Ons Kerkgebou

God is goed, Hy gee vir ons wat goed is en verwag van ons om goed te doen.

Lees: Genesis 1:26-31, 15:1-6, Rom.10:5-10

Inleiding:

God is goed en Hy wil die goeie. Hierdie is ‘n baie belangrike waarheid in die Bybel. Vanoggend se preek gaan oor dit wat goed is.

Tema: God is goed, Hy gee vir ons wat goed is en verwag van ons om goed te doen

  1.  God is goed en Hy het alles goed gemaak

 

In een van ons geloofbelydenisse, die Nederlandse Geloofsbelydenis, bely ons God is “goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed” (NGB, art.1).

 Ons geloofbelydenis is op die Bybel gegrond. Ons kry die belydenis dat God goed is in die Bybel –

Ps.25:8 “Die Here is goed en regverdig”.

Ps.107:1 “Loof die Here, want Hy is goed”.

Wat beteken dit dat God goed is?

Die Woord “goed” beteken om te beantwoord aan God se wil. Die Here is volmaak God volgens sy eie volmaakte wil, daarom is Hy volmaak goed.

Omdat God goed is, het Hy sy skepping goed gemaak (Gen.1:31). Die skepping is goed, want die skepping het beantwoord aan die plan en doel wat God vir sy skepping gehad het. Ons kan sê die skepping was heeltemal volgens God se wil.

Die eerste twee mense is ook goed gemaak. Hulle is na God se beeld geskep geskep. Hulle het beantwoord aan die doel wat God vir hulle gehad het. Hulle het God se beeld uitgeleef. Hulle het Hom reg geken, Hom met hulle harte liefgehad en kon ewig met Hom leef.

Ons kan saamvat: God is goed. Hy skep alles goed. Hy wil dat alles goed sal wees.

  1. Hy gee vir ons wat goed is – ons saligmakende geloof

God wil dat alles goed sal wees, daarom lees ons in Gen.15:6 “Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind dat Abram so volgens die wil van die Here gehandel het”.

Geloof is vir God goed.

Geloof is die band wat ‘n mens aan God bind. Hy het met Abram ‘n genadeverbond gesluit. Die verbond is God se testament. Die Here het beloftes aan Abraham gemaak dat Hy ewig in sy lewe sal wees en dat Abram kind en erfgenaam in die genadevebrond sal is. Dit het beteken die Here het Abram se toekoms verseker.

Abram het in die Here geglo. Hy het geglo dat die Here vir hom die ewige lewe gee. Hierdie geloof is saligmakende geloof.

Hierdie saligmakende geloof is ‘n kosbare geskenk. Niemand van ons het self geloof nie. Ons word nie met geloof gebore nie. Ons erf nie geloof nie. Ons werk ook nie om ons geloof te verdien nie.

Die Heilige Gees gee vir ons geloof.

Die geloof wat die Heilige Gees gee, is geloof dat God vir ons die ewige lewe gee. Dit is geloof in Jesus Christus wat vir ons gekruisig is en vir ons opgestaan het. Hy het ons deur sy kruisiging van al ons sondes verlos. Jesus het deur sy opstanding uit die dood aan ons nuwe lewe gegee, ewige lewe met God.

Die Heilige Gees gee geloof deur God se Woord.

  • Daarom bring ouers hulle kinders erediens toe, dat die kinders die Here se Woord kan hoor. Die Woord wat in die erediens gehoor word, is Jesus het ons van al ons sonde verlos en aan ons die ewige lewe gegee.
  • Daarom bring ouers hulle kinders katkisasie toe om van God en sy genade te hoor, sy genade het Hy ons deur sy Seun verlos het en aan ons die ewige lewe gee.

Ons kan saamvat: Ons het geloof nodig om ons aan God te bind. God is goed. Hy gee vir ons wat goed is. Hy gee geloof in Jesus Christus sy Seun en ons Verlosser. Hierdie geloof is saligmakende geloof, waardeur ons die ewige lewe het.

  1. God verwag dat ons goed sal doen en ons geloof in woord en daad sal bely

Vanoggend het julle, drie jong gelowige dogters, julle geloof in Jesus Christus jule Verlosser bely.

Waarom het dit gebeur?

Is dit maar ons gewoonte?

Dit is allermins net ‘n gewoonte wat ons het dat jong gelowiges een of ander tyd hulle geloof bely.

God gee vir ons geloof. Ons geloof is goed. Saligmakende geloof is nie net ‘n gevoel hier binne ‘n mens nie. Die geloof in Jesus Christus, wat die Heilige Gees gee, is lewende geloof.

God verwag van ons om iets met ons lewende geloof te doen.

Wat verwag Hy van my om te doen?

Die Here wil hê dat elkeen van ons goed sal doen en ons geloof sal bely. In Mt.16 kry ons die geskiedenis waar Jesus die dissipels gevra het om hulle geloof te bely. In werklikheid vra Jesus sy kerk, dit is elke gelowige om my geloof te bely. In Rom.10 kry ons Paulus se woorde aan die gelowiges in die gemeente in Rome, maar dit is woorde aan elke gelowige in elke gemeente van Jesus Christus. Die Heilige Gees leer ons in Rom.10 dat ons die saligmakende gloof in ons hart met ons mond moet bely.

God verwag van elke gelowige om jou geloof in jou hart met jou mond te bely. Dit is die eerste rede waarom hierdie dogters, waarom julle drie vanoggend julle geloof in God bely het.

God verwag ook dat ek my saligmakende geloof sal uitleef. Hy verwag dat ek openlik naby Hom en vir Hom sal leef. Ek leef naby God en vir Hom wanneer:

  • Ek sy Woord lees en al beter ken en Hom daardeur al beter ken .
  • Ek my Here en my God met my hele hart liefhet.
  • Ek my liefde wys deur Hom te gehoorsaam.

Ons leef in ‘n stukkende land en stukkende wêreld. Een van die belangrikste redes is soveell mense, oud en jonk wat God nie ken nie, nie in Hom glo nie, Hom nie liefhet nie, Hom nie gehoorsaam nie, maar sonder Hom op ‘n wêreldse manier leef. So ‘n lewe in so ‘n land is nie goed nie.

Wat vanoggend hier gebeur het, is goed, baie goed. Drie jongmense het gedoen wat vir God goed is. Leef dan verder deur die Heilige Gees ‘n lewe wat vir God goed is. Hy vra so ‘n lewe van ons almal.