Ons Kerkgebou

Wie is Jesus?

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees

Lees: Handelinge 9:1-20

Inleiding:

Die vraag: Wie is Jesus? is een van die heel belangrikste lewensvrae vir elke mens, veral vir ‘n Christen wat in ‘n gemeente is. Die antwoord op die vraag, is een van die heel belangrikste antwoorde wat elke Christengelowige moet ken, want om Jesus te ken het alles te doen met my verlossing en my lewe in ewigheid.

Tema: Wie is Jesus?

 1. Paulus – godsdienstig, maar sonder Jesus

Handelinge 9 begin met Saulus. Saulus is ‘n Hebreeuse naam, die taal wat Israel gepraat het. Ons ken en noem Saulus op sy naam in Grieks, Paulus. Saulus se naam in Grieks was destyds en is vandag die meer bekende naam, omdat hy die meeste van sy werk onder mense wat Grieks gepraat het, gedoen het.

Vir vanoggend se preek is dit baie belangrik dat ons sal weet wie Paulus was, want sy vraag: “Wie is U, Here?” (Ha.9:5) is die kern van vanoggend se preek in hierdie nagmaaldiens.

Ons begin by Handelinge 9, die boek en die hoofstuk waar die Bybel vir vanoggend oop is.

Vs 1 – Paulus het soos ‘n besetene die volgelinge van Jesus Christus met die dood gedreig.

Vs 2 – Sy dreigemente was nie net woorde nie. Hy het bekendstellingsbriewe by die hoëpriester in Jerusalem gekry. Daarmee wou hy die mense in Damaskus wat in Jesus geglo het, gevangeneem en Jerusalem toe te bring om gestraf te word.

In Ha.9:1,2 is dit duidelik dat Paulus met alles wat hy gehad het teen Jesus Christus en almal wat in Jesus geglo het, was. Hy wou met almal wat in Jesus geglo het afreken.

Maar daar is meer wat ons van Paulus weet. Hy skryf in sy brief aan die gemeente in Filippi die volgende oor homself:

 • Ek is op die agste dag besny. Dit beteken hy is die kind van verbondsouers en hy het die teken van die genadeverbond ontvang.
 • Van geboorte ‘n Israeliet. Hy is van sy geboorte af deel van die verbondsvolk.
 • Uit die stam Benjamin. Benjamin was een van die gunstelingstamme van Israel, want Benjamin was een van die seuns van Ragel, vir wie Jakob die liefste gehad het.
 • ‘n Egte Hebreër. Beide Paulus se pa en ma was Israeliete.
 • In wetsopvatting was ek ‘n Fariseër. Hy het die wette van Moses baie goed geken.
 • In my ywer ‘n vervolger van die kerk. Paulus het sy geloof uitgeleef deur almal wat in Jesus Christus geglo het, en dus van die Joodse geloof afgedwaal het, te vervolg.
 • In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Dit beteken hy het al die wette getrou en stiptelik nagekom.

Vandag sou ons van Paulus kon sê dat hy uiterlik gelyk het soos een van die voorbeeldigste lidmate van die kerk.

En tog…..was daar een baie groot leemte in Paulus se lewe. Hy was sonder Jesus. Hy het geweet van Jesus se bestaan, maar hy het Hom nie geken nie.

Dat ‘n mens wat so godsdienstig was Jesus nie geken het nie, bring elkeen van ons vanoggend voor die vraag: Ken ek vir Jesus?

Die vraag kan ook so klink: Kan ek sê dat ek Jesus ken, omdat ek Hom al in my lewe ontmoet het?

 1. Wanneer Jesus ‘n mens ontmoet, verander jou lewe heeltemal

Naby Damaskus het Paulus se lewe onverwags en heeltemal verander. Die volgende het gebeur:

 • ‘n Lig uit die hemel het op hom gestraal.
 • Hy het op die grond neergeval.
 • Iets het daar met sy oë gebeur dat hy skielik niks meer kon sien nie en blind was.
 • Hy het ‘n stem uit die hemel gehoor: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
 • Paulus het die vraag uit die hemel met ‘n vraag geantwoord. Sy vraag was: Wie is U, Here?
 • Die Here het geantwoord: Ek is Jesus. Dit is vir My wat jy vervolg.
 • Die mense saam met hom het ook die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Hulle het Paulus aan die hand na Damaskus gevat waar hy drie dae lank niks kon sien en niks geëet of gedrink het nie, tot die Here Jesus iemand na hom toe gestuur het.

“Wie is U, Here?”, was die vraag daardie dag in Paulus se lewe?

Die vraag vir ons vandag is: Wie is Jesus?

Kom ons almal maak seker dat ons hierdie vraag met waarheid kan antwoord.

 • Jesus is nie in die brood en die wyn nie. Dit beteken ek kan aan die nagmaaltafel sit, brood eet en wyn drink en sonder Jesus wees.
 • Dat ‘n mens kerkgebou toe kom en in die erediens is, soos Paulus elke sabbat in sy tyd, beteken nog nie, dat ek Jesus ken en weet wie Hy is nie.
 • Ek sal weet wie Jesus is, indien ek Hom in my lewe ontmoet het en Hom leer ken het. Hoe ontmoet ek Jesus om Hom te kan leer ken?
 • Paulus het Jesus daardie dag naby Damaskus ontmoet toe ‘n lig uit die hemel op hom gestraal het.
 • Die lig uit die hemel is belangrik. Waarom? In werklikheid het ek ook ‘n lig wat uit die hemel kom en in my hart straal. Die Heilige Gees laat die Evangelie van Jesus Christus, die lig vir die wêreld (Jes.9:1, Joh.1:5,9) in my hart skyn. Wanneer ek die Woord van die lewende God oopmaak, straal die lig van Jesus wat vir my gesterf en opgestaan het in my hart. Paulus skryf juis dat die Evangelie van Jesus Christus die krag is waardeur God ‘n sondige mens in Jesus laat glo en deur hierdie geloof so iemand verlos.
 • Elke keer dat ek die Bybel oopmaak en lees en luister, ontmoet ek Jesus Christus, my Verlosser en Here wat sy lewe vir my gegee het.

Met die Heilige Gees in my, kan ek die vraag antwoord wie Jesus is.

Omdat ek Jesus al ontmoet het, weet ek wie Hy is, ken ek Hom. Ek ken Hom met my hart. Hy is God se Seun, wat mens geword het. Hy het al my sonde op Hom geneem. Hy het met my sonde op Hom voor sy Vader, die heilige God in my plek gestaan. Hy het die straf op my sonde in my plek gedra. Hy het my straf gedra deur vir my aan die kruis te sterf. Deur sy dood het Hy al my sondeskuld voor God weggeneem en die mag van sonde gebreek. Hy het op die derde dag vir my uit die dood opgestaan en aan my die nuwe lewe, die ewige lewe gegee. Jesus is my Verlosser en my Here, die Enigste wat ek het! Hy is nou in die hemel besig om vir my plek gereed te maak. Hy is ook deur sy Heilige Gees vanoggend en elke dag in my lewe.

Die Heilige Gees is in my om my te help om vanoggend die boodskap van nagmaal te verstaan en te glo. Die brood en wyn se boodskap is dat Jesus Christus sy liggaam en sy bloed, dit is sy lewe, gegee het om my van al my sonde te verlos, sodat ek nou aan Hom behoort.

Met die Heilige Gees in my, weet ek nie net van Jesus nie. Ek weet wie Hy is. Ek ken Hom, want ek het Hom al ontmoet. Vanoggend se erediens, met die Bybel oop voor ons, het ons juis weer ‘n ontmoeting met Jesus Christus, ons Verlosser.

Na sy ontmoeting met Jesus, was Paulus ‘n ander mens. Hierdie verandering kan ons duidelik sien wanneer ons Ha.9:1 en Ha.9:19,20 met mekaar vergelyk. Die vervolger van Jesus het die verkondiger van Jesus geword.

 1. Jesus is in my lewe, sodat ek nuut kan leef

Vanoggend se erediens is ‘n baie spesiale en ‘n wonderlike geleentheid. Waarom so? Die Heilige Gees werk vanoggend in elkeen van ons se hart met die Evangelie van Jesus Christus en met die brood en wyn wat na Jesus se liggaam en bloed aan die kruis wys.

Die Heilige Gees doen veral twee dinge vanoggend met Nagmaal.

Die eerste – Hy verseker my dat ek Jesus in my lewe het. Hy gee hierdie versekering op die volgende manier: Hy help my om vas en sonder twyfe te glo dat so seker as wat ek die brood en wyn eet en drink en dit deel van my word, so seker het ek deel aan Jesus wat vir my aan die kruis gesterf het. Ons kan sê: Die Heilige Gees gee my met Nagmaal die sekerheid dat ek Jesus in my lewe het.

Die tweede – Hy lei my en help my om na vanoggend se Nagmaal met ‘n vaste geloof, nuut te lewe. ‘n Mens kan nie die Evangelie van Jesus Christus lees en hoor en dieselfde bly nie. ‘n Mens kan nie deur die Heilige Gees met Nagmaal verseker word dat jy Jesus in jou lewe het en net so bly soos jy was nie. Daarom lei die Heilige Gees my. Hy help my. Ons kan ook sê Hy dring my om nuut te leef.

Ek leef nuut deur in alles naby Jesus Christus en vir Hom te leef. Ek kan so leef, wanneer ek volgens die Bybel leef. Die Bybel is die lig op my pad en die lamp vir my voet. Uit die oop Bybel straal die lig van Jesus Christus in my lewe. Met Jesus in my lewe, is ek ‘n nuwe mens wat nuut leef.

Ons gemeente, die kerk in Suid-Afrika, hierdie land het Christengelowiges nodig wat nuut leef, regtig naby Jesus Christus en regtig vir Hom. Jy gebruik vanoggend Nagmaal. Die Heilige Gees maak jou geloof vaster en sterker. Wees jy dan die Christengelowige saam met ander in ons gemeente wat van nou af, regtig nuut leef, naby Jesus en vir Hom!