Ons Kerkgebou

Christus se hemelvaart laat my getuig…verwonderd…lewe! -Joh.14:2,3,16-19

Vandag is hemelvaartdag. Met hierdie erediens herdenk ons, soos elke jaar, die wonder en die genade van Christus se hemelvaart.

 

Tema: Christus se hemelvaart laat my getuig…verwonderd…lewe!

 

 1. Die waarheid van Christus se hemelvaart laat my getuig!

 

Die getuienis oor Christus se hemelvaart is gesagvol en waar.

 • Die eerste getuie is Christus self (Joh.16:16):”’n Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer ‘n klein tydjie, en julle sal My sien, omdat Ek na my Vader gaan.” Hierdie getuienis wat ons het, is woorde uit die mond van Jesus Christus, die Seun van God self. Hy is die waarheid. Sy woorde is die waarheid.
 • Die volgende getuies wat ons het, is twee manne in wit klere (Ha.1:11).Lukas beskryf in die eerste hoofstuk van sy tweede boek, die Handelinge van die apostels dat terwyl die dissipels na die hemel gestaan en kyk het hoe Jesus opgevaar het, daar skielik twee manne in wit klere by hulle gestaan het. Hierdie twee manne, engele, het getuig dat Jesus in die hemel opgeneem is.
 • Dan is daar die dissipels wat oog- en oorgetuies is (Joh.14:2). Johannes het Christus se woorde in sy weergawe van die Evangelie neergeskryf: “In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.” Johannes het Jesus hoor praat oor sy hemelvaart en hy het Jesus se woorde neergeskryf. Johannes het ook self gesien hoe Jesus na die hemel opgevaar het.
 • Die volgende getuie is die apostel Paulus (Kol.3:1). In sy brief aan die gemeente in Kolosse het Paulus geskryf dat Jesus Christus in die hemel aan die regterhand van God is.
 • Die laaste Getuie is die Heilige Gees (2 Pet.1:21). Nie een van die Bybelskrywers het uit hulle eie oor Jesus se hemelvaart geskryf nie. Die eintlike Skrywer was elke keer die Heilige Gees. Dit is dus in werklikheid die Gees wat getuig dat Christus na die hemel opgevaar het.

 

Die getuienis wat God oor Christus se hemelvaart gee en wat ons het, is onwankelbaar waar en getuienis met die hoogste gesag wat daar bestaan.

 

Dit is baie belangrik dat hierdie getuienis in my hart sal wees. Hoe waar hierdie getuienis in my hart is, sal wys in my eie getuienis oor Christus se hemelvaart.

 

Ons getuienis:

 

 • Geloof in elkeen se hart dat Jesus Christus na die hemel opgevaar het. Glo jy met jou hele hart dat Christus se hemelvaart ‘n baie belangrike deel van sy verlossingswerk is?
 • Geloofsbelydenis (Twaalf Artikels, Nicea, Athanasius). Die Gereformeerde kerke bely elke Sondag tydens elke erediens dat Christus na die hemel opgevaar het. Hierdie geloofsbelydenis is neergeskryf in die Twaalf Artikels, Geloofsbelydenis van Nicea en van Athanasius.
 • Belydenisskrifte (NGB en HK). Die Gereformeerde kerke se antwoord op God se openbaring oor Christus se hemelvaart kry ‘n mens in Sondag 18 van die Kategismus.
 • Ons vier gemeentes het elke jaar ‘n erediens op hemelvaartdag. Ons het vanaand weer saamgekom vir hierdie erediens. Ons getuig teenoor mekaar dat ons vas glo dat Christus na die hemel opgevaar het. Ons getuig ook teenoor die wêreld, teenoor elkeen wat vanaand hier verby ry, dat ons hier saam is vir ‘n erediens juis op hierdie dag.
 • Elke dag. Een dag se getuienis, een erediens se getuienis oor Christus se hemelvaart is nie genoeg nie. Dit is nodig om gereeld te getuig dat Christus na die hemel opgevaar het en dat die geloof dat Hy na die hemel opgevaar het in ons harte brand.

 

 1. Die almag van Christus se hemelvaart laat my verwonderd!

 

Ons het die waarheid van Christus se hemelvaart (Ha.1:9) en die waarheid van sy belofte om tot aan die voleinding by ons te wees (Mt.28:20). Met die eerste oogopslag lyk dit of hierdie twee waarhede in God se Woord teenoor mekaar staan. Dit kan tog nie wees nie!

 

Die Heidelbergse Kategismus gaan in die volgende twee vrae en antwoorde op hierdie saak in. Hierdie deel van ons belydenis bring ons voor die almag van Christus met sy hemelvaart te staan.

 

Die eerste vraag is: “Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos Hy beloof het nie?” In die antwoord op die vraag bely ons die almag van Christus dat Hy God en mens tegelyk is. Christus is van ewigheid af God. Hy het deur ‘n almagtige wonder mens geword. Hy is ontvang van die Heilige Gees en is gebore uit die maagd Maria. Hy is ware God en ware mens tegelyk.

 

Na sy mensheid is Hy nie meer op die aarde nie, na sy Godheid is Hy altyd by ons. Dat Christus na die hemel opgevaar het en terselfdertyd tot aan die einde by ons is, staan dus glad nie teenoor mekaar nie. Omdat Christus almagtige God is, kan Hy in die hemel en op die aarde tegelyk wees.

 

Die volgende vraag is of die twee nature van Christus, sy Goddelike natuur en sy menslike natuur dan van mekaar geskei word, as Hy na sy mensheid nie meer op die aarde is nie, maar na sy Godheid wel. Hierdie vraag is baie belangrik. Christus is ons enigste Verlosser, want Hy is ware God en ware en regverdige mens tegelyk. Sy Godheid en sy mensheid moet altyd met mekaar verenig bly en mag nooit van mekaar geskei word nie. Hierdie vraag raak ons verlossing en ons hele lewe!

 

Die antwoord op die vraag oor die skeiding van Christus se twee nature is dat Christus se twee nature word ook nooit geskei nie. Christus se Godheid beteken dat Hy almagtige en alomteenwoordige God is. Sy Godheid is buite sy mensheid en terselfdertyd binne en met sy menslike natuur verenig.

 

Met hierdie waarheid in God se Woord en daarom ook in ons belydenis, staan elke gelowige voor die onbeskryflike en onbeperkte almag van God.

 

Ek het Christus op aarde vir my beswil. Hy is my Voorspraak op aarde. Hy het my van God se wonderverlossingsplan geleer en die verlossingsplan deurgevoer ter wille van my.

Ek het Hom in die hemel vir my beswil. Hy is my Voorspraak ook in die hemel. Hy tree vir my by sy Vader in.

 

Voor hierdie almag van Christus kan ek alleen verwonderd staan!

 

 1. Die genade van Christus se hemelvaart laat my waarlik lewe!

 

Christus het vir my, vir ons ons na die hemel opgevaar. Sy hemelvaart is deel van sy verlossingswerk wat Hy gedoen het.

 

Watter goed hou sy hemelvaart vir ons in?

 

Die antwoord op hierdie vraag is: Christus se hemelvaart laat my waarlik lewe….want:

 

 • Christus is ons Voorspraak in die hemel. Hy tree vir ons by sy Vader in. Ek lewe onder Christus se gebed – en dit is ware lewe! Hierdie is ‘n aangrypende waarheid: Christus, my Verlosser bid vir my in die hemel. Hy noem my naam vir sy Vader. Dit gebeur in die hemel. Dit is onbeskryflike genade. Leef dan deur die Heilige Gees bewustelik met ‘n dankbare en geruste hart onder Christus se sorg terwyl Hy vir jou by sy Vader intree.

 

 • Hy is as mens in die hemel. Hy is ons waarborg dat Hy ons na Hom toe sal neem. Christus ons Verlosser is besig om vir ons plek te berei in sy Vader se hemelwoning. Hy kom weer terug om ons na Hom toe te neem, sodat ons sal wees waar Hy is. Ek leef dus met die sekerheid van my eie hemelvaart – en dit is ware lewe! Die vraag is of ek met sekerheid en verlange na my eie hemelvaart leef.

 

 • Hy het sy Gees na ons gestuur, deur Wie ons soek wat daarbo is, die ewige skat in die hemel en nie die skat hier op aarde nie – en dit is ware lewe! Die tydsgees waarin ons leef, is ‘n tydsgees waar mense skatte op aarde bymekaar maak. Hierdie tydsgees is baie sterk en kan enigeen van ons maklik beïnvloed. Die vraag is of ek teen die tydsgees veg en lewe vir die dinge daarbo waar Christus is. Lewe daarom deur die Heilige Gees vir Christus wat na die hemel opgevaar het en aan sy Vder se regterhand sit. Dit is ware lewe!

 

Die dag van Jesus Christus se hemevaart was ‘n wonderlike dag….’n dag van genade. Om sy hemelvaart te kan herdenk is steeds wonderlik en steeds genade, want Christus se hemelvaart laat my getuig…laat my verwonderd staan…laat my waarlik leef!