Ons Kerkgebou

Argiewe

Rom.13:8 Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê

Tema: Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê

Inleiding:

Liefde, seker die belangrikste woord in die Bybel. God se hele Wet kan mos in een woord saamgevat word – liefde! Vanoggend se preek gaan oor die liefde wat God in Rom.13:8 van sy gemeente hier in Akasia vra – liefde vir mekaar. Luister asseblief goed na die preek, want julle is nog nie waar God julle wil hê nie. Die preek uit Rom.13 is bedoel om julle toe te rus om te begin besig wees met wat God wil.

Tema: Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê

1. Gee jou liefde

Die lewende God praat met jou

Die Here praat net met draaie nie. Sy manier is om reguit te praat. Of dit nou die hele Israel is, en of dit die koppige Moses is of die jong skaam Maria of die onseker Josef of Paulus op die verkeerde pad, die Here praat direk met ‘n mens.

Daarom lees ons in Rom.13:8julle”. Die Here praat in die eerste plek met die gemeente Lees Verder…

Ef.4:3 Werk hard aan die eenheid van die Gees

Tema: Werk hard aan die eenheid van die Gees in die gemeente

Inleiding:

Mens hoor nogal dikwels mense sê: Die kerk bring my nie in die hemel nie. Dit is ‘n baie gevaarlike halwe waarheid. Die hele waarheid is: Net Christus bring jou in die hemel. Maar dan moet jy vas wees aan Christus, een met Hom wees. En net die kerk is vas aan Christus en een met Hom. So, niemand buite die kerk of los van die kerk gaan nie in die hemel kom nie (NGB art.28). Net die mense wat vas aan die kerk is, is vas aan Christus en is oppad na die ewige lewe in die hemel. Hierdie vas-wees aan Christus en vas-wees aan sy kerk, word in Efesiërs genoem die eenheid van die Gees. Vanoggend se preek en die reeks wat volg, gaan hoofsaaklik oor die vas-wees van gelowiges aan mekaar.

Tema: Werk hard aan die eenheid van die Gees in die gemeente

1. Die eenheid van die Heilige Gees

Baie belangrik

Efesiërs is by uitnemendheid die Bybelboek oor Lees Verder…

Deut. 32 Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend

Tema: Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend

Inleiding:

Ons het die jaar 2010 ingegaan. Voor ons lê ‘n jaar van lewe in die wêreld met die gevaar van sonde en die duiwel wat ons wil vernietig en alles wat daarmee saamgaan, en sonde en die duiwel is doodsgevare in ons lewe! Maar…..voor ons lê ook ‘n jaar van lewe in die koninkryk van die hemel en dit is lewe by God, lewe in vryheid! Die Here gebruik in Dt.32:11,12 die beeld van ‘n arend wat sy kleintjie leer om te vlieg om aan ons te sê dat Hy ons dra in hierdie lewe, in 2010 en die toekoms in. Die tema van die preek is dan: Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend.

Tema: Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend

Die agtergrond van die beeld van die arend

Die Here was van die begin af heeltemal in beheer van Israel se lewe en Hy was elke oomblik by hulle. Die verbondsluiting met Abraham, Jakob Lees Verder…

Huisgodsdiens hou ons gesin op koers – Ps 78

Tema: Ons huisgodsdiens hou ons gesin op koers

Inleiding:

Ons leef in ‘n tyd van verwarde en gebroke gesinslewens. Mans en vroue het verhoudingsprobleme met mekaar. Die talle egskeidings en deesdae ook die aanrandings en moorde op huweliksmaats is alles sterk getuies van die krisis waarin soveel huwelike is. Die afhanklikheid van dwelms wat hier in die Noord al erger word onder jongmense en die selfmoorde onder tieners is eintlik maar die baie tragiese getuies van die ernstige verhoudingsprobleme tussen ouers en kinders.

Waar begin mens, wanneer jy hieroor wil praat? Waar begin mens wanneer jy iets aan ‘n ernstige gesinskrisis wil doen?

Daar is net een plek om te begin: Saam as gesin voor God. Daarom is die tema vanoggend: Ons huisgodsdiens hou ons gesin op koers.

Tema: Ons huisgodsdiens hou ons gesin op koers

  1. Die opdrag om huisgodsdiens te hou

Huisgodsdiens is ‘n opdrag van die Here

Huisgodsdiens is in werklikheid ‘n moet vir elke gesin. Waarom? Nie omdat dit ‘n goeie gewoonte is nie. Ook nie omdat mens so groot gemaak is nie. Nee, die Lees Verder…

Om die Here te ken – 1 Sam. 3

Tema: Om die Here te ken

Inleiding:

Hoe belangrik is dit om God te ken? Hoe kry mens dit reg om God te ken? Wat moet mens met die kennis van God maak? Kom ons kry vanaand antwoorde op hierdie vrae.

Tema: Om die Here te ken

  1. Die noodsaaklikheid om die Here te ken

Om God te ken, is om die ewige lewe te besit. In sy gebed net voor sy gevangeneming om gekruisig te word, leer Jesus Christus ons hierdie baie belangrike waarheid: “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken en Jesus Christus wat U gestuur het” (Joh.17:3).

Ons weet ook dat kennis van Jesus bepalend is die dag met sy wederkoms. Of Jesus jou geken het en jy Hom geken het, sal bepaal of jou lewe in hemelse heerlikheid of in die oordeel van die hel eindig. Kennis van God is daarom ‘n saak van lewe of dood!

Wanneer ken mens God? Mens ken nie God indien jy bloot van Hom weet nie, selfs nie indien jy baie van Hom weet nie. Lees Verder…

Die Here sorg vir ons huis – Deut.8

Tema: Die Here sorg vir ons huis

Inleiding:

Praat die Here met ons ook oor geld en ander besittings? Elke Christen behoort met liggaam en siel nie aan jouself nie, maar aan Jesus Christus. God praat daarom in sy Woord ook met jou oor jou aardse geld en goed. Die kern van wat die Here vir ons wil sê is dat Hy ons versorg vir ons lewe op aarde. Hy sorg geestelik en Hy sorg liggaamlik. Kom ons kyk dan na die Here se sorg.

Tema: Die Here sorg vir ons huis

  1. Alles behoort aan die Here

Geld en besittings is die afgelope tyd druk bespreek seker in elke huis. Elke koerant het een of ander berig oor geld en pryse van goed en ander finansiële sake in. Elke nuusberig oor die radio of televisie het iets te sê oor geld en goed. Deesdae gaan dit meesal oor hoë pryse (petrol en diesel en paraffien se prys styg hierdie Woensdag met meer as 30 sent per liter) en skuld en rentekoerse en werkgeleenthede en afdankings.

Hoe Lees Verder…

God het my vrygespreek deur Christus – Rom 8

Tema: God het my vrygespreek deur Jesus Christus

Inleiding:

Tema: God het my vrygespreek deur Jesus Christus

Elke mens het vryspraak voor God nodig. Sonder vryspraak leef jy nie. Met vryspraak leef jy. Sonder vryspraak het sonde en die dood die mag oor jou. Met vryspraak het die Heilige Gees die mag in jou lewe. Kom ons kyk weer vanoggend na die hart van die Evangelie: Hoe kry mens vryspraak? Wie word vrygespreek? Wat gebeur nadat mens vrygespreek is.

  1. Alle mense het skuld voor God

Elke mens staan skuldig voor God

Paulus het die Jode goed geken. Hy was self een. Hy het ook die heidene geken, want hy het vir jare tussen hulle geleef en gewerk. Paulus het gesien dat al die mense se sondigheid ooreengestem het met wat in die Bybel daaroor gesê word. Daarom wanneer hy in Rom.1:18-3:19 het Paulus oor die sondigheid van die mensdom geskryf het, het hy die heeltyd net uit die Ou Testament aangehaal.

Ps. 14:1,3 “Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen Lees Verder…

Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom – Mat 25 en Sondag 48

Tema: Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom

Inleiding:

Jesus Christus kom weer. Dit is ‘n werklikheid in God se Woord. Is dit ‘n werklikheid in ons lewe? Jesus Christus leer ons om te bid vir sy wederkoms. Ons staan vanaand by hierdie bede stil.

Tema: Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom

  1. God se koninkryk het gekom, maar moet ook nog kom

In Jesus Christus het God se koninkryk naby gekom. Beide Johannes die Doper en Jesus Christus het hulle openbare verkondiging van die koninkryk van God met hierdie woorde begin. Dat God se koninkryk naby gekom het, beteken dat God se regering in die harte van mense met Jesus Christus se koms na die wêreld baie duideliker geopenbaar is.

Ons weet dat God reeds in mense se harte en gedagtes regeer. Ons sien dit duidelik in sy Woord.

Ons sien dit in die dissipels wat Jesus gevolg het.

Ons sien dit in die mense wat met die uitstorting van die Heilige Gees nadat hulle Petrus se boodskap gehoor het, in Christus geglo het.

Ons sien Lees Verder…

Die man en vrou se roeping in die huwelik – Ef 5

Tema: Die Here gee aan die man en die vrou ‘n roeping in die huwelik

Inleiding:

Suid-Afrika beleef al vir baie jare ernstige huwelikskrisisse. Een groot rede hiervoor is dat vrouens en mans in hulle huwelike dikwels nie leef volgens die duidelike bepalings in die Woord van die Here nie. Ons kan nie in Suid-Afrika, in Pretoria en hier by aanhou om so te leef nie. Huwelikskrisisse as gevolg van die sondigheid van man en vrou is sonde en nie tot eer van God nie. Ons kan tog nie aanhou om die Here nie te eer met ons lewe nie. Ons lewe sal moet verander. Die verandering sal alleen kom wanneer elke Christenman en Christenvrou hulle roeping voor die Here volgens sy Woord uitleef.

Tema: Die Here gee aan die man en die vrou ‘n roeping in die huwelik

  1. God vra eerbied vir Christus in die huwelik

Waar kom dit vandaan dat ‘n man en ‘n vrou trou? Dit is ‘n belangrike vraag met ‘n baie belangrike antwoord. Die antwoord op hierdie vraag sal bepaal Lees Verder…

Bid dat die Here die slegte planne teen sy Woord sal keer – Jer 28 en Sondag 48

Tema: Bid dat die Here die slegte planne teen sy Woord sal keer

Inleiding:

Is God se Woord vir jou so belangrik dat jy elke dag ernstig oor sy Woord bid? Jou gebed vir God se Woord is baie belangrik in die tyd waarin ons leef, want daar bestaan kwaadwillige planne teen sy Woord. Vanaand leer ons oor die gebed vir God se Woord.

Tema: Bid dat die Here die slegte planne teen sy Woord sal keer

  1. God se Woord is waar

God se Woord neem ‘n baie belangrike plek in die koninkryk van die hemel in. Die boodskap van die koninkryk is in God se Woord opgeteken. God maak Homself as die Koning van sy koninkryk bekend. Hy leer ook in sy Woord hoe mens toegang tot die koninkryk kry. God gee aan jou deur sy Woord die geloof om in die koninkryk te kom. Hy leer ons in sy Woord dat daar ook die mense is wat buite sy koninkryk bly, omdat hulle die boodskap van die koninkryk van die hemel nie glo Lees Verder…