Ons Kerkgebou

God het my uit genade verlos, daarom dank ek Hom met my goeie werke -Ps.40:9

Een van die eerste dinge wat ‘n ouer ‘n kind leer is om dankie te sê. Ouers verwag van kinders om altyd dankie te sê en sal nie huiwer om ‘n kind aan te spreek daaroor nie. Ons is grootgemaak om selfs vir die kleinste dingetjie soos ‘n sny brood of ‘n suikerpotjie dankie te sê en ons doen dit.

 

God is ook ‘n Ouer. Hy is ons hemelse Vader. Ons Vader in die hemel het wonderlike en eintlik onbeskryflike genade aan ons bewys. Hy verwag dat ek met my lewe dankbaarheid aan Hom sal bewys. Hy leer my in sy Woord dat ek Hom deur goeie werke vir sy genade moet dank.

 

Tema: God het my uit genade verlos, daarom dank ek Hom met my goeie werke

 

  1. God het my uit genade verlos

“Die Here het na my toe afgebuig” het Dawid deur die Heilige Gees aan die begin van hierdie psalm geskryf (Ps.40:2). Die Here is die ewige, almagtige en heilige God in die hemel. Hy is hoog verhewe bo alles en almal. Hy is ook die genadige en getroue Verbondsgod. Uit genade buig Hy af na ‘n sondige mens. Ek is soos elke mens in sonde ontvang en gebore. Ek is verlore, behalwe as God na my toe afbuig. En Hy het.

 

“Hy het my hulpgeroep gehoor”. Elke mens hier op aarde het hulp nodig. Ons grootste nood is nie nood van aardse dinge nie. Baie keer dink ‘n mens so. Luister na wat Jesus Christus hieroor sê: “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan” (Mt.10:28). Ons ernstigste nood waarvoor ons die meeste om hulp moet roep, is sonde en die verskriklike gevolge daarvan. God het geluister. Hy het geantwoord.

 

“Hy het my uitgetrek uit die put van die dood” (Ps.40:3). Sonde loop uit op die dood, die ewige dood. Die Here buig af en trek Dawid, trek my uit die put van die dood.

 

“Hy het my uit die slymerige modder getrek”. Sonde maak jou hele lewe vuil. ‘n Lewe in sonde is soos om vasgevang te wees in slymerige modder.

 

Die Here laat my op ‘n rots staan (Ps.40:3). Daar het ‘n einde aan Dawid se nood gekom. Daar het vastigheid, sekerheid in Dawid en in my lewe gekom. Die Here maak ‘n einde aan sonde se mag oor ons.

 

Hy laat my weer op vaste grond loop. Die tyd in die put van die dood as gevolg van sonde en in die modderige slym van sonde het verby gegaan. Dawid, elke kind van God se lewe het heeltemal verander. Ons is uit die put en uit die modder en op ‘n rots en opp vaste grond.

Hoe het dit gebeur? God het na ons, na my toe, afgebuig. Hy het sy Seun gegee. Jesus het mens geword. Hy het baie swaar gely. Hy het aan die kruis op Golgota in ons plek gesterf. Deur sy dood het Hy ons van die mag van die sonde en van straf en oordeel verlos. Hy het op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy vir ons die nuwe lewe, die ewige lewe met God gegee.

 

Die verlossing deur Jesus Christus is sonder enige verdienste van ons kant af net uit genade.

 

  1. Ek wil Hom met my lewe vir my verlossing dank

 

God het uit louter genade my lewe verander van dood na lewe, van straf en oordeel na verlos en vrygespreek. Hy verwag ‘n antwoord van my. Hy eis dankbaarheid van my.

 

Nadat Jesus my deur sy dood aan die kruis en sy opstanding uit die graf in die tuin van Josef van Arimatea verlos het, het Hy na die hemel opgevaar en aan die regterhand van sy Vader gaan sit. Hy en sy Vader het die Heilige Gees na die aarde gestuur. Die Heilige Gees is in Christus se kerk, dit is al die ware gelowiges in Christus, uitgestort. Ek het die Heilige Gees in my.

 

Die Heilige Gees lei my om as verloste uit genade te leef. Die Heilige Gees help my en lei my en dring my om God te antwoord vir sy genade.

 

Die Gees gee my ‘n besef van sonde. Deur die Heilige Gees onthou ek en besef ek dat ek sonder Christus deur en deur sondig en ewig verlore was. Deur die Heilige Gees glo ek met my hele hart in Jesus Christus wat vir my gesterf en opgestaan het. Deur die Gees het ek ‘n  ‘n besef van my wonderlike verlossing verlossing uit genade. Verlossing uit genade maak my nie passief en laat my nie op my louere rus nie. Allesbehalwe! Die Heilige Gees leef en werk in my. Hy maak my aktief. Hy gee my ‘n besef van dankbaarheid. Deur die Heilige Gees wil ek God dank vir my verlossing.

 

Dankbaarheid vir ons verlossing is vir Gereformeerde gelowiges so belangrik dat ons die hele derde deel van ons een belydenisskrif, die Heidelbergse Kategismus daaraan afstaan

 

  1. My dankbaarheid wys in my goeie werke

 

Dankbaarheid maak ‘n baie belangrike en baie groot deel van my lewe uit. Die Here leer ons in sy Woord dat dankbaarheid wat ons aan Hom verskuldig is, baie belangrik is. Die hele laaste deel van die Romeinebrief, dit is hoofstuk 12:1-15:33 gaan oor dankbaarheid aan God verskuldig. Daarom gaan die hele derde deel van die Kategismus ook or dankbaarheid. Indien dankbaarheid vir die Here baie belangrik is en ‘n groot deel van ons belydenis oor dankbaarheid gaan, kan dit nie anders nie dat dankbaarheid wat ek aan God verskuldig is, vir my ook baie belangrik sal wees.

 

Hoe lyk dankbaarheid?

 

Dankbaarheid is nie net ‘n gevoel en nie net woorde nie. Opregte dankbaarheid wys ook in die goeie werke wat ek doen. Die Here eis van my goeie werke. Hy wys my ook in sy woord watter goeie werke Hy wil hê ek moet doen.

 

Goeie werke wat God van my vra en wat Hy vir my wys in Ps.40 is:

 

Vs 4 – Lofsang tot eer van Hom. Die Here wil sy gelowige kinders hoor sing uit dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor God is een van die redes waarom ons tydens eredienste sing. Ons kan ook sing by Bybelstudies, by vergaderings, by ander gemeente byeenkomste en by huisgodsdiens. Sing daarom elke keer met ‘n dankbare hart.

 

Vs 5 – Vertroue in Hom alleen. Die Here het selfs ‘n gebod oor vertroue in Hom alleen gegee, die eerste gebod. Ek dank God wanneer ek in alles altyd al my vertroue in Hom stel. In Suid-Afrika moet ons oppas om nie ons vertroue in ons politieke party stel en dink dat as daar net ‘n ander politieke party kan regeer, sal die land weer regkom nie. Elkeen van ons moet oppas dat ek nie my vertroue in die veiligheidsmaatreëls van ons huis te stel en dink dit sal my beskerm en dan vergeet om my vertroue in God alleen te stel nie. My dankbaarheid moet wys in my vaste en onwankelbare vertroue in God alleen.

 

Vs 9b – Die Here se Wet in my hart. Ons het vroeër in die erediens gesing “Diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, dra ek u heilige Wet”. Die Here se Wet, die Tien Gebooie word in die derde deel van die Kategismus, die deel oor dankbaarheid, verklaar. Ek dank God deur sy Wet in my hart te hê. Dit beteken ek moet die Here in my hart liefhê. Die Wet is sy Wet, daarom het ek die Here se Wet ook in my hart lief. Die Wet is in my hart wanneer ek die Wet ken, die Wet graag lees en die betekenis van die Wet goed ken, soos in baie dele van die Bybel duidelik gemaak en in Sondag 34 – 44 van die Kategismus ook.

 

Vs 9a – Lewe volgens die wil van God. Opregte dankbaarheid wys in my lewe, wanneer ek volgens God se wil lewe. Ek lewe volgens God se wil, wanneer ek sy wil ken en onthou. Hy maak sy wil in sy Woord bekend. Ek lewe volgens sy wil, wanneer ek my eie wil agterlaat en selfs prysgee sy wil eerste stel. Ek lewe volgens sy wil, wanneer ek sy wil doen, al is dit vir my swaar en moeilik, omdat ek het iets anders wou.

 

Vs 10 – Verkondiging van die blye boodskap. Daar gebeur elke dag baie in Suid-Afrika. Daar gebeur elke dag baie in elkeen van ons se lewe. Die Here doen elke dag baie vir ons land en baie vir my. Waaroor praat ek? Praat ek nie meeste van die tyd oor wat mense in Suid-Afrika doen of oor wat ek gedoen het en nog wil doen nie? Die Here het vir my ‘n taal gegee waarin ek groot geword het en ‘n mond wat kan praat. Ek moet my dankbaarheid aan God wys deur die blye boodskap dat Jesus Christus ons verlos het, ons weer by God gebring het en aan ons die ewige lewe gegee het, uit te dra. My gesprekke moet minder politiek, minder ekonomie en minder sport wees en baie meer oor Jesus Christus my Verlosser gaan.

 

Vs 18 – Gebed. In Suid-Afrika word daar baie gebid. Baie oproepe word gemaak om te bid, veral in die sosiale media. Elkeen van ons bid ook gereeld. Baie belangrik: Is opregte dankbaarheid altyd deel van my gebed? Bestaan die grootste deel my gebedslewe uit dankbaarheid of vra ek baie meer van God as wat ek Hom dank? Onthou, ons bely in die Kategismus dat gebed een van die belangrikste maniere is om God te dank. Elke gebed van my moet daarom duidelik wys dat ek dankbaar is.

 

Om terug te kom na die vraag in Sondag 32: Ek word sonder enige verdienste van my kant af net uit genade deur Christus verlos, waarom moet ek nog goeie werke doen?

 

Deur die Heilige Gees is my antwoord: God het my uit genade verlos, en ek wil Hom met my lewe daarvoor dank, daarom doen ek goeie werke!