belangrik is. Dit is die oomblik dat jou lewe op aarde tot ‘n einde kom en die vraag is: Wat volgende? Wanneer mens die werklikheid raaksien dat jou aardse lewe tydelik is, besef jy dat die vraag na die ewige lewe die belangrikste lewensvraag is en sekerheid oor die ewige lewe die belangrikste is.

Tema: God verseker my van die ewige lewe

  1. Ons leef in ‘n verganklike bedeling

Ons lewe in hierdie bedeling is tydelik en verganklik

Paulus vergelyk ons lewe op aarde met ‘n tent. Hierdie beeld gebruik hy na aanleiding van Israel se uittog uit Egipte, toe hulle oppad was na Kanaän. Hulle het in tente gebly, terwyl hulle op reis was.

Die tente was tydelike wonings, want hulle was elke keer net Lees Verder…