Ons Kerkgebou

Argiewe

Koninkryk en kerk – Hand 2 en Sondag 48

Tema: Koninkryk en kerk

Inleiding:

God se kerk is steeds baie afhanklik van Hom. Die kerk het God elke dag oral en altyd nodig. Jesus Christus leer ons in die Onse Vader om gereeld te bid dat God sy kerk sal bewaar en vermeerder. ‘n Gelowige bid hiervoor wanneer jy die woorde “Laat U koninkryk kom” bid.

Tema: Koninkryk en kerk

  1. Die bewaring van die kerk

Die kerk behoort aan God

Jesus Christus het self in Sesarea-Filippi vir sy disippels gesê: “..op hierdie rots sal Ek my kerk bou.” (Mat.16:18). Die kerk is Jesus Christus s’n en Jesus  behoort aan God (1 Kor.3:23). God leer ons duidelik in sy Woord dat die kerk aan Hom behoort. Sy kerk is vir Hom baie kosbaar, want Hy het sy kerk syne gemaak deur die kosbare  bloed van sy Seun Jesus Christus (1 Pet.1:19). Omdat sy kerk so kosbaar is, bewaar God sy kerk.

God bewaar die kerk deur sy Woord

Die kerk van God het drie doodsvyande, die duiwel, die wêreld en die sonde in mense. God bewaar sy Lees Verder…

Praat met mekaar soos die Here wil – Ef 4

Tema: Praat met mekaar soos die Here wil

Inleiding:

‘n Woord kan ‘n mens opbou. ‘n Woord kan jou ook afbreek tot daar niks oorbly nie. ‘n Woord kan uit die hemel kom. ‘n Woord kan ook uit die hel kom (Jak.3:6). Woorde wat ons in ons gesinne praat kan of afbreek of opbou. Gelowiges mag mekaar nie afbreek nie en wil mekaar tog ook nie afbreek nie. Nee, ons wil tog in ons gesinne vir die Here leef, ook in wat ons vir mekaar sê. Dit is daarom nodig om ook by die Here te leer hoe Hy wil dat gesinne met mekaar praat.

Tema: Praat met mekaar soos die Here wil

  1. Jesus Christus maak jou gesin nuut

Die sondige en gebroke wêreld waarin ons leef, wys al meer en meer in ons gesinslewe. Wanneer ‘n mens hoor dat die wêreld waarin ons leef sondig en gebroke is, sal  iemand sê: Ag nee, dit is darem te negatief. ‘n Ander sal sê: Nee, dit is nie waar nie. Kyk net na al die nuwe Lees Verder…

Liefde tussen man en vrou soos die Here wil – Hooglied 2

Tema: Liefde tussen man en vrou soos die Here wil

Inleiding

Protestantse kerke regoor die wêreld herdenk vandag Johannes Calvyn se geboorte op 10 Julie 1509. Nou het ons die afgelope maand gereeld oor die radio of in die koerant gehoor en gelees van Calvyn. Nou is dit belangrik om te weet dat dit nie oor die enkele persoon in die kerk se geskiedenis mag gaan nie. God sê self dat Hy nie onderskeid maak tussen mense nie. Waaroor is die kerke in Suid-Afrika en oor die wêreld dan so begaan? Die eintlike belangrike saak is die Hervorming van 1515 en verder. Waarom is die Hervorming so belangrik? Kom ons vra wat beteken die woord Hervorming. ‘n Ander naam is Reformasie. Wat beteken Hervorming of Reformasie? Kortweg: Terug na die Bybel.

Die GKSA se wortels lê daarom ook in die Hervorming, want dit is wêreldwyd Gereformeerdes se oortuiging dat ons in alles moet vra wat sê die Bybel. Eintlik is die vraag: Wat sê God in sy Woord.

Dit word in Suid-Afrika ‘n al Lees Verder…

Die Here se wil vir kinders en ouers – Ef.6

Tema: Die Here se wil vir kinders en ouers

Inleiding:

Een van die groot gesinskrisisse van die moderne tyd is die verhouding ouer-kind in die huis. Die groot rede vir die krisis is dat ouers kinders grootmaak volgens hulle eie wil en nie soos die Here wil nie en dat kinders na ouers luister soos hulle wil en nie soos die Here wil nie. Ouers en kinders maai daarom maar net wat geoes is.

Nou kan mens jou skouers optrek en sê: Wel die krisis is reeds daar, mens kan niks meer daaraan doen nie. Maar, op hierdie manier bly ‘n pa en ‘n ma en ‘n kind dan ongehoorsaam aan God en dit is sonde. ‘n Gelowige mag nie aanhou en aanhou sondig nie, want dan leef ons nie tot eer van ons God nie.

Wat moet gebeur? Ouers en kinders moet terug na die Bybel. Ouers en kinders moet weer die Bybel lees en tot bekering kom. Ouers en kinders moet in die huise weer die Here se wil leer ken en Lees Verder…

God voorsien: Wees geduldig, dankbaar en vol vertroue!

Tema: God voorsien: Wees geduldig, dankbaar en vol vertroue!

Inleiding:

Geliefdes in die Here. Hoekom moet 250 sterf mense in ‘n vliegongeluk? Hoekom moet daar oorloë plaasvind waarin onskuldige mense gedood word? Hoekom moet ‘n siekte soos varkgriep uitbreek en mense regoor die wêreld doodmaak? Hoekom moet ‘n ma haar seun van 12 jaar aan ‘n siekte soos kanker verloor? Hoekom moet ‘n oupa van 80 jaar al vir die afgelope 10 jaar aan ‘n vreeslike siekte soos alzheimer’s ly?

Hierdie is vrae of soortgelyke vrae wat al in ons almal se gedagtes was. Met groot worsteling is hierdie tipes nie vrae wat ons aan mense rig nie, maar aan God: Waarom Here, moet U toelaat dat sulke verskriklike dinge gebeur in ons lewens? Hoekom kan U dit nie keer nie?

En as ons bietjie dink aan die omstandighede van die Christene in die tyd wat Paulus ‘n apostel was, sal dit nie vreemd wees dat hulle soortgelyke vrae gevra het nie. Die kinders van God is in daardie tyd Lees Verder…

Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God!

Tema: Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God!

Inleiding:

Geliefdes in die Here Jesus. Wanneer ons met die boek Openbaring besig, moet ons altyd onthou dat ons hier met ‘n troosboek te doen het. In die tyd wat Johannes die Openbaring van Christus ontvang het, is die Christene verskriklik vervolg deur keiser Domitianus. Johannes self is ook deur hierdie vervolging getref, deurdat hierdie selfde keiser hom na die eiland Patmos verban het. Op grond van hierdie vervolging kom vertroos Christus sy Kerk deur hierdie Openbaring aan Johannes te gee en hom dit te laat opskryf.

Hierdie troos ervaar ons dan ook duidelik in die woorde van ons teksgedeelte. Om die trooswoorde van ons teksgedeelte egter beter te verstaan, kom ons kyk net vlugtig na die inhoud van die vorige twee hoofstukke. Al drie hierdie hoofstukke (hoofstuk 17-19) handel in besonder oor die val van Babilon. In hoofstuk 17 word Babilon se gruwels teen God en die Lam beskryf in ‘n visioen. In hoofstuk Lees Verder…

Die Here het ‘n heilige Naam – Eks.3 en Sondag 47

Tema: Die Here het ‘n heilige Naam

Inleiding:

‘n Opregte gebed tot die ware God, is ‘n ware gebed. So het Jesus Christus ons geleer. Om opreg te kan bid is in die eerste plek nodig dat jy die ware God reg sal ken. Daarom is die eerste gebed of dan bede in die Onse Vader die gebed dat God self ons sal help om Hom reg te ken: Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word.

Tema: Die Here het ‘n heilige Naam

  1. Kennis van die Here se heilige Naam

Ons Vader in die hemel het ‘n heilige Naam. Wat beteken dit wanneer ons sê die Here het ‘n heilige Naam? God se Naam is heilig, want sy Naam is afgesonder van al die ander name om net vir Hom gebruik te word. Verder is sy Naam heilig, want sy Naam sê Wie God self is. Wanneer jy van God se Naam praat, praat jy van Homself. Dit is daarom baie belangrik dat ons sy Naam reg sal ken en Lees Verder…

Die lig van die Middelaar – Hebr.2 en Sondag 6

Tema: Die lig van die Middelaar

Inleiding:

In die vorige Sondag het die lig van verlossing deurgebreek. Wat die lig so besonders maak, is dat die belydenis oor ‘n middelaar na vore gekom het. Vanaand verbly ons ons dan in die lig van die Middelaar en Verlosser wat van God af kom.

Tema: Die lig van die Middelaar

  1. Die Middelaar as mens en God tegelyk

Die sondeval van ons eerste ouers Adam en Eva was baie diep en erg. Die gevolg van hulle val was die verdorwenheid van die ganse mensdom. Die ellende van die sondeval verder was dat God in sy geregtigheid sonde met die dood straf. Maar, die Here laat ons nie in die duisternis van sonde en die dood nie. Nee, daar is die moontlikheid van ‘n middelaar.

Ons verdorwenheid is egter so erg, dat die middelaar ‘n baie besondere en unieke middelaar moet wees.

In die eerste plek, so bely ons, moet die middelaar ‘n ware regverdige mens wees.

Die eerste vraag in Sondag 6 lui: “Waarom moet hy ‘n ware en regverdige mens Lees Verder…

My huwelik vir die Here Gen. 2:24

Tema: My huwelik vir die Here

Inleiding:

Die Here praat met ons in sy Woord oor elke aspek van ons hele lewe. Hy praat met ons ook oor die huwelik. Een van die ernstigste gesinskrisisse in ons tyd is juis die krisis wat huwelike beleef. Die tweede preek in die reeks oor my huis vir die Here kom daarom uit Genesis 2, een van die dele in die Bybel waar God ons sy wil vir die huwelik leer. Die tema vir vanoggend se preek is dan: My huwelik vir die Here.

Tema: My huwelik vir die Here

  1. ‘n Nuwe verhouding

‘n Gesin, begin by ‘n huwelik. Die Here het dit so bepaal in die begin. Ja, ek weet daar is vandag baie gesinne sonder ‘n huwelik, maar in die begin was dit nie so nie. ‘n Gesin sonder ‘n huwelik is buite die Here se wil. Alles buite die Here se wil is nie reg nie en dus sonde. Nou kom dit deesdae so algemeen voor dat dit amper al aanvaar word. Dit mag nie. Lees Verder…

Die lig van verlossing Jes 9 en Sondag 5

Tema: Die lig van verlossing

Inleiding:

Na die eerste deel oor die mens se ellende, volg die tweede deel van die Kategismus, die deel oor die verlossing van die mens. Sondag 5 is die eerste Sondag in hierdie tweede deel waarin die lig van verlossing deurbreek. Die tema van vanaand se preek is dan ook: Die lig van verlossing.

Tema: Die lig van verlossing

  1. Die noodsaaklikheid van voldoening aan God se geregtigheid

Die eerste deel van die Kategismus eindig in die duisternis van God se straf op sonde. Omdat God God is, en by Hom alles moontlik is, lui die eerste vraag van die deel oor verlossing so: “Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word?”

Ons kan die vraag anders stel: Hoe kan die lig van verlossing weer deurbreek in die donker lewe van sondaars wat God se straf verdien?

Die antwoord is klinkklaar: “God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons Lees Verder…