Ons Kerkgebou

Argiewe

God se straf op sonde Eks.34 en Sondag 4

Tema: God se straf op die sonde van die mens

Inleiding:

In die vorige Sondag het ons die totale sondigheid van alle mense gesien. Ons het ook gesien dat nie God nie, maar die mens self, verantwoordelik is vir hierdie sondigheid. Vanaand kyk ons in Eksodus 34 en Sondag 4 na God se straf op sonde.

Tema: God se straf op die sonde van die mens

  1. Die regverdigheid van God se straf op sonde

God is die heilige God wat sonde nie duld nie. Hy tree teen sonde op. Hy straf sonde. Die eerste vraag in Sondag 4 het te doen met die vraag na die regverdigheid van God se straf op sonde. Die vraag lui: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy Wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie?”

Hierdie vraag gaan uit van die verdorwenheid van die mens en dat daar dan versagtende omstandighede vir die mens sou kon wees. Die Heidelbergse Kategismus verwoord in hierdie vraag die woorde van die sondige mens wat na Lees Verder…

Die sondeval van die mens Ps. 51 en Sondag 3

Tema: Die sondeval van die mens

Inleiding:

In die Heidelbergse Kategismus Sondag 2 bely die Gereformeerde gelowige onomwonde dat ‘n mens nie die eis van God se Wet kan nakom nie. Trouens, in plaas daarvan dat ek God en my naaste lief het soos God in sy Wet vereis, is ek eerder van nature geneig om God en my naaste te haat.

Sondag 2 is die eerste Sondag in die eerste deel van die Kategismus, die deel oor die ellende van die mens. Sondag 3 bou voort op Sondag 2 en daarin bely ons die oorsprong van hierdie sondigheid in elke mens. Die tema vir vanaand se erediens is: Die sondeval van die mens.

Tema: Die sondeval van die mens

  1. Die hoë posisie van die mens voor die sondeval

Die eerste vraag in Sondag 3 is: “Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep?” Dit is soos ons in Sondag 2 bely.  In hierdie vraag sien ons die soeke na die oorsprong van die sondigheid van die mens. Ons kan die vraag ook anders Lees Verder…

My huis leef vir die Here Jos 24

Tema: My huis leef vir die Here

Inleiding:

Gesinne in Suid-Afrika beleef ‘n krisistyd. Die rede vir hierdie krisis het hoofsaaklik gekom omdat gesinne nie meer die duidelike riglyne van God oor hoe ‘n Christelike huis behoort te lyk en te leef, ken nie en daarom ook nie meer uitleef nie.

Wat staan ‘n gelowige te doen? Om te maak asof die krisis nie bestaan nie, of om te dink die krisis sal vanself weggaan, of om te verwag dat ander mense my krisis vir my sal oplos, sal die situasie net vererger. Christengelowiges sal op ‘n ander plek ‘n oplossing moet kry. Daardie plek is in die Here se Woord. Dit is die bedoeling van hierdie reeks met die hooftema: My huis leef vir die Here. Vanoggend se preek is die inleiding vir hierdie reeks preke.

Tema: My huis leef vir die Here

  1. Die Here se verhouding met My

Josua het op ‘n dag by Sigem met Israel oor hulle lewe met God in die beloofde land gepraat. Die kern van wat Josua daardie dag Lees Verder…

Die kerk met ‘n opregte getuienis – Op.3

Tema: Die ware kerk van Christus is die kerk met ‘n opregte getuienis

Inleiding:

“n Kerk wat stilbly is ‘n kerk wat sterf. Geen opregte gelowige wil tog aan ‘n sterwende kerk behoort nie. Kom ons leer vanoggend by ons Here God hoe belangrik dit is dat ‘n kerk nie sal stilbly nie, maar sal praat, sal getuig. Kom ons leer en kom ons gaan doen daarna.

Tema: Die ware kerk van Christus is die kerk met ‘n opregte getuienis

  1. Die opdrag aan die kerk om te getuig

Jesus Christus maak Homself in hierdie brief aan die gemeente in Laodicéa bekend as “die Amen, die geloofwaardige en ware Getuie, Hy deur Wie God alles geskep het” (Op.3:14). Hy noem Homself as die geloofwaardige en ware Getuie. Jesus Christus is dus ‘n Getuie.

Hy is deur God na die wêreld gestuur om te getuig. Hy het met sy woorde en sy dade getuig.

Sy getuienis deur sy woorde – Jesus Christus het oor God se koninkryk getuig (Mat.4:17 – Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het Lees Verder…

Die kerk wat op rots gebou word

Tema: Die kerk wat op rots gebou word

Inleiding:

Daar is mense wat sê: Die kerk se tyd is verby. Daar is mense wat sê: Die kerk kan jou nie in die hemel bring nie. Daar is mense wat sê: Ek glo, maar ek behoort nie aan ʼn kerk nie. Eintlik sê al hierdie mense een en dieselfde ding: Ek het die kerk nie nodig nie.

Dit is wat mense sê, maar wat sê Jesus Christus, God se Seun?

Tema: Die kerk wat op rots gebou word

1. Die rots waarop gebou word

Wie is die rots?

Cesarea Filippi was ʼn dorp heel in die noorde van Israel. Onderkoning Filippus het die dorp vergroot en na Keiser Augustus vernoem, vandaar die naam Cesarea Filippi.

Dit was ʼn gewone dag in die omgewing van die dorp toe Jesus sy dissipels gevra het: “Wie, sê die mense is, is die seun van die mens?”

Dit is nou baie belangrik om te sien hoe verskillend die mense oor Jesus geglo het. Die dissipels het geantwoord: Johannes die Doper, Elia, Jeremia of Lees Verder…

Die ware kerk is ‘n heilige kerk

Inleiding:

Wat is belangrik in die ware kerk? Ons het nou reeds gesien dat liefde, lewe en die Woord baie belangrik is. Vanoggend kyk ons na heiligheid. Terwyl heiligheid ‘n baie sterk woord in die Bybel is wat ‘n baie goeie betekenis het en baie voorkom, is heiligheid nie vir ons ‘n woord wat ons baie gebruik nie. Wanneer ons wel praat oor heiligheid is dit in ‘n slegte sin. As iemand ons teregwys, sal ons maklik sê die persoon moet hom of haar nie so heilig hou nie. Ons gebruik wel die woord skynheilig, wat iets sleg is, en dan baie meer as “heilig”. So ons gebruik die woord heilig eintlik heeltemal verkeerd. Dit sal ons moet verander. Om heilig te wees is een van die dinge wat baie belangrik in die kerk is.

1. Die kerk van Christus is geheilig

Jesus Christus is self die heilige God

Jesus Christus maak Homself in die brief aan Tiatira bekend as die Seun van God wat oë het soos ‘n vuurvlam en sy voete so Lees Verder…

Om een met Christus te wees

Inleiding:

Die heel belangrikste by Nagmaal, is dat daar ‘n baie spesiale band tussen jou en Jesus Christus sal wees. Uit die Bybel leer ons dat ‘n gelowige een met Christus moet wees, om werklik sinvol Nagmaal te kan gebruik en daardeur in jou geloof versterk te word.

Tema: Om een met Christus te wees

1. Jy het Jesus Christus nodig om te kan leef

Die duisende mense wat daardie besondere dag in die omgewing van die See van Tiberias by Jesus was, sou niks te eet gehad het nie, as Jesus hulle nie deur ‘n wonder iets gegee het om te eet nie. Die mans alleen was vyfduisend. Jesus het vyf brode en twee visse vermeerder, sodat daardie skare genoeg gehad het om te eet.

Israel het in die woestyn oppad na Kanaän toe ook die wonder van kwartels en die manna beleef, toe God hulle deur ‘n wonder kos gegee het om te eet.

Dit is vandag steeds nie anders nie. God versorg ons steeds, sodat ons kan eet en drink en kan leef. Lees Verder…

God se rol vir die huisgesin in sy kerk

God begin nie met volke nie, maar sekere persone wat Hy uitverkies het, soos:

*   Noag,
*   Abram,
*   Dawid,
*   Jesaja,
*   Jeremia, en
*   die apostels.

God werk egter nie net met hulle nie, maar ook met hul nageslagte, byvoorbeeld:

*   Noag moes met sy hele gesin die ark ingaan.

*   God se verbond met Abram sluit ook sy nageslag in.

*   Dawid se nageslag sal altyd op die troon sit.

*   Lidia en die tronkbewaarder kom tot geloof, maar beide se hele huise word saam met hulle gedoop.

Die verbondslyn loop dus deur families. (Dink aan al die geslagregisters)

Helaas was daar baie wat die verbond verag het, soos:
*   Esau,
*   Saul,
*   Eli se seuns, en
*   die wat afgode aanbid het.

Hulle is deur die loop van die eeue uitgesnoei – en so het telkens net die kern oorgebly.

In die Nuwe Testament is daar gelowiges uit alle nasies, stamme, volke en tale, maar dit is duidelik net die kern van elke volk.

Ons eerste stelling uit die Skrif is:

God begin by familiehoofde (Noag, Abram, Lidia) en sluit net die nageslag in wat aan die verbond van God getrou bly. Die afvalliges word vir Lees Verder…

God gebruik mense soos Juda om sy doel te bereik

By die geboorte van Ruben het Lea gesê:
“Die Here het my smart raakgesien. Nou sal my man my liefhê.”

By die geboorte van die tweede (Simeon):
“Die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie. Daarom het Hy my dié seun gegee.”

By die geboorte van die derde (Levi):
“Nou sal my man aan my gebind wees, want ek het nou al drie seuns vir hom gegee.”

Hoor u? Alles draai om Lea – al sleep sy die Naam van die Here daarby in! Haar smart, haar verwerpte liefde, haar vernedering, haar worsteling oorheers haar lewe so dat sy nooit suiwer by God kan uitkom nie!

Juda

By die geboorte van Juda hoor jy meteens ‘n ander Lea – sy prys die Here! Sy gee die kind ook ‘n naam wat van “prys” afgelei is. Haar hart was sekerlik vol van vreugde in haar God.

Het Lea uiteindelik rus gevind en vrede gemaak met haar situasie? Is haar lofprysing hierdie keer eg en suiwer tot haar God gerig – of is daar steeds versluierde motiewe?

Hoor jy in Lees Verder…

Jesus se brief aan Efese

Die brief begin met die woorde:
“Ek ken of weet alles wat julle doen.”

Ja, Jesus, onse Here, ken elke gemeente.

Hy weet presies wat alles in elke gemeente gebeur. Hy weet van die dinge wat hom verheug, maar ook van die dinge wat Hy moet bestraf.

Hierdie briewe aan die sewe gemeentes is bedoel om elke gemeente vandag te lei tot insig in hoe die Koning van die kerk sy gemeentes evalueer. Dit moet weer lei tot dankbaarheid aan die een kant, maar ook tot deeglike selfondersoek en doen wat Hom behaag.

Daar is sewe dinge wat hier genoem word wat Jesus behaag. Dit kan omskryf word in sewe wette vir alle gemeentes. Dit is die volgende:

Eerstens noem Jesus hulle “werke”.

‘n Mens dink hier aan wat in Handelinge 19 staan: hoe hulle vir Christus gekies het en 50,000 silwerstukke se towerboeke verbrand het.

Dit was ‘n grootse daad wat dekades lank effek op die gemeente en stad sou hê. Daar was sekerlik ook ander monumentale dade wat Lees Verder…